DERNEKLER

Tüm Dernekler

Kanıta Dayalı Tıp Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Kanıta Dayalı Tıp Derneği Başkanı Uzm. Dr. Rabia Kahveci  
23 Aralık 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz Aralık 2007 tarihinde kuruldu. Bu yıl beşinci kuruluş yılımızı kutluyoruz. Türkiye’de kanıta dayalı tıp ile ilgili faaliyetlerin bir çatı altında olmaması ve bu alanla ilgili kişi ve birliklerin bir irtibat ve paylaşım ortamının bulunmaması tespitinden hareketle derneğin kurulma kararı verildi. Tamamı hekim olan bir grup profesyonel ile bu harekete başladık, konuyla ilgili farklı birçok profesyonelin üyeliğini de zaman içinde kazandık.  İlgi alanımız olan kanıta dayalı tıp ile ilgili çoğumuzun ya bir bilgiye ya da ilgili kişilere ulaşamama şeklinde tecrübeleri vardı. Yurt dışında konu ile ilgili kişilerin bir araya geleceği ve fikirlerini, çalışmalarını paylaşabilecekleri dernekler mevcut. Elbette ki farklı uzmanlık alanlarındaki dernekler de yine bu platformda ortak çalışmalar yapabiliyorlar. Bizim de hedefimiz, uzun vadede Derneğimizi farklı kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu ve özel çalışma gruplarının bir araya geleceği ve ülkemizde kanıta dayalı tıbbi uygulamaları geliştirebileceği bir ortak platform haline getirebilmek.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Biz kuruluş tarihinden itibaren ilk iki yıl hedeflerimizi daha çok farkındalık artırmaya yönelik planlamıştık. Farkında olunmayan hususlarda eksikliğin tespiti ve gelişim yönünde bir şeyler yapılması mümkün değildir. Bu konuda oldukça aşama kaydedildi. Artık bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz, kaynaklarımızı nasıl artırabilir ve erişilebilir kılabiliriz, tespit ettiğimiz alanlardaki çalışmaları nasıl yapabiliriz ve birbirimizle paylaşabiliriz, bunlara odaklanmalıyız. Konferanslarda ve kongrelerde sunumlar, bilgi ve tecrübe paylaşımları ve elbette yayınlar ve medya kanalı ile konuya ilgi çekildi. Yine eğitim ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurslar ve toplantılar düzenleme, yayınlar aracılığıyla bilgi ve beceriyi artırmaya başvurulabilir. Biz de faaliyetlerimizi bu yöntemlere odaklı sürdürüyoruz.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Günümüzde birçok dernek, kanıta dayalı tıp için önemli bir araç olan tanı-tedavi rehberi oluşturulması hususunda çalışmakta ve çeşitli yayınlar yapmaktadır. Elbette farklı uygulamalar, farklı metodolojiler tartışılabilir, ama temelde bu derneklerin yaptıkları çalışmalarla hedef, ülkemizde bilimsel temelleri güçlü, güncel kanıtlara dayalı olarak hastalarımıza hizmet sunmak ve bu bilimsel temelli çalışmaları sağlık profesyonellerine ulaştırmaktır. Ancak, bir üst çatı anlamında farklı branş faaliyetlerini bir arada toplayacak ve birçoğunun arasında köprüyü kuracak bizim gibi çalışan bir başka dernek ben bilmiyorum.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize konu ile ilişkili herkes üyelik talebinde bulunabilir. Biz üyeliğimizi herhangi bir branşa veya sağlık profesyonellerine kısıtlamış değiliz. Konuya önem veren ve bu alana katkıda bulunmak isteyen tüm hastalar da herhangi bir sağlık profesyoneli gibi üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak, biz şu ana kadar tüm prensiplerimiz yazılı olarak oturmadan ve çıkar çatışması ile ilgili stratejimiz belli olmadan üyeliğimizi artırma yönünde bir çalışma içine girmedik. Sınırlı sayıda bir ekiple çalışmalarımıza başladık, tüm toplantılarımızda genel prensiplerimizi vurguladık ve başvuru yoğun olduğu halde üyelik kabullerini sınırlı tuttuk. Çok hassas bir konuda çalıştığımız için, bizim amacımız üyelik sayısını artırmaktan ziyade, çıkar çatışmasından uzak bir şekilde ülkemizde kanıta dayalı uygulamaların oturması konusunda hassasiyetle çalışacak ve çalışmalara aktif olarak katılacak kişilerin üyeliğinden oluşan bir birlik oluşturmak. Şu anda resmi olarak üye sayımız 150 civarında ve kabaca üyelerimizin yüzde 60’ını hekimler oluşturmakta.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Bunu yüzde şeklinde ve hekimlere indirgeyerek söylemek biraz zor. Çünkü belirttiğim gibi biz üye olarak belli branşlardan hekimleri hedef almıyoruz. Hemşire, eczacı, sağlık ekonomisti, hatta meslek olarak sağlıkla ilgisi olmayan, ancak bazı konularda hasta olarak görüşüne ihtiyaç duyduğumuz ve tabii ki konuyla ilgilenen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Tüzüğümüze göre her üç yılda bir seçimlerin yapılması gerekiyor. Kuruluşumuz sonrası 2. genel kurul toplantımızı ve seçimleri geçen yıl yaptık. Bir aksilik olmazsa, bu ekiple yaklaşık bir yıl daha çalışmalarımız sürecek. Burada önemli olan, yönetim kurulu üyeleri ile bir şeyleri sınırlamamak. Üye olan herkes söz hakkına sahip ve aktif olarak her türlü çalışmaya katılabilmeli. İş birliği ve iletişim diyerek yola çıktık ve elbette bunu öncelikle kendi üyelerimizle yapabilmeliyiz.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz kuruluşun hemen sonrasında paylaşımı artırmak amacıyla bir dergi çıkarma konusunda girişime başladı. Şu anda temel çalışmalar tamamlandı. Türk Kanıta Dayalı Tıp Dergisi ve Türk Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Dergisi yayına hazırlanıyor. Çalışmalarımızı ve yayınlarımızı sadece klinik uygulamalarla sınırlı tutmuyoruz. Kanıta dayalı sağlık politikasının en önemli araçlarından biri olan sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi konusunda da toplantılar düzenliyoruz ve yine bununla ilişkili olarak dergi hazırlığımıza başladık.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz kuruluşundan dört ay sonra Mart 2008 tarihinde ilk Kanıta Dayalı Tıp Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. Sempozyum ulusal olarak Sağlık Bakanlığının ve uluslararası düzeyde “Cochrane Collaboration” ve Finlandiya Tabipler Birliği olan “Duodecim”in katkılarıyla düzenlendi. Bu ilk toplantımızda hem ulusal ve uluslararası derneklerle iş birliğinin ilk adımları atıldı hem de Derneğimizin kuruluş duyurusunu yapmış olduk. Ardından Mayıs 2008 ve Kasım 2008 tarihlerinde, kanıta dayalı sağlık politikası ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ile ilgili Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Belçika Ghent Üniversitesi ile birlikte eğitimler düzenledik. Mart 2009 bizim için çok önemli bir toplantı dönemi oldu. Kalkınmakta olan ülkeler için sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi alanında uluslararası bir toplantı düzenledik. Dünyada ilk kez özellikle kalkınmakta olan ülkelerde Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) gelişimini hedefleyen bir toplantı düzenlenmiş oldu ve buna öncülük etmek bize gurur verdi. Uluslararası bu toplantının ardından ise ilk kez Türkiye’de Ulusal STD Forumu’nu düzenledik.  Mart 2010 ve Ekim 2012 tarihlerinde de Ulusal STD Forumlarının 2. ve 3.sünü düzenledik. Şu anda da önümüzdeki aylarda yapacağımız literatür tarama ve sistematik derleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik kurslarımızın hazırlıklarını yapıyoruz.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Dernekte özellikle çekirdek grup içinde kendi oluşturduğumuz çalışma grupları var. Çalışma konularımız “sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ana başlığı altında geri ödeme ile ilgili çalışmalar, hastane tabanlı STD, …” ve “kanıta dayalı rehberler ana başlığında rehber geliştirme, adaptasyon metotları…” olarak iki koldan yürütülmektedir. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız önderliğinde çalışma grupları oluşturulmuştur.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Birlikte çalıştığımız ve iş birliği içinde olduğumuz birçok uluslararası ekip var. “Cochrane Collaboration” bizim için çok değerli. Onlarla sürekli iletişim içindeyiz ve iş birliğimizi artırarak sürdürme hedefimiz var. “Duodecim” dünyada elektronik tanı-tedavi rehberleriyle tanınan değerli bir kuruluş ve onlarla da iş birliğimiz devam ediyor. HTAi özellikle kanıta dayalı sağlık politikası için dünyanın en önemli derneği kabul edilir ve bizim en önemli iş birliği ortaklarımızdan biridir. Yine INAHTA ve EUnetHTA ile iş birliğimiz sürmektedir. Ayrıca, Derneğimizin liderliğinde HTA E6 Projesi başlığı altında kalkınmakta olan altı ülkede sağlık teknolojileri değerlendirme alanının gelişimine yönelik bir proje başlattık. Bu proje ile de, kanıta dayalı sağlık politikası gelişiminde kalkınmakta olan ülkelere özel zorlukların ortaya konması ve çözüm önerilerini tartışmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin liderliğinde yürüyen projede Brezilya, Meksika, Polonya, Çin ve Hindistan’da Bakanlık ve üniversite STD birimleri partner olarak temsil edilmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin ilk kurulduğu zamanlarda kısa vadede hedefimiz, sağlık profesyonellerinin konuya ilgisini biraz daha artırmak, konuyla ilgili farkındalığı artırmaktı. Bunu büyük ölçüde başardığımıza inanıyoruz. Şu andan itibaren, kısa vadede planladığımız çalışmaları gerçekleştirmeyi ve üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede hedefimiz ise Türkiye’de kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı sağlık politikası ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü, paylaşıldığı bir referans örgüt olarak kabul edilebilmek. Bu hedeflerimize ulaşmak için; toplantı, konferans, eğitim ve kongre organizasyonlarının düzenlenmesi, benzer toplantılara katılımın sağlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışma grupları ile çalışmaların yapılması, konuyla ilgili yayınların yapılması ve dergilerin çıkarılması, diğer örgütlerle, kamu ve özel sektörle iş birliği projelerinin yürütülmesi şeklinde faaliyetlerimiz devam edecektir.

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 2007

Üye Sayısı: 115

 

Yayınlar:

Türk Kanıta Dayalı Tıp Dergisi

Türk Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Dergisi

Adres:

Aşağıöveçler 2. Cadde No: 33-3 06460 Öveçler/Ankara

Telefon/Faks: 0 312 472 03 96

Web Adresi:

www.kanitadayalitip.org

 

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

Başkan:

Dr. Rabia Kahveci

Başkan Yardımcısı:

Dr. Mustafa Bulun

Genel Sekreter:

Dr. Ünal Hülür

Sayman:

Dr. Aylin Baydar

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. F. Gökşin Cihan

Dr. Fatih Yüksel

İbrahim Nayir

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Hayrettin Sağlam

Dr. Dicle Öncel Hazırolan

Mehmet Soydan

Dr. İ. Mert Vural

Eyüp Kahveci

Dr. Adem Seymen

Dr. Yasemin Çayır

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Dr. Esma Ehsan

Murat Işık

Ahmet Yıldız

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. Ahu Koçtaş

Dr. Muhammed Karim Ehsan

Özlem Baydar

Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Pekcan Demiröz

Prof. Dr. Diler Aslan

Doç. Dr. İlknur Bostancı

Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu

Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

Doç. Dr. Pınar Topsever

Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Yrd. Doç. Dr. Nuran Akyurt

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ural

Yrd. Doç. Dr. Nazan Karaoğlu

Doç. Dr. Güzel Dişçigil

Prof. Dr. Haydar Sur

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taşdemir

Prof. Dr. Ahmet Başaran

Prof. Dr. Yılmaz Çapan

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Dr. Ayşe Çaylan

Prof. Dr. Nilgün Sarp

Doç. Dr. Haldun Soygür

Ahmet Metin Gülmezoğlu

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök

Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol

Yrd. Doç. Dr. Arzu Uzuner

Doç. Dr. Zafer Güney

Dr. Özlem Coşkun

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer