Hekimlerde “Her an dava edilebilirim” endişesi tedaviyi etkiliyor
Son yıllarda hekimlere yönelik davalarda belirgin bir artış görülüyor. Hekimler buna yönelik olarak defansif tıp uygulamalarına ağırlık verirken, “dava endişesi”nin de hekimlik performansını etkilediğini belirtiyor.
Hekimlerde “Her an dava edilebilirim” endişesi tedaviyi etkiliyor
30 Aralık 2013 - MEDİMAGAZİN DR.İBRAHİM ERSOY

Tıbbi tedaviler, her an, hekimin önleyemeyeceği ve ceza veya hukuk davalarına sebep olabilecek riskler içeriyor. Defansif tıp uygulamalarının gerçekleştirilmesindeki en güçlü etken, dava edilme korkusu olarak karşımıza çıkıyor.

 

İyi düzenlenmemiş yasal sistemler, hekimleri yüksek maliyetli defansif tıp uygulamalarına zorluyor. Malpraktis davalarının hekimleri bireysel olarak tehdit etmesi, sağlık sisteminin genel performansını da olumsuz yönde etkiliyor.

 

Son günlerde tıp mesleği sadece toplumdan, basından ve hukuki düzenlemelerden gelen baskılardan değil, hekimlerin tıbbi hatalarından dolayı artan iddialar nedeni ile de giderek huzursuz ve endişeli bir hâl aldı.

 

Yapılan bir çalışmada, Türkiye’de görev yapan anesteziyologların defansif tıp uygulamalarının boyutu araştırıldı.

 

Üniversite, özel ve devlet hastanelerinde çalışan anesteziyologlara, anket yöntemiyle uygulanan araştırmaya 425 kişi katıldı. Ankette, Türkiye’de görev yapan anesteziyologların defansif tıp uygulamalarını özdeğerlendirme ile saptamak amaçlandı.

 


Malpraktis, bir meslek mensubunun, mesleğini icrası esnasında ortaya çıkan “hatalı ve kusurlu uygulamaları” olarak tanımlanır.

 

Tıbbi malpraktis, “hekimin mevcut şartlarda makul olan hizmet ve bakımı başaramaması, meslekte tecrübeli bir hekimin aynı şartlar altında sergi​leyebileceği performansı gösterememesi, normal uygu​lamanın gereklerinden sapması ve standartlarını düşür​mesi, bundan dolayı da bir zararın doğmuş olmasıdır.

 

Defansif tıp uygulamaları; “Hekimin kendisini malpraktis dava tehdidine karşı korumak amacıyla, tanı ve tedaviye yönelik gereksiz isteklerde bulunması ve medikal olarak onaylanmamış uygulamalara yönelmesi​ni içermektedir.


 

Defansif tıp anket sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların kıdemleri (unvanları) arttıkça fazladan tetkik isteme oranlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı tespit edildi. Fazladan tetkik isteme sıklığı uzmanlarda yüzde 30, doçentlerde yüzde 25, profesörlerde ise yüzde 0 olarak görüldü.

 

Anesteziyologların çalıştığı kurumla fazladan tetkik isteme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.

 

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde çalışan anesteziyologların fazladan tetkik isteme sıklığı yüzde 31, üniversite hastanelerinde yüzde 19, özel hastanelerde yüzde 21 olduğu belirlendi.

 

Kıdemleri düşük olan anesteziyologlar dava etme olasılığı yüksek olan hastalardan daha fazla kaçındıklarını bildirirken, bu oran uzmanlarda yüzde 18, doçentlerde yüzde 3, profesörlerde yüzde 0 olarak belirlendi. Dava edilme riskinden dolayı hastalardan kaçınma en çok (yüzde 22) devlet hastanelerinde görülürken, en az (yüzde 2) üniversite hastanelerinde izlendi. Ayrıca, uzman olarak çalışılan süre arttıkça da dava etme olasılığı yüksek olan hastalardan kaçınmanın azaldığı görüldü.

 

Anesteziyologların tıbbi malpraktis iddialarından kendilerini korumak için konsültasyon isteme oranlarının da unvan ve uzmanlık yılı arttıkça azaldığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde konsültasyon isteme oranının yüzde 40, özel hastanelerde yüzde 39, üniversite hastanelerinde ise yüzde 28 olduğu görüldü.

 

Katılımcıların uzmanlık yılı arttıkça, “endikasyonsuz hasta yatırma” ve “kompleks medikal problemleri olan hastalardan kaçınma” oranları azalıyor. Kompleks medikal problemleri olan hastalardan kaçınma üniversite hastanelerinde çalışan anesteziyologlarda yüzde 5 iken, devlet hastanelerinde çalışanlarda bu oran yüzde 11 olarak tespit edildi.

 

Unvan ve uzmanlık yılı arttıkça görüntüleme tetkiklerini kullanma sıklığı da azalıyor. Uzmanlarda görüntüleme tetkiki isteme sıklığı yüzde 26, doçentlerde yüzde 22, profesörlerde ise yüzde 13 olarak saptandı.

 

Kayıtları kadınlar daha ayrıntılı tutuyor

 

“Tıbbi malpraktis iddialarından kendinizi korumak için kayıtları daha detaylı tuttuğunuz oluyor mu?” sorusuna uzmanların yüzde 82’si, doçentlerin yüzde 69’u, profesörlerin yüzde 70’inin “Evet” dediği görüldü. Ayrıca, kadın anestezi uzmanları erkeklere göre, tıbbi malpraktis iddialarından kendilerini korumak için kayıtları daha detaylı tuttuklarını bildirdi.

 

Kayıtları daha detaylı tuttuğunu en fazla özel hastanelerdeki anesteziyologlar (yüzde 94) ifade ederken, daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde çalışan anesteziyologlar (yüzde 83) ve üniversite hastanelerinde çalışan anesteziyologlar (yüzde 74) ifade etti.

 

Tedavi olanağı olduğu halde riskli hastaları sevk etme oranlarının unvan arttıkça azaldığı görülürken, bu oran uzman anesteziyologlarda yüzde 7, doçent ve profesörlerde yüzde 0 olarak görüldü. Sevk etme Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde yüzde 9 iken üniversite hastanelerinde yüzde 2 oldu.

 

Her an dava riski var!

 

“Tıbbi hata yapmaktan çekiniyor musunuz?” sorusuna uzmanların yüzde 49’u, yardımcı doçentlerin yüzde 23’ü, doçentlerin yüzde 28’i ve profesörlerin yüzde 30’u “Evet” dedi. “İçinde bulunduğunuz şartlara göre, her an bir tıbbi malpraktis davası ile karşılaşma riskiniz nedir?” sorusuna ise anesteziyologların yüzde 90’ı “Yüksek” yanıtını verdi.

 

Özel hastanedekiler daha çok sigortalı

 

Malpraktis sigorta poliçesini ise en çok özel hastanedekiler, daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde çalışan anesteziyologlar, en az ise üniversitede çalışanların yaptırdığı belirlendi.  Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”ni de en çok Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde çalışan anesteziyologlar, daha sonra özel hastanedekiler, en az ise üniversitede çalışanlar okuduğunu ifade etti.

 

Dava endişesi hekimlik performansını etkiliyor

 

“Tıbbi malpraktis davalarının sayısında artış olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna uzmanların yüzde 91’i, doçentlerin yüzde 100’ü ve profesörlerin yüzde 96’sı “Evet” yanıtını verdi. “Hakkınızda açılacak tıbbi malpraktis davası hekimlik performansınızı azaltır mı?” sorusuna en fazla “Evet” diyenler uzmanlar iken (yüzde 76), doçentlerin yüzde 68’i, profesörlerin yüzde 57’si ve yardımcı doçentlerin yüzde 45’i “Evet” dedi.

 

Ceza kanunu tedirgin ediyor

 

“Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra hekimlik uygulamalarınızda tedirginlik hissettiniz mi ?” sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde; uzmanların yüzde 80’i, profesörlerin yüzde 48’i, tedirginlik hissettiğini ifade etti. Hastanelere göre bakıldığında ise en fazla tedirginliğin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde (yüzde 85), daha sonra özel hastaneler (yüzde 79) ve üniversitede çalışan anesteziyologlarda olduğu görüldü.

 

Sorumluluk endişesi

 

“Sizce, ‘Yapılacak tüm tıbbi girişimleri kabul ediyorum, zarar oluştuğunda hekimimi dava etmeyeceğim.’ şeklinde düzenlenen bir belge hekimi sorumluluktan kurtarır mı?” sorusuna uzmanların yüzde 76’sı “Evet” derken, yardımcı doçentlerin yüzde 45’i, doçentlerin yüzde 69’u ve profesörlerin yüzde 57’si “Evet” dedi.

 

“Tıbbi hatanız olduğu iddiası ile aleyhinize dava açıldığı oldu mu?” sorusuna “Hiç ol​madı” yanıtını veren anesteziyologların oranı yüzde 82, “Bir defa ve daha fazla” yanıtını verenlerin oranı yüzde 18 oldu. “İçinde bulunduğunuz şartlara göre her an bir tıbbi malpraktis davası ile karşılaşma riskiniz nedir?” sorusu​na anesteziyologların yüzde 90’ı “Çok yüksek/yüksek”, yüzde 10’u “Yüksek değil” yanıtını verdi.

 

Sonuçlar ne anlama geliyor?

 

Tıbbi bilginin her geçen gün katlanarak artması, tıbbi teknolojinin geliş​mesi, bu teknolojiyi kullanan hekim sayısının artması, hekimleri geçmişte yapamadıkları bazı uygulamaları yapmaya itiyor ve çoğunlukla ağır riskleri içeren bu uygulamalar sonucunda da malpraktis şikâyetleri ve da​vaları artıyor.

 

Son yıllarda Türkiye’de hekimlere yönelik mesleki sorumlulukla ilgili davaların sayısında belirgin derecede artış meydana geldi. Bu davaların çoğu, tıbbi müdahale sonucu istenmeyen veya sonucu kaçınılmaz olan durumlarda açıldı.

 

Bu şekildeki davalara karşı yapılabilecek en güvenilir savunma, stan​dartları belirleyen tanı­tedavi protokollerinin anlaşılması ve bunlara uyum gösterilmesi ile olabilir.

 

Türk Ceza Kanunu’nda hekimlerin tıbbi uygulama hatalarından yargılandığı taksir ile ilgili suçlarda cezalar arttırıldı. Bu durum hekimliği daha riskli ve tehlikeli bir meslek hâline getirdi. Hekimler uygu​lamaları esnasında, yaralama ve ölüme sebebiyet ver​dikleri takdirde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddele​riyle yargılanıyor. Uygulanan tıbbi müdaha​lelerin ister bir kısmı isterse tamamı için ceza hükmü​nün icra edilmemesi için, yapılan eylemin hukuka uy​gun olması gerekiyor.

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon AD'dan Dr.Seda B. Akıncı ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma Anestezi Dergisi'nde yayınlandı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) drA (tıp doktoru)
06.11.2015 17:27:38
Sayın Medimagazin Editörü, yakın zamana dek malpraktis konusunda yukardaki gibi güzel yazılarınız ve incelemeleriniz çıkıyordu. Neden bunları artık görmüyoruz ?
People
0
2) volkan (dr)
05.01.2014 13:43:09
yapılan her tedavinin her müdahelenin, en basidinden bir iğnenin bile komplikatif bir tarafı var. ama bugünkü zihniyet bunu doğal karşılamıyor, suç sayıyor. dava açmaya mazeret kabul ediliyor. binbir emekle bir yerlere gelmiş, çocuklarının geleceği için kenara 3-5 birşey koymaya çalışan doktor elindekini pisi pisine kaybetmemek için mecbur defansif davranıyor. herkes bundan şikayetçi iken TTB nerede? bu konuda doktorları ne kadar destekliyor? davalarda ne kadar savunuyor? sadece aidat toplamayı bilen bu pasifize ve hiçbir iradesi olmayan kurumdan ayrıldım artık. en azından aidat parasından kurtuldum..
People
0
3) Sözün (Özü)
03.01.2014 14:39:20
Bu iş artık aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık halini aldı.Personeli yoğun şartlarda çalıştırıp hata yapınca ceza kesmeye hazır birsürü kişi kurum.
People
0
4) dr.vicdan (op.dr.)
02.01.2014 19:04:39
Sağlık sistemini bu hale düşürenlere ve biz doktorların saygınlığını azaltıp halka hedef yapanlara "hakkımı helal etmiyorum". Sonuna kadar defansif tıbbı uygulayacağım. Saygılarımla...
People
0
5) yavuzselim (doktor)
02.01.2014 00:00:40
ya habere bak habere.bu anketlerin yüzde kaçı doğru ya da bu haberler hangi istatistik kurumlarınca kimler tarafından yaptırılıyor.Adam gelmiş bir tomografi çektirmek istiyorum diyor acil servise başhekim de çektirin hasta ne istiyorsa diyor :)hasta istedi yok dedin bi de cidden bir şey çıktı %100 suçlusun hadi ayıkla pirincin taşını.bu arada profosörler tetkik istemez asistanlar ister zaten %0 çıkmış az bile çıkmış eksilerdedir o rakam :)
People
0
6) NK (Emekli Uzman)
01.01.2014 15:35:18
Çalışırken Afganistan koşulları,hesap verirken İngiltere koşulları...Yine de hukukta iyi niyet esastır.İyi niyetli-fedakar hekimleri hukukçular anlıyor.Sistemin iyi yönde değişmesi-gelişmesine yönelik "Hizmet kusurlarını" saptıyor.Düzelmesini sağlıyor.Biz hekimler,adliye koridorlarında manevi açıdan çok yıpranıyoruz.9 yıldır süren ve sürecek olan dava,benim mesleğimden soğuma nedenlerimden biridir.
People
0
7) doktor d (uzm)
31.12.2013 21:55:20
SEVGILI ARKADASLAR BU SISTEMDE BIR DOKTORUN EN BUYUK DUSMANI MESLEKTASI. MSL BIR UZMANLIK ALANINDA HASTAYAPEK COK TEDAVI SECENEGI OLABILIR AMA ISI AZ BILEN YADA HIC O UZMANLIKTAN ANLAMAYAN BIR DOKTORUN YAPTIGI YORUM DOKTORU ZAN ALTINDA BIRAKABILIR.BENCE HER HASTAYI DUSMAN GIBI GORMEMEYE CALISMALIYIZ AMA ONLARDA BOYLE DEVAM EDERSE KENDILERINI MUAYENE EDECEK DOKTOR BULAMAYIP VETERINERE MUAYENE OLACAKLAR.
People
0
8) tukaka (uzman)
31.12.2013 19:42:14
arkadaşlar buldum!! hastaları artık AYDIN SİNAL e alamanyaya yollayalım 4. basamak sevk...direk aydın beye...aydın bey bu kadar bilgi birikimi sosyolog gibi türk toplum yapısını bilmeler turkıyedeki en ufak ayrıntıya kadar bızım bilmedıgımız cogu sağlık uygulamalarını bilmeler vs vs yok yok bence siz almanyada diilsinizz e bari yerinizi söleyınde hastalar boşuna yurtdışı bılet parası vermesın direk size sevk edelim...maşşşalhınız var nazar degmesın...eger gerçekten almanyada yasıyosanız sizin elinizi öpüp saygıyla eğilmek istiyorum önünüzde...bu kadar birikim harika
People
0
9) Anestezist (Uz Dr)
31.12.2013 18:19:01
Her nekadar Türkiyedeki çalışma koşullarını bilmesede Aydın Sinal bey bu konuda haklı ve tespitleri son derece doğru. ( Aydın Sinal bey size Sormak istediğim bazı hususlar var lütfen bana ulaşırmısınız drmustafaatci@hotmail.com )
People
0
10) vatansever (dr)
31.12.2013 16:53:40
Sayın Dr.Ahmet Ak sorunun kökünü çok iyi açıklamışsınız ama ANLAYANA....BİZ BİRBİRiMİZE BİLE DEONTOLOJİK olarak tenezzül etmeyip süründürüyoruz. Hekimin hastasına bakmamak ne demek LÜTFEN BİRİ BURADA BANA AÇIKLAYABİLİR Mİ...???? bİZLER DÜŞMAN MIYIZ...vatandaşa kızıp sonra hekim arkadaşını aynı kefeye koyan hekimin sağlık politikalarından şikayet etmeye bence hakkı yoktur....
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA