DERNEKLER

Tüm Dernekler

Haftanın Derneği: Türk Toksikoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Asuman Karakaya
01 Şubat 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Asuman Karakaya

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz, ülkemizde insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlı etkilerinden korunması ve oluşan zararın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara katkı verilmesi gibi toksikolojinin çeşitli alanlarında çalışanların bir çatı altında toplanması hedeşenerek kurulmuştur. 1988 yılında dernek “Türk Toksikoloji Derneği” adını almıştır. 1989 yılında Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonu, 1998 yılında Uluslararası Toksikoloji Birliği’ne üye olmuştur. Türk Toksikoloji Derneği (TKD) kurulduğu günden itibaren eğitim sempozyumları ve ulusal bilimsel kongreler organize etmesinin yanı sıra, çeşitli uluslararası kongrelere de imza atmıştır.

Derneğin kurucu üyelerinden Prof. Dr. Ali Esat Karakaya 2001-2004 yıllarını kapsayan 3 yıllık süre için IUTOX' un Yönetim Kurulunda Seçilmiş Başkan olarak, 2004-2007 yıllarında da IUTOX Başkanı olarak görev yapmıştır ve 2007-2010 dönemi için “IUTOX Nomination Committee” Başkanlığına seçilmiştir. Prof. Dr. Mümtaz İşcan, 2001-2004 ve 2004-2007 yıllarını kapsayan dönemlerde EUROTOX Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve 2007-2010 dönemi için de IUTOX Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Prof. Dr. Nurşen Başaran 2005-2007 yıllarını kapsayan 2 yıllık süre için “EUROTOX Speciality Section of Carcinogenesis” Başkanı olarak seçilmiştir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
TTD, ülkemizde insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlı etkilerinden korunması ve oluşan zararın ortadan kaldırılması amacıyla çalışanların bir çatı altında toplanması hedeşenerek kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu yana toksikolojinin değişik alanlarında çeşitli bilimsel toplantılar ve kurslar düzenleyerek ya da düzenlenmesine katkıda bulunarak ülkemizde toksikolojinin alt yapısının güçlenmesi ve kurumsallaşması için çalışmaktadır. TTD, toksikolojiyle ilgili toplum bireyleri, devlet kuruluşları ve özel sektörden gelen her türlü bilgi, görüş ve danışmanlık taleplerini karşılamaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimiz dışında, 1996 yılında merkezi Bursa’da olacak şekilde kurulan Klinik Toksikoloji Derneği faaliyet sürdürmektedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize toksikoloji alanına ilgi duyan, bu alanda faaliyet gösteren kişiler üyelik başvurusu yapabiliyor. Dernek yönetim kurulunun başvuru sahibini toksikoloji alanında ya da ilgili alanlarda aktif çalışma gibi somut ölçütlere dayalı olarak uygun bulması durumunda aday üyeliğe kabul ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra diğer ülke vatandaşlarından ilgi duyanlar da yönetim kurulunun uygun bulması durumunda üye olabiliyorlar. Bu şekilde 2’si fahri olmak üzere yurt dışından 5 üyemiz vardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Şu anda derneğimiz içinde hekim kökenli üyelerimizin sayısı 10’dur, bu sayı üye toplamının yüzde 4’üne denk gelmektedir. Bu üyelerimizin 4’ü ülkemizdeki çeşitli eczacılık fakültelerinin farmasötik toksikoloji anabilim dallarından, bir hekim üye ise veteriner fakültesinin farmakoloji ve toksikoloji anabilim dalından doktora derecesi almıştır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
TTD genel kurulları 2 yılda bir yapılmakta ve yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantılarında seçilmektedir. Seçimler en son Kasım 2007 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimizin periyodik bilimsel yayını henüz yoktur. Yılda iki kez olmak üzere Toksikoloji Bülteni çıkarılmakta ve üyeler dışında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
TTD’nin toksikolojide yeterlilik konusunda uluslararası bir sistem olan Sertifikasyon Sistemi vardır. 2005 yılında genel kurul kararı sonucunda kurulan söz konusu sertifikasyon sistemi, 25 Haziran 2007 tarihinde“European Registered Toxicologist (ERT)” sistemi tarafından akredite edilmiş ve dernekten bağımsız bir kurul olarak çalışmaya başlamıştır.
ERT sertifikasyon sistemi sınav temelli değil, öz geçmiş temelli bir sistemdir. Adaylar Eğitim, Bilimsel Aktivite ve Profesyonel Tanınma başlıklı üç tematik alanda yeterli puanları sağlamaları durumunda ERT ünvanını almaya ve kullanmaya hak kazanmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Dernek ilki 1989 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesinde olmak üzere belirli aralıklarla uluslararası TTD kongrelerini düzenlemektedir. Bunun yanı sıra TTD tek başına ya da diğer bazı kuruluşlarla birlikte toksikolojinin farklı alanlarında da kongre, sempozyum, seminer, yaz okulu, kurs gibi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
2007 yılında yapılan en son genel kurulda verilen teklif sonrasında Klinik Toksikoloji, Toksikolojik Risk Değerlendirme, Çevresel Mutajenezis, Çevre ve Ekotoksikoloji ve Farmakovijilans ve İlaç Güvenliliği olmak üzere dört adet alt çalışma grubu oluşturulması kararı alınmıştır. Süreç içerisinde bu alt çalışma gruplarının tüzükleri hazırlanmış ve üyelerden ilgilenenlerin bu alt kurullarda yer almak üzere başvurmaları aşamasına gelinmiştir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı?
TTD 1989 yılında Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonuna, 1998 yılında ise Uluslararası Toksikoloji Birliğine üye olmuştur.

Dernek gelirleri nelerdir?
Derneğin ana gelir kaynağı, üye aidatları ve 3 yılda bir yapılan uluslararası ya da uluslararası katılımlı kongrelerdir.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ortalama yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Çok nadir olsa da aidatlarını düzenli ödemeyen üyeler durumdan bilgilendiriliyorlar. Sürmesi durumunda yine çok nadir olmakla birlikte üyelikten çıkarma işlemi uygulanıyor.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Eczacılık fakültelerinin yanı sıra ülkemizde lisans düzeyinde toksikoloji dersi, farmakoloji dersinin bir bölümü olacak şekilde tıp ve veterinerlik fakültelerinde verilmektedir. Gerek eczacılık, gerekse tıp ve veterinerlik fakültelerinde toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora eğitimi verilmektedir. Ülkemizde diğer alanlarda olduğu gibi toksikoloji alanındaki lisansüstü eğitimde de bir standardizasyon ya da kalifikasyon olmadığından kıyaslamalı bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Toksikolojinin doğası gereği çok disiplinlilik gereklidir. Toksikoloji dalının daha sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi açısından sadece tıp kökenlilerin değil, diğer kökenlerden gelen bilim insanlarının da sayısı şu anda yetersizdir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeşeri nelerdir?
Kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedeşer önceki sorularda kısmen özetlenmiştir. Bunlara ek olarak kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre için kabul edilebilir risk sınırları içinde yönetiminde risk değerlendirme sürecinin seçeneksiz olarak tek rasyonel yöntem olduğu görüşünde olan derneğimiz, çalışmalarında bu yöndeki eğitim ve uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Teşekkürler.

Derneğin Kuruluş Tarihi
1987

Üye Sayısı
280

Kamu Yararı Statüsü
Sivil Toplum Örgütü

Yayınlar
Toksikoloji Bülteni

Genel Sekreterlik Adresi
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova-İzmir

Tel
0232. 373 91 73

Faks
0232. 388 52 58

Başkanlık Adresi
Ankara Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi,
Toksikoloji Anabilim Dalı,
Tandoğan/Ankara

Tel
0312. 203 31 15

Faks
0312.213 10 81

Web Adresi
www.turktox.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Asuman Karakaya

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sinan Süzen

Genel Sekreter
Doç. Dr. Hilmi Orhan

Sayman
Prof. Dr. Bensu Karahalil

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Nurhayat Barlas
Doç. Dr. Ülkü Ündeğer
Doç. Dr. Çetin Kaymak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Tarkan Baydar
Yrd. Doç. Dr.Gonca Çakmak Demircigil
Uzm. Ecz. Özge Cemiloğlu Ülker
Uzm. Ecz. Gözde Girgin
Uzm. Ecz. Onur Kenan Ulutaş
Uzm. Ecz. Elçin Deniz Özdamar
Dr. Ecz. Ahmet Oğuz Ada

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. İsmet Çok
Doç. Dr. Hande Gürer Orhan
Doç. Dr. Belma Giray

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Dr. Ecz. İlker Ateş
Uzm. Ecz. İpek Boşgelmez
Dr. Ecz. Ela Kadıoğlu
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
24/09-28/09 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi DERMATOLOJİ ANTA
27/09-28/09 TUSYAD 9. Bahar Toplantısı DİĞER İSTA
26/09-29/09 6. KBB de Dört Mevsim Kongresi KULAK-BUR... NEVŞ
26/09-29/09 Uluslar arası Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi KADIN... İZMİ