DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (2009)
Derneklerimiz sayfamızın bu haftaki konuğu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof.Dr.İsmail Mete İtil
11 Ocak 2009, Pazar
Derneğiniz ne zaman kuruldu? Tarihçesini kısaca anlatır mısınız?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 1959 yılında kurulmuştur. Dernek, başlangıçta Ankara Jinekoloji Derneği olarak faaliyet göstermiş, 1995 yılında Türkiye'deki tüm derneklerin birleşmesiyle (Ankara Jinekoloji Derneği, İstanbul Jinekoloji Derneği, İzmir Jinekoloji Derneği, Çukurova Jinekoloji Derneği) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği adını almıştır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bakanlar kurulu kararıyla “kamuya yararlı dernek” olarak teyit edilmiştir. Dernek, bu sıfatı aldıktan sonra 1995 yılında Antalya'da ilk kongresini gerçekleştirmiştir. Derneğin başlangıçtaki ismi Türk Jinekoloji Derneği iken, daha sonra 2004 yılında yapılan genel kurul ile derneğin adı Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak değiştirilmiş ve böylece tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının ana derneği halini almıştır.

Genel olarak derneğinizin faaliyet alanları nedir?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, tüzüğünde de belirtildiği gibi temel olarak meslektaşlarının özlük haklarını korumayı, uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimi çerçevesinde bilgilerini güncel tutmayı hedefler. Ayrıca, halkımızın yararına olacak şekilde, kadın hastalıkları ve doğum alanında her türlü doğru hizmetin verilmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve ülkemizde kadın sağlığı alanında önemli ölçüde iyileştirmeler yapmak hedefindedir. Bu amaçla kongreler, kurslar, sempozyumlar ve bölge toplantıları aracılığı ile sürekli şekilde meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunur.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanında ana ve çatı dernek olarak faaliyetini sürdürmektedir. Derneğimizin özellikle Avrupa'daki üst kuruluşu olan “European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG)” örgütlenmesi çerçevesinde, ülkemizde de bizle beraber faaliyet gösteren yan dal dernekleri mevcuttur. Bu dernekler, \"Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, Onkoloji Derneği, Türk Ürojinekoloji Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği’dir. Perinatoloji alanında faaliyet gösteren bu iki derneğimizin de nihai olarak birleşmelerini takiben yan dal derneklerimizin dörde düşmesi planlanmaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Derneğimize üye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak gereklidir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?

Türkiye'de alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 60-70'i derneğimize üyedir. Türkiye'de şu anda 6 bin kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu 6 bin kadın hastalıkları ve doğum uzmanının yaklaşık 3 bin 500- 4 bini derneğimize üyedir.

Genel kurul ve yönetim seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor?

Derneğimizde genel kurul her iki yılda bir yapılmaktadır. Son yapılan genel kurulumuzda toplam 36 şubemizden 140 delegemiz oy kullanmıştır. Büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki 15 kişilik yönetim kurulu listemiz, fire vermeden delegelerimizin büyük bir çoğunluğunun oylarıyla seçilmiştir.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz 1998 yılından beri Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Güncel Gelişmeler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Dergisi çıkarmaktadır. Ayrıca, “Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Dernekleri Federasyonu’nun çıkarmış olduğu, International of Obstetrics and Gynecology (IJGO)” Dergisi derneğimizin çabalarıyla dünyada 4. lisan olarak (İngilizce, Çince, İtalyanca’dan sonra) yayınlanmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 2008 yılında 3 sayı yayınlanmış olup, düzenli olarak tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına dağıtılmaktadır.

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı ve yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Derneğimiz yeterlilik kurulu ilk kez, 2006 Mayıs ayında yapılan V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongremizde seçilmiştir. Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki doçent ve profesör, eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılarının katıldığı yaklaşık 250 kişilik bir seçimle 9 kişilik yeterlilik kurulumuz seçilmiştir. 18 Mayıs 2008 tarihinde ulusal kongremiz esnasında ilk yeterlilik sınavını yapmış olup, 450 katılımcıdan 255’i yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz her yıl Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kongresi düzenlemektedir. Bu kongreler genellikle mayıs ayının üçüncü haftası içerisinde yapılmaktadır. Derneğimizin düzenlediği son ulusal kongre, 14- 19 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya'da yapılmıştır. Son iki yılda kongrelerimize katılan meslektaşlarımızın sayısı ciddi olarak artmıştır. 2004 yılında derneğimizin düzenlediği IV. Ulusal Kongreye 1200 civarında bir katılım olmuş iken, 2006 yılındaki kongreye 2 binin üzerinde meslektaşımız katılmıştır. 14-19 Mayıs 2008 tarihleri arasındaki kongremize toplam 2 bin 800 meslektaşımız katılmıştır.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz daha ziyade bu konuda 5 yan dal derneği ile çalışmaktadır. Bu yan dal dernekleri, daha önce de bahsettiğim gibi Perinatoloji, Onkoloji, Ürojinekoloji, Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği ile Jinekolojik Endoskopi Derneği'dir. Dolayısıyla derneğimizin bilimsel çalışmalarını, yan dal dernekleri vasıtasıyla sağlamaktayız.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Avrupa ve dünyada üye olduğumuz uluslararası örgütler vardır. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2004 yılında Avrupa'daki üst kuruluşu olan EBCOG'a asil üye olarak kabul edilmiş ve yönetim kuruluna da asil üye olarak seçilmiştir. Yine 2006 Kasım ayı başlarında, Malezya'da yapılan Dünya Jinekoloji ve Obstetrik Birliği Kongresi'nde, ülkemiz 118 üye ülkeden 24'ünün temsil edildiği yönetim kuruluna seçilmiştir. Her iki dernekle birlikte yapılan ortak çalışmalar mevcuttur.

Dernek gelirlerinizi neler oluşturuyor?

Dernek gelirlerimizi, üye olan her ildeki meslektaşlarımızın ödediği aidatların yüzde10'u ve derneğimizin düzenlediği bilimsel sempozyum, bölge toplantıları ve kongrelerden sağlanan gelirler oluşturmaktadır. Yine derneğimiz nakdi ve ayni her türlü yardıma açıktır.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde ne tür yaptırımlar uygulanıyor?

Aidat gelirleri, dernek gelirlerimizin oldukça küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Normal koşullar altında her üyenin şubelere düzenli olarak aidat yatırması gerekmektedir. Üyeler aidatlarını yatırmadıkları takdirde, genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmamaktadır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini nasıl buluyorsunuz?

Branşımızla ilgili uzmanlık eğitim süresi, son yapılan düzenlemelerle 5 yıla çıkarılmıştır. Biz bunu çok olumlu olarak karşılıyoruz. Ancak 5 yıllık bir süre de, sadece genel kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı için yeterli olabilir, ama kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının alt dallarında uzman olmak isteyen meslektaşlarımız için de mutlaka tıpta uzmanlık tüzüğünde değişiklikler yapılarak dört yan dal getirilmelidir.

Türkiye'de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye'de branşımızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik söz konusu değildir. Ülkemizdeki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısı yeterlidir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimiz, ülkemizde özellikle son yıllarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanında sağlık politikalarına, daha fazla katılmayı hedeflemektedir. Derneğimiz, meslektaşlarımızın özlük haklarını korumayı, özellikle yeni uygulamaya konulan Türk Ceza Kanunu karşısında zor duruma düşmemeleri için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Yine yeterlilik kurulu vasıtasıyla, ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı seviyesinin yükseltilmesini, uluslararası örgütlerle kendi alanımızda ortak çalışmalar yapmayı, meslektaşlarımızın uluslararası camiaya açılmalarını hedeflemekteyiz. Yine halkımızın yararına olabilecek sağlık politikalarına bütün gücümüzle destek vermek ve bu alanda gerekli her türlü bilimsel katkıyı yapmayı planlamaktayız.


Teşekkürler.
Kuruluş tarihi
1959

Üye sayısı
3500

Kamu yararı statüsü
Var

Şubeleri
Ankara, İzmir, İstanbul,
Eskişehir, Mersin, Adana, Manisa, Erzurum, Antalya, Kayseri, Trabzon, Malatya, Konya, Düzce, Gaziantep, Samsun, Van, Urfa, Bursa, Afyonkarahisar, Zonguldak, Elazığ, Aydın,
Kahramanmaraş, Denizli, Tokat, Edirne, Kocaeli,
Kırıkkale, Hatay, Uşak,
Kastamonu, Mardin, Ordu, Giresin, Sivas, Adapazarı

Adresi
Çetin Emeç Blv. Harbiye Mah. Hürriyet Cad. 1/13
Öveçler-Ankara

Tel
0 312. 481 06 06

Faks
0 312. 481 28 28

e-posta
info@tjod.org

Web adresi
www.tjod.org

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. İsmail Mete İtil

2. Başkan
Prof. Dr. Bülent Tıraş

Genel Sekreter
Prof. Dr. Cansun Demir

Sayman
Doç. Dr. Süleyman Akhan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Haldun Güner
Prof. Dr. Fuat Demirci
Prof. Dr. Semih Özeren
Prof. Dr. Ateş Karateke
Prof. Dr. Sedat Kadanalı
Doç. Dr. Ali Baloğlu
Doç. Dr. Sadiye Eren
Doç. Dr. İsmail Dölen
Doç. Dr. Oya Gökmen
Doç. Dr. Faik Mümtaz
Koyuncu
Opr. Dr. İnci Davas

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Oktay Kadayıfçı
Prof. Dr. Sertaç Batıoğlu
Prof. Dr. Timur Gürgan
Doç. Dr. Nejat Özgül
Prof. Dr. Erol Tavmergen
Prof. Dr. Cüneyt Evrüke
Prof. Dr. Turgay Şener
Prof. Dr. Lütfi Önderoğlu
Uzm. Dr. Bülent Tandoğan

Denetim Kurulu
Prof. Dr. İpek Müderris
Doç. Dr. Fatih Şendağ
Doç. Dr. Selçuk Özden

Disiplin Kurulu
Prof. Dr. Özay Oral
Doç. Dr. Mesut Özsoy
Uzm. Dr. Naci İmamoğlu
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA