DERNEKLER

Tüm Dernekler

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Tacettein İnandı
20 Kasım 2010, Cumartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 1995 yılında Prof. Dr. Remzi Aygün ve arkadaşları tarafından kurulmuştur ve o günden bu yana çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye’de yaşayan herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yine halk sağlığı uzmanlığının gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmaktadır.

Çalışmalarımızda temel olarak iki grup vardır: 1-Toplum 2- Halk sağlığı uzmanları. Derneğimizin temel amaçları arasında ilk sırada sağlıklı bir toplum yaratma vardır. Bu nedenle halk sağlığı biliminin yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Halk sağlığı konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmuyoruz. Bu kapsamda bilgilendirici ve toplumu uyarıcı basın açıklamaları ve raporlar hazırlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada sorunlarına ilişkin halk sağlığı bakış açısı ile görüş oluşturuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Gerektiğinde danışma kurullarında yer alıyoruz. Gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları ile halk sağlığını koruma ve toplum duyarlılığını artırmak için ortak çalışmalar yapıyoruz.

Üyelerin mesleki çalışmalarını destekliyoruz. Üyelerimize yönelik kurslar ve seminerler düzenliyor, sorunlarının saptanması ve çözümünde çaba harcıyoruz. Üyelerin mesleki sorunlarını çözmeye dönük çalışmalar yapıyoruz.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesinde öncülük ediyor, görev alıyoruz. Her yıl ulusal halk sağlığı kongresi düzenliyoruz. Ulusal ve uluslararası diğer tıp meslekleri kuruluşlarıyla ve halk sağlığı konusunda çalışmalar yapan kuruluşlarla ilişki kurarak ortak çalışmalar düzenliyoruz.

Halk sağlığı yüksek lisans, uzmanlık ve doktora programlarının geliştirilmesine çalışıyoruz. Tıp öğrencilerinin halk sağlığı dersleri ve eğitimleri konusunda etkinlikler düzenliyoruz.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Derneğimiz aynı meslek üyelerinden oluşan bir uzmanlık derneğidir, dolayısıyla bizimle bire bir aynı alanda çalışan başka bir dernek yoktur. Derneğimiz, Türk Tabipleri Birliği altında yer alan uzmanlık derneklerinden biridir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize üye olabilmek için hekim olmak ve halk sağlığı uzmanı ya da halk sağlığı doktorası yapmış olmak gerekir. Şu an derneğimizin üye sayısı 400’e yakındır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Ülkemizde halk sağlığı uzmanı ya da bu alanda doktora yapmış hekim sayısı yaklaşık 750’dir ve bunların yüzde 60’ı derneğimize üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurulumuz yılda bir yapılıyor, seçimler ise 2 yılda bir yapılıyor. En son seçimimiz 20 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de yapıldı. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır, bugüne kadar tüm genel kurullar ve seçimlerimiz Ankara’da gerçekleşiyordu, tüzük değişikliği yaparak seçimlerimizi Ankara dışında, kongrelerimizle birlikte yapabilmeyi hedefledik. Bundaki amacımız da seçimlere daha geniş katılımı sağlamaktır.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz tarafından 2003 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (Turkish Journal of Public Health) yayınlanmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergimiz online başvuru alıyor ve hem online hem de basılarak yayınlanıyor. Dergimize http://www.hasuder.org.tr/ojs/index.php?journal=TJPH web adresinden ulaşılabilir.

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmamaktadır. Yeterlilik kurulunun oluşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Hâlihazırda yeterlilik kurulu olmadığı için sınavlar yapılmamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz Ulusal Halk Sağlığı kongresini her yıl bir üniversite ile iş birliği yaparak düzenli olarak yapmaktadır. Bununla beraber Halk sağlığı alanında yapılan kongre ve sempozyumların organizasyonlarına katılmakta ya da bilimsel katkı sağlamaktadır.

Derneğimiz tarafından 2010 yılı içinde Mersin’de “Her Okula Bir Hemşire” temalı I. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, İzmir’de “Sağlıkta Eşitsizlikler” temalı 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi yapıldı. Sigara ve Sağlık Kongresi’nin düzenlenmesine katkı verdi.

Önümüzdeki yıl, 2011 yılında kongremiz Trabzon’da yapılacaktır. Halk sağlığı ile ilgilenen herkesi, basın da dâhil olmak üzere kongremize bekliyoruz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin çatısı altında bilimsel çalışma grupları bulunmaktadır. Çalışma grupları kendi alanlarında görüş ve rapor hazırlamakta, kurslar düzenlemektedirler. Bu grupları Bulaşıcı Hastalıklar Grubu, Halk Sağlığı Bilişimi Grubu, Tütün Kontrolü Grubu, Sağlık Politikaları Grubu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Grubu, İş Sağlığı Grubu, Çevre Sağlığı Grubu, Okul Sağlığı Grubu, Mezuniyet Öncesi Eğitim Grubu olarak sıralayabiliriz.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Avrupa Halk Sağlığı Derneğine üyeyiz.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğimizin gelirlerini daha çok üyelerden gelen aidat ve bağışlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra, kurslar, kongreler, sempozyum gibi eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Bazı uluslararası projelerde yer alıyoruz.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin küçük bir bölümünü oluşturmakta ve iki yıl üst üste uyarıya rağmen aidat ödemeyenler için Tüzüğümüz üyelikten çıkartılmayı öngörüyor. Son seçimli genel kurulda dernek gelirlerinin artırılması için yıllık aidat ücretinin 50 TL olması ve üyelerden aidatın tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. “Sağlık Yönetimi”, “Klinik Epidemiyoloji”, “İş Sağlığı” ve “Çevre Sağlığı” konularında yan dal uzmanlıkları konusunda da girişimlerimiz sürmektedir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Halk sağlığı uzmanı sayısı yetersizdir, ancak var olanlardan da yeterince yararlanılmamaktadır. Halk sağlığı uzmanlarının özellikle sağlık yönetimi konularında katkısı çok büyük olacaktır. Sağlık müdürlükleri, grup başkanlıkları, yeni toplum sağlığı merkezleri, hastaneler ve belediyelerin sağlık daire başkanlıkları gibi pek çok yerde halk sağlığı uzmanının görev alması sağlık hizmetlerinde önemli farklar yaratacaktır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Önümüzde çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler, mezunlarımızın istihdam sorunları bulunmaktadır. Kısa dönemde bu sorunlarda iyileşme sağlamayı hedefliyoruz.

Katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı ile derneğimizi kurumsallaştırılmak istiyoruz. Halk sağlığı biliminin Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasını ve daha çok yararlanılmasını hedefliyoruz.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1995

 

Üye Sayısı:

387

 

Kamu Yararı Statüsü:

Yok

 

Yayınlar:

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi (Turkish Journal of Public Health)

 

Derneğin Şubeleri:

Merkezi Ankara olup,

şubesi bulunmamaktadır.

 

Adres:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Ankara

 

Telefon:

0 312 305 15 90

 

Faks:

0 312 311 00 72

 

Web Adresi: www.hasuder.org

www.hasuder.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Doç. Dr. Tacettein İnandı

 

Genel Sekreter:

Uzm. Dr. Mine Kaya

 

Sayman:

Prof. Dr. Osman Alparslan Ergör

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Ferrun Ayoğlu

Prof. Dr. Gamze Çan

Prof. Dr. Melikşah Ertem

Doç. Dr. Tayyar Şaşmaz

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Ferdi Tanır

Uzm. Dr. Lütfiye Coşkun

Uzm. Dr. Derya Çamur

Uzm. Dr. Mücde İlgün

Yrd. Doç. Elçin Balcı

 

Denetleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Ayşen Bulut

Prof. Dr. Erhan Eser

Doç. Dr. Mustafa Niyazi İlhan

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Hilal Özcebe

Prof. Dr. Osman Günay

Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer