DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk İmmünoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz
08 Şubat 2016, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk İmmünoloji Derneği, 1974 yılında Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu’nun başkanlığında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla immünoloji ile klinik ve temel açıdan ilgilenen araştırmacılar tarafından kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri Asuman Müftüoğlu, İzzet Berkel, Süleyman Yakacıklı, Suat Vural, Yücel Tangün, Zişan Saraçbaşı, Özdemir İlter ve Enver Tali Çetin’dir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz eğitim faaliyetleri çerçevesinde iki senede bir dönüşümlü olarak kurs ve bölge toplantıları düzenlemektedir. İmmünoloji alanındaki son gelişmelerin tartışıldığı immünoloji kursları İstanbul, Ankara, Bursa, Ilgaz, Pamukkale, Bolu, Yalova, Elazığ ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. İmmünolojinin periferde tanıtımı ve halka duyurulması amacıyla 2000 yılında düzenlenmeye başlanan bölge toplantıları ise Elazığ, Edirne, Gaziantep, Zonguldak, Afyonkarahisar, Van, Antakya, Kahramanmaraş, Malatya, Tekirdağ ve Adana olmak üzere bugüne kadar 11 farklı şehrimizde düzenlenmiştir. İlki 1975 yılında düzenlenen “Ulusal İmmünoloji Kongresi”nin yirmi üçüncüsü 26-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Ulusal kongrelerimizin yanında derneğimiz tarafından İngilizce olarak iki yılda bir uluslararası kongre düzenlenmesine karar verilmiş ve “Molecular Immunology and Immunogenetics Congress-MIMIC” kongresi sırasıyla Nisan 2012 ve 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bu kongrenin üçüncüsü 27-30 Nisan 2016 tarihleri arasında yine Antalya’da düzenlenecektir. 29 Nisan “Dünya İmmünoloji Günü” olarak kabul edilmiştir.  Derneğimiz, Dünya İmmünoloji Günü’nü dernek üyeleri ile birlikte kutlamak amacıyla kongrelerini 29 Nisan tarihini içine alacak şekilde düzenlemektedir. Derneğimizin 1995 yılından beri bilimsel yayın organı olan “Turkish Journal of Immunology” dergisi 2015 yılında Türkiye Atıf Dizini ve EBSCO’da yer almaya başlamıştır. Akan Hücre Ölçer Çalışma Grubu ile işbirliği çerçevesinde 2007 yılından bu yana iki yılda bir Türk-Amerikan Flow Sitometri Uygulamalı Kursları düzenlenmiştir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

İmmünolojinin farklı disiplinleri ile ilgili olarak Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği, Dermatoimmünoloji Derneği, Klinik İmmünoloji Derneği ve çeşitli derneklerin altında yer alan immünoloji grupları faaliyet göstermektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden hekim, veteriner, diş hekimi, eczacı, biyolog, kimya mühendisi, kimyager ve immünoloji bilimi ile uğraşan benzeri fakülte mezunları, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekmektedir. Onursal üyelik için bu koşul aranmamaktadır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanmakta ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilmektedir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilmektedir. Dernek üye sayımız 700 civarındadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

İmmünoloji bilimi hastalıkların mekanizmalarının aydınlatılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle başta çocuk hekimleri olmak üzere göğüs hastalıkları, allerji, cerrahi uzmanları ve hatta diş hekimleri derneğimize üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşmaktadır. Genel kurul, tüzükte belirlenmiş olan tarihte olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanabilmektedir. Olağan genel kurul üç yılda bir nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanmaktadır.  

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz “Turkish Journal of Immunology-Türk İmmünoloji Dergisi” dergisini periyodik olarak yayımlamaktadır (www.turkishimmunology.org). Türk İmmünoloji Dergisi, Türk Atıf Dizini ve EBSCO’da indekslenmektedir.  

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimizin yeterlilik kurulu bulunmamaktadır. Ancak, konuyla ilgili çalışmalar sürmektedir.

 

Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimizin çalışma gruplarını ve grup başkanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Enfeksiyon İmmünolojisi ve Bağışıklama (Prof. Dr. Selim Badur), Akan Hücre Ölçer (Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya-Demirel), Eğitim (Doç. Dr. Neşe Akış), Moleküler İmmünoloji ve İmmünogenetik (Prof. Dr. Dicle Güç), İmmün Yetmezlik (Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu), Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler (Prof. Dr. Tunç Akkoç), Deneysel Hayvan Modelleri (Prof. Dr. Vedat Bulut), Nöroimmünoloji (Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli).

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimizin Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu,   Uluslararası İmmünoloji Dernekleri Birliği üyeliği ve Balkan İmmünoloji Dernekleri Birliği üyeliği bulunmaktadır. Bu derneklerle ortak toplantılar düzenlenmektedir. “5. Avrupa İmmünoloji Kongresi” ECI 2018, İstanbul’da derneğimizin organizasyonu ile gerçekleştirilecektir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Üyelik aidat gelirleri, kurs, kongre organizasyonları ve bağışlar dernek gelirlerini oluşturmaktadır.

 

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Derneğimizin aidatı senelik 10 TL olduğu için gelirimizin büyük kısmını oluşturmamaktadır. Üyelerimizden düzenli aidat alımı için kurslar ve kongrelerde aidat toplama yoluna gidilmektedir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Şu anda temel immünoloji ana uzmanlık alanı olmayıp, tıbbi mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları için temel immünoloji yan dal uzmanlığı (iki yıl) bulunmaktadır. Transplantasyon immünolojisi, tümör immünolojisi, nöroimmünoloji vb. alanları içine alan multidisipliner bir branş olması nedeni ile temel immünolojinin dört yıllık ana uzmanlık alanı olarak ihdas edilmesi, mevcut uzmanların azlığı nedeni ile yeni ihdas edilen bir ana dal olarak kabul edilerek temel immünoloji alanında doktorası ve/veya yayınları olanlara uzmanlık verilmesi uygun olabilir. Temel immünoloji alanında sağlık bilimleri enstitülerinin bünyesinde verilen immünoloji yüksek lisans ve doktora eğitim süreleri ise yeterlidir. Ülkemizde mevcut immünoloji ana bilim dalları bulunmasına karşın mevcut Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nedeni ile bu ana bilim dalları yan dal uzmanlık eğitimi verememekte, bu eğitimler ilgili ana bilim dallarında kurulmuş bilim dalları tarafından verilmeye çalışılmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları tarafından verilen temel immünoloji yan dal uzmanlığı dışında, çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı tarafından pediatrik immünoloji ve iç hastalıkları ana bilim dalları tarafından immünoloji ve allerji hastalıkları yan dal uzmanlıkları verilmektedir, fakat bu alanda yetiştirilen hekim sayısı çok yetersiz düzeylerdedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Temel immünolojinin önemini duyurmak, bu alandaki bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri gerek üyeleri gerekse tüm tıp camiası ile paylaşmak, immün yetersizlik hastalıklarına daha iyi tanı konulabilmesi ve dolayısıyla tedavi edilebilmesi (moleküler ve immünolojik tanı tekniklerinin uygulanabildiği ve transplantasyonların da yapılabildiği tedavi merkezlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması) için uygun laboratuvar altyapısının tesis edilmesi derneğimizin gerçekleşmesini planladığı öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1974

Üye Sayısı: 694

Kamu Yararı Statüsü:

Yayınlar: “Turkish Journal of Immunology”

Derneğin Şubeleri: Yok

Adres: Doğpa Ticaret AŞ Blok, Yıldız Cad. No 55, 34353 Beşiktaş-İstanbul

Telefon: 0 212 414 20 00/33344

Faks: 0 212 532 41 71

Web Adresi: www.turkimmunoloji.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

Başkan: Prof. Dr. Günnur Deniz

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Barbaros Oral

Genel Sekreter: Doç. Dr. Ayça Sayı Yazgan

Sayman: Prof. Dr. Tunç Akkoç

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. İhsan Gürsel

Prof. Dr. Vedat Bulut

Doç. Dr. Esin Aktaş Çetin

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Dicle Güç

Prof. Dr. Selim Badur

Prof. Dr. Şebnem Kılıç

Doç. Dr. Gaye Erten

Prof. Dr. Fulya İlhan

Doç. Dr. Elif Aydıner

Doç. Dr. İshak Özel Tekin

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel

Doç. Dr. Güneş Esendağlı

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Ali Osman Gürol

Doç. Dr. Suzan Adın Çınar

 

İdari Sekreter:

Ayşe Aşkın Erten

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer