DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Nöroloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülay Kansu
03 Ekim 2010, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Nöroloji Derneği (TND) 1992’de kurulmuştur ve merkezi Ankara’dadır. Kuruluşundan bu yana Prof. Dr. Kaynak Selekler, Kubilay Varlı, Fethi İdiman ve Aksel Siva dernek başkanı olarak görev yapmıştır. Genel sekreterlik görevini son birkaç dönem Doç Dr. Şerefnur Öztürk yürütmektedir. Derneğimiz kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğin amacı ülkemizdeki nöroloji ve nörolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek ve Türk nörolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Ülkemizdeki nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, dernek üyeleri arasında bilgi alışverişini ve nörologların eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek, tanı ve tedavi rehberleri hazırlamak derneğimizin faaliyet alanlarının içine girer. Uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmek ve yurt dışındaki bu amaçla faaliyet gösteren derneklerle ilişki kurmak, bilgi alışverişinde bulunmak da amaçlarımız arasındadır. Derneğimiz ayrıca, yurt dışında mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla geçici süreyle eğitim alacak üyelerimizin yurt içi veya yurt dışı kurumlara gitmelerine destek sağlar; araştırma, inceleme, yayın yapma konusunda teşvik eder ve bu konuda destek olmak amacıyla burs ve ödüller verir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

TND nörologları temsil eden tek dernektir. Parkinson ve hareket bozuklukları, epilepsi, beyin-damar hastalıkları, uyku bozuklukları, klinik nörofizyoloji, nöro-immunoloji gibi nörolojik hastalıkları ilgilendiren konularda ayrı dernekler var olmakla birlikte, bunlar çalışma gruplarımız aracılığıyla TND ile yakın iş birliği durumundadırlar. Ayrıca multipl skleroz, kas hastalıkları, nörofibromatozis gibi hastalar ve yakınları tarafından kurulmuş dernekler vardır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize nörologlar, çocuk nörologları, beyin cerrahisi, psikiyatri, fizik tedavi rehabilitasyon, kulak burun boğaz, göz hastalıkları uzmanları, psikolog, fizyoterapist, işitme ve konuşma uzmanı, asistan, hemşire gibi diğer disiplinlerden de üye olabilmektedir. Kayıtlı üye sayımız bin 412’dir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Türkiye’de yaklaşık bin 600 kadar nörolog vardır. Kayıtlı üye sayımız bin 412’dir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul yılda bir toplanır ve seçimler 2 yılda bir gizli oyla yapılır. Son seçimli toplantı 2009 yılı Mart ayında gerçekleşmiştir.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Türk Nöroloji dergisi, üyelerimizin bilimsel çalışmalarını sunacağı bir ortam ve iletişim aracı olarak 1995 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergimiz 2008 yılında online sisteme geçmiş ve elektronik ortamda da yayınlanmaya başlamıştır. 2004 yılından beri yayınlanan sayılara elektronik ortamda ulaşmak mümkündür.. Yılda 4 sayı olarak çıkmaktadır. Bilimsel dergimizden ayrı olarak, haberleri, duyuruları içeren ve üyeler arası iletişimi kolaylaştıran, yılda 4 sayı çıkan bir Türk Nöroloji Bülteni vardır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Türk Nöroloji Derneği Yeterlik Kurulu 09 Nisan 2004’te Ankara’da yapılan Genel Kurul Toplantısı sırasında seçimle oluşturulmuştur. Yeterlik Kurulları Board Yönergesi’ne uygun olarak; Yürütme Kurulu, Sınav Komisyonu, Denetleme Kurulu, Board Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu, ve Eğitim Üst Kurulundan oluşmaktadır.

Yeterlik sınavı 6 yıldan beri kongremizde yapılmakta ve her yıl yaklaşık 50-70 aday sınava girmektedir. Her iki yılda bir sınava girecek adaylara, 5 günlük bir kursla interaktif bir eğitim süreci sağlanmaktadır.

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Sınav hazırlık süreci nisan-mayıs aylarında tüm öğretim üyelerinden istenen ve kapalı zarfla gelen sorularla başlamakta, bu sorular 7 kişilik sınav komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek o yılın sınavı için 100 soru seçilmektedir. Soruların değerlendirilmesi, sınavın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalından yardım ve destek alıyoruz. Yakın bir gelecekte beceri sınavı yapmayı da planlıyoruz. Sınav sonuçlarını sadece adaylar ve klinik şefleri biliyor.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Ulusal kongremiz yılda bir kez yapılmaktadır. Program Dernek yönetim kurulu üyeleri, çalışma grubu başkanları ve ana bilim dalı başkanlarından oluşan bir düzenleme kurulu tarafından oluşturulmaktadır. Bu yıl 46. Ulusal Nöroloji Kongresi Aralık ayında Antalya’da yapılacak. Bu yıl ana temayı “Nörolojik Yoğun Bakım” olarak belirledik. Yurt dışından ve ülkemizden konularında önder olan konuşmacılar davet ediliyor.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Dernek çatısı altında 18 çalışma grubu vardır. Bunlar; Epilepsi, Nöropatik Ağrı, Uyku Bozuklukları, Yürüme ve Denge Bozuklukları, Nörolojik Yoğun Bakım, Hareket Bozuklukları, Nörogenetik, Nöro-Behçet, Nöromusküler Hastalıklar, Beyin Damar Hastalıkları, Baş Ağrısı, Nöroimmünoloji, Multipl Skleroz, Pediatrik Nöroloji, Kognitif Nöroloji, Nöro-Oftalmoloji, Nöro-Otoloji ve Nöroradyoloji bilimsel çalışma gruplarıdır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Türk Nöroloji Derneği olarak, “European Neurological Society (ENS)”, “European Federation of Neurological Societies (EFNS)” ve “World Federation of Neurology (WFN)”de aktif temsilcilerimiz var. Bu kuruluşların yıllık toplantılarına her yıl çok sayıda üyemiz bildiri ve posterle veya dinleyici olarak katılmaktadır. “Union of European Medical Specialists (UEMS)” Nöroloji grubunda, Avrupa Birliği Ülkeleri ile birlikte eğitim programlarının yapılması ve yeterlik sınavının başlatılmasında önemli katkılarımız oldu. Geçen yıl UEMS idari toplantısı TND ev sahipliği ile İstanbul’da yapıldı ve konuğumuz olan 37 ülke temsilcilerine Behçet hastalığı ile ilgili bir sempozyum düzenlendi. Yine bu yıl Avrupa Nöroimmünoloji Okulu, Nöroimmünoloji çalışma grubumuzun ev sahipliği ile İstanbul’da yapıldı. Uluslararası Kognitif Neuroscience toplantısı Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak. 2014 EFNS toplantısını da, Norveç ve Almanya gibi güçlü rakiplere karşı yapılan bir oylama sonucunda İstanbul’a almış bulunuyoruz.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Müfredat programımız 5 yıla göre düzenlendiği için şimdi yeni uzmanlık tüzüğü ile sürenin 4 yıla indirilmiş olması eğitimde ve sağlık hizmetinin verilmesinde zorluk yaratmıştır. 4 yıllık bir eğitim sürecine adaptasyon zaman içinde mümkün olsa da, sık yapılan bu değişikliklerle halen karışıklık yaşanmaktadır.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Nöroloji alanında hekim ihtiyacı ve insan gücü planlaması konusunda bir çalışmamız halen devam ediyor. Bu çalışma sonlanmadan kesin rakamlar veremiyorum.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Ocak 2009’da ikincisini yaptığımız Stratejik Araştırmalar Toplantısı’nda gelecek 10 yıl için belirlediğimiz hedefler arasında;

Tıp fakültesi dönemi nöroloji eğitimi, nöroloji uzmanlığı eğitimi ve yeterlik sınavı, mezuniyet sonrası sürekli eğitim ve eğiticilerin eğitimi. Nöroloji uzmanlarının sayısal gereksinimi ve dağılımı, ilaç sanayisi ile ilişkiler ve etik konular, uluslararası ilişkiler ve hedefler, Bakanlık ve YÖK ile ilişkiler, Malpraktis Yasası ve hekimi ilgilendiren diğer hukuki sorunlar, Uluslararası ve ulusal çokmerkezli çalışmalar, ulusal nöroloji yayınları gibi konular var. Bu yıl ve sonraki faaliyetlerimizi bu hedefler doğrultusunda yapmayı planlıyoruz.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1992

 

Üye Sayısı:

1412

 

Kamu Yararı Statüsü:

Kamu yararına

 

Yayınlar:

Türk Nöroloji Dergisi,

Türk Nöroloji Bülteni,

Tanı ve Tedavi Rehberleri

 

Adres:

Meşrutiyet Cad. 48/7

Kızılay/ Ankara

 

Telefon:

0 312 435 59 92

 

Faks:

0 312 431 60 90

 

Web Adresi:

www.noroloji.org.tr

 

E-posta:

info@noroloji.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Tülay Kansu

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Piraye Oflazer

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Şerefnur Öztürk

 

Sayman:

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu

Prof. Dr. Raif Çakmur

Prof. Dr. Özden Şener

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Demet Özbabalık

Prof. Dr. Yakup Sarıca

Prof. Dr. Hakan Kaynak

Prof. Dr. Ufuk Can

Doç. Dr. Ufuk Ergün

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu

Doç. Dr. İbrahim Öztura 

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Levent İnan

Prof. Dr. Bülent Elibol

Dr. Fikri Ak 

 

Denetleme Kurulu

Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Kubilay Varlı

Prof. Dr. Kaynak Selekler

Prof. Dr. Kürşat Kutluk

Prof. Dr. Baki Göksan

 

04/10/2010

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer