DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Kardiyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Oktay Ergene
12 Aralık 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), 27 kurucu üyenin biraraya gelmesiyle kuruldu ve ilk tüzüğünün 21 Mayıs 1963 günü İstanbul Postası gazetesinde yayınlanmasıyla kuruluşu resmiyet kazandı.  Merkezi İstanbul’da bulunan TKD’nin kamu yararına çalışan dernek sayılması da 3/563 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırıldı ve Cumhurbaşkanınca onaylanarak 5 Nisan 1980 tarih ve 16951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. TKD Tüzüğü, en son 9 Haziran 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ve 25.04.2010 Genel Kurulunda kabul edilen değişikliklerle son şeklini aldı. Halen sayısı 8 olan TKD Çalışma Gruplarına ilişkin Yönetmelik Yönetim Kurulunun 13 Aralık 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek TKD Haber Bülteni’nin Ekim 2002 sayısında yayınlandı. 2010 yılında girişimsel kardiyoloji alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak Girişimsel Kardiyoloji, Erişkin Konjenital ve Periferik Vasküler Girişim Çalışma Grupları birleştirilip daha geniş kapsamlı bir yapı olarak Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği kuruldu. 2000 yılında, Türkiye’de ilk İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu başlatıldı. Bu kurs kesintisiz olarak, Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte hâlâ sürdürülmektedir. Sağlık Bakanlığı da bu kursa 2007 yılında çıkardığı bir genelgeyle resmiyet kazandırmıştır.

TKD, 2005 yılında son bilimsel gelişmeleri de içeren Ulusal Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı Taslağını tamamladı. 2006’da geliştirilen bu program 2007’de son şekli verilerek Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bu program ve Kayıt Defteri önerimiz web sitemize yerleştirilerek kardiyoloji eğitim kurumlarımızın kullanımına açıldı.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin misyonu “Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak”; Ana etkinlik alanları ise kardiyologlar, ilgili hekimler ve sağlık görevlileri için sürekli tıp eğitimi; bilimsel araştırma ve yayın destek programları; kalp-damar sağlığı konusunda kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirmedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Ekim 2010 itibariyle bin 225 asil, 745 ilgili meslek grubu üyesi olmak üzere bin 970 üyemiz var.

 

Genel kurul ve üye (Yönetim Kurulu?) seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel Kurulumuz Tüzüğümüze göre iki yılda bir, Nisan ayında toplanır. Tüzüğümüze göre asil üyelerimiz her konuma yalnızca bir kez seçilebilir. Gelecek Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi iki dönemden fazla (4 yıl) olamaz. 

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

TKD’nin kardiyovasküler tıp konusunda yılda 8 sayı yayınlanan “Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi” başlıklı yayını, bu alanda bağımsız araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de açık arayla en çok okunan bilimsel kardiyoloji  dergisidir. Ayrıca TKD Arşivi her yıl özel temalı “Supplementum”lar ve yine “Supplementum” formatında ulusal veya çeviri teşhis ve tedavi kılavuzları, ulusal kongreye kabul edilen sözlü ve poster bildirileri içeren bildiri özetleri kitabı yayınlar. Bu yıl Kardiyovasküler Hemşirelik başlıklı online dergimizde altyapı hazırlıkları tamamlanarak makale kabulüne başlamıştır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Kuruluş hazırlıkları 2002 Genel Kurulumuzda başlatılan Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK)’nun ilk Genel Kurulu 27 Kasım 2004’te toplanıp İç Yönerge’yi kabul etti ve dört yıllık bir süre için görev yapacak kurullarını oluşturdu. Kurulduğu günden bugüne kadar 8 Yazılı Bilgi Yeterlilik Sınavı ile 19 Sözlü Beceri Yeterlilik Sınavı gerçekleştiren Yeterlilik Kurulumuz 605 Kardiyoloji Uzmanına Yeterlilik Belgesi verdi.

 

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Yeterlilik sınavlarımız iki aşamalıdır. Adaylar önce yazılı bilgi yeterlilik sınavına girerler. Kardiyoloji uzmanları ile uzmanlık eğitiminin son yılına girmiş hekimlerin katılabildiği yazılı sınav, 100 soruluk bir testtir. Bu sınavda başarılı olan uzmanlar, en çok 5 yıl içinde sözlü Beceri Değerlendirme Sınavına girerler. Her iki sınavda başarılı olanlara Yeterlilik Belgesi verilir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

‘TKD mezuniyet sonrası sürekli eğitim programı’ her yıl TKD Bilim Kurulu ile çalışma gruplarımızın yönetim kurulları tarafından, bu alanlarda gerçekleşen yenilikler esas alınarak planlanır ve her konu uzmanı tarafından değerlendirilerek planlanan toplantılarda sunulur.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Tabii. TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği (İki alt grubu vardır: Periferik Girişim Alt Grubu, Yapısal Kalp Hastalığı Alt Grubu) Aritmi, Hipertansiyon, Kalp Yetersizliği, Kalp Kapak Hastalıkları, Kardiyak Görüntüleme, Koroner Kalp Hastalığı, Lipit Çalışma Grupları. Ayrıca Kardiyovasküler Hemşirelik, Teknisyenlik Çalışma Grubu. Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte sürdürdüğümüz  İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu gibi çalışma gruplarımız var.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ile Dünya Kalp Federasyonu (WHF)’na TKD kurulur kurulmaz başvurularak üye olunmuştur. TDKB’nin 7. Bilimsel Kongresi de 22-25 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 2010 yılında TKD’nin gerçekleştirdiği yeni bir atılım da, “American College of Cardiology (ACC)”nin üyesi olan Türk ve çevre ülkeler kardiyologlarını bir çatı altında toplayarak ACC İstanbul Chapter’ını kurmak oldu.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Üyesi olduğumuz ESC, çağdaş kardiyoloji uzmanlık eğitiminin en az 6 yıl olmasını öngörmektedir. Büyük bir hızla gelişen kardiyovasküler tıp bilim ve teknolojileri bu süreyi hızla yetersizleştirmektedir. Örneğin; artık kalp içi kapak sorunlarının yanı sıra aort ve pulmoner kapaklar için de, kalp duvarlarındaki doğum sonrası kapanmamış deliklerin onarımları için de uygun endikasyonlarda cerrahinin yerini alan girişimsel yöntemler, girişimsel kardiyolojinin; bilgi birikiminin ve tedavi araçları ile yöntemlerinin hızla arttığı elektrofizyoloji-aritminin ikişer yıllık ayrı alt dal uzmanlığı haline gelmesi gerektiği tüm dünyada kabul edilmektedir. Yakın bir gelecekte kardiyak görüntülemenin de bu iki dal gibi özel eğitim gereği tüm dünyada kabul edilecektir. Şimdiden ekokardiyografinin yanı sıra bu alanda kullanılan çok kesitli bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, nükleer görüntüleme gibi ayrıntılı bilgi gerektiren birçok ileri kardiyak görüntüleme yöntemi geliştirilip uygulama alanına girmiştir. Böyle bir ortamda, Türkiye’de kardiyoloji uzmanlık eğitiminin 4 yıla indirilmesini doğru bulmak olanaksızdır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Türkiye’de klinik kardiyoloji alanında çalışacak kardiyoloji uzmanı sayısında yetersizlik söz konusudur. Ancak şu anda girişimsel kardiyoloji ve aritmi elektrofizyoloji alanlarında yeterlilik gerekmediği için bu alanlarda kardiyoloji uzmanı fazlası mevcuttur. Kardiyoloji uzman sayısının arttırılmasında kardiyoloji uzmanlık eğitim süresinin kısaltılmasının çözüm olmadığını düşünüyorum.

 

Derneğinizin kısa ve uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

TKD, misyon tanımında belirtilen çerçevede, ana faaliyet alanlarında sistemli çalışmalarını, yani hekim ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin güncellenmesi için mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarını; yurt içinde kardiyoloji uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlarda gelişip güçlenmesi için müfredat ve yöntem geliştirmeyi; kardiyoloji alanındaki ulusal araştırma projelerini hazırlayıp uygulamayı ve bu alanda üyelerinin kurallara uygun hazırladıkları projeleri desteklemeyi; bilimsel yayınları sürdürüp uluslararası hakemli dergilerde makale yayınlanmasını teşvik etmeyi; kamuoyunu kalp-damar sağlığı ve hastalıklarından korunma konularında aydınlatıp sağlıklı yaşam tarzlarına yöneltmek için kampanyalar geliştirip uygulamayı sürdürecektir. Ayrıca,  kalp-damar sağlığı konusunda en uygun ulusal politikaların belirlenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş birliği yaparak ulusal kayıt sisteminin kurulmasına çalışacaktır. Şu anda TKD’nin kısa vadeli en büyük hedefi ulusal kayıt sisteminin kurulmasıdır.

Türk kardiyolojisinin eriştiği yüksek bilimsel ve klinik düzeyin uluslararası düzeyde duyurulması, Türk uzmanların uluslararası örgütlerde temsil düzeyinin yükseltilmesi, başta kandaş, akraba ve komşu ülkelerin kardiyologları olmak üzere TKD’yi önder gören ülkelerin uzmanlarının bilgi ve beceri düzeylerini yükseltme görevini de yerine getirmek için planlı, programlı çalışmalarını sürdürecektir.

 

Teşekkürler

 

TKD Kuruluş Tarihi:

1963

 

Üye Sayısı:

1970

 

Kamu YararıStatüsü:

Nisan 1980’den beri “kamu yararına çalışan dernek”

 

Yayınlar:

TKD Arşivi, Teşhis ve Tedavi Kılavuzları, sözlükler

 

Adres:

Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1, Okmeydanı, 34380 İstanbul

 

Telefon:

0 212 221 17 30/221 17 38

 

Faks:

0 212 221 17 54

 

WebAdresi:

www.tkd.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

A. Oktay Ergene, FESC,

FACC, FSCAI

 

Gelecek Başkan:

Ömer Kozan

 

Başkan Yardımcısı:

Mustafa Kemal Erol

 

Genel Sekreter:

Mehmet Aksoy

 

Genel Sekreter Yardımcısı:

Murat Ersanlı

 

Sayman:

Mehmet Eren

 

Üyeler:

Ramazan Özdemir

Adnan Abacı

M. Giray Kabakcı

 

Atanmış Üyeler:

Çetin Erol, FESC, FACC

Lale Tokgözoğlu, FESC, FACC

 

Yönetim Kurulu Yedek

Üyeleri:

Fatih Sinan Ertaş

Dilek Ural

Vedat Davutoğlu

İbrahim Sarı

Cem Nazlı

 

Denetim Kurulu:

Cemal Tuncer

Nizamettin Toprak

Yusuf Atmaca

Mustafa Akın

Turan Erdoğan

Uğur Kocabaş

 

Denetim Kurulu Yedek

Üyeleri:

Metin Özenci

Necip Alp

Ethem Kumbay

Ertan Demirtaş

Ersoy Işık

Yusuf Bahadır

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer