DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Farmakoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer
10 Ocak 2011, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Farmakoloji Derneği (TFD) 1966 yılında o tarihte Türkiye’de bulunan üç tıp fakültesi, bir veteriner fakültesi, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü öğretim üyeleri/uzmanları ile ilaç sanayiinden iki üye tarafından kurulmuş ve 16.11.1966’da kuruluşu Ankara Valiliğine bildirilmiştir. Dernek 8.05.1970’te Bakanlar Kurulu kararlarıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü almış ve 15.11.1975’te Dernek adına “Türk” sözcüğünün eklenmesi kabul edilmiştir. 16.08.1990 gün ve 90/791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu (EPHAR)’na üye olmasına izin verilmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı, farmakoloji biliminin ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Derneğimiz, amacına ulaşmak için aşağıda maddeler halinde belirtilen çerçevede etkinliklerde bulunur.

Derneğimiz temel ve klinik farmakoloji, toksikoloji ve diğer ilgili dallarda araştırma ve diğer bilimsel etkinlikleri desteklemek, ülke çapında üretken bir bilimsel atmosfer yaratmak için çaba göstermek, farmakoloji ve ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışı diğer ilgili kurumlarla bilimsel iş birliği içinde bulunmak ve Türk farmakoloji topluluğunu dünya farmakoloji topluluğuyla bütünleştirici çalışmalar yapmak, farmakoloji bilimi ve topluluğunu ilgilendiren konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek,  deney hayvanları ve insan üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların evrensel etik ilkelerine uygun olmasını sağlamak, bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranışın ilkelerini belirlemek, farmakoloji ve ilgili alanlarda bilimsel ahlaka sahip, yüksek nitelikli ve deneyimli bilim adamı ve araştırmacı yetişmesi için her türlü çaba ve desteği göstermek, ülkemizde var olan eğitim programlarının standardizasyonunu sağlamak, asgari koşulları belirlemek, geleceğe yönelik planlar yapmak, klinik farmakoloji, klinik toksikoloji ve tıbbi farmakoloji gibi derneğin çalışma alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili planlar yapmak ve gerekli etkinliklerde bulunmak, ilaçla ilgili bilgi, kontrol, geliştirme ve araştırma ile ruhsatlandırma alanlarında danışmanlık ve benzeri etkinliklerde bulunmak, halk sağlığını ilgilendiren farmakoloji ile ilgili sorunların ortaya konması ve çözümlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak gibi ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimiz üyeleri sadece tıp doktorlarından oluşmamaktadır. Eczacı, veteriner hekim, diş hekimi, kimya mühendisi ve biyolog üyelerimiz de mevcuttur. Tüzüğümüz gereği farmakoloji alanında faaliyetlerini saptadığımız başka mesleklerden de üye kabul etmemiz mümkündür. Şu anda aktif üye sayımız 600 civarındadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Ülkemizde tıbbi farmakoloji uzmanı veya farmakoloji doktorası olan hekimlerin veya eczacıların büyük çoğunluğu derneğimiz üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurulumuz ve seçimlerimiz 2 yılda bir yapılmaktadır. En son gerçekleşen 28. genel kurulumuz 18 Aralık 2009 tarihinde yapılmıştır ve mevcut yönetim kurulu ile derneğin diğer organlarını seçmiştir.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

TFD yılda 4 kez bülten yayınlamaktadır. Bunun dışında TFD’nin Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu her ay düzenli olarak bir elektronik bülten yayınlamaktadır. Her iki bültenin de tüm sayıları internet sitemizde de yayındadır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin yeterlilik kurulu mevcuttur. Kurul farmakoloji yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitiminde standartları oluşturmak amacıyla bir çekirdek müfredat da oluşturmuştur. Bu müfredatın güncel tutulması çalışmaları da mevcuttur. Derneğimiz halen yeterlilik sınavı yapmamaktadır.
 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz 2 yılda bir ulusal kongre düzenlemektedir. En son olarak 20. Ulusal Kongremiz 4-7 Kasım 2009 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. 21. Ulusal Kongremiz 19-22 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacaktır. Bunun dışında her yıl düzenli olarak eğitim sempozyumları düzenlemekteyiz. Bunların 17.’si ‘Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi’ başlığıyla 28 Mayıs 2010 tarihinde Lefkoşe'de yapılmıştır.

Ayrıca son 2 yıldır “Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji ana bilim dallarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla TFD Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu” açılmıştır ve bu yaz okulunun ikincisi 21-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Bu yaz okulu özellikle asistanlarımızın eğitim ihtiyaçları için düzenlenmektedir ve ücretsizdir. Üstelik il dışından gelenler için kısmi bir maddi destek de sağlanmaktadır.

Saptayabildiğimiz kadarıyla başka hiçbir dernekte benzeri bulunmayan bir düzenli faaliyetimiz daha mevcuttur. Bu faaliyetimiz “Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları” olarak adlandırılmaktadır ve her yıl şubat veya mart aylarında yapılmaktadır. Bu programın 19’uncusu 17-19 Mart 2010 tarihleri arasında Uludağ’da yapılmıştır, yönetim kurulumuz 20’incisinin 9-11 Mart 2011 tarihleri arasında Sarıkamış’ta yapılmasına karar vermiştir. Derneğimiz ayrıca uluslar arası bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. 2011 Haziran ayında İstanbul’da EPHAR işbirliğiyle “Molecular Pharmacology of G protein coupled receptors and signalling partners” başlığıyla 2 günlük bir sempozyum düzenleyecektir. Bunun dışında bu yıl EPHAR’ın 4 yılda bir yapılan kongresini düzenlemeye aday olduk, bunun sonucunda 2016 yılında yapılacak olan EPHAR 2016 Kongresi’ni İstanbul’da düzenlemeye hak kazandık.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin iki çalışma grubu mevcuttur: Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu. Her iki çalışma grubu da kendi faaliyetlerine ek olarak ulusal kongremizin ilk gününde aynı mekânda kendi faaliyetleri alanında sempozyum düzenlemektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz Uluslararası Temel ve Klinik Farmakoloji Birliği [International Union of Basic and Clinical Pharmacology, (IUPHAR)] ve Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu [The Federation of European Pharmacological Societies, (EPHAR)] üyesidir. Bu örgütlerle çeşitli ortak çalışmalar yapılmakta ve onlar tarafından düzenlenen kongrelerde TFD adına paneller düzenlenmektedir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’de şu anda eksiklik olmasa da branşımıza gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyacın artmasının pek çok nedeni vardır. Bunlardan birincisi ülkemizde çok sayıda yeni tıp ve eczacılık fakültesinin açılmasıdır. Ülkemizde klinik araştırmaların artışa geçmesiyle daha fazla farmakoloğa ihtiyaç duyulacaktır. Farmakoloji aynı zamanda bir tıbbi hizmet alanıdır ve özellikle büyük hastanelerin ilaç politikalarının akılcı düzenlenebilmesi için farmakologlara ihtiyaçları artmaktadır. Bu nedenlerle uzun dönemli bir planlama yapılması zorunludur.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin hedeflerini büyük ölçüde genel faaliyet alanları içinde anlattım. Kısa ve uzun vadede özellikle uluslararası alanda etkinliklerini arttırmaya yönelmekteyiz ve sözü daha fazla geçecek bir konuma varmayı amaçlamaktayız. Düzenleyeceğimiz EPHAR 2016 Kongresi bizim için ilk olacak, bu konuyu farmakoloji topluluğumuzun değerini arttırıcı bir projeye dönüştürmeyi hedeflemekteyiz.

Dernek olarak kurumsallaşmamızın da daha iyi düzeylere çıkmasını da hedefliyoruz.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

16 Kasım 1966

 

Üye Sayısı:

600

 

Kamu Yararı Statüsü:

Kamu yararına dernek

 

Yayınlar:

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Elektronik Bülteni

 

Adres:

Talatpaşa Bulvarı, 113/52, 06230 Samanpazarı, ANKARA

 

Telefon ve Faks:

 

Ankara Merkez:

0 312 309 21 56

 

Yönetim Kurulu Başkanı:

0 212 414 30 23

 

Web Adresi:

www.tfd.org.tr

info@tfd.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Öner Süzer

 

İkinci Başkan:

Prof. Dr. Ersin Yarış

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

 

Sayman:

Prof. Dr. Alper İskit

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu

Prof. Dr. Yeşim Tunçok

Doç. Dr. Ş. Remzi Erdem

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Kevser Erol

Prof. Dr. M. Zafer Gören

Prof. Dr. Zeliha Kerry

Uzm. Dr. Nedim Durmuş

Uzm. Dr. Nil Hocaoğlu

Yrd. Doç. Dr. Mine Kadıoğlu

Uzm. Dr. Kubilay Oransay

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Rüştü Onur

Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay

Prof. Dr. Hakan Ergün

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Ümit Yaşar

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu

Prof. Dr. Melih Altan

 

Yeterlik Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Şule Gök

Prof. Dr. Mehmet Zafer Güney

Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos

Yrd. Doç. Dr. Günay Yetik Anacak

Doç. Dr. Remzi Erdem

 

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Ahmet Akıcı

Prof. Dr. Zafer Güney

Doç. Dr. Başar Sırmagül

Doç. Dr. Ümit Yaşar

Uzm. Dr. Sabahat Köseoğlu

 

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Atila Karaalp

Doç. Dr. Müge Tecder Ünal

Doç. Dr. Serap Annette Akgür

Doç. Dr. Şule Kalkan

Uzm. Dr. Esra Küçükibrahimoğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer