DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şinasi Yalçın
17 Ocak 2011, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz, şimdi hiçbiri hayatta olmayan Ziya Nuri Birgi, İhya Salih İşanç, Sani Yaver, Ahmet Ata Olgaç ve Haydar İbrahim Aydar beyler tarafından ‘Türk Oto-Rino-Larengoloji Cemiyeti’ adıyla 8 Mayıs 1930 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimiz son 10 yıl içerisinde büyük değişim yaşamış, kurumsal kimliğini kuvvetlendirecek adımlar atmış, tabana yayılarak geniş bir katılım sürecine girmiştir. Kurulan çalışma gruplarının yönetimde etkili hale gelmesinin ardından sırasıyla yeni tüzük ve yönergeler hazırlanmış, ulusal kongreleri düzenleyen ayrı komiteler oluşturulmuştur. Ülke sathına yayılmış 17 yöresel derneğin ulusal derneğimize tüzel üye olmaları sağlanarak  tüm yerel derneklerin ana dernek çatısı altında toplanmaları ve yönetimde temsil edilmeleri sağlanmıştır. Alt dal derneklerinin de ulusal derneğe tüzel üye olarak ana dernek   çatısı altında toplanmaları devam etmektedir.

  

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Sağlık alanında çalışan derneğimizin genel faaliyetleri arasında: Halk sağlığını korumak amacıyla uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak; Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresini ve her türlü yurt içi, yurt dışı, ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantıları düzenlemek, gereğinde maddi ve manevi destek sağlamak; üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılara katılmasını sağlamak, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini ülkemizdeki toplantılara katılmaya davet etmek; kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre tutanakları basmak ve yaymak, gereğinde imtiyaz almak; Türkiye'de tüm kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarını kapsamına alan ve onların sosyal, ekonomik, bilimsel dayanışma ve yardımlaşmalarını, bilim ve teknoloji alanında gelişmelerini sağlamayı amaçlayan bir vakfın veya derneğin kurucu üyesi olmak veya kurulmuş olan vakıfları ve dernekleri desteklemek; Türkiye’de KBB ve baş boyun cerrahisi (BBC) uzmanlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve standardizasyonuna katkıda bulunmak amacıyla Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulunun oluşmasını sağlamak,  çalışma ve işleyişini gözetmek, bu kurulun bütçesini karşılamak; ülkemizi Türk Tabipler Birliği, “International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS)”, “European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS)”, “Balkan Society of Otorhinolaryngology”, “Head and Neck Surgery” ve benzeri ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarda temsil etmektir. Derneğimiz düzenli olarak, çeşitli alanlarda burslar koyarak, genç üyelerimiz arasından yaptığı seçimlerle yurt dışına deneyimlerini artırmaları için meslektaşlarımızı göndermektedir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

İllerde veya bölgelerde kurulmuş olan 17 yöresel KBB ve BBC dernekleri de alanımızda hizmet vermektedir. Ancak bu dernekler ana derneğimizin tüzel üyesi konumunda, ana derneğimizin altında çalışmakta ve tüm faliyetleri Türk KBB ve BBC Derneği tarafından desteklenmektedir. Türk KBB ve BBC Vakfı, derneğimizle çok sıkı iş birliği içindedir. Bu derneklerin dışında alt dal dernekleri diye isimlendirdiğimiz, Türk Rinoloji Derneği, Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği, Fasiyal Plastik Derneği,  Profesyonel Ses Derneği, Larengoloji Derneği, Otoloji Nöro-Otoloji Derneği, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği ve Akdeniz Ülkeleri Otoloji Odyoloji Derneği gibi derneklerimiz de alanımızda, isimlerinin sınırladığı alanda  hizmet vermektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize üyelik asil ve onursal olmak üzere iki şekilde olunabilmektedir.

Derneğimizin şu anda 2.867 kayıtlı üyesi bulunmaktadır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Ülkemizde hizmet veren KBB hekimlerinin  tamamı derneğimizin üyesidir. Üye sayımız KBB hekimi olmayan üyelerimizle birlikte ülkemizdeki toplam KBB hekimi sayısınıdan fazladır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Derneğimizin en yüksek karar organı Genel Kurulumuzdur. Genel Kurul, Dernek Yönetim Kurulumuzun çağrısı ile iki yılda bir nisan ayı içerisinde merkezimizin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır. Derneğimizde en son seçimler 4 Nisan 2010 tarihinde yapıldı ve ben dernek başkanlığına seçildim.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Türk Otolaringoloji Arşivi/”Turkish Archives of Otolaryngology” (p-ISNN: 0304-4793) Türk KBB ve BBC Vakfı ve Derneğimizin ortak yayın organıdır. Dergimiz üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanır ve dört sayıda bir cilt tamamlanır. Dergimizde KBB hekimlerimizin çalışmaları yayınlanmaktadır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

 Derneğimizin 2005 yılında kurulan ve ¨Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu¨ ismiyle anılan ve ilgi alanındaki çalışmalarını özerk olarak yürütmekte olan yeterlik kurulu vardır. Kurulun çatısı altında Eğitim Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonu olmak üzere üç komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonlar Yeterlik Yürütme Kurulu isimli bir üst kurula bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler. Yeterlik Kurulumuzun çatısı altında yeterlik kurulunun aktivitelerini denetleyen ve talep edildiğinde Yeterlik Yürütme Kuruluna danışmanlık sağlayan bir Denetleme ve Danışma Kurulu ve tüm Türkiye’deki KBB ve BBC uzmanlık eğitimi veren ana bilim dallarının başkanları ve kliniklerin şeflerinden oluşan bir de Eğitim Üst Kurulu bulunmaktadır.

 

Sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından, her yıl, yılda bir kez, beş cevap seçeneği olan, çoktan seçmeli ve tek doğru cevaplı test biçiminde 100 sorunun sorulduğu yazılı sınav ve yılda bir kez de “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav” biçiminde uygulama sınavı yapılmaktadır. Yazılı sınavı geçen uzmanlar uygulama sınavına girmeye hak kazanmaktadır ve uygulama sınavından da başarılı olanlara beş yıl süreyle geçerli olan yeterlik belgesi verilmektedir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

İlki 5 Ekim 1951 tarihinde olmak üzere bugüne kadar derneğimiz tarafından 32 ulusal kongre düzenlenmiştir. Başlangıçta imkânların da yeterli olmaması nedeniyle ulusal kongreler iki yılda bir yapılırdı. Son yıllarda ulusal kongrelerimiz her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Ulusal kongrelerimiz sırasında Yunan, Alman ve Amerika Birleşik Devletleri KBB dernekleri ile dönüşümlü olarak, yani bir bizim ülkemizde, bir ortak toplantı yapılan ülkede olmak üzere ortak toplantılar yapmaktayız. 32. Ulusal Kongremiz sırasında 10. Türk-Yunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 5. Türk KBB-BBC Derneği-Amerikan KBB-BBC Akademisi Ortak Toplantısı, 1. Türk-Alman Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı ve 5. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi’de derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gururla söyleyebiliriz, 1993 yılında Dünya KBB ve BBC Kongresi derneğimiz tarafından İstanbul’da  düzenlenmiştir. Edirne’de Balkan KBB ve BBC Kongresi derneğimizin destekleriyle yapılmıştır.Ülkemizde yapılan alt dal derneklerin Avrupa kongrelerine de derneğimiz hep destek olmaktadır.

Bunun dışında özellikle yöresel dernekler olmak üzere KBB alanında faliyet gösteren tüm derneklerin bilimsel aktiviteleri de derneğimiz tarafından desteklenmektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz, “International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS)”, “European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS)” ve “Balkan Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery”nin üyesidir.

Derneğimiz Amerikan KBB-BBC Akademisi, Yunan KBB ve BBC dernekleri ve Alman KBB ve BBC dernekleri ile düzeni olarak çalışma içerisindedir ve bu derneklerle yukarıda bahsettiğimiz bilimsel ortak toplantıları düzenlemektedir. Ortak araştırma yapma imkânlarını oluşturmaya çalışmaktayız. Öğretim elemanı değişimi yapmaktayız.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Daha önce branşımızla ilgili eğitim süresi 3 yıldı ve bu süre eğitim için gerçekten yetersizdi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bu süre 5 yıla çıkarıldı. Bizce bu süre KBB eğitimi için ancak yetmektedir. Derneğimiz Yeterlilik Kurulunca hazırlanan Çekirdek Eğitim Müfredatı da ancak 5 yıla sığmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizdeki KBB hekimi sayısı 2 bin 500 civarındadır. Bu sayının 70 milyon için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Hekim sayısı yeterli olsa da hekimlerin yurt sathındaki dağılımında maalesef düzensizlik vardır. Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerle dağılım da düzelmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimiz kısa vadede üyelerimizin sürekli eğitimi için KBB Okulu’nu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. KBB Okulu, e-okul (derneğimizin web sayfası üzerinden), CD ve basılı dokümanların hazırlanıp üyelere dağıtıldığı bölüm, kadavra disseksiyon kursları  ve yeterlilik sınavlarıyla entegre edilecektir.

Uzun vadede tüm altyapılarını ve yetişmiş insan gücünü tamamlamış bir kurum haline gelmeyi, Avrupa ve dünya KBB topluluğu ile tam entegre olmuş ve önderlik eden bir yapıya kavuşmayı amaçlamaktayız.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

8 Mayıs 1930

 

Üye Sayısı:

2867

 

Yayınlar:

Türk Otolarengoloji Arşivi

 

Adres:

Büyükdere Cad. Tankay Apt. No: 14 Kat: 1 80260 Şişli-İstanbul

 

Telefon:

0 (212) 233 11 26

 

Faks:

0 (212) 233 11 27

 

Web Adresi:

torl@torl.org.tr, kbb@kbb.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Şinasi Yalçın

 

2. Başkan:

Prof. Dr. Nesil Keleş

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Mete Kiroğlu

 

Muhasip Üye:

Prof. Dr. Babür Küçük

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Adnan Ünal

Prof. Dr. Gökhan Erpek

Op. Dr. Engin Çakmakçı

Doç. Dr. İlhan Topaloğlu

Doç. Dr. Okan Gürsel

Prof. Dr. Semih Öncel

Prof. Dr. Suat Özbilen

Prof. Dr. Tarık Şapçı

Prof. Dr. Yaşar Ünlü

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

Prof. Dr. Ercihan Güney

Prof. Dr. İsmail Topçu

Prof. Dr. Metin Akıner

Prof. Dr. Ümit Uluöz

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nuri Özgirgin

Prof. Dr. Cem Uzun

Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç

Prof. Dr. Ferhan Öz

Op. Dr. Levent Olgun

 

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Şinasi Yalçın

Prof. Dr. Nesil Keleş

Prof. Dr. Mete Kıroğlu

Prof. Dr. Babür Küçük

Doç. Dr. Adnan Ünal

Op. Dr. Engin Çakmakçı

Prof. Dr. Gökhan Erpek

Doç. Dr. İlhan Topaloğlu

Doç. Dr. Okan Gürsel

Prof. Dr. Semih Öncel

Prof. Dr. Suat Özbilen

Prof. Dr. Tarık Şapçı

Prof. Dr. Yaşar Ünlü

Prof. Dr. Atilla Yavuzer

Prof. Dr. Nermin Başerer

Prof. Dr. Asım Kaytaz

Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

Prof. Dr. Tahir Altuğ

Prof. Dr. Ümit Uluöz

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı

Prof. Dr. Murat Toprak

Prof. Dr. İsmail Topçu

Prof. Dr. Nuri Özgirgin

Prof. Dr. Oktay Dinç

Op. Dr. Sabit Günel

Prof. Dr. Muzaffer Kanlıkama

Prof. Dr. Cem Uzun

Prof. Dr. Atilla Tekat

Prof. Dr. Ferhan Öz

Prof. Dr. İbrahim Hızalan

Prof. Dr. Yücel Tanyeri

Prof. Dr. Suat Turgut

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer