DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfalarımızın bu haftaki konuğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Ayaz
24 Şubat 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfalarımızın bu haftaki konuğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Ayaz

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalının uzmanlık derneğidir. Kısa adı KLİMİK Derneğidir. 13 Haziran 1986 tarihinde Prof. Dr. Enver Tali Çetin (1926-2005)’in başkanlığında 10 kurucu üye tarafından merkezi İstanbul’da olan bilimsel bir dernek olarak kurulmuş ve yıllar içerisinde gerçekleştirilen tüzük değişiklikleriyle infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalının uzmanlık derneği kimliğini pekiştirmiştir. 1995’ten beri Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)’nun üyesi olarak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalını temsil etmektedir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, ilk kez 9 Ağustos 1947 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzük ile başlamak üzere tıpta uzmanlık dalları arasında 61 yıldan beri var olmuş köklü bir uzmanlık dalıdır. Derneğimiz de 22 yıldır aralıksız olarak ülke çapında faaliyetlerde bulunmakta; bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalını temsil etmektedir.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
Derneğimizin tüzüğünde tanımlanmış amacı, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanıyla ilişkili sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve uzmanlık eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen etkinliklerde bulunmaktır. Bu amaca yönelik çalışma konuları arasında infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve faaliyetleri üyelerine ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak; çocukların ve yetişkinlerin infeksiyon hastalıklarından korunması için bulaşmayı önleyici önlemler almak, bu konuda sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak ve bu arada infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak sayılabilir.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanının, özellikle başka alanlarla ortak yönleri bulunan kimi konularında kurulmuş dernekler vardır. Ancak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanını temsil eden tek dernek olması yeterlidir. İkincisinin kurulması, ancak o alanın mensuplarını ikiye bölmeye hizmet edebilir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimizin tüzüğüne göre infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ya da mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olan veya bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta veya vermekte olanlar üye olabilir. Yurdumuzun hemen her iline yayılmış toplam 1655 üyesi vardır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye’de alanımızla ilgili hekimlerin yaklaşık yüzde 70’i Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul ve yönetim, denetim ve onur kurulu üye seçimleri iki yılda bir mart ayında Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Dernekçe düzenlenen ulusal kongrelerin düzenlendiği yerde yapılır. Seçimler en son 16 Mart 2007 tarihinde yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Editörlüğünü Prof. Dr. Haluk Eraksoy’un yaptığı Klimik Dergisi, Derneğimizin 21 yıldan beri kesintisiz olarak yayımlanan bilimsel yayın organı olup ücretsiz olarak internetten de ulaşılabilmektedir. Klimik Dergisi “Ulusal Etki Faktörü” sıralamasında ülkemizde sağlık alanında yayımlanan hakemli dergiler içinde 2006 yılında 3. sırada yer almıştır. Dergimizde yayımlanan yazılardaki atıflar hariç, bu dönemde incelenen 96 dergide yayımlanan makalelerden aldığı atıflara göre yapılan değerlendirmede ise 1. sırada yer almıştır.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Bir derneğin Eğitim ve Yeterlilik Kurulunun varlığı ve yapısı, o derneğin “uzmanlık derneği” olarak yükselmesini, bir ağırlık ve saygınlık kazanmasını etkileyecek olan en önemli faktördür. Bu anlayışla 2002 yılında Derneğimizin özerk bir alt kuruluşu olarak infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalıyla ilgili eğitimin içeriğini ve yeterliliğin koşullarını belirleyen, geleceğini tasarlayan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKMEYK) kurulmuştur. Derneğimiz yeterlilik kurulunu ilk kuran uzmanlık derneklerinden biri olmuştur. Düzenli olarak her yıl yeterlilik sınavı düzenlemektedir.

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgelendirme Sınavı’nın üçüncüsü 3-4 Kasım 2007’de Ankara’da Gazi Üniversitesinde yapılmıştır. Sınav, klinik ve laboratuvar konularını içeren çoktan seçmeli 100 sorunun sorulduğu bir teorik sınavdan ve ertesi gün yapılan bir uygulama sınavından oluşmaktadır. Sınav için en az 5 yıldır görev yapmakta olan profesör ve klinik şeflerinin bulunduğu beş kişilik bir jüri oluşturmaktadır. Teorik sınav sonuçları aynı gün belli olmakta ve adayın kendisine bildirilmektedir. Teorik sınavdan başarılı olan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanmaktadır. Uygulama sınavı adayın klinik ve laboratuvar bilgi ve becerisini ölçmeye yönelik nesnel, örgün, klinik ve laboratuvar sınav tipinde hazırlanır. Sınavın sonunda kazanılan yeterlilik belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz 22 yıldır aralıksız olarak ülke çapında faaliyetlerde bulunmaktadır. Derneğimiz tarafından, temsilcisi olduğumuz uzmanlık dalına ilişkin bilimsel etkinlikler düzenlenerek ilgili hekimlerin eğitimlerine katkıda bulunulmakta; bunun için genellikle Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, üniversiteler, eğitim hastaneleri ve uzmanlık dernekleriyle işbirliğine gidilmektedir. 22 yılda ülkenin çeşitli yörelerinde düzenlenen ve çoğu TTB-STE kredilendirme sistemi içerisinde yer almış 4 uluslararası kongre, 2 uluslararası mezuniyet sonrası eğitim kursu, 22 ulusal kongre, 309 simpozyum, 11 eğitim toplantısı, 34 üriner sistem infeksiyonları simpozyumu, 16 mezuniyet sonrası eğitim kursu, 27 konferans, 2 yuvarlak masa toplantısı/açık oturum, 1 atölye, 4 çalışma toplantısı/forum, 2 beyin fırtınası, 7 olgu sunumu ve 41 seminere, binlerce hekimin katılımı ve böylece bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere duyurulması sağlanmıştır. Uygunsuz antibiyotik kullanımı hem önemli sağlık sorunlarına, hem de ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 2004’te toplam 25 ilimizde ilgili tüm hekimleri kapsayacak şekilde ve üniversitelerimizle işbirliği içinde bir toplantı dizisi düzenlenmiştir.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi ülkemizde son yıllarda ölümlere de yol açan önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmıştır ve bu konudaki ilk bilimsel toplantı 22 Ekim 2003’te Derneğimizin öncülüğünde Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu hastalıkla ilgili olarak 2004 ve 2005’te Tokat ve Sivas illerimizde Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliğiyle hizmet içi eğitim toplantıları yapılmıştır. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar her yıl tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile 2006 yılında yürütülen ortak bir programla 9 ilimizde (Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, İzmir, Antalya, Erzurum, Malatya) bu konu ile ilişkili hekimleri bir araya getiren geniş katılımlı bir toplantı dizisi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek eğitim etkinlikliklerinden bazıları, Klimik Kış Okulu 2008: Temel İmmünoloji (9-13 Mart 2008, Ilgaz Milli Parkı-Kastamonu), Klimik Bahar Okulu 2008: Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlar, Tedavisi ve Kontrolü (12-16 Mart 2008, Kuşadası-Aydın) ve I. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (15-18 Mayıs 2008, Selçuk-İzmir)’dur.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Halen, Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu, İnfeksiyon İmmünolojisi Çalışma Grubu, Tüberküloz Çalışma Grubu aktif çalışma gruplarımızdır. Tüberküloz Çalışma Grubu sonuncusu 18-21 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara’da olacak şekilde düzenli olarak beş Tüberküloz Simpozyumu, altı Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri kursu gerçekleştirmiştir.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Ülkemiz 1996’dan beri Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)’nin “Infectious Diseases” Seksiyonunda Derneğimiz tarafından temsil edilmektedir. 2005 yılından başlayarak Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID)’nin European Council’ine “Affiliated Society” olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile birlikte iki mezuniyet sonrası eğitim kursu ve 1-4 Nisan 2001 tarihinde 11. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi düzenlenmiştir. Ayrıca 27-28 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da ESCMID Viral Hemorajik Ateş Konferansı düzenlenecektir.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye ödentileri Derneğin gelir kaynaklarının yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Tüzüğümüzde 65 yaşın üzerindeki asıl üyelerin ve onursal üyelerin istedikleri takdirde ödenti verecekleri hükmü vardır. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Eğitim ve Yeterlilik Kurulumuz (İHKMEYK) 5 yıla çıkarılmış olan infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitim süresinin yeterli olduğu görüşündedir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Değildir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizce gelecekte yapılması düşünülen işlerin başında, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalının bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde daha da güçlü bir biçimde temsil edilmesi ve son yıllarda başlanmış olan toplumsal hizmetlere hız verilmesi gelmektedir. Yukarıda özetlenen faaliyetler ve hizmetler de göstermektedir ki Derneğimiz tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda toplumumuzun büyük bir ihtiyacına karşılık vermektedir. Bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin kanıtları, her geçen gün artan üye sayısı ve etkinliklerinin yurt çapındaki yaygınlığıdır.

Teşekkürler.
25/02/2008

Komisyonlar
Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Sürekli Mesleki Gelişim ve Kredilendirme Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Serhan Sakarya Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Necla Tülek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Arısoy Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Dilara İnan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Nur Benzonana İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Başasistanı

Çekirdek Müfredat ve Asistan Karnesi Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Levent Görenek Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Günay Tuncer-Ertem Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı
Doç. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nurcan Baykam Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı
Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eğitim Modelleri Alt Komisyonu
Başkan: Doç. Dr. Kenan Hızel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nur Yapar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yaşar Bayındır İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Saadet Yazıcı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şef Yardımcısı

Yeterlilik ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Sırrı Kılıç Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eğitici Nitelikleri ve Yükseltilme Kriterlerini Belirleme Alt Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Kaya Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Paşa Göktaş İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Alt Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Murat Tuğrul Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Uzm. Dr. Serdar Özer İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi
Uzm. Dr. Taner Yıldırmak İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi
Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

Belgelendirme Sınav Alt Komisyonu
Başkan: Prof. Dr. Ayşe Yüce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Willke Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayhan Akbulut Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hande Arslan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Uzm. Dr. Başak Dokuzoğuz Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi

16 Mart 2007 tarihinde yapılan Seçimli Genel Kurulla yönetime gelen üyeler:Kuruluş tarihi 13 Haziran 1986

Üye sayısı1655

Yayınlar KLİMİK Dergisi
Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Prof. Dr. Celal Ayaz

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Servet Alan
Sayman
Uzm. Dr. Nur Benzonana
Üyeler
Prof. Dr. Halis Akalın
Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Uzm. Dr. Taner Yıldırmak
Prof. Dr. Bilgehan Aygen

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ayşe Willke
Prof. Dr. Reşit Mıstık
Prof. Dr. Onur Ural

Onur Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay
Prof. Dr. Münir Büke
Prof. Dr. Emel Tümbay
Prof. Dr. Feridun Gökırmak
Prof. Dr. Okan Töre

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKM-EYK) Yürütme Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Fatma Ulutan

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Firdevs Aktaş

Genel Sekreter
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Uzm. Dr. Saadet Yazıcı
Uzm. Dr. Muzaffer Fincancı
Prof. Dr. Sırrı Kılıç
Prof. Dr. Murat Tuğrul
Prof. Dr. Çağrı Büke

Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (İHKM-EYK) Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Okan Töre
Prof. Dr. Onur Ural
Prof. Dr. Nedim Çakır

Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Suna Apt. No. 125 D. 5 (TRT İstanbul Radyosu karşısı), 34373 Şişli, İstanbul
Tel: 0-212-219 54 82
E-posta: klimik@klimik.org.tr Web adresi: http://www.klimik.org.tr
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) nermin kök (hemşire)
16.07.2020 03:10:06
ssk hastanelerine devir demek orda calisanlarin ozluk haklarinin yenmesi demek...tum tazminatlar sakli olmak kosuluyla devir olundu ancak calisanlar ikramiye haklarini kaybetti...performans sistemi ile dr lar nemalandi hemsire en dusuk memur maasina yaklasti...memnunmusunuz acaba...bilip bilmeden konusuyosunuz.siz ve sizin gibilere ve bu haklarimizi elimizden alanlara hakkim helal degildir
People
1
2) İzzet dumaner (Vinc oparatoru)
02.02.2020 10:34:20
Sayin yagiz bey ben ilkokul mezunuyum yasim 63 1986 senesinde suni gubre ve kisirlastirilmis tohumlar ilk izmir limanina girdiginde o gubre ve tohumlari gordum dedimki 20.25 sene sonra kanser ve bircok kotu hastalik cogalacak dedim 25 sene sonra ben kanser kalbimde 5 stent seker tansiyon hastaliklari tedavisi oldum halen tedavilerim devam ediyorum demem sudurki ulkede okadar bilim ve arastirmaci insanlarimiz var ben ilk okul mezunu oldugum halde bu yazdiklarimi ilgi alanim olmadigi halde gorebiliyorum sizler nicin gorupte yazamiyorsunuz burada benim aklima su soruyuda takilmadan gecemiyorum dunya ilac uretici devleri ayrica desteklememi yapiyor bizlerden zamaninda kan ornekleri alinip abd.ye gitti bence bizlerin genleriyle oynayip ona gore virus uretip TURKLUGU bitirmek icin ugrasacaklar bu yanliz bence tek TURKİYEDE degil tum dunyada yapilabilecek cok buyuk bir olay bunlar hakkinda ne soyleyebilirsiniz su andada haberturkte sizleri izliyorum ramazan beyede saldirmanizi sizlere yakistiramiyorum ismail beyde bence durust birer arastirmacilar ogrenmenin siniri bencede yoktur saygilar
People
11
3) Meltap karatas (Ebe cerrahi hemsire iç mimar)
24.03.2019 02:00:17
Hocamizi bu gece haberturk tv Hulya hanimin programinda izledim ...Tek basina uzun bir programda izlemek isterim ...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer