DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Farmakoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Farmakoloji Derneği Başkanı   Prof. Dr. Öner Süzer Türk Farmakoloji Derneği
09 Aralık 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Farmakoloji Derneği (TFD) 1966 yılında, o tarihte Türkiye’de bulunan üç tıp fakültesi, bir veteriner fakültesi, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü öğretim üyeleri/uzmanları ile ilaç sanayinden iki üye tarafından kurulmuş ve 16 Kasım1966 tarihinde kuruluşu Ankara Valiliğine bildirilmiştir. İlk genel kurul toplantısı 14 Aralık 1966’da yapılmış, yönetim kurulu oluşturulmuş ve Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ilk Dernek Başkanı olmuştur. Dernek 08 Mayıs 1970’te Bakanlar Kurulu kararlarıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü almış ve 15 Kasım 1975 tarihinde derneğin adına “Türk” sözcüğünün eklenmesi kabul edilmiştir. 16.08.1990 gün ve 90/791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu [The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)]’na üye olmasına izin verilmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı, farmakoloji biliminin ilerlemesini, gelişmesini ve ülkemizde akılcı ilaç kullanımının yerleşmesini sağlamaktır. Derneğimiz, amacına varmak için belirlediği ilkeler doğrultusunda yayınlar yapmakta, görüş açıklamakta, idari ve bilimsel platformlarda farmakoloji topluluğunu temsil etmekte, üyeleri arasında ve/veya kamuya açık bilimsel toplantı, konferans, kurs  ve kongreler düzenlemekte, akreditasyon ve sertifika programları hazırlamaktadır. Bunun dışında üyelerimize çeşitli bilimsel faaliyetler için burs sağlamaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

TFD kendi faaliyet alanında tek kurumsal dernektir. Farmakoloji çok geniş bir alan olduğu için farmakolojinin alt dalları ile sınırlı alanlarda başka dernek faaliyetleri de mevcuttur.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Dernek üyeleri asıl ve fahri olmak üzere iki çeşittir.

Asıl üyeler: a) Farmakoloji alanında tıpta uzmanlık veya doktora derecesi alanlar, b) Temel ve klinik sağlık bilimleri ile fen bilimlerinde tıp doktoru, tıpta uzmanlık, yüksek lisans veya doktora derecesi alanlardan farmakoloji ve ilgili alanlarda inceleme ve araştırmalarda bulunduğu yayınları ve diğer mesleki etkinlikleri ile saptanmış bulunanlardır.

Fahri üyeler: Derneğin yazılı amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmekte yararlı olabilecek kişilerdir.

Derneğimiz üyeleri sadece tıp doktorlarından oluşmamaktadır. Eczacı, veteriner hekim, diş hekimi, kimya mühendisi ve biyolog üyelerimiz de mevcuttur. Tüzüğümüz gereği farmakoloji alanında faaliyetlerini saptadığımız başka mesleklerden de üye kabul etmemiz mümkündür.

Şu anda aktif üye sayımız 692’dir. Ülkemizde tıbbi farmakoloji uzmanı veya farmakoloji doktorası olan hekimlerin veya eczacıların büyük çoğunluğu Derneğimiz üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul toplantılarımız ve seçimlerimiz iki yılda bir yapılmaktadır. En son gerçekleşen 29. genel kurul toplantımız 23 Aralık 2011 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

TFD yılda altı kez elektronik bülten yayımlamaktadır. Bunun dışında, TFD’nin “Klinik Farmakoloji” ve “Klinik Toksikoloji” çalışma gruplarının düzenli yayımlanan elektronik bültenleri vardır. Bültenlerin tüm sayılarına internet sitemizden ulaşılabilir.

 

Derneğinizin Yeterlik Kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin yeterlik kurulu mevcuttur. Kurul farmakoloji yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitiminde standartları oluşturmak amacıyla bir çekirdek müfredat da oluşturmuştur. Bu müfredatın güncel tutulması çalışmaları da mevcuttur. Derneğimiz halen yeterlik sınavı yapmamaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz iki yılda bir ulusal kongre düzenlemektedir. En son olarak 21. Ulusal Kongremiz 19-22 Ekim 2011 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenmiştir. 22. Ulusal Kongremiz 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Bunun dışında her yıl düzenli olarak eğitim sempozyumları düzenlemekteyiz. Bunların 19.su “Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler” başlığıyla 7 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de yapılmıştır.

Ayrıca, son dört yıldır “Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji ana bilim dallarının gelişimine katkıda” bulunmak amacıyla “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu” açılmıştır ve bu yaz okulunun dördüncüsü 11-16 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Bu yaz okulu özellikle asistanlarımızın eğitim ihtiyaçları için düzenlenmektedir ve ücretsizdir.

Saptayabildiğimiz kadarıyla, başka hiçbir dernekte benzeri bulunmayan düzenli bir faaliyetimiz daha mevcuttur. Bu çalışma “Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları” olarak adlandırılmakta ve her yıl Şubat veya Mart aylarında yapılmaktadır. Bu toplantılarda ayrıca, meslekte 40 yılını dolduran hocalarımıza plaket ve R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü verilmektedir. Derneğimiz ayrıca, uluslararası bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. 26-30 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul’da EPHAR iş birliğiyle dört yılda bir yapılan Avrupa Farmakoloji kongresini düzenleyecektir.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin iki çalışma grubu mevcuttur. Bunlar “Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu” ve “Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu”dur.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz Uluslararası Temel ve Klinik Farmakoloji Birliği [International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)] ve EPHAR üyesidir. Bu örgütlerle çeşitli ortak çalışmalar yapılmakta ve onlar tarafından düzenlenen kongrelerde TFD adına paneller düzenlenmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimi süresi yeterlidir. Tıpta Uzmanlık Kurulu nezdinde yaptığımız çalışmalar neticesinde “Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Eğitimi” programı içine nükleer tıp rotasyonumuzun yanına tıbbi genetik rotasyonu eklemeyi başardık. Bu sayede asistanlarımız farmakogenetik alanında daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimine iki ayrı alanda yan dal açılması da zorunludur:  Klinik farmakoloji ve klinik toksikoloji. Bu konuda girişimlerimiz sürmektedir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’de şu anda eksiklik olmasa da, branşımıza gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyacın artmasının pek çok nedeni vardır. Bunlardan birincisi, ülkemizde çok sayıda yeni tıp ve eczacılık fakültesinin açılmasıdır. Ülkemizde klinik araştırmaların artışa geçmesiyle daha fazla farmakoloğa ihtiyaç duyulacaktır. Farmakoloji aynı zamanda bir tıbbi hizmet alanıdır ve özellikle büyük hastanelerin, ilaç politikalarının akılcı düzenlenebilmesi için farmakologlara ihtiyaçları artmaktadır. Bu nedenlerle uzun dönemli bir planlama yapılması zorunludur. Ancak son zamanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nda tıbbi farmakoloji için asistan kadrosu açılmamaktadır. Bunun sürmesi durumunda ülkemizde akılcı ilaç kullanımı ve kanıta dayalı tıp uygulamaları önemli yaralar alacaktır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin hedeflerini büyük ölçüde genel faaliyet alanları içinde anlattım. Kısa ve uzun vadede özellikle uluslararası alanda etkinliklerini arttırmaya yönelmekteyiz ve sözü daha fazla geçecek bir konuma varmayı amaçlamaktayız. Düzenleyeceğimiz EPHAR 2016 Kongresi bizim için ilk olacak. Bu konuyu farmakoloji topluluğumuzun değerini arttırıcı bir projeye dönüştürmeyi hedeflemekteyiz.

Dernek olarak kurumsallaşmamızın daha iyi düzeylere çıkmasını da hedefliyoruz. Daha önceki yönetim kurullarında başlattığımız çalışmalarla, yaptığımız her faaliyetin kurallarını ortaya koyan ve bu şekilde yaptıklarımızı bizden sonraki yöneticilerimize “kayıtlı hafızalarla” aktarabilecek algoritmalarımızı iyileştiriyoruz.

 

Teşekkürler.

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

16 Kasım 1966

Üye Sayısı: 692

Kamu Yararı Statüsü:

Kamu yararına dernek

Yayınlar:

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni

      Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Elektronik Bülteni

Adres:

Talatpaşa Bulvarı, 113/52, 06230 Samanpazarı, ANKARA

Telefon ve Faks:

Ankara Merkez: +90 312 309 21 56

Yönetim Kurulu Başkanı:

+90 212 414 30 23

Web Adresi : www.tfd.org.tr

info@tfd.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

Başkan:

Prof. Dr. Öner Süzer

İkinci Başkan:

Prof. Dr. Ersin Yarış

Genel Sekreter:

Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci

Sayman:

Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Yeşim Tunçok

Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan

Prof. Dr. H. Zafer Güney

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Doç. Dr. M. Sertaç Yılmaz

Prof. Dr. Sinan Çavun

Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp Yıldırım

Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman

Dr. Merve Denizaltı

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Melli

Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay

Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Dr. T. Emrah Bozkurt

Doç. Dr. Alper Okyar

Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaleli Durman

 

Yeterlik Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Şule Gök

Prof. Dr. Canan Uluoğlu

Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos

Doç. Dr. Günay Yetik Anacak

Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık (eşgüdüm üyesi)

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu

Yürütme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. H. Zafer Güney

Uzm. Dr. Sedat Altuğ

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu

Doç. Dr. Esra Küsdül Sağlam

Yrd. Doç. Dr. Latif Özbay

 

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Atila Karaalp

Doç. Dr. Serap Annette Akgür

Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir

Prof. Dr. Sedef Gidener

Yrd. Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer