DERNEKLER

Tüm Dernekler

Adli Belge İnceleme Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Adli Belge İnceleme Derneği Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
30 Aralık 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 7 Temmuz 2005 tarihinde kurulmuş olup, ilk genel kurul toplantısını 15 Ekim 2005 tarihinde yapmıştır. Derneğin kuruluş amacı, bu alanda yaşanan bilirkişi karmaşasıdır. Derneğimiz bu alandaki bilirkişi ihtiyacını da dikkate alarak, adli belge incelemesi alanında yetkin bilirkişiler yetiştirmek ve halen bilirkişilik yapmakta olanların bilgi birikimini tazelemek, bilirkişilik sürecindeki etik ihlalleri önlemek amacıyla bu konuda sıkıntı hisseden bir grup adli tıp uzmanı tarafından kurulmuştur. 

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz, ülkemizde adli belge incelemesi alanında çalışanların sosyal ve bilimsel dayanışmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, alana katkı sağlayacak çalışma ve araştırmaları olanaklar ölçüsünde desteklemek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, yakın bilim dalları ile bilgi iletişimini sağlamak, adli belge incelemesi alanının uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak, adli belge incelemesi alanında adli makamlara yardımcı olmak, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kurulmuş olup, bu amaçlara hizmet etmek için kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemekte, seminer ve kurslar yardımı ile eğitimler planlamakta, mesleki dayanışmayı sağlamak için toplantılar düzenlemekte, alan ile ilgili yayınları takip ederek meslek grubu ile paylaşmakta, alanımızı ilgilendiren mevzuat çalışmalarına ve süreçlere dâhil olmaya çalışmaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Bu alanda kurulan ilk derneğiz. Daha sonra benzer alanda faaliyet gösteren iki dernek daha kurulmuş olmakla birlikte, ağırlıklı olarak adli tıp uzmanı hekimlerden oluşan üye profiline sahip tek derneğiz. Diğer dernekler genellikle hekim dışı üye profiline sahiptirler.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize üye olmak için en az dört yıllık lisans eğitimi almış olmak ön koşuldur. Bu ön koşul dışında aşağıda sayılan koşullardan en az birine uygun olmak gerekmektedir. Bunlar;

1. Mesleki yaşamında yurt içindeki Adli Tıp Kurumu fizik ihtisas daireleri adli belge inceleme şubeleri, kriminal polis laboratuvarları belge inceleme şubeleri veya jandarma kriminal laboratuvarları belge inceleme şubeleri gibi resmi adli belge inceleme laboratuvarlarında en az iki tam yıl yetkili imza sahibi olarak çalışmış olmak veya adli belge incelemesi alanında faaliyet gösteren uluslararası kabul görmüş laboratuvarlarda yukarıda zikredilen yetki ve sürelerle çalışmış olmak,

b-Üniversitelerin ana bilim dallarından birinde öğretim üyesi olarak çalışıp, adli belge incelemesi alanında bilimsel literatüre önemli mahiyet ve derecede katkı yapmış olmak,

c-Adli tıp uzmanı, adli bilimler uzmanı sıfatı ile mesleğini sürdüren veya alanla ilgili diğer bilim dallarında master veya doktora yapıp üyelik başvuru tarihinden geriye doğru en az beş yıl süreli olmak üzere devamlılık arz edecek şekilde adli belge incelemesi alanında bilirkişilik yapmış olmak,

d-Derneğin açmış olduğu temel ve ileri eğitim ve sertifikasyon programlarına katılmış olmak olarak sıralanabilir.

Hâlihazırdaki dernek üye sayımız 35 kişidir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Adli tıp uzmanı olan hekimlerden adli belge inceleme disiplini ile ilgilenenlerin büyük çoğunluğu Derneğimiz üyesidir. Diğer birçok adli tıp uzmanı da yukarıda belirtilen eğitimlere katılarak üye olma sürecini başlatmışlardır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Olağan genel kurulumuz her üç yılda bir, ekim ayı içerisinde yapılmaktadır. En son seçimler 13 Ekim 2012 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Adli belge inceleme alanında en basit, ancak en etkin olan ekipmanımız luptur (büyüteç). 2007 yılında Lup ismi ile yılda dört sayı olarak planlanıp birinci cilt, ilk iki sayısı çıkarılan dergimiz, maalesef o günün koşulları nedeni ile yayın hayatına devam edememiştir. Üye sayımızın artması ile birlikte Derneğin baştaki ivmesini kazanacağını ve bu konuda da yeniden faaliyete başlanacağını ümit etmekteyiz.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

Derneğin yeterlik kurulu yoktur, ancak Derneğin en önemli üye girişi Derneğin açtığı ve açacağı eğitim programlarına katılım olacağından bu hususun bir şekilde yeterliğin denetlenmesi anlamına geldiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, üyeliğe kabul sonrasında dernek üyesinin açılacak tekâmül eğitim programlarına yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmaması üyelikten çıkarma nedenidir. 

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz şimdiye kadar ilki Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalının iş birliği ile Kocaeli’nde; ikincisi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü iş birliği ile İstanbul’da; üçüncü ve dördüncüsü TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği ile İstanbul’da olmak üzere toplam dört adet eğitim semineri düzenlemiş ve TÜBİTAK desteği ile bastırılan bir adet “Adli Bilimlerde El Yazısı ve İmza İncelemeleri” isimli kitap yayımlamıştır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğin Bilimsel Kurulu vardır, herhangi bir spesifik çalışma grubu oluşturulmamıştır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Henüz yoktur, ancak kısa süre önce çok önemli bir uluslararası organizasyona tüzel üyelik başvurusu yapılmıştır.

 

Şimdiye kadar imza incelemesi, sahte belge analizi gibi konuların polisiye konular olduğu düşünülür, bu alanda hekim çalışıyor olabileceği pek akla gelmezdi. Bu durum ülkemize özgü bir şey mi?

Dünyada ve ülkemizde adli belge inceleme alanında eğitim veren bir lisans programı yoktur. Gelişmiş ülkeler dâhil olmak üzere tüm dünyada, adli belge inceleme alanında hizmet üreten polis teşkilatı veya Adli Tıp Kurumu benzeri kuruluşlar, en az dört yıllık bakalorya eğitimini almış kurum personelleri arasından hizmet içi eğitim ile kendi elemanlarını yetiştirmektedirler. Bu bir nevi çıraklık eğitimidir. Akademik anlamda yeterlilik açısından bazı uluslararası meslek örgütleri diploma adı altında sertifikasyon belgesi vermektedir. Bunlardan biri “Forensic Science Society” adlı kuruluştur.

Bu alanda hekim çalışması konusuna gelince, madem fen bilimleri, sosyal bilimler, psikoloji vb. alanlarda lisans eğitimini tamamlamış olan bireyler adli belge inceleme alanı için uygun ön eğitim almış olarak kabul ediliyorlar, hekimlerin ve özellikle adli bilimler alanında eğitim almış adli tıp uzmanlarının bu ön koşulu ziyadesi ile karşılıyor olmaları gerekir. Zira beyinde başlayarak sinir ve kas sistemini, lökomotor sistemi içine alan, bireyin içerisinde bulunduğu ruh hali, alkol, ilaç alımı gibi durumlardan fazlası ile etkilenen imza atma ve/veya yazı yazma eyleminin değerlendirilmesi konusunda bu alanlarda derin bilgi birikimi olan hekimin faaliyet göstermesinden doğal bir şey olamaz. Bunun anlamı şudur: Adli tıp uzmanı hekim, disiplin ile ilgili bilgi birikimine haiz olmak koşulu ile en az diğer temel dallarda eğitim alan uzmanlarla eş düzeyde ve vakasına göre daha avantajlı olarak bu hizmeti sunabilir.

 

Türkiye’de adli belge incelemesi alanı ile ilgili uzman sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Adli belge inceleme alanı, mahkemelerde en fazla bilirkişilik talep edilen disiplinlerden biridir. Bu nedenle uzman ihtiyacı çok fazladır. Metropoller dışında, bu alanda bilirkişilik yapan uzman sayısı çok azdır, hatta ba zı illerde hiç yoktur. Derneğimizin hedeflerinden biri de, ülkemiz genelinde yaygınlaşan adli tıp uzmanı istihdamı ile birlikte adli tıp uzmanının her gittiği yere bu uzmanların adli belge inceleme konusundaki akademik ve pratik eğitim eksiğini kapatarak hizmet götürmektir. 

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Asistanlık eğitimi dışında adli belge inceleme laboratuvarında çalışmamış olan adli tıp uzmanlarının adli belge inceleme disiplini ile ilgili akademik ve pratik eksiklerini kapatarak bu konudaki bilirkişilik hizmetinin mümkün olan vakalarda mahallinde, en kısa sürede verilmesini sağlamak; meslek mensuplarının disiplin ile ilgili süreçlerde yararlanabilecekleri, meslek mensuplarınca verilen raporların hukukçular tarafından değerlendirilmesini kolaylaştıran yeni eğitim materyalleri ve yayınlar çıkarmak; uluslararası iş birliğini geliştirmek.

Teşekkürler.

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

07.07.2005

Üye Sayısı: 35

 

Yayınlar:

TÜBİTAK desteği ile bastırılan bir adet “Adli Bilimlerde El Yazısı ve İmza İncelemeleri” isimli kitap.

 

Adres: Bulgurlu Cad. İkinci Gaziler Sok. No: 1 Üsküdar-İstanbul

 

Web Adresi: www.abider.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                       

Başkan:

Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Gürsel Çetin

 

Genel Sekreter:

Uzm. Dr. Tansev Boran

 

Sayman:

Kirman Yolcu

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Uzm. Dr. Veli Özdemir

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Uzm. Dr. Sadullah Güzel

Yrd. Doç. Dr. İsmail Çakır

Doç. Dr. Rıza Yılmaz

Funda Özsoy

Uzm. Dr. Hasan Karasu

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Uzm. Dr. Cüneyt Atasoy

Elife Kara

Gülten Akbay

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:  Uzm. Dr. Mustafa Uzun

Hüseyin Şahin

Nurcan Hamzaoğlu

 

Bilimsel Kurul Asil Üyeleri:

Prof. Dr. Gürsel Çetin

 Doç. Dr. Rıza Yılmaz

 Yrd. Doç. Dr. İsmail Çakır

 

Bilimsel Kurul Yedek Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün

Uzm. Dr. Uğur Günaydın

Güray Akın

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ufuk Katkıcı

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kurtaş

Hüseyin Şahin

 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Selim Özkök

Doç. Dr. Gürol Cantürk

Doç. Dr. İsmail Birincioğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) Ramazan ACAR (aydın dev hast ameliyathane personeli)
02.02.2017 16:22:18
1986 yıllarında diyarbakır devlet hastanesinde genel cer.uzm. uzun yıllar sonra adını duydum prof dr mehmet gürele teşekkür ederim görevinde başarılar dilerim nice senelere
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer