DERNEKLER

Tüm Dernekler

Adli Biyoloji-Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Adli Biyoloji-Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği Başkanı Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
25 Kasım 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 02 Haziran 2006 tarihinde kuruldu. Kuruluş hikâyesini şu şekilde özetleyebilirim. Adli genetik analizler, 2000 yılından itibaren ülkemizde birçok önemli adli vakayı çözüme ulaştıran yöntem olmuştur. Yönteme olan güvenilirliğin ilk günden itibaren çok yüksek olmasına karşın, birçok vakada olay yerinden elde edilen biyolojik delillere ait DNA sonuçlarının karşılaştırılacağı şüpheli şahıs veya şahıslar olmamasının yöntemin etkinliğini sınırladığını gördük. Bunun tek çözümünün adli amaçlı ulusal DNA veri tabanı kurulması olduğunu biliyorduk. Ayrıca, ilerleyen yıllarda genetik analizlerin artan çeşitliliği, bu çeşitliliğin bireyin hayatının giz alanına girmesi gereken verileri ifşa edeceği, bu verilerin bireyin izni olmaksızın kullanılabileceği, iş hukuku, sigorta hukuku gibi alanlarda suistimaller yaşanabileceği gerçeğinden hareket ederek, özellikle bu süreçler üzerinde fikir üreten, ülkemiz mevzuatına katkıda bulunan bir sivil toplum örgütü (STK)ne ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu STK’nın bir diğer amacı da, şüphesiz, meslek mensuplarının çalışma hayatı ve mesleki faaliyetler olacak idi. Bu amaçla bahsedilen ihtiyacı hisseden bilim insanları, hukukçular, biyologlar ve adli tıp uzmanları olarak bir dernek çatısı altında birleştik.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz adli biyoloji, adli genetik ve gen hukuku alanlarında eğitim faaliyetleri (seminer, kurs vs.) düzenlemekte, genetik ve hukuk terimlerinin birlikte anıldığı çeşitli platformlarda temsil edilmekte, süreçlere katkı sunulmaya çalışılmakta, bu alan ile ilgili ülkemizdeki mevzuat çalışmaları izlenmekte, alanın tanınırlığının artırılmasına uğraşılmaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Hayır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Adli biyoloji, adli genetik, kan lekesi model analizi ve gen hukuku alanında uğraşan (Bu kategori adayın yönetim kurulu tarafından adli biyoloji, adli genetik, kan lekesi model analizi, gen hukuku ve ilgili dallarda hizmet veren referans bir kuruluşta belli bir süre çalışmış olması, geçmişte ve halen bu alanla ilgili yayın, akademik çalışma yapmış olması ve halen alan ile ilgili uğraşlar içerisinde olması gibi ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.) adli tıp veya genetik uzmanı tıp doktoru veya biyolog ya da hukuk fakültesi mezunu veya bir temel bilim dalında doktora yapmış olanlar Derneğimize üye olabilir. Şu anki üye sayımız 67’dir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Genel olarak biyoloji ve genetik alanında çalışan hekimlerin sayısı bir hayli fazla ve bu hekimlerin üye oldukları farklı dernekler var. Bunların birkaçında ben de üyeyim, ancak adli genetik denilince iş değişiyor. Bu alanda çalışan hekim sayısı bir elin parmakları kadar az. Örneğin; ben hem adli tıp uzmanı hem de tıbbi biyoloji bilim doktoru olmam ve bu alanda çalışan bir laboratuvarda yıllarca çalışmam nedeni ile alanı sahipleniyorum. Diğer hekim arkadaşlar ise sıklıkla tıbbi biyoloji ve genetik çalışmakta olup, aynı zamanda Adli Tıp Kurumu gibi adli biyoloji alanında hizmet veren kurumlarda danışmanlık yapan bilim insanları. Ancak, daha önce değindiğim gibi Derneğimiz sadece hekimlerden oluşmamakta, ağırlıklı olarak biyolog ve hukuk mensuplarından oluşmaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi, hukuk ile biyoloji ve dolayısıyla genetiğin çakıştığı her husus Derneğimizin ilgi alanına girdiği için Derneğimizin geniş bir perspektife hitap ettiğini düşünmekteyiz. 

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Her üç yılda bir ekim ayında yapılıyor, son seçimler 13 Ekim 2012 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Hayır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz şimdiye kadar genellikle bir konu, bir konuşmacı şeklinde küçük toplantılar yapmıştır. Bu toplantılar bilimsel veri alışverişine açık olmaktadır. Toplantılardan bazıları “kahvaltıda bir konu” teması ile hem alanımız ile ilgili fikir üretenlerin düşüncelerini öğrenme hem de bunu kahvaltı eşliğinde yaparak dernek mensuplarının kaynaşması, sosyalleşmesi amacına hizmet etmektedir. İlgi alanımıza giren konuların anlaşılması amacıyla bu toplantılardan birkaçını belirtmek gerekirse, “Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, “Kök Hücre  Çalışmaları ve Adli Boyutu” şeklindedir. Bunun dışında, çeşitli üniversiteler ile iş birliği içerisinde konferans, panel, kurs ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte gerçekleştirilen “Hukuki, Tıbbi ve Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar Sempozyumu”, Adli Tıp Kurumu iş birliği ile gerçekleştirilen “Adli Biyoloji kursu” bu toplantılara örnek olarak verilebilir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Dernek gelirleri giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı, düzenlenen kurslardan elde edilen gelirlerden ve bağışlardan oluşmaktadır.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Aidat geliri Dernek gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Her üye aidat ödemekle mükelleftir. Tüzüğümüze göre yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, üyelikten çıkartmaya kadar gidebilmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Adli biyoloji ve adli genetik ile ilgili formal bir eğitim yoktur. Biyoloji, tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, tıp gibi alanlarda lisans eğitimi sonrasında adli biyolojik analizlerin yapıldığı laboratuvarlarda çalışan kişiler kendisini adli biyolog olarak tanımlamaktadır. Bu disiplinle uğraşanlar arasından bir kısmı, akademik anlamdaki eksikliklerini gidermek için adli bilimler alanında lisansüstü eğitim yapmaktadırlar. Akademik yeterlilik, disiplinin biyoloji ve genetik ile ilgili temel eğitimi yanında adli bilimler ve adli tıp ile ilgili eğitiminin de tamamlanması olmalıdır. Bu amaçla “adli biyoloji doktora” programları açılmalı ve bu programlara kimlerin başvurabileceği, eğitimin içeriği, eğitimin kimler tarafından verileceği konunun taraflarınca enine boyuna tartışılarak ortak bir karara varılmalıdır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Adli biyoloji ve adli genetik çalışan hekim sayısı yukarıda da belirttiğim üzere çok azdır. Biyologlar bu alanda başarılı hizmetler vermektedir. Ancak alana hekim ilgisinin artmasında yarar vardır. Çünkü çalışılan materyal sıklıkla insan vücuduna aittir. Dolayısıyla tıp eğitimi sırasında alınan anatomi, patoloji gibi derslerin problemlerin çözümünde önemli derecede katkısı olmaktadır. Örneğin; aynı toplu mezara gömülen bir vakada bireylerin kemiklerini ayırarak ölenlerin yakınlarına teslim etmek için yüzlerce DNA analizi yapmak yerine kemik anatomisinden yararlanarak çalışılan analiz sayısını azaltmak ancak iyi bir anatomi bilgisi ile mümkün olabilir.  

     

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimiz, hukuk ile biyoloji ve genetiğin konularının örtüştüğü tüm alanlarda faaliyet göstermeye devam edecektir.

 

Teşekkürler.

 

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 02.06.2006

 

Üye Sayısı: 67

 

Adres: Asmalımescit Sok. Nil Han No:16 Kat: 2 Beyoğlu-İstanbul

 

Telefon: 0 212 251 38 14

Faks: 0 212 251 38 14

 

Web Adresi: www.abgeder.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:

Doç. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Tekin Memiş

 

Genel Sekreter:

Yrd. Doç. Dr. Havva Altunçul

 

Sayman:

Uzm. Dr. Kubilay Kınoğlu

 

Yönetim Kurulu Üyesi:

Dr. Fatma Mukaddes Öztürk

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Av. Hilal Gültepe

Uzm. Dr. Esat Şahin

Uzm. Dr. Mehmet Cavlak

Yrd. Doç. Dr. Gönül Filoğlu Tüfek

Bio. Hülya Aytekin

 

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Bio. Fatmagül Efeoğlu

Bio. Fatih Akyüz

Uzm. Dr. Murat Nihat Arslan

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:  Bio. Satı Koluaçık

Bio. Bestami Çolak

Dr. Özlem Bülbül

 

Bilimsel Kurul Asil Üyeleri:

Prof. Dr. Gürsel Çetin

Prof. Dr. Tekin Memiş

Dr. Özlem Bülbül

 

Bilimsel Kurul Yedek Üyeleri

Prof. Dr. Mahmut Koca

Prof. Dr. Fatma Oğuz

Doç. Dr. Sema Demirçin

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Uğur Özbek

 Prof. Dr. Mahmut Çarin

Yrd. Doç. Dr. Jale Bafra

 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Müge Aydın

Yrd. Doç. Dr. Gönül Filoğlu Tüfek

Yrd. Doç. Dr. Naci Çine

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer