Tıp diploması olan her hekim acilde görevlendirilebilir!
Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan açıklamada, tıp doktoru unvanına sahip olan her hekimin mekân, branş ve zaman sınırlaması olmaksızın acil olan her hastaya müdahale etmesi gerektiği, bu nedenle acildeki tedaviler esnasında tıbbi hizmet kusuru meydana gelmesi halinde oluşan zararın da sigorta teminatı kapsamında yer alacağı belirtildi
Tıp diploması olan her hekim acilde görevlendirilebilir!
02 Nisan 2013 09:36 -

Kamu Hastaneleri Birliğinden Mesleki Sorumluluk Sigortası’na yönelik tereddütleri giderme için bir açıklama yapıldı.  Açıklamada, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta poliçesinde belirtilen “mesleki faaliyete” ilişkin açık bir tanıma yer verilmediği, dolayısıyla sigorta kapsamının belirlenebilmesi için öncelikle hukuk kuralları ve etik kurallar çerçevesinde “mesleki faaliyet” in kapsamının belirlenmesi gerektiği belirtildi.

1219 sayılı Kanun’un 8. maddesindegenel tababet icrası kapsamındaki hastalıkların tedavisinin tüm hekimler tarafından gerçekleştirilebileceği, ancak herhangi bir uzmanlık dalında meslek icrası için uzmanlık vesikasına sahip olunması gerektiği yer alıyor.


Yine Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 3. maddesi ile hekime, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun acil hallerde hastaya müdahale ve yardımda bulunma sorumluluğu getirilirken, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 10. maddesinde de, “Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılmadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.” deniliyor.

Birlik, bu maddelere dayanarak, genel tababet kapsamında hekimlik mesleğinin icrası için tıp fakültesi diplomasına sahip olmanın yeterli olduğunun, uzman hekimlerin de acil hallerde genel tababet çerçevesinde her türlü tıbbi işlemi gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Acilde her hekim görevlendirilebilir!

Diğer taraftan yapılan açıklamada, Kuruma bağlı sağlık tesislerinde acil tıp uzmanları dışındaki diğer branş uzmanları tarafından da acil servislerde sorumlu uzman tabip nöbeti tutulduğu ve acil vakalarda ilk ve öncelikli müdahalenin bu tabipler tarafından bizzat ya da gözetim ve denetimlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Acil hizmetlerde Kurum tarafından yapılan görevlendirmelerde hukuka veya etik kurallarına aykırılıktan bahsedilemeyeceği savunulan açıklamada, hekimlik mesleğinin icrasını sadece uzmanlık dalları ile sınırlamanın hem hukuken hem de fiilen mümkün olmadığı dile getirildi.
 

Sigortanız acili de kapsıyor!
Tıp doktoru unvanına sahip olan her hekimin mekân, branş ve zaman sınırlaması olmaksızın acil olan her hastaya genel tababet kuralları çerçevesinde müdahale etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, acil servislerde tutulan nöbetlerin bütün hekimler için “mesleki faaliyet” kapsamında olduğu ve dolayısıyla acil servislerinde genel tababet icrası kapsamında gerçekleştirilen tedaviler esnasında tıbbi hizmet kusuru meydana gelmesi halinde oluşan zararın da sigorta teminatı kapsamında yer alacağı belirtildi.

 

Acillerde sıkıntı var

Aile hekimliğinin Türkiye genelinde uygulamaya geçmesiyle birlikte, Bakanlık hastanelerinin acil servislerinde nöbet sorunu olduğu birçok kez gündeme getirilmişti. Birlikten yapılan bu açıklamayla birlikte, Bakanlığın acildeki nöbet sorununda “tıp doktoru” unvanına sahip tüm hekimleri kullanacağı akıllara geldi. Ancak, hem temel tıp bilimlerindeki “tıp doktoru” diplomasına sahip hekimlerin hem de uzun süre acildeki özel girişimlerden uzak kalan klinik hekimlerinin nöbetlerde zorlanacağı düşünülüyor.

 


 

…………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE
 

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde çalışmakta olan tabip ve uzman tabiplerin acil servislerde ifa ettikleri görevler sebebiyle, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının korumasından faydalanıp faydalanamayacakları hususunda hasıl olan tereddüt üzerine konu incelenmiş ve aşağıdaki hususlarda teşkilatımızın bilgilendirilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Şöyle ki;

Malum olduğu üzere Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair 1219 sayılı Kanunun Ek 12 inci maddesinde; kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda oldukları yolunda amir hükme yer verilmiş ve akabinde zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirleneceği belirtilmiştir.

Bu hükme istinaden 21/07/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazetede “Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” yayımlanmıştır. Bu şartların A.1 maddesinde “1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde , serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama gideri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar.” denilmek suretiyle işbu sigortanın kapsamı belirlenmiştir.

Yine A.2 maddesinde sigortanın coğrafi sınırları belirlenmiş ve burada da sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ifa ettiği “mesleki faaliyet” için geçerli olduğu, A.3 maddesinde de “Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri” nin teminat dışında kalacağı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere bu düzenlemede, tabipler ve uzman tabiplerin söz konusu teminatlardan istifade edebilmeleri poliçede belirtilen mesleki faaliyetin ifa edilmesi şartına bağlanmış ve fakat tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinde mezkur “mesleki faaliyete” ilişkin açık bir tanıma yer verilmemiştir. Dolayısıyla işbu sigortanın kapsamının belirlenebilmesi için öncelikle hukuk kuralları ve etik kurallar çerçevesinde “mesleki faaliyet” in kapsamının belirlenmesi gerekmektedir.

1219 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icrası ve herhangi bir surette hasta tedavisi için Tıp Fakültesi diplomasına sahip olmak şartı getirilmiş, yine 8 inci maddesinde genel tababet icrası kapsamındaki hastalıkların tedavisinin tüm hekimler tarafından gerçekleştirilebileceği, ancak herhangi bir uzmanlık dalında meslek icrası için uzmanlık vesikasına sahip olunması gerektiği belirtilmiştir.

Ve keza Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 3’üncü maddesi ile hekime, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun acil hallerde hastaya müdahale ve yardımda bulunma mükellefiyeti getirilmiş, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 10 uncu maddesinde de “Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılmadığı acil durumlarda, ilk yardımda bulunur.” denilmiştir. Görüldüğü üzere, genel tababet kapsamında hekimlik mesleğinin icrası için Tıp Fakültesi diplomasına sahip olmak yeterli olup, uzman hekimler de acil hallerde genel tababet çerçevesinde her türlü tıbbi işlemi gerçekleştirme vazife ve yetkisini hâiz bulunmaktadır.

Ayrıca yataklı tedavi kurumlarındaki nöbet hizmetleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe istinaden 16/10/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiş ve bu şekilde acil servis hizmetlerinin hangi usûl ve esaslar dâhilinde ve ne şekilde yürütüleceği ortaya konulmuştur.

Bu bağlamda Kurumuza bağlı sağlık tesislerinde acil tıp uzmanları dışındaki diğer branş uzmanları tarafından da acil servislerde sorumlu uzman tabip nöbeti tutulmakta ve acil vakalarda ilk ve öncelikli müdahale bu tabipler tarafından bizzat ya da gözetim ve denetimlerinde tabipler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu itibarla geciktirilemez ve ertelenemez nitelikte olan ve kesintisiz sunulması gereken hizmetlerden olan sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan kamu otoriteleri tarafından bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde hukuka veya etik kurallarına aykırılıktan bahsedilemeyeceği gibi hekimlik mesleğinin icrasını sadece uzmanlık dalları ile sınırlamak hizmet gerekleri nazara alındığında hem hukuken hem fiilen mümkün değildir.

Bu durumda tıp doktoru unvanını haiz olan her tabip mekan, branş ve zaman sınırlaması olmaksızın acil olan her hastaya genel tababet kaideleri çerçevesinde müdahale etmek yetki ve sorumluluğunda olduğundan, acil servislerde tutulan bu nöbetlerin bütün hekimler için “mesleki faaliyet” kapsamında olduğu ve dolayısıyla acil servislerinde genel tababet icrası kapsamında gerçekleştirilen tedaviler esnasında tıbbi hizmet kusuru meydana gelmesi halinde oluşan zararın da sigorta teminatı kapsamında yer alacağı hususunda tereddüt edilmemelidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL
Kurum Başkanı

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) kemal kaplan (pratisyen hekim)
08.05.2013 09:38:20
değerli arkadaşlar asıl sorun acilde çalışan doktor arkadaşların durumunun düzeltilmesi,acilde çalıştırılmanın özendirilmesi olayıdır.bu sağlanırsa acilden hekim kaçmaz acilde başka doktorlara ihtiyaçta kalmaz(uzman,aile hekimi ,,,)sorunu bakanlıkta biliyor ama çözüm üretmekten çok bizi birbirimize kırdırıyor sen çok aldın ben az ,sen az iş yaparsın ben çok,sen aile hakimisin ben uzman gibi suni sorunlarla biri birimizi yyiyoruz lütfen dikkat
People
0
2) H.T (Uz. Dr.)
16.04.2013 19:59:55
Selim bey kendimize iş çıkarmak istesek elbetteki çıkarabiliriz. Benim hatta cihaz başına geçip test çalıştığım da oldu,bunu da gocunmadan yaparım. Lakin mesele bu değil. Yazdığınız işlerin tümü sizinde kontrolünüz dahilinde teknsyenlerce yapılan işler. Stok malzeme takibi,kontrol kalibrasyon çalışma,cihaz arızası zaten ayrı bir konu,bugüne kadar ben şahsen açıp tamir etmedim. Tek veya çift biyokimya pekçok yerde rahattır ve dışardan da bize bakılan napıyorki bunlardır. Test sonucunun çıkması ve buna vesile olmak,bazı yetkiler elbetteki bunlar dışına çıkmak istemeyen çıkmasın lakin bana göre bu yukarda bahsedilenler doktorluğa ilave olması gereken şeylerdir. Neden bugün özel hastanelerin pekçoğunda emekli abilerimiz çalışmakta veya diplomasını verip evde oturmaktadırlar hiç düşündünüzmü?
People
1
3) uz dr (uz dr)
09.04.2013 00:37:45
BÜYÜK HAKSIZLIK--İYİ UZMAN OLMAK İÇİN YILLARINI VERMİŞ UZMANLARA BÜYÜK HAKSIZLIK VE.ETİĞİN YOK EDİLMESİYLE SONUÇLANACAKTIR KANISINDAYIM.
Hekimlik yaşamı süresince uzmanlık alanında özveri ile çalışmış,uzmanlık alanını tüm inceliklerini öğrenmiş ve uygulamış bir uzman,uzmanlığına uzak tüm tıbbi bilgileri yıllarca kullanmadığı için büyük ölçüde unutmuştur,yada bilgilerini güncellememiştir. Bir Kadın Doğumcuya akut akciğer ödemi baktırmak,bir beyin cerrahına pnömoni baktırmak,bir nörologa extremite kırığı baktırmak,,bir dermatologa epilepsi baktırmak,bir göğüsçüye yeni doğan sarılığı baktırmak,bir biyokimyacıya akut batın baktırmak,bir cerraha felç baktırmak. Daha çok örnek verilebilir.Bunlara ek olarak,yüzlerce gerçek acil olmadığı halde acili dolduran vakanında bakılması.
Zaten poliklinik-servis-ameliyat - konsültasyon hastaları ile bunalmış uzmanlara yüklenecek acil yükü kesinlikle adil değildir ,Bu uygulama iyi uzman bir olmak için çalışmış tüm hekimleri çok incitecektir.Hatta,performans sisteminin
olumsuzluklarının verdiği zararlardan çok daha fazla incitir.Büyük mesleki sorunlara ve huzursuzluklara yol açacağınını düşünüyorum.
Aciller için tek çözüm AİLE HEKİMLERİNİN acil
nöbet merkezleri oluşturması,aile hekimlerinin nöbetleşe gece hastalarına bakmaları, gerçek acilleri hastaneye göndenmeleridir kanaatindeyim
People
0
4) ats2 (dr)
08.04.2013 12:48:00
sağlık bakanlığı elemanı olduğunu tasdikledikte sayın üç harfliye sormak isterim..bu halka olan borcumuz neymiş? seni halk okuttu gibi demagojilere gerek yok..bütün eğitim masraflarımı anam babam karşıladı benim..üstüne üstlük senelerdir herhangi bir memurdan kat be kat fazla çalışıyorum..bence devletin ve halkın bana borcu var..sinir harbi yahu :) yani bakanlıkta yan gelip yatan bi çok adam biliyorum da bilgisayara oturtup yorumlara karşılık yazdırılması da son nokta herhalde :)
People
0
5) eski acilci (dr)
08.04.2013 12:06:00
Acillerde yıllardır çalışıp MECBURİ acil uzmanı haline İDARELER TARAFINDAN GETİRİLEN çilekeş pratisyenlerin özlük haklarını(erken emeklilik .vs)ve döner sermayelerini artırın ...acilde çalışacak çok hekim bulunur diye kaç kere yazdım ..ama hala bakanlık yetkilileri ACİL PRATİSYENİNİN KIYMETİNİ bilmiyor .bilmek istemiyor....birde en kızdığım yorum şu...acillerdeki pratisyenleri AİLE HEKİMLİĞİNE ÇEKTİLER deniliyor....sayın uzman arkadaşlar....bizde ana baba evladıyız...aile geçindiriyoruz.Ayıptır söylemesi bazılarımız bir çok uzmanı cebinden çıkarır...neden üç beş kuruş fazla almak varken ACİLİN BEDAVAYA KAHRINI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ...lütfen açıklarmısınız
People
0
6) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
08.04.2013 10:51:46
üç harfli:acil tıp uzmanı arkadaşımız millet sırtına binsin diye doktor olmadı.
gerektiğinde sırtta hasta taşımak ayrı,doktorun sırtına semer vurup gezmek ayrı.

çok hevesli isen somali'deki nöbeti sen devral,ya da ülkelerini karıştırdığımız suriye'deki milislere sen git katıl.
People
0
7) dr (dr)
08.04.2013 10:14:07
aile hekimleri hariç....
People
0
8) üç harfli (op)
08.04.2013 09:48:50
özküfürlü acil uzmanı;
bizi kıskandırmak için mi yazıyorsun böyle?
10 yıl eğitimini aldığın mesleği terketmek için
1-AKUT elemanı olarak daimi çalışıyorsun.
2-Somali'deki tıp gönüllülerine katıldın.
3-Suriye'ye geçip gazileri iyileştiriyorsun.
vs....vs....
Yok eğer butik otel açtım, havuz başında turistlerle keyfimi yaşıyorum vb...diyorsan, yazık sana verilen eğitime.
Acil uzmanı olarak hepimizden fazla hayat kurtarma fırsatına -şanssızlığına?- sahipsin.
Hiç değilse emekli olana kadar halka olan borcunu ödemeye çalışsan keşke.
Belki kurtadığın birisi çok yakın akraban da olabilir!!!
People
0
9) RKTR (Uzm)
08.04.2013 09:34:12
Bu arada "Milli Tıp Hukuku Formülü"nü sakın unutmayın.
People
0
10) davut güçlü (NonAile Hekimi Aile hekimligi Uzmanı)
08.04.2013 09:15:34
çözüm belli ve cok basit.ülkedeki tüm pratisyen hekimler aile hekimi olur ve tüm Türkiyedeki gece-hafta sonu ve tatil acil nöbetleri bunlar arasında paylaştırılır.Acilde çalışılan saatler ekstra ücretlendirilir.Bu kadar basit.İsteyen tum pratisyen ve uzman doktorlara Aile Hekimi olarak çalışma yolu acik olmalıdır.Bu arada aile hekimliği ihtisasının adınıda Almanyadaki gibi Algemeine medicine yani Genel Tababet uzmanlıgı olarak değiştirip süresini de en az 4 yıla çıkarmak gerekir. Tum Aile hekimligi Uzmanlarının uzmanlık diploması değiştirilir.tum hastanelerin gunubirlik mesai içindeki Genel Başvuru polkliniklerini Acil Tıp-Genel Tababet-Dahiliye uzmanları yürütür.Bakın birkaç cumlede Turkiyenin tüm tıbbi sorunları çözüldü ..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)