DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Hematoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir
08 Şubat 2016, Pazartesi

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Hematoloji Derneği (THD), 1967 yılında Sedat Tavat, Arif İsmet Çetingil, F. Reimann, Şeref İnceman, Orhan N. Ulutin, Ayhan Çavdar, Burhan Say, Nail Tartaroğlu, Muzaffer Aksoy ve Mustafa Karaca tarafından kurulmuştur. Derneğimize sırasıyla Şeref İnceman, Orhan Ulutin, Yücel Tangün, Osman İlhan, Muhit Özcan ve Teoman Soysal başkanlık yapmışlardır. THD 49 yıllık geçmişe sahip, ülkemizin alanındaki en köklü bilimsel uzmanlık derneğidir. Bu süre içerisinde 837 üyesi ile büyümeye devam ederek yurt dışı ilişkilerini başlatmış ve hızla ilerletmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı, ülkemizdeki hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, yöre vb. sınırlamalar olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ihtiyaç duyan herkesin faydalanmasına sunmak ve Türk hematolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla;

a) Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulunur. Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs vs.) düzenler.

b) Hematolojide ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlar, düzenler ya da düzenlenmesine katkıda bulunur. Aktiviteler sonunda belirleyeceği ölçütlere uygun olarak başarı gösterenlere sertifikalar verebilir.

c) Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla hematoloji ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur, bu gibi kuruluşlar kurar veya kurulmasına katkıda bulunur.

d) Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir.

e) Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir.

f) Araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu kuruluşları destekler.

g) Gerektiğinde yurt dışından araştırmacı, eğitici ve konuşmacı davet eder.

h) Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları vb.) bulunur.

i) Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.

j) Gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir.

k) Amaçları doğrultusunda kamuoyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

l) Monografi, kitap, süreli yayın, broşür vb. yayınlar yapar.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğin asıl üye, onursal üye, fahri üye olmak üzere üç ayrı üyelik şekli vardır. Derneğe asıl üye olabilmek için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş bulunmak, hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim alanlarında faaliyet gösteriyor olmak, tıpta uzman olmak veya bu alanlarda bir temel bilim dalında doktora yapmış olmak gerekir. Hematoloji alanında uluslararası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler genel kurula oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulunun kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve genel kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Derneğimizin şu anki toplam üye sayısı 837’dir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir 1 eylül-30 ekim tarihleri arasında yapılır. Yönetim ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya derneğin toplam asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun çağrısı ile genel kurul olağanüstü olarak toplanır. Seçimler en son 25 Ekim 2015 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Türk Hematoloji Derneği, 1951 yılında E. Frank’in başlatarak editorlüğünü yaptığı  “New Istanbul Contribution to Clinical Science” dergisini “Turkish Journal of Hematology” adı ile çıkarmaya devam etmektedir. PubMed Medline, PubMed Central ve SCIE’de indekslenen dergi yılda dört sayı hem basılı hem de internet ortamından ücretsiz tam metin erişim (http://www.tjh.com.tr/jvi.aspx) ile okuyucuların hizmetindedir. Derneğimiz ayrıca, yılda dört sayı çıkardığımız “THD Bülteni” ile üyelerini yapılan tüm kongre, kurs, ödül, burs ve gelişmelerden haberdar etmektedir. 2011 yılı itibarıyla “Hematolog” adında Türkçe dilinde bir derleme dergisi yayımlanmaya başlamıştır. Amacı, Türkiye’de araştırmacıların ve öğrencilerin ulaşabileceği yüksek değerde bir kaynak üretmek olan bu dergi, Türkiye’de bulunan ilk Türkçe hematoloji derleme dergisidir.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimizin yeterlilik kurulu mevcuttur. İlk yeterlilik sınavı 2010 yılında ÖSYM ile ortak yapılmış olup, toplam dört yeterlilik sınavı yapılmıştır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? 

Derneğimiz bugüne kadar 41 ulusal kongre, sayısız kurs ve eğitsel toplantı organize etmiştir. Ulusal kongrelerde son 10 yıldır gelenek hâlini alan “Birinci Basamak Kursu” ile genç hekimlere hematolojinin temel konuları anlatılmakta, “Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” ile de hematolojinin güncel konuları yurt dışında çalışan ve konusunda uzman, davetli Türk Bilim insanları tarafından verilmektedir. Burada yer alan bir önemli nokta da yurt dışında yaşayan bu bilim insanları ile tanışmak ve onları genç hekimlerimiz ile tanıştırarak kısa süreli yurt dışı eğitim olanakları sağlamaktır.

Dünyaca tanınmış ve kendi alanlarında otorite kabul edilen uzmanları bir araya getiren, lösemiler, lenfoma, miyelom ve kök hücre aktarımı gibi konu başlıklarının yer aldığı oturumlardan oluşan “International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma Kongresi”nin ilki 2007, ikincisi 2009, üçüncüsü 2011, dördüncüsü 2013 ve beşincisi 2015 yılında yoğun katılımla düzenlenmiştir.

Ulusal Kemi̇k İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongreleri, kemik iliği transplantasyonu ve kök hücre tedavileri konusunda, Amerika ve Avrupa’dan sonra en önemli ve en büyük üçüncü kongredir.

Ayrıca, THD geçmiş yıllarda “World Congress of the International Society of Hematology” 2005, “First meeting of ISH Asian-Pacific Division” İstanbul 1969, “Second Congress on Thrombosis” İstanbul 1971, “IXth Congress of World Federation of Hemophilia” İstanbul 1974, “International Symposium on Blood Platelets” İstanbul 1974, “International Symposium on Abnormal Hemoglobins and Thalassemia” İstanbul 1974, “Forth meeting of ISH European-African Division” İstanbul 1977, “Third meeting of Mediterranean Blood Club” Antalya 1979 ve “International Istanbul Symposia on Hematology” İstanbul 1981 uluslararası kongrelerine ev sahipliği yapmıştır.

Gelişen teknoloji ile birlikte daha çok üyemize eğitim verebilmek amacıyla uygulamaya konulan online eğitimler yoğun ilgi görmüştür. Şu ana kadar farklı konu başlıklarında toplam 15 eğitim yapılmıştır.

2016 yılında başlayacak yeni proje ile istekli genç hematoloji uzmanlarına  detaylı bir lenfoma (miyeloma ve diğerleri) eğitimi vererek lenfoma konusunda deneyimli, THD’yi ve ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek ve ülkemizde çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek, lenfoma konusunda bilgi düzeyi geliştirilmiş yeni araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunulacaktır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

THD, 17 bilimsel alt komite ile bilimsel gücünü artırmaya devam etmektedir. Bu komiteler ile sürekli irtibat hâlindedir ve her bilimsel komitenin eğitsel ve bilimsel çalışma ve fikirlerine destek olmaktadır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

THD, Uluslararası Hematoloji Birliği üyesidir. 2004 yılından itibaren de Avrupa Hematoloji Birliği European Hematology Association (EHA)] ile sürekli irtibat hâlindedir. THD’nin tüm bilimsel aktiviteleri Avrupa Hematoloji Akreditasyon Birliği tarafından kredilendirilmektedir. Aynı zamanda EHA ve Avrupa Kemik İliği Nakli Birliği European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)] ile ortak eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Derneğimiz ayrıca, Dünya Hematoloji Derneği International Society of Hematology (ISH), Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği [International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) ve Uluslararası Laboratuvar Hematoloji Derneği [International Society for Laboratory Hematology (ISLH) ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Derneğimiz ISTH’nin başlattığı ve her kıtadan tromboz ile ilgilenen organizasyonların katıldığı “Dünya Tromboz Günü” kampanyası ortakları arasında yer almaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Yeterli buluyoruz.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Günümüzde böyle bir eksiklik söz konusu değildir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

THD, tüzüğümüzde de yer alan “ülkemizdeki hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek” ilkesi ışığında ülkemiz hematolojisinin daha ileriye gitmesini ve uluslararası platform ile aynı seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Bunların başında hekimlerimizin gereken eğitimi alabilmelerini sağlamak, genç uzman ve asistanlara temel düzeyde eğitim vermek ve verdiği tüm bu eğitimlerin Türk Tabipleri Birliği ve Avrupa Hematoloji Birliği tarafından kredilendirmek gelmektedir. THD, gençlerin eğitimine ayrı önem vermektedir. Düzenlediği toplantılarda verdiği burslar ile genç katılımcılara ve imkânı olmayanlara karşılıksız destek olmak, onları yurt dışından gelen konuşmacılar ile tanıştırarak orada kısa dönem eğitim almaları için olanaklar sunmak, kısa adı HAUD olan THD bursu ile hematoloji uzmanlarının karşılıksız altı ay yurt dışı eğitim masraflarını karşılamak bu ilke doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Tüm üyelerimizin kullanımına açık olan bilimsel yayınlara destek programı ve her yıl açılan araştırma proje bursları ile hem klinik hem de laboratuvar çalışmalarına destek olmaktadır. THD tüm desteklerini her yıl daha da artırmakta ve yeni proje ve burslar ile de kendini geliştirmektedir.

 

 

Dernek Künyesi

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1967       

Üye Sayısı: 837

Kamu Yararı Statüsü: -

Yayınlar:  “Turkish Journal of Hematology”, Hematolog Derleme Dergisi, Türk Hematoloji Derneği Bülteni, Tanı ve Tedavi Kılavuzları, Hasta Kılavuzları

Adres: Mall of İstanbul Rezidans Süleyman Demirel Bulvarı 7 A Blok No:26 34306 Başakşehir-İstanbul

Her Türlü Gönderim ve Yazışmalar İçin Adres: Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 613. Sok. No:8 Çankaya, Ankara

Telefon: 0 312 490 98 97

Faks: 0 312 490 98 68      

Web Adresi: www.thd.org.tr

Twitter: www.twitter.com/TurkHemaDernegi    

Facebook: www.facebook.com/turkhematolojidernegi

Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Muzaffer Demir, Tülin Tiraje Celkan, Güner Hayri Özsan, Muhlis Cem Ar, Eyüp Naci Tiftik, Meltem Kurt Yüksel, İlknur Kozanoğlu                                 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şule Ünal, Vildan Özkocaman, İrfan Yavaşoğlu, Burhan Turgut, Cafer Adıgüzel

Denetleme Kurulu Üyeleri: Teoman Soysal, Hale Ören, Fahir Özkalemkaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Sönmez, İbrahim Haznedaroğlu, Selami Koçak Toprak

Disiplin Kurulu Üyeleri: Zahit Bolaman, Murat Tombuloğlu, Zümrüt Uysal                    

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:  Meltem Aylı, Ayşegül Ünüvar, Reyhan Küçükkaya

 

 

Türk Hematoloji Derneği, Amerikan Hematoloji Kongresi’ne Katıldı

Dünya çapında yaklaşık 20 bin hematoloji ve hematoloji alanı ile ilgili uzmanın, doktoralı bilim insanlarının ve bu konuda eğitim görenlerin katıldığı Amerikan Hematoloji Kongresi, 5-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Orlando, ABD’de düzenlendi.

Türk Hematoloji Derneğinin tanıtımı amacıyla kongre merkezinde stant kuruldu. Bini aşkın katılımcı standımıza uğrayarak gelecek kongrelerimiz ve dernek hakkında bilgi aldı. Kongrede, Türkiye’den 33 adet bildiri poster olarak sunulurken, bir bildiri de sözlü olarak sunuldu. Kongre esnasında Amerikan Hematoloji Derneği Başkanı ve yetkilileri ile Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu ve yetkililerinin yaptığı toplantıda iki dernek arasındaki olası ortak projeler hakkında görüş birliği sağlandı. Kongre kapsamında düzenlenen “Global Hematoloy Liders Diner”da Türk Hematoloji Derneği de yer aldı.

Kongrede klinik yaklaşımı değiştirebilecek önemli araştırmalardan biri Dr. Sebastian Maury’nin sunduğu GRAALL-R 2005 çalışması idi. Çok-merkezli bu çalışmada, CD20(+), Ph(-) prekürsör B hücreli akut lenfoblastik lösemi tanılı hastalarda mevcut ilk dizi kemoterapiye rituksimab eklenmesinin olaysız sağkalımı artırdığı gösterildi. Bu sağkalım avantajının özellikle tedavi sonrası allojeneik nakil yapılmayan hasta grubunda belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Araştırmacılar rituksimabın etkin olduğunu kabul etmekle birlikte, bu hasta grubundaki optimal dozun belirlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Stephan Stilgenbauer tarafından “Late Breaking Abstracts” oturumunda sunulan bir başka çalışma, p53 mutasyonlarının varlığından bağımsız olarak KLL hücrelerinde apoptoz oluşturduğu daha önce gösterilen venetoclaks adlı selektif bir BCL-2 inhibitörünün del17p (+) hastalar da dâhil olmak üzere relaps/refrakter KLL hastalarındaki etkisi ile ilişkili idi. Farklı dozların denendiği Faz II, tek kollu bu çalışmada, hastaların tamamında del17p veya bir başka p53 mutasyonu mevcuttu.  Daha önce aldıkları fludarabin ve/veya bendamustinli rejimlere refrakter olan bu hasta grubunda %70-80 arasında genel yanıt oranı elde edildi. Tam ve kısmi yanıt alınanlarda bu yanıtın hastaların %80’inden fazlasında 12 ay ve üzerinde devam ettiği gösterildi. Ancak hastalık ilerlemesi, yan etkiler gibi nedenlerle hastaların üçte birinin çalışmadan ayrıldığı ve 11 hastanın çalışma ilacının etkin olduğu dönemde (son dozu takip eden 30 güne kadar) çeşitli sebeplere bağlı kaybedildiği görülmüştür. Yeni hedefe yönelik ilaçlar bir taraftan hayat kurtarıcı olarak görülse de farklı yan etki profilleri nedeni ile yakın takip gerektirmektedir.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Özlem Dursun (Memur)
01.04.2021 02:36:41
Ankara eğitim araştırmaya acilden giriş yaptım apandist tanısı konuldu akşamına ameliyata aldılar.ameliyatta anestezi uzmanı epidural anestezi formunu getirip imzalayın dedi bende genel istediğimi bunu imzalamayacağımı söyledim bayan anestezici bana bunu imzalayın şimdi kağıt almaya gitmeye uğraşamam yine genel yaparım dedi ben imzalamamakta ısrar edince getirmek zorunda kaldı diğer kağıdı Merak ettiğim şu tüm hastalara da bu tarz söylemler oluyor mu ve bu yapılan ne kadar etik ve hipokrat yeminine ne kadar uygun??
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer