Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06 Ocak 2011 10:04 -

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİYAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.”

             MADDE 2 AynıYönetmeliğin 3 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılıTababet ve ŞuabatıSan'atlarının Tarzıİcrasına Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılıRadiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılıSeriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya LaboratuvarlarıKanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılıSağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 3 AynıYönetmeliğin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve aynıfıkraya aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

             “f) Ruhsatname: Sağlık kuruluşunun bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”

             “ğ) Sağlık kuruluşu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, müessese ve muayenehaneleri,”

             “j) Uzman: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman ve uzman tabip unvanınıhaiz kişileri,”

             MADDE 4 AynıYönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 AynıYönetmeliğin 6 ncımaddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Tıp merkezi kadrolarıve kadro devri

             MADDE 6 (1) Tıp merkezi kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan tabip/uzman sayısıve hizmet ihtiyacıdikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.

             (2) Tıp merkezleri Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzmanla açılır ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarınıtamamlayabilirler.                                                                                 

             (3) Tıp merkezleri, uzman kadrolarınıo il sınırlarıiçinde başka bir tıp merkezine veya özel hastaneye devredebilir veya bu kuruluşlar karşılıklıolarak uzmanlık dalıdeğişimi yapabilirler. Tıp merkezinin bulunduğu ilden başka bir ile taşınmasıveya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklıolarak uzmanlık dalıdeğişimi Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşüalınarak Bakanlıkça uygun bulunmasıhalinde yapılabilir.

             (4) Kadro devralma yoluyla tıp merkezleri Bakanlıkça belirlenen uzman kadrolarının %25’ine kadar ek kadro devralabilir. Ancak kuruluşbirleşmelerinde bu oran dikkate alınmaz. Kadro devri işve işlemleri müdürlükçe Sağlık KuruluşlarıYönetim Sistemi (SKYS) üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.”

             MADDE 6 AynıYönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

             Laboratuvar ve müessese

             MADDE 7/A (1) Laboratuvar, 992 sayılıKanun kapsamında tıbbi tahlil işlemi yapar.

             (2) Müessese, 3153 sayılıKanun kapsamında görüntüleme ve/veya radyoterapi, nükleer tıp, fizik tedavi gibi muayene, tanıve/veya tedavi hizmeti sunar.

             (3) Laboratuvar ve müessese 13 üncümaddeye göre ruhsatlandırılır ve uzman sorumluluğunda faaliyet gösterir. Bu kuruluşlarda bir veya birden fazla uzman çalışabilir.

             (4) Laboratuvar ve müessese, çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet verir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat başvurularısırasında müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır. Çalışma saatleri içerisinde kuruluşta ilgili en az bir uzman bulunur.

             (5) Tıp merkezi veya poliklinik bünyesinde açılacak laboratuvar ve müesseseler 25 inci maddeye göre faaliyet gösterir.”

             MADDE 7 AynıYönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(9) Poliklinik, laboratuvar ve müessese açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamaya uymak zorundadır. Ruhsatlandırılmışsağlık kuruluşlarına yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanıilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulmasızorunludur. Planlama ve hak sahipliğinin belirlenmesine ilişkin 3 üncü, 4 üncüve 5 inci fıkradaki usul ve esaslar bu kuruluşlar bakımından da uygulanır.”

             MADDE 8 AynıYönetmeliğin 12/D maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Muayenehane açacak uzman/tabipler EK-1/d’deki belgelerle birlikte müdürlüğe başvurur. Müdürlük, birinci fıkrada belirtilen şartlarıhaiz olup olmadığınıyerinde inceler, eksikliği bulunmayan başvuru dosyasıBakanlığa gönderilir. Bakanlık başvuru dosyasınıinceler. Uygun görülen başvuru dosyasıilgili müdürlüğe gönderilir. Bu Yönetmelik şartlarınıtaşıyan muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe örneği EK-14’te yer alan uygunluk belgesi düzenlenir.”

             MADDE 9 AynıYönetmeliğin 16 ncımaddesinin birinci ve ikinci fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Sağlık kuruluşunda genel çalışma saatleri içerisinde bu maddede tanımlanan görevleri yapmak üzere kuruluşun kadrosunda görev yapan bir tabip/uzman mesul müdür bulunur. Mesul müdür, adına çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla, isterse sağlık kuruluşunda mesleğini icra eder.”

             “(2) Kuruluşun, genel çalışma saatleri dışında hizmet verdiği sürelerde ve mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde yerine, mesul müdürün yazılışekilde yetki devri yaptığıve kuruluşun kadrosunda görev yapan bir tabibin/uzmanın bulunmasızorunludur.”

             MADDE 10 AynıYönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Tabip ve uzmanlar

             MADDE 17 (1) Tabip ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek sağlık kuruluşu kadrosunda sözleşmeyle çalışır.

             (2) Tabibin/uzmanın diploması, uzmanlık belgesi ve çalışma belgesinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği  bir yere asılmasıgerekir. Sağlık kuruluşunda çalışan tabip/uzmanlar;

             a) Hastasına ait muayene, teşhis ve tedavi işlemlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun şekilde kaydetmekten,

             b) Sorumluluğundaki hastalara uygulanan tıbbi işlemlerin sonuçlarından,

             c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanıile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere, gördükleri bütün aksaklıklarımesul müdüre bildirmekten,

             sorumludur.”

             MADDE 11 AynıYönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Müdürlükçe, tabip/uzmanlar ile diğer sağlık çalışanına EK-4/a’da yer alan çalışma belgesi düzenlenir.”

             MADDE 12 AynıYönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen ve asgari sayıda olan sağlık çalışanının herhangi bir sebeple işten ayrılmasıdurumunda mesul müdür, ayrılan personelin çalışma belgesini ayrılıştarihinden itibaren en geçbeşişgünüiçinde müdürlüğe iade eder.”

             “(4) Klinisyen uzman sayısıdördün altına düşen tıp merkezinin üçay içinde uzman eksikliğini giderememesi halinde ruhsatnamesi en fazla iki yıl süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman eksikliğini gideremeyen tıp merkezinin ruhsatnamesi iptal edilir. Askısüresi içerisinde veya süre sonunda işletenin talebi halinde kuruluşpolikliniğe çevrilebilir. Askıya alınma tarihinden itibaren iki yıl içinde uzman eksikliği giderilir ise tıp merkezi yeniden faaliyete geçirilir. Ruhsatın askıya alınmasıve tekrar faaliyete geçirilmesi işlemi müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir.”

             MADDE 13 AynıYönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 21 (1) Tıp merkezleri, ruhsatlarında yazılıolmak kaydıyla çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve mesai sonrasıdâhil kesintisiz hizmet de verebilirler. Tıp merkezlerinde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarında görev yapan uzmanların isimleri ve çalışma saatleri bulunan ve mesul müdür tarafından onaylanan bir liste, bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir yere asılır.

             (2) Tıp merkezinde;

             a) Faaliyet gösterilen uzmanlık dallarının gerekli kıldığı, bu Yönetmelikte belirlenen asgari şartlar bulunur.

             b) Diştabipliği hizmeti de sunulacak ise,  aynızaman kesitinde çalışan her diştabibine bir dişüniti bulundurulur.

             c) Kesintisiz hizmet sunuluyor ise kuruluşun çalışma saatleri dışında en az bir tabip, nöbetçi tabip olarak; faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzmanlar ise “icapçı”konumunda görev yapar. Mesul müdür tarafından düzenlenen EK-4/b’deki çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı“nöbetçi tabip”yazılıkimlik kartıbulunmak kaydıyla, kuruluşta çalışan tabip/uzmanlar nöbet tutar. Ayrıca, nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.

             ç) En az, iki tabibe bir poliklinik muayene odasıayrılır. Ancak, çalışan her tabip için ayrıpoliklinik muayene odasıda düzenlenebilir.”

             MADDE 14 AynıYönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Sekiz saatten daha uzun süreli hizmet veren poliklinikte, nöbetler için mesul müdür tarafından düzenlenen EK-4/b’deki çalışma belgesi ile üstünde fotoğraflı"nöbetçi tabip" yazılıkimlik kartıbulunmak kaydıyla, kadrosunda çalışan bir tabip nöbet tutar. Ayrıca nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.”

             MADDE 15 AynıYönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(2) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığınıolumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkmasıhalinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.”

             MADDE 16 AynıYönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             EK MADDE 1 (1) 6/1/2011 tarihinden önce açılmışolan sağlık kuruluşlarından;

             a) Tıp/dal merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müesseseler birbirleriyle ve/veya özel hastanelerle aynıil sınırlarıiçinde birleşebilir ve/veya taşınabilir.

             b) Poliklinikler, kadrolarında asgarîdört uzman bulunduracak şekilde bulunduğu il sınırlarıiçinde tek başına veya (a) bendi kapsamındaki kuruluşlarla birleşerek, bu Yönetmelikte belirtilen şartlarısağlamak kaydıyla tıp merkezine dönüşebilir.

             c) Tıp/dal merkezi ve poliklinikler bulunduklarıil sınırlarıiçinde tek başına veya (a) bendi kapsamındaki kuruluşlarla birleşerek özel hastaneye dönüşebilir. Bu kuruluşların özel hastaneye dönüşebilmeleri için kadrolu uzman sayısı, o il için Bakanlıkça izin verilecek hastane yatak sayısının asgarî1/3’üoranındaki sayıda olmasıgerekir. Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde Planlama ve İstihdam Komisyonu görüşüalınarak, o ilde kamu sağlık hizmetlerinin gördürülmesi için yeterli uzman bulunmasıhalinde, özel hastaneye dönüşecek bu kuruluşlara kadrolarında bulunmayan; anestezi ve reanimasyon uzmanı, laboratuvar uzmanıve radyoloji uzmanıkadrosu verilebilir veya kuruluşlar bu ihtiyacını6 ncımaddeye göre kadro devralma yoluyla temin edebilir.

             ç) Bu fıkra kapsamındaki kuruluşların bulunduğu il dışına taşınması, taşınarak başka bir ildeki kuruluşla birleşmesi veya başka bir ile taşınarak tıp merkezine veya özel hastaneye dönüşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulmasıiçin öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman/tabip dağılımıyönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınma ve/veya birleşmeye izin verilir.

             d) Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31/12/2013 tarihinde sona erer. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi/özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu,  faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir. Faaliyetin askıya alınmasıhalinde sağlık kuruluşu, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluşbinasınıboşaltabilir. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilir. İzni iptal edilen kuruluşaskısüresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatıiptal edilir.

             e) (c) bendi kapsamındaki kuruluşların özel hastane olarak faaliyet gösterebilmesi için ayrıca Özel Hastaneler Yönetmeliği şartlarınısağlamalarıgerekir. Özel hastanenin bünyesine katılmalarda hastanenin fizik şartlarıyeterli değil ise, Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ek bina veya tadilat yapılmasına izin verilebilir.

             (2) Tabip, diştabibi ve uzmanlar, kadrolu olarak çalıştıklarıtıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışıgeçici çalışabilirler. Bu şekilde çalışılacak gün ve saatler personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir ve müdürlükçe çalışma belgesi düzenlenir. Bu şekilde çalışan tabibin/uzmanın, kadrolu olarak çalıştığıtıp merkezi/özel hastaneden ayrılmasıve altmışgün içinde başka bir tıp merkezi/özel hastane kadrosuna başlayamamasıhalinde kadro dışıgeçici çalışma belgesi iptal edilir.

             (3) Sağlık kuruluşu ruhsatında kayıtlıdallarda çalışan uzmanlardan yan dal veya iki ayrıuzmanlığıbulunanlar, bulunduklarıtıp merkezi ve poliklinikte kadrolu çalıştıklarıuzmanlık dalıdışındaki uzmanlık dalında kadro dışıgeçici çalışabilirler.

             (4) Yaşhaddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut  emekliye ayrıldıktan sonra yaşhaddine ulaşmışolan tabip/uzmanlar sağlık kuruluşunda kadro dışıgeçici çalışabilir. Bu tabip/uzmanın bulunduğu kuruluştan ayrılıp başka bir kuruluşa başlamak istemesi halinde de aynışekilde çalışmasına izin verilir.

             (5) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunanlar hariçyurtdışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabip/uzmanlar, sağlık kuruluşunda kadro dışıgeçici çalışabilir.

             (6) Kadro dışıgeçici çalışılan uzmanlık dallarıkuruluşun ruhsatına/faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların kuruluştan ayrılmasıhalinde yerine altmışgün içinde aynışekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalıkuruluşun ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Kadro dışıgeçici çalışma sağlık kuruluşunun tabip/uzman kadro sayısının artırılmasıolarak kabul edilmez.

             (7) Sağlık kuruluşunda, uzmanlık dalına esas olan ve branşında asgarîyi teşkil eden uzman ayrılışında, süre kaydıaranmaksızın aynıdalda uzman bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanlık dalında asgarîsayının üzerindeki uzman ayrılışında, bir yıl içinde aynıuzmanlık dalında uzman istihdam edilebilir.

             (8) Sağlık kuruluşunda kadrolu ve kadro dışıgeçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene odasıoluşturulabilir ve bu amaçla eksik olan poliklinik odasıeklenebilir. Kuruluşta kadrolu ve kadro dışıgeçici çalışan tabip sayısından fazla poliklinik odasının olması, tabip sayısıartırılmasıhakkıvermez.

             (9) Tabip ve uzman eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, sağlık kuruluşlarına tıbbîcihaz, tıbbîhizmet birimleri ve alanlar ile tıp merkezlerine cerrahi müdahale birimi eklemesi yapılabilir. Ancak Bakanlıkça planlama kapsamına alınmışolan teknoloji yoğunluklu tıbbîcihazların eklenmesine Planlama ve İstihdam Komisyonu görüşüalınarak planlama çerçevesinde Bakanlıkça izin verilir. Ayrıca bir sağlık kuruluşunda kurulmuşve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbîcihazlar devir yoluyla aynıil içinde başka bir sağlık kuruluşunda kurdurulabilir. Bulunduğu il dışındaki devirlerde Planlama ve İstihdam Komisyonu görüşüalınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Bu durumda devreden kuruluşun ruhsatından ilgili tıbbi cihaz çıkarılır.

             (10) Kamudan istifa ederek boşbulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak tabip, diştabibi ve uzmanlar ile sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diştabibi ve uzmanlar, ayrılacağıve başlayacağıkurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, altmışgün önceden ayrılacaklarıkurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışıyapılmaz. İldeki tabip/uzman planlamasıdaha kısa sürede yapılmasıhalinde müdürlüğün muvafakatıalınarak altmışgünden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.”

             MADDE 17 AynıYönetmeliğin EK-1’inde yer alan “1- Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler”başlıklıkısmının 11 nolu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişve EK-1/a’nın sonuna ekteki “3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER”bölümüeklenmiştir.

             “11) EK-5’e göre tıp merkezinde çalışacak asgari sayıdaki uzman/tabiplerin diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları(diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslıgörülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalıverilebilir),”

             MADDE 18 AynıYönetmeliğin ekinde yer alan EK-5’in “II-UZMAN TABİP”ve “B- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı”kısımlarıaşağıdaki şekilde ve EK-2/a,  EK-4/a ve EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

“II-UZMAN TABİP

Asgarîdört uzman tabip ile hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalında en az bir uzman tabip bulunur.”

“B- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartıile tıp merkezi bünyesinde ameliyathane bulunmasıdurumunda geçerlidir.

             MADDE 19 AynıYönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             Geçişhükümleri

             GEÇİCİMADDE 9 (1) 6/1/2011 tarihinden önce uygunluk belgesi/ruhsat alan sağlık kuruluşlarının tam zamanlıolmak kaydıyla tabip/uzman kadroları, sağlık kuruluşu kadrosu olarak kabul edilir. Kuruluşta kısmîzamanlıçalışan tabip/uzmanlar kuruluşkadrosuna dahil edilmez.

             (2) 6/1/2011 tarihi itibarıyla sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan tabip/uzmanlardan;

             a) Sağlık kuruluşunda kısmi zamanlıolarak çalışanlar,

             b) 11/3/2009 tarihinden sonra bir sağlık kuruluşunda kadrosu olmadığıiçin görev yaptığıkuruluştaki kısmi zamanlıçalışma belgesi iptal edilenler,

             c) Sadece muayenehane işletenler,

             28/2/2011 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikteki çalışma şekline uygunluk sağlamalarıhalinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışıgeçici çalışmalarına izin verilir. Bu çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkıvermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmamasıhalinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılmasıdurumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanın sağlık kuruluşundan ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacaklarısağlık kuruluşu için 9 uncu ve 17 nci maddeler kapsamında değerlendirilir.

             (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi/ruhsat alan tıp/dal merkezlerinden kadrolu/tam zamanlıklinik uzman sayısıdördün altında olanlara, uzman sayısıdörde ulaşana kadar başka bir tıp/dal merkezi veya özel hastaneden kadro devralmalarına izin verilir. Ayrıca bu kuruluşların 6 ncımaddeye göre kadro devralma haklarısaklıdır.

             (4) 6/1/2011 tarihinden önce;

             a) Müstakil olarak açılmışolan laboratuvar ve müesseseler, en geçiki ay içerisinde bu Yönetmeliğe göre kuruluşruhsatıve mesul müdür belgesi almak için müdürlük aracılığıyla Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça bu kuruluşların birinci fıkraya göre kadrolarıbelirlenerek kuruluşruhsatıve mesul müdür belgesi düzenlenir. İki ayın sonunda ruhsat ve mesul müdür belgesi müracaatında bulunmayan kuruluşların faaliyeti müracaatta bulunana kadar valilikçe süresiz durdurulur.

             b) Usulüne uygun olarak müdürlüğe ruhsat başvurusu yapılan laboratuvar, müessese ve poliklinikler 9 uncu maddedeki planlamadan muaf tutularak işlemleri sonuçlandırılır.

             c) Ruhsat/uygunluk belgesi alan laboratuvar, müessese ve polikliniklere tabip/uzman kadrosu ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz eklenmesi 9 uncu maddeye göre yapılacak planlamaya tâbidir. (b) bendine göre ruhsatlandırılacak  kuruluşlar da bu bent kapsamında değerlendirilir.

             (5) 6/1/2011 tarihinden önce sağlık çalışanıeksikliğinden dolayıuygunluk belgesi askıya alınan tıp/dal merkezlerinin askısüresi iki yıl sonra sona erer.”

             MADDE 20 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 21 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanıyürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1. 

23/7/2008

26945

2.

11/3/2009

27166

3.

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4.

10/3/2010

27517

5.

3/8/2010

27661

6.

25/9/2010

27710

 

 

“3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

A)     RUHSAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

                                            İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Kuruluşun/Laboratuvarın/Müessesenin

Adı

 

Adresi

 

Sahibi

 

Açılacak Laboratuvarın/ müessesenin türü

 

Laboratuvar/Müessese Mesul Müdür/Sorumlu Uzmanı

Adı

 

Uzmanlık dalı

 

Fakülte diploma no

 

Uzmanlık no

 

TC kimlik numarası

 

Çalışma şekli kadrolu/ geçici

 

Geçici çalışacaksa kadrolu çalıştığı kuruluşun adı/adresi

 

 

                Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşun bünyesinde bulunan laboratuvarın/müessesenin mesul müdürlüğünü/sorumluluğunu yürütmek istiyorum.

Ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılması için gereğini arz ederim.

 

     ..../..../20..

  İlgili Branş Uzmanı

   Adı-Soyadı

  imza

 

Kuruluşta geçici olarak çalıştırmak istiyorum.*

Mesul Müdürün adı-soyadı …./…./20..

İmza-Kaşe

Çalışma saatleri

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşta geçici çalışmasına izin veriyorum.**

Mesul Müdürün adı-soyadı …./…./20..

İmza-Kaşe

Kadrolu çalışma saatleri

Doktor bilgi bankası kaydı kontrolü yapılmıştır/yapılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

*Geçici çalışılacak kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.

**Kadrolu çalışılan kuruluşun mesul müdürü tarafından imzalanacaktır.

                B) MÜESSESE RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM FORMU

 

1- Kuruluşun Adı

 

 

2- Adresi

 

 

3- Uzman hekimin adı soyadı

 

 

4- Uzmanlık belge no

 

 

5- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?

 

 

6- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?

 

 

7- Mevcut cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerekse tatbik edilene zarar vermeyecek şekilde mevzuatta belirtilen şekilde izole edilmiş midir?

 

 

8- X-Ray ışınlı cihazların kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu?

 

 

9- X-Ray ışınlı cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu?

 

 

10- Cihazlarla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı?

 

 

11- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde mevcut ve mevzuata göre muhafaza ediliyor mu?

 

 

12- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu?

 

 

13- Fizik tedavi müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu?

 

 

Not: 11 ve 12’ de yer alan maddeler radyom/radyoaktif madde kullanılıyor ise bildirilecek.

 

BULUNAN CİHAZIN

 

(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason, Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.)

 

Cinsi

Marka

Modeli

Üretim Yılı

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

             

               Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.

               Gereğini bilgilerinize arz ederim…./…./20…

 

Mesul Müdür/Sorumlu

Uzman

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) LABORATUVAR RUHSATNAMESİ İÇİN BİLDİRİM

 

1- Kuruluşun adı

 

2- Adresi

 

3- Uzman hekimin adı soyadı

 

4-Uzmanlık belge no

 

5-Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?

 

6-Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?

 

7- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi usulüne uygun olarak mevcut mu?

 

8-C/1’de isimleri bulunan kimyasal maddeler mevzuatta belirtilen şekilde uygun olarak laboratuvarda mevcut mu?

 

9-C/2’de isimleri bulunan cihaz, araç ve gereçler mevzuatta belirtilen şekilde uygun olarak laboratuvarda mevcut mu?

 

10-C/3’de yer alan listedeki tahliller yapılması için laboratuvarda yeterli donanım mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen hususların doğruluğunu beyan ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ../../20....

Adı, Soyadı:

İmza:

 

C/1) LABORATUVARDA BULUNAN KİMYASAL MADDELER LİSTESİ

                       

             Türü                                                Miktarı

 

1.        .....................                  ......................             

2.        .....................                  ......................             

3.        .....................                  ......................         

   

Uzmanın adı ve soyadı

            İmza

 

Not:Laboratuvarda bulunan tüm kimyasal maddeler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

 

C/2) LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZ, ARAÇ VE GEREÇLER LİSTESİ

 

                   Cinsi                                         Modeli                              Miktarı

1.        .....................                  ......................              ....................

2.        .....................                  ......................              ....................

3.        .....................                  ......................              ....................

 

Uzmanın adı ve soyadı

            İmza

Not: Laboratuvarda bulunan tüm cihaz, araç ve gereçler listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

 

C/3) LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİLLERİN LİSTESİ

 

              Tahlilin adı

 

1.        .....................                  

2.        .....................                 

3.        .....................                 

Uzmanın adı ve soyadı

            İmza

 

Not: Laboratuvardailgili uzmanlık dalına uygun olarak yapılacak tahliller listede belirtilecek ve liste uzman tarafından imzalanacak.

 

 

D) MÜESSESE İNCELEME RAPORU

 

1- Müessesenin adı

 

2- Adresi

 

3- Sahibinin adı ve soyadı  /tüzel kişilikse şirketin ismi

 

4- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı (Başka bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise)

 

5- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi/Ruhsatnamenin tarih ve sayısı

 

6- Ruhsatname düzenlenecek hekimin adı soyadı

 

7- Hekimin Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no

 

8- Kuruluşun fiziki mekânı hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?

 

9- Havalandırma ve aydınlatma şartları mevzuata uygun mu?

 

10- Bulunan cihaz ve aletler gerek tatbik edene gerek tatbik edilene zarar vermeyecek tarzda izole edilmiş mi?

 

11- Fizik Tedavi Müesseselerinde bulunan cihazlar nizamnameye uygun mu?

 

CİHAZIN

(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Manyetik Rezonans, Mamografi, Sintigrafi, Ultrason, Elektrikli Fizik tedavi cihazları v.b.)

Cinsi

Marka

Modeli

Üretim Yılı

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Lütfen arka sayfaya devam ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

I- X-RAY IŞINLI CİHAZLAR

(Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi, Sintigrafi vb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Cihaz/cihazların bulunduğu yerin kurşun izolasyonu mevzuata uygun mu?

 

2- Cihaz/cihazları kullanacak kişinin sağlığını korumaya yönelik gerekli donanım ve önlemler mevzuata uygun mu?

 

3- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince TAEK lisansları var mı?

 

4- Sağlık kuruluşunda bulunan cihazların ilgili mevzuat gereğince TAEK lisanslarının vize süreleri halen geçerli mi?

 

5- Cihazla ilgili elektrik donanımları mevzuata uygun olarak düzenlenerek gerekli koruyucu tedbirler alınmış mı?

 

6- Banyo odasının yeterli havalandırması mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- RADİYOM

1- Mevzuatta belirtilen miktar ve nitelikte radyom veya radyoaktif madde mevcut mu?

 

2- Mevzuatta belirtilen aletler (plak, Tüp, iğne, hücre, pens vs.) mevcut mu?

 

3- Radyom ve radyoaktif maddeler mevzuatta uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Yukarıda belirtilen adreste bulunan müessesede …./…./…….. tarihinde tarafımdan yapılan inceleme ve teftiş sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………………*

              Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teftişi Yapan Uzman Hekimin;

 

 

 

 

 

Adı Soyadı               :

 

 

 

İmza

 

Görev Yeri                :

 

 

 

Kaşe(varsa)

Uzmanlık Belgesi No :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E)LABORATUVAR İNCELEME RAPORU

1- Laboratuvarın adı

 

 

2- Adresi

 

 

3- Laboratuvarın cinsi

 

 

4- Sahibinin adı/tüzel kişilikse şirketin ismi

 

 

5- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı (Başka bir sağlık kuruluşu bünyesinde ise)

 

 

6- Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi/ Ruhsatnamenin tarih ve sayısı

 

 

7- Ruhsatname düzenlenecek uzmanın adı soyadı

 

 

8- Uzmanlık dalı ve uzmanlık belge no

 

 

9- Laboratuvarın fiziki mekânı mevzuata uygun olarak hizmet için yeterli büyüklük ve nitelikte mi?

 

 

10- Laboratuvar için gerekli akar su sistemi usulüne uygun olarak mevcut mu?

 

 

11- Mevzuata göre bulunması zorunlu olan ve bildirimde bulunan kimyasal maddeler ile cihaz, araç ve gereçler usulüne uygun ve yeterli olarak laboratuvarda mevcut mu?

 

 

12- Yapılacağı bildirilen tahlillerin yapılması için laboratuvarda yeterli donanım mevcut mu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Yukarıda belirtilen adreste bulunan kuruluşta …./…./…….. Tarihinde tarafımdan yapılan inceleme ve teftiş sonucunda, ruhsatname düzenlenmesi …………………………………*

 

           Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teftişi Yapan Uzman Hekimin;

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı               :

 

 

 

İmza

 

 

Görev Yeri                :

 

 

 

Kaşe(varsa)

 

Uzmanlık Belgesi No :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uygundur veya Uygun değildir şeklinde el yazısı ile yazılması gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) TAAHHÜTNAMELER

 

TAAHHÜTNAME (1)

 

Şirketimiz bünyesinde açmak istediğimiz ………………………………. isimli laboratuvara/müesseseye ……………………….. ruhsatnamesinin düzenlenmesine esas olmak üzere;

Ekte noter tasdikli örneği bulunan Ticaret Sicil Gazetesinde kuruluşu yayımlanmış olan…………………………………………………... isimli şirketin ortaklarının tamamı UZMAN/TABİPTİR.

Şirket ortaklığında hisse devri söz konusu olduğunda UZMAN/TABİP olmayanlar ortaklığa kabul edilmeyeceklerdir.

 

Ruhsatname Sahibi Uzmanın                                                Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin        

              İsim-İmza                                                                                İsimleri-İmzaları

 

Ek: Ticaret Sicil Gazetesi

 

* Şirket yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri

 

TAAHHÜTNAME (2)

 

                ……………………….ili………………………………………………...adresinde, …………………………………………….adı altında faaliyet gösteren kuruluşumuz bünyesinde bulunan.....................................* laboratuvarımızın/ünitemizin bulunduğu fiziki mekânda, laboratuvarın sahipliğinde, kuruluşumuzun adında ve laboratuvarda kullanılan cihazlarda (ruhsatlandırmaya esas şartlarda) hiçbir değişiklik olmamıştır.

Yukarıda beyan ettiğimiz şartlarda değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki sorumluluğun şahsımıza ve şirketimize ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin**

İsimleri-İmzalar

 

 

 

.

*Laboratuvarın/müessesenin türü (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Radyoterapi) yazılacak.

**Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri

 


G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 

1.                    Başvuru dilekçesi,

2.                    Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak),

3.                    Uzmanlık belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak ve sınav tutanağı kabul edilmeyecektir),

4.                    T.C. kimlik numarası beyanı,

5.                    İki adet vesikalık fotoğraf,

6.                    Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

7.                    Bildirim (müesseseler için B, laboratuvar dalları için C. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.),

8.                    Laboratuvar dalları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi,

9.                    İnceleme raporu,

10.       Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik Dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi gibi cihazların hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak lisans belgelerinin Müdürlük onaylı örneği,

11.                 Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi,

12.                 Taahhütname ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri,

13.                 Özel hastane/tıp merkezi/poliklinik bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık ruhsatı veya çalışma uygunluk belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.)

14.                 Ruhsat değişikliğinde;

a) Ruhsat talebinde bulunan uzman adına düzenlenmiş, ...............tarih ve ...............sayılı yazımız ekinde gönderilen .....................no’lu ruhsatname aslı,

b) Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın (cilt ve yaprak numarası belirtilecek şekilde) ulusal bir gazetede yayımlanması, yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçe.

 

Ğ) ÜSTYAZI ÖRNEĞİ

 

T.C.

………………..VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

……………………uzmanı....................................................... sorumluluğunda müessese/laboratuvar açmak için başvuru yapılmıştır. Yapılan incelemede ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve bilgiler uygun olup, başvuru dosyası Müdürlüğümüzde muhafaza edilmektedir.

………………………………………………….……………………….adresinde, ……………………………………..adındaki………………………………………*a ait müesseseye/laboratuvara  ruhsat düzenlenmesi için gereğini arz ederim.

 

İl Sağlık Müdürü

 

EKLER:

-Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Müdürlük onaylı)

-2 fotoğraf

-Beyanname ve teftiş raporu

-Varsa duruma uygun diğer belgeler

 

*Sahibi tüzel kişilik ise tüzel kişiliğin ismi yazılacak                                                            ”

 

EK-2/a

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Ruhsat No:

Tarih:   

TIP MERKEZİ RUHSATNAMESİ

 

Adı                                                                      :

Adresi ve Tel                                                       :

İşleteni                                                                 :

 

Çalışma Saatleri                                                   :

 

HASTA KABUL  VE TEDAVİ EDECEĞİ UZMANLIK DALLARI:

Kadrolular                                                            :

Geçici Olanlar                                                      :

 

 HİZMET BİRİMLERİ (Uzmanlık Dallarının Gerektirdiği Poliklinik Odası Haricindeki):

1) Gözlem yatak sayısı                                        :

2) Laboratuarlar                                                   :

3) Radyoloji  görüntüleme  cihazları                    :

4) Sözleşme ile  satın alınan tıbbi hizmetler         :

5) Koordineli çalışacağı hastane/hastaneler          :

6) Diğer hizmet birimleri                                     :

 

Yukarıda adı ve adresi belirtilen tıp merkezinin hasta kabul ve tedavi etmek üzere Mesul Müdür ….......................................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüştür.

            

                                                                                                                              ONAY   ”

 

 

“EK-4/a

T.C.

…................................ VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 Belge No:

Tarih      :  

 

ÇALIŞMA BELGESİ

  

PERSONELİN

                                                                                                                          Foto

 

Adı ve Soyadı                                  :

Unvanı                                             :

T.C. Kimlik Numarası                     :

Görevi                                             :

 

Baba Adı                                         :

Doğum Yeri                                    :

Doğum Tarihi                                  :

 

Mezun Olduğu Okul/Fakülte           :

Mezuniyet Tarihi                             :                         

Diploma No                                     : 

Uzmanlık Diploma No (varsa)        : 

 

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN

                     

Adı                         :  

Adresi                     :  

 

 

             Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanının (kadrolu/geçiciolarak) …..................................................... isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.                                                            ”

 

 

“EK-6

 

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

DENETİM FORMU

 

 

Denetlenen Kuruluşun

 

Adı                                                          :

Sağlık Kuruluşunun Türü                        :

Adresi                                                     :

İşleten/İşletenlerin Adı                            :

 

Ruhsatname Tarih ve Sayısı                    :

Faaliyete Başlama Tarihi                         :

Hasta Gözlem Yatak Sayısı                     :

 

Ameliyathane salon sayısı                       :

Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları                 :

 

Hizmet Verdiği Diğer Birimler              :

 

 

Mesul müdürün

 

Adı-Soyadı                                              :

Uzmanlık Dalı                                         :

Mesul Müdürlük Belgesi

Tarih ve Sayısı                                        :             

 

Denetim Tarihi                                        : ……./……./………

Daha önce yapılan denetim tarihleri:

 

1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGULANACAK MÜEYYİDE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Sağlık kuruluşunun ruhsatında (uygunluk belgesinde)kayıtlı olan adı kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

10 gün

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

2- Sağlık kuruluşunun adresi ruhsatında (uygunluk belgesinde) kayıtlı adres ile aynı mı?

 

 

 

 

1 ay

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

3-Kuruluşun ruhsatında yer alan adresten başka bir adrese taşınmış mı?

 

 

Taşındığı adreste yeni ruhsat alıncaya kadar faaliyeti durdurulur

 

4- Sağlık kuruluşunun işleteninde değişiklik var mı?

 

 

 

 

1 ay

Yeni işleten adına ruhsat düzenleninceye kadar faaliyet durdurulur.

5- Şirket ortaklarında tabip/uzman/diş tabibi olmayan var mı?

 

 

5 gün

Aykırılık giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

6- Mesul müdürlük görevi, çalışma saatleri içerisinde adına belge düzenlenen tabip tarafından mı yürütülüyor?

 

 

 

 

Uyarılır

 

 

Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

7- Mesul müdürlük belgesi var mı?

 

 

 

İşleten uyarılır.

15 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

Eksiklik giderilmez isegiderilinceye kadar kuruluşun tamamında faaliyet durdurulur.

8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün

Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdürün belgesi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için işletene 15 iş günü süre tanınır.

9-  Sağlık kuruluşu ruhsatındaki uzmanlık dallarında  çalışan uzman asgari sayıda mevcut mu?

 

 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

10- Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanı dışında  sağlık çalışanı çalışıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır

Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

11-Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?

 

 

Süre verilmez.

Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur. ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

 

12- Sağlık kuruluşunda çalışan tabip ve diğer sağlık çalışanı sayısının EK-5’de belirlenen asgari sayıda olup olmadığı?

 

 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.

 

13- Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanı ve diğer personel için sigorta primleri bordrosu mevcut mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır ve SGK   İl Müdürlüğüne bildirilir.

Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun  5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

14- İlgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan tabipler ile Türkiye’de çalışma izinleri olmayan tabipler çalıştırılıyor mu?

 

 

Süre verilmez

Sağlık kuruluşunun 7 günpoliklinik faaliyetleri durdurulur

 

15- Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini  icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabipler çalıştırılıyor mu? İntern,stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?

 

 

Süre verilmez

Kuruluşun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

16- Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?

 

 

Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

17- Personelin kılık kıyafeti, 20 nci maddede belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

Tekrarında sağlık kuruluşunun 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

18- Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 27 nci maddede belirtilen esaslara uygun mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

5 gün

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

19- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun kayıt ve denetim defterleri mevcut mu?

(protokol, adlî rapor, cerrahi müdahale, laboratuvar , pansuman ve enjeksiyon kayıt defterleri)

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün

Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

20-  Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 29 uncu ve 30 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?

 

 

 

Süre verilmez.

Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 

29 uncu maddeye aykırı uygulamaların 1 yıl içerisinde; ikinci kez yapılmasında 3 gün, üçüncü kez yapılmasında 7 gün, dördüncü kez yapılmasında 1 ay poliklinik

21- Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği sağlık kuruluşu ile ilgi istatistik verileri düzenli ve doğru şekilde veriliyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Sağlık kuruluşunun   genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (Uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)

 

 

Mesul müdür uyarılır.

 

Uygunsuzluğun ikinci kez tespitinde sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur.

2- Acil ünitesi veya acil odası 24 üncü maddeye ve Yönetmeliğe uygun mu? *

 

 

Mesul müdür uyarılır

3 gün

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

3- Acil ünitesinde EK-5’de asgari sayıda gösterilen sağlık çalışanı mevcut mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

4- Yönetmelik ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu? *

 

 

Mesul müdür uyarılır.

10 gün

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

5- Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için Yönetmeliğeuygun poliklinik odası bulunuyor mu? *

 

 

Mesul müdür uyarılır.

15 gün

Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili uzmanlık dalının faaliyeti durdurulur

6-Ameliyathane Yönetmeliğe uygun mu? Sterilizasyon şartları sağlanmış mı?**

 

 

Mesul müdür uyarılır.

15 gün

Sterilizasyon şartlarına bağlı enfeksiyon gelişmiş ise süre verilmeden ameliyathanenin faaliyeti sterilizasyon sağlanana kadar durdurulur.

Uygunluk sağlanıncaya kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

7-Ameliyathanede atıklar ve çöpler uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

5 gün

 

Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda cerrahi uzmanlık dallarında 3 gün faaliyet durdurulur.

8- Laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetleri 25 inci maddeye ve Yönetmeliğe uygun mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

15 gün

Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır.

 

Uygunsuzluğu devam eden laboratuvar ve/veya radyoloji hizmetleri bölümünde uygunsuzluk giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

9- Sağlık kuruluşunda bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenmiş mi ve çalışanlara duyurulmuş mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

10 gün

Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

10- Sağlık kuruluşunda ruhsatında yazılı olmayan uzmanlık dal/dallarında hasta kabul ve tedavi ediyor mu?

 

 

Süre verilmez sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 3 gün durdurulur.

Ayrıca İlgili uzmanlık dalında ruhsata ekleninceye kadar hasta kabulü durdurulur.

 

11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapılıyor mu? **

 

 

Mesul müdür uyarılır.

Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun 30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur

12- Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre hasta hakları ile ilgili mevzuata uygun davranılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

Mesul müdür uyarılır.

 

1 yıl içinde ikinci kez hasta hakkı ihlali fiilinde sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

 

 

13-Tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve istenen aralıklarla Bakanlığa gönderiliyor mu?

 

 

 

Mesul müdür uyarılır

3 gün  süre

verilir.

 

Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur.

14- İlgili mevzuat kapsamında izne tabi olup da izni olmayan tıbbi hizmet birimi var mı?

 

 

 

Süre verilmez sağlık kuruluşunun faaliyetleri 3 gün durdurulur.

 

BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Bina özel sağlık kuruluşu olarak mı projelendirilmiş, başka amaçla yapılan binadan sağlık kuruluşu binasına mı dönüştürülmüş?

 

2- Ön izin belgesi

Tarih:…./…../…….

Sayı:…………..

 

3- Ön izin belgesine esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var mı?

 

 

 

 

15 gün

Eksikliğin devamında hasta kabul ve tedavi süresiz durdurulur.

4- Teknik inceleme ekibinin raporuna uygun olmayan düzenlemeler var mı?

 

 

 

15 gün

Eksikliğin devamında hasta kabul ve tedavi süresiz durdurulur.

5- Ruhsatlı  bölümler dışında ek bina veya tesis var mı? Ruhsatlı bina dışında sağlık hizmeti veriliyor mu?

 

 

Ek binada hizmet derhal durdurulur.

Ruhsatlı bina dışında sağlık taraması vb.ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise

15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında ruhsat iptal edilir.

6- Sağlık kuruluşunun herhangi bir yerinde ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı?

 

 

15 gün

Uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

7- Sağlık kuruluşundaki hizmet birimleri ve mekanlar Yönetmeliğe uygun mu? *

 

 

 

 

İlgili birimin faaliyeti durdurulur.

1 ay süre verilir.

Eksiklik/uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

8- Sağlık kuruluşunda kaç adet asansör var, asansör çalışıyor ve Yönetmeliğe uygun mu ? *

 

 

15 gün

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

9- Sağlık kuruluşunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

5 gün

Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün süreyle durdurulur.

10- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun tıbbi atık toplanıyor ve bertarafı yapılıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

10 gün

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

11- Merkezi sterilizasyon ünitesi var mı? **

 

 

Uygunluk sağlanıncaya kadar cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.

 

12- Yönetmeliğe uygun tıbbi gaz mevcut mu? **

 

 

1 ay süre

Ameliyathane faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.

13- Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı? Aktif çalışıyor mu?**

 

 

1 ay süre

Ameliyathane ve var ise görüntüleme ünitesi faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.

14- Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın sevkedildiği kurum veya kuruluşa gönderiliyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

 

Sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur.

15- Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

 

Sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur.

16- Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından işletiliyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu?

 

 

Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur.

Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur.

17- Denetim formunda verilen süreler sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksiklik veya uygunsuzluk devam ediyor mu?

 

 

Sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Verilen sürenin sonundan itibaren 3 ay içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise ruhsat geri alınır.

 

 

 

 

      Denetim Ekip Başkanı                                 Denetçi                                Denetçi                              Mesul Müdür

                     ad, soyad                                     ad, soyad                             ad, soyad                              ad, soyad   

 

* İşaretli düzenlemede,39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarıbakımından 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri aranır.

 ** İşaretli düzenlemede, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre açılan sağlık kuruluşlarındancerrahi müdahale birimi bulunanlar bakımından Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Ek 7/b uygulanır.

                NOT: Denetim Formunda “Sağlık kuruluşunda poliklinik faaliyeti durdurulur” hükmü, laboratuar /müessese için “sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur” şeklinde uygulanır.”

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Rabia Kaya (Doktor)
06.01.2011 22:23:48
Madde 16-ek madde 1'e göre 6.1.2011'den önce ruhsatlı olarak faaliyet gösteren Tıp merkezi'nde yaş haddinin üzerindeki uzman doktor adına 6.1.2011 tarihinden sonra laboratuvar ruhsatı çıkarılamaz anlamına mı geliyor.
People
0
2) M.Kanpeli (Uzman dr.)
06.01.2011 10:23:52
Yönetmelikde yapılan değişiklikde yapılan değişiklik ile ilgili yapılan yönetmeliğin tekrar değiştirilmesi hakkında yayımlanan yönetmelikdeki değişiklikle ilgili yapılan ek yönetmelikdeki yapılması öngörülen değişiklikle ilgili
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)