DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün
18 Mayıs 2009, Pazartesi
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün

Mete Generaloğlu/Ankara

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi İç Hastalıkları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr Süleyman Yalçın’ın önderliğinde ülkemizdeki çeşitli fakültelerin ilgili anabilim dallarında görev yapan ve karaciğer hastalıkları alanında ün yapmış 12 öğretim üyesinin girişimleriyle 15.09. 1992 tarihinde kurulmuştur.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ülkemizde ve dünyada karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi konusundaki son gelişmeleri izlemek, bu hastalıklarla ilgili temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, bilim adamı yetişmesine ön ayak olmak ve bunun yanı sıra toplumu karaciğer ve ilgili organların hastalıklarından korunma ve hastalık oluştuğunda tedaviye erken ulaşma konusunda bilinçlendirmek amacını güder. Dernek faaliyetlerini hekimlere yönelik aylık mezuniyet sonrası eğitim toplantıları, hepatoloji okulu ile dönüşümlü olarak her iki yılda bir yapılan uluslararası katılımlı ulusal kongre ile mezuniyet sonrası kurslar oluşturmakta; bu bilimsel aktiviteler aracılığıyla da sürekli tıp eğitimine katkıda bulunulmaktadır. TKAD’ın bir diğer misyonu hepatit B ve hepatit C ile ilgili güncelleme toplantıları yaparak ulusal kılavuzları oluşturmak olmuştur.

Derneğimiz ayrıca, genç araştırmacılara yurt dışı eğitimleri sırasında burs vermekte, Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL)’nin yıllık kongresinde bildirisi kabul edilenlere kongre desteği sağlamakta ve ulusal kongre sırasında başarılı çalışmalara sözlü ve poster bildiri ödülü vermekte, uluslararası endekslerde taranan impakt faktörü yüksek dergilerde ülkemizden yapılan yayınları da ödüllendirmektedir. TKAD uluslararası derneklerle de yakın iş birliğini sürdürmektedir. 2009 yılında derneğimizin en önemli aktiviteleri 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ulusal Viral Hepatit Prevalans Çalışması ve “European Alcohology Network” ile ortak yürüttüğü Avrupa Birliği projesidir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Derneğimizin faaliyetleri kapsamında yer alan spesifik bazı konularla ilgili dernekler mevcuttur. TKAD uluslararası alanda aynı adı taşıyan (EASL, Asya Pasifik Karaciğer Çalışmalar Derneği (APASL), Amerikan Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği (AASLD) gibi) derneklerin Türkiye’deki eş değer kuruluşudur, onlarla yakın iş birliği halindedir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğin faaliyet alanlarıyla ilgili ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nca yasaklanmamış olan, tıp bilimleri mensubu herkes derneğe üye olabilir. Mayıs 2009 itibariyle üye sayımız 303’tür.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Gastroenterologların yaklaşık yüzde 80’i derneğimize üyedir. Ancak alanımıza yakın diğer disiplinlerden de üyelerimiz mevcuttur.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel Kurul ve üye seçimleri her iki yılda bir yapılmaktadır. En son seçim tarihi 16.11.2007’dir. Bu yıl kasım ayında olağan genel kurulumuz yapılacaktır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğin resmi yayın organı olan “Hepatology Forum” Dergisi henüz aktif olarak yayın hayatına başlamamıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Yukarıda sözü edildiği üzere her iki yılda bir dönüşümlü olarak ulusal hepatoloji kongresi ve hepatoloji okulu gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 7’incisi düzenlenecek olan Ulusal kongremiz 10-14 Haziran tarihleri arasında İzmir Swissotel’de Prof.. Dr. Ulus Akarca’nın başkanlığında gerçekleşecektir. 2010 yılında ise 3. Hepatoloji Okulumuz Prof. Dr. Zeki Karasu’nun başkanlığında gerçekleştirilecektir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğin kendi bünyesinde Viral Hepatit B ve C’de Ulusal Kılavuz Oluşturma Grubu, Halk Eğitimine Yönelik Proje Geliştirme Grubu ve aşağıdaki konularda çalışma grupları mevcuttur: Akut Karaciğer Yetmezliği, Hepatoselüler Kanser, Viral hepatitler, Alkol ve Karaciğer. Bu alanlarda özellikle ulusal veri tabanı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz kurulduğu yıllardan itibaren Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği (EASL) ile yakın işbirliği halindedir. 2007 yılından itibaren de APASL ile işbirliğine gidilmiş,derneğimiz APASL yönetim kurulunda temsil edilmiştir. Her iki kuruluşla da öncelikli işbirliği hepatoloji eğitiminin genel ilkeleri konusunda oluşturulan taslak programın belirlenmesine odaklanmıştır. Halen bu konu Avrupa Gastroenteroloji Yeterlik Komisyonunun da öncelikleri arasındadır. Derneğimiz bu konudaki görüşünü Başkanlık aracılığıyla iletmiştir.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri başlıca ulusal kongre ve hepatoloji okullarından elde edilen gelirler, araştırma projelerine ve bilimsel faaliyetlere ilaç endüstrisinden yapılan destekler, üye aidatları ve diğer bağışlardan oluşmaktadır

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Aidat gelirleri dernek gelirlerinin çok küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Ne yazık ki üyeler aidatlarını kendiliklerinden ve zamanında ödememektedir. Bu konuda üyeler e-mail ve mektupla uyarılmakta, aylık toplantı ve kongrelerde aidatın iyi niyetle toplanması yoluna gidilmektedir. Aidat ödemediği için üyelikten çıkarılan üyemiz olmamıştır

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?
Karaciğer hastalıkları ayrı bir uzmanlık alanı değildir. Ancak günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda transplantasyon hepatolojisi başta olmak üzere girişimsel hepatoloji, hepatolojide aciller ve temel hepatoloji araştırmaları alanında kaydedilen gelişmeler, gastroenteroloji eğitiminden sonra bu alanda yetişmek isteyenler için özellikli bir eğitim programının düzenlenmesi ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Türkiye’de mevcut gastroenterolog sayısı ulaşılması gereken sayının altındadır. hekimlere her aşamada konulan zorunlu hizmet yükümlülüğü yan dala olan ilgiyi azaltmıştır. Karaciğer nakli yapan merkezler arttıkça ve karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi daha iyi anlaşıldıkça özellikle karaciğer hastalıkları alanında yetişmiş hekim ve akademisyen açığı daha da su yüzüne çıkmaktadır. Yalnızca karaciğer hastalıkları ile uğraşan hekim sayısı kısıtlıdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimiz kısa vadede “Türk Toplumunda Viral Hepatit Prevalansı” adlı 5 bin kişiyi kapsayacak saha çalışmasını bir an önce bitirip uluslararası bir toplantıda sunmayı ve bulguları impakt faktörü yüksek bir dergide yayınlamayı amaçlamaktadır. Bunun dışında öncelikli hedeflerimizin başlıcaları 10 tanedir Bunları; karaciğer hastalıkları konusunda ülkemizin ihtiyacı olan belli alanlarda uzmanlaşmış eleman yetiştirmek üzere daha fazla bilim insanına yurt dışı eğitim bursu sağlamak, başta viral hepatitler olmak üzere sık görülen karaciğer hastalıkları alanında ulusal rehberler yayınlamak, mevcut rehberleri güncellemek, Doğu Avrupa ülkeleri ya da Akdeniz ülkeleriyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün öncelik tanıdığı konularda ortak projeler yapmak, viral hepatit dışı bazı karaciğer hastalıklarının epidemiyolojisi ve seyri konusunda ulusal veri tabanı oluşturmak, genç araştırmacılara proje desteği vermek, Ulusal Hepatoloji Eğitim Programı’nı oluşturmak ve Türk Gastroenteroloji Derneği ile iş birliği yaparak gastroenteroloji yan dal eğitim programına entegrasyonunu sağlamaktır.
Teşekkürler.


Derneğin kuruluş tarihi
15.09.1992

Üye Sayısı
303

Yayınlar
EASL 1998 mezuniyet
Sonrası Kurs kitabı,
diğer Kurs Kitapları,
HBV güncelleme raporu
ve HCV güncelleme raporu, Kongre kitapçıkları,
Hepatoloji Okulu 1. ve 2. Gastroenterolog için
Patoloji Kursu kitapçığı ve Hepatology Forum Dergisi (Önümüzdeki aylarda
düzenli yayına
başlayacaktır)

Derneğin şubeleri
Ankara, İzmir, Diyarbakır Şubeleri mevcuttur.

Adres
Ömer Avni Mahallesi
Meclisi Mebusan Caddesi Koçarslan İşhanı
No.71 Kat 6 34427
Fındıklı/İstanbul

Telefon
0212 244 30 71

Faks
0212 244 23 05

Web adresi
www.tasl.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Nurdan Tözün

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr.
Sabahattin Kaymakoğlu

Sayman
Doç. Dr. Osman Cavit
Özdoğan

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ulus Akarca
Prof. Dr. Zeki Karasu
Doç. Dr. Ramazan İdilman
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA