DERNEKLER

Tüm Dernekler

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan
09 Kasım 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD); 1999 yılında İstanbul’da Klinik Biyokimya Uzmanı Nezaket Eren ve sekiz arkadaşı tarafından kurulmuştur.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin öncelikli faaliyet alanları, tıp fakültelerindeki lisans eğitimi ile tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitiminin düzenlenmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Bununla birlikte diğer faaliyet alanlarını, ülkemizde klinik biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamak ve ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak, Dernek üyelerinin bilimsel faaliyetlerini ve dayanışmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak. ülkemizde klinik biyokimya dalındaki bilimsel gelişmelerin oluşmasını ve üyelerce izlenmesini sağlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak bilimsel toplantı düzenlemek, yayınlarda bulunmak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, onların mesleki çalışmalarını her yönüyle desteklemek. Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak. Klinik biyokimya laboratuvarlarının kalite kontrolü, fiziki teknik altyapısını ve yeterliliğini kontrol etmek. Klinik biyokimyada kullanılan kimyasal madde, reaktif, alet ve cihazların standartlara uygunluğunu denetlemek. Klinik biyokimya alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti vermek. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırmak. Ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek. Şartlı ya da şartsız bağış ve vasiyetleri kabul etmek ve bu konularda gerekli diğer çalışmaları yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde; klinik biyokimya ve biyokimya alanında hizmetlerini sürdüren iki dernek daha bul
unmakta olup bu dernekler, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Türk Biyokimya Derneğidir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizde asil üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki farklı üyelik statüsü mevcuttur. Asil üyeler klinik biyokimya dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olan kişilerden oluşur.
Onursal üyeler ise dünyada tıp mesleğine, klinik biyokimya uzmanlık alanına, maddi ve manevi katkıda bulunan meslektaşlarımız ile bu derneğe yakın ilgi gösteren, dernek çalışmalarına maddi ve manevi anlamda katkı sağlayan kişilerden oluşmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Derneğimizin 2008 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısı tutanaklarına göre mevcut kayıtlı üye sayısı 583 kişidir. Ülkemizdeki biyokimya uzman ve uzmanlık öğrencisi sayısı net olarak bilinmemekle beraber yaklaşık olarak 3 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren uzmanların yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek tüzüğümüze göre; olağan genel kurul, Derneğe kayıtlı ve aidatını ödemiş olan üyelerin salt çoğunluğu ile yönetim kurulunun çağrısı üzerine her iki yılda bir mayıs ayında yapılır. Son genel kurul toplantısı 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğimiz tarafından hali hazırda yayınlanan periyodik bir dergimiz bulunmamakta. Ancak bu konudaki çalışmalar sürmektedir. Hedefimiz, uluslararası indeksler tarafından taranan bir bilimsel dergi ve ayrıca üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile belirli periyotlar ile yayınlanacak bir gazete çıkarmaktır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmakta olup halen yeterlilik sınavları yapılmamaktadır. Hedefimiz ülkemizdeki diğer dernekler ve sağlık kuruluşları ile işbirliği içerisinde yılda en az bir defa yeterlilik sınavlarını gerçekleştirmektir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizce düzenli olarak ulusal ve uluslararası katılımlı olarak klinik biyokimya kongreleri yapılmaktadır. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneğinin 5. Ulusal Kongresi 11-15 Ocak 2009 tarihleri arasında Bursa Uludağ’da yapılacaktır. Kongreler dışında ayrıca Derneğimizin katkıları ile düzenli olarak eğitim hastanelerinde ve tıp fakülteleri tıbbi biyokimya anabilim dallarında sempozyum panel ve seminer gibi bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğimizin; bilimsel toplantıların düzenlenmesi, laboratuar yönetimi, laboratuar akreditasyon, özlük hakları, kalite kontrol çalışmaları konusunda özel çalışma grupları bulunmaktadır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin üyesi olduğu uluslararası örgütler bulunmamakta olup bu konuda çalışmalarımız sürmektedir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri; üye aidatları kongre ve sempozyum gelirleri, yayınlardan elde edilen gelirler ile Derneğimizin iktisadi işletmesi ve bağışlardan oluşmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri Derneğimiz gelirlerinin çok cüzi bir miktarını oluşturmaktadır. Her üye aidatını düzenli olarak ödemekte olup tüzüğümüz gereğince aidatını ödemeyen üyelerimiz genel kurul toplantısına katılamaz, seçemez ve seçilemezler. Ayrıca üyelik aidatını yılbaşından itibaren iki ay içinde ödemeyenler ile gerekli tüm ödentilerini yapmadıkları için üst üste iki olağan genel kurul toplantısına kabul edilmeyen üyeler yönetim kurulunun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Klinik biyokimya uzmanlık eğitim süresi son olarak değiştirilen Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. Uzmanlık eğitim süresi yeterli olmasına rağmen klinik biyokimya uzmanlık eğitimi gerek teorik gerekse pratik açısından önemli bir eğitim şekli olup özellikle eğitimde standart bir programın uygulanmaması nedeni ile sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği normlarına uygun bir eğitim programının da ülkemizde acilen uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de klinik biyokimya alanında uzman hekim sayısında bir eksiklik söz konusu olduğu aşikardır. Özellikle; sağlık sektöründeki değişimlere bağlı olarak bu eksiklik başka laboratuar dallarından uzman olan kişilerden kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım doğru olmayıp her laboratuvar alanında nitelikli uzman hekimlere ihtiyaç bulunmaktadır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü başlıca hedefleri; lisans düzeyinde biyokimya ve uzmanlık düzeyinde klinik biyokimya eğitiminde standartları yakalamak, uluslararası indeksler tarafından taranan bilimsel bir dergi çıkarmak, yeterlilik sınavlarının uygulanmasını sağlamak, laboratuvarlarda akreditasyon kriterleri ve kalite kontrol konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak alanında çalışan uzmanların özlük haklarını korumaktır.
Teşekkürler. 10/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1999

Üye Sayısı 583

Adres
Halasgargazi caddesi No: 137/6 Pangaltı/ İstanbul

Web adresi
www.kbud.org.tr

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Necip İlhan

Başkan Yardımcısı
Uzm. Dr. Nezaket Eren

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Seracettin Günaydın

Sayman
Uzm. Dr. Cüneyt Canbulat

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Uzman. Dr. Leyla Bakırcı Uzman. Dr. Şebnem Ciğerli Uzman. Dr. İlter Güner Uzman. Dr. Çetin Özgül

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Fikret Talu Uzm. Dr. Işık Türkalp Uzm. Dr. Asuman Gedikbaşı

Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. Sacit Barutçuoğlu Uzm. Dr. Salih Zeki Turgay Uzm. Dr. Savaş Güzel

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Uzm. Dr. Hasan Turanlı Uzm. Dr. Saadet Kurçenir Uzm. Dr. Bahar Gürsoy

Onur Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Kaya Emerk Prof. Dr. Fikriye Uras Prof. Dr. Münire Hacıbekiroğlu Prof. Dr. Nesrin Emekli Prof. Dr. Ebubekir Bakan
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)