Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Ekim 2010 09:03 -

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine ekli EK-1’in 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13 üncü madde eklenmiştir.

             “13) VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDEN (PPD, PA Akciğer grafisi yapılarak) AKTİF TBC VARDIR YA DA YOKTUR ŞEKLİNDE RAPOR DÜZENLENMELİDİR.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-2’de yer alan “AKŞ” ibaresinden sonra gelmek üzere sıralı olarak “TKŞ” ve “HgA1c” ibareleri, “HbsAg” ibaresinin yanına parantez içinde “(pozitif olanlarda HBV DNA bakılacaktır.)” açıklaması eklenmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün I-A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A)

             1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.

             Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

             Ancak;

             a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,

             b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),

             c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,

             d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,

             e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,

             f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,

             g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,

             h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,

             öğrenciliğe engel değildir.

             2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.

             3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.

             4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.

             5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.

             Yaş                                                      Erkeklerde Boy (cm)        Kızlarda Boy (cm)

             13 yaşından gün almamış olan                          139                                 144

             14 yaşından gün almamış olan                          144                                 147

             15 yaşından gün almamış olan                          151                                 151

             16 yaşından gün almamış olan                          156                                 156

             17 yaşından gün almamış olan                          160                                 160

             6) Polis Koleji'nden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz.

             7) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.

             8) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

             9) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün I-B bölümünün 12 nci, 43 üncü ve 49 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “12) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar ve diğer endokrin bozukluklar.”

             “43) Mükerrer kontrollerde total bilirubin düzeyleri % 3 mg ın üzerinde konjenital hiperbilirubinemiler (Gilbert, Crigler-Najjar, Tip II, Dubin Johnson, Rotor Sendromları).”

             “49) Ailesel Akdeniz Ateşi.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün I-C bölümünün 20 nci, 28 inci ve 66 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki 78 inci madde eklenmiştir.

             “20) Miyakord enfarktüsü geçirmiş olanlarda hayati tehlike göstermeyen kardiyovasküler komplikasyonların saptandığı olgular.”

             “28) Klinik ve laboratuar yöntemlerle (EKG, radyolojik, ekokardiyografik, kateter, biyopsi ve benzeri) saptanmış çalışmaya engel olmayan kardiyomiyopatiler.”

             “66) Travmaya bağlı ya da organik nedenli splenektomiler.”

             “78) Miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlarda herhangi bir komplikasyon yapmamış olup sadece EKG sekeli (QRS-T izoelektrik çizgide, yalnızca patolojik Q ya da T değişiklikleri) kalmış olan olgular.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A) Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.

             Ayrıca:

             1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

             2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar,

             öğrenciliğe kabul edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-B bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmamış radyolojik ve diğer laboratuar muayene yöntemleri ile aktif akciğer tüberkülozu tanısı konmuş olanlar.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-C bölümünün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “6) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış plevra tüberkülozu veya plevranın diğer hastalıklarının sekelleri.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-D bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “D) % 70 in üzerinde çalışma gücü kaybına neden olan solunum sistemi hastalıkları.

             Fonksiyon bozukluğuna ileri derecede engel olmak şartıyla göğüs duvarında belirgin şekil bozukluğu yapan, solunum ve dolaşıma engel olan geniş ölçüde plevra kalınlaşması, yapışıklıkları ya da ameliyat sekelleri.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün II-E bölümünün sonuna “(fitisiz gibi)” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün III-A bölümünün 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.”

             “2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.”

             “3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün III-C bölümüne aşağıdaki 27 nci madde eklenmiştir.

             “27) Tükrük bezi kanallarının tedavisi imkansız devamlı fistülleri.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün III-E bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “E) Herhangi bir kulak burun boğaz sistemi, ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler. Genel sağlığı bozacak derecede çiğneme, konuşma ve beslenmeyi aşırı derecede güçleştiren, protezle düzeltilmesi imkânsız, tedavisi olmayan ağız ve çenenin hastalıkları (dişler arasındaki açıklığın 0.5 santimden az tam ankiloz hali).”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV-A bölümüne bu bölümde yer alan maddelerden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             “Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV-B bölümünün 1 inci, 12 nci ve 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü, 14 üncü, 16 ncı ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “1) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü 2/10' dan aşağı olmamak kaydı ile her iki gözün görme dereceleri toplamının; 16/20 ile 8/20 (dahil) arasında olması.”

             “12) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi B-1 kadar olan bir veya iki gözde geçirilmiş vitreoretinal cerrahi.”

             “15) Bir gözde 7 diyoptriyi geçmemek kaydıyla, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. Belirtilen diyoptrilerle elde edilen görme derecesi B-1 kadar olmalıdır.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV-C bölümünün 1 inci, 4 üncü ve 19 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü, 20 nci ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “1) Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 8/20 – 4/20 arasında olması. (8/20 ve 4/20 hariç)

             “4) Bir veya iki gözde görme derecesi C-1,2 kadar olan tedaviye dirençli kronik blefarit ve konjonktivitler.”

             “19) Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 22 diyoptriye kadar (22 dahil) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV-D bölümünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             “1) Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 4/20-2/20 arasında olması. (4/20 ile 2/20 dahil)”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün IV-E bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “E) Herhangi bir göz hastalığı nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler. İki gözün tam körlüğüne neden olan veya bir ya da iki gözün görme hissini ziya hissi derecesine düşüren tedavisi imkansız organik hastalıklar.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün V-A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A) Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.

             Ayrıca:

             1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

             2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

             3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

             4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

             5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar,

             öğrenciliğe kabul edilirler.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün V-B bölümünün 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan komplikasyon yapmamış böbrek, pelvis renalis, mesane taşları ve ameliyatlar ile üreter taş ameliyatı.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün V-E bölümüne aşağıdaki 3 üncü madde eklenmiştir.

             “3) Penis ile testislerin tamamen harap olması ya da yokluğu ile birlikte idrarın irade dışında devamlı akması.”

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VI-A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A) Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.

             Ancak;

             1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).

             2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)

             3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.”

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VI-B bölümünün 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VI-C bölümünün 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “24) Kullanılan elde baş (baş parmağın distal falanks yokluğu sağlam kabul edilir) ve işaret parmağı sağlam olmak kaydıyla diğer parmaklarlardan herhangi birinin metacarpafalangial eklemden yokluğu ve geride kalan iki parmaktan da sadece birinin distal falanks yokluğu ya da yok hükmünde olması ve/veya kullanılmayan elde bir veya daha fazla metacarpafalangial eklemden edinsel falanks yokluğu, kullanılmayan elde interfalangial veya metacarpafalangial eklemlerin sertlik ya da gevşeklikleri, kiriş ve kas arızaları, şekil bozuklukları, kullanılmayan elin fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.”

             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VI-D bölümünün 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 27 nci maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

             “1) Bir bacakta diz altı, diz ve diz üstü protezle düzeltilebilecek seviyedeki ampütasyonlar.

             2) Kullanılan elde baş ve işaret parmağı sağlam olmak kaydıyla (başparmağın distal falanks ampütasyonu sağlam kabul edilir.) diğer parmaklarlardan herhangi ikisinin metacarpafalangial eklemden ampütasyonu geride kalan parmağında distal falanks ampütasyonu ya da yok hükmünde olması ve/veya kullanılmayan elin protezle düzeltilebilecek seviyede omuzla dirsek arasından ampütasyonu, dirsek ekleminden çıkartılması (dezartikülasyon), dirsekle bilek arasından ampütasyon ya da bilekten ampütasyon (Bu maddeden daha ağır kayıplar E diliminde kabul edilir.)

             3) Kullanılmayan elde travmatik bir nedenle oluşmuş üst ekstremitenin yok hükmünde fonksiyon kaybı.”

             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VI-E bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “E) Herhangi bir kas ve iskelet sistemi hastalıkları nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.

             1) Alt ekstremitelerden birinin kalçadan itibaren yok hükmünde fonksiyon kaybı,

             2) Kullanılan elde travmatik bir nedenle oluşmuş üst ekstremitenin yok hükmünde fonksiyon kaybı,

             3) Kullanılan elde omuz ekleminden ampütasyon,

             4) Kullanılan elin omuzla dirsek arasından ampütasyonu,

             5) Kullanılan elin dirsek ekleminden çıkartılması (dezartikülasyon), dirsekle bilek arasından ampütasyon ya da bilekten ampütasyon,

             6) Kullanılmayan elde omuz ekleminden ampütasyon,

             7) D – 2 de ifade edilen kullanılan ele dair kayıplardan daha ağır kayıplar E diliminde kabul edilir.”

             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VII-A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A) Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.”

             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VII-B bölümüne aşağıdaki 10 uncu madde eklenmiştir.

             “10) Esansiyel tremor mevcudiyeti”

             MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün “VIII RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI” şeklindeki bölüm başlığının yanına parantez içinde “(Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.)” şeklinde cümle eklenmiş, EK-3’ün VIII – A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A) Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.”

             MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VIII-B bölümüne aşağıdaki 5 inci madde eklenmiştir.

             “5) Self mutilasyon girişimi”

             MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VIII-C bölümüne aşağıdaki 5 inci ve 6 ncı maddeler eklenmiştir.

             “5) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını hafif derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu

             6) Mental retardasyon.(IQ düzeyi için en az 70 olmalıdır)”

             MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VIII-D bölümünün 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki 7 nci ve 8 inci maddeler eklenmiştir.

             “3) Psikotik bozukluklar. (sanrısal bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk, (BTA) bipolar bozukluklar, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk, başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluklar)

             4) Madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı”

             “7) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan çalışmasını ileri derecede bozan kronik seyirli Travma sonrası stres bozukluğu.

             8) İntihar (suisidal) girişimleri.”

             MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün VIII-E bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “E) Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.

             Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan tedavisi imkansız psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk,”

             MADDE 34 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)