DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İlhan Tuncer
27 Şubat 2011, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Patoloji Dernekleri Federasyonu 16 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur.

Türkiye'nin ilk patoloji derneği olan Türk Patoloji Derneği, 1966 yılında, Ankara Patoloji Derneği ise 1967 yılında kurulmuştur. Uzun yıllar, iki derneğin birleşmesi girişimleri sonuçsuz kalmış, bir çözüm olarak 4 derneğe çıkma düşüncesi ile 1995 yılında Çukurova Patoloji Derneği ve 1996 yılında Ege Patoloji Derneği kurulmuştur. Ancak, bu derneklerin kurulması da birleşmeyi sağlamamış, bu nedenle ara çözüm olarak Türkiye Patoloji Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TPDKK) oluşturulmuştur. Bu kurulda alınan kararlar, dernek yönetim kurullarına tavsiye niteliğinde iletilmiştir. 2001 yılında TPDKK'da derneklerin birleşmesi tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Bu arada, 2002 yılında ilk yan dal derneği olan Sitopatoloji Derneği kurulmuştur. Derneklerin birleşmesi konusunun hukuki özellikleri belirlendikten sonra, TPDKK toplantılarında değerlendirmeye devam edilmiş ve 4 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da yapılan toplantıda beş derneğin bir federasyon çatısı altında birleşmesine karar verilmiştir. Federasyon tüzüğünün oluşturulmasından sonra, 16 Mart 2006 tarihinde Ulusal Patoloji Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir?

Patoloji Dernekleri Federasyonu; patoloji bilimi ve patoloji yan dal bilimi alanında çalışmalarda bulunan dernekleri bir araya getirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda patoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunmak, patoloji ve yan dallarını ilgilendiren toplumsal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, patoloji uzmanlarının, patoloji yan dal uzmanlarının, patoloji ve patoloji yan dal uzmanlık eğitimi alanların mesleki temsilini sağlamak; eğitimlerinin, özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Federasyona üye derneklerin üyesi olan patoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri federasyonun doğal üyesidir. Mevcut üye sayımız bin 390’dır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Türkiye’de üniversite, kamu ve eğitim hastaneleri başta olmak üzere, çeşitli kurum ve özel sektörde aktif olarak çalışan ya da ilgilenen meslektaşlarımızın hemen tamamına yakını derneğimizin üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Federasyon genel kurulu 2 yılda bir yapılmakta, yönetim kurulu da genel kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim kurulu toplantılarına üye derneklerin yönetim kurulu başkanı gözlemci olarak katılmaktadır.  Son genel kurul 2 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Resmi yayın organımız Türk Patoloji Dergisi’dir. Dergimiz yılda 3 sayı olarak Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanmaktadır. Türk Patoloji Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM, EBSCO, DOAJ ve “NewJour” tarafından dizinlenmektedir. “Science Citation Index”e ve “PubMed-MEDLINE” dizinlerine başvuruda bulunulmuştur.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Federasyon kurulmadan önce bir yıl kongre, bir yıl sempozyum yapılmaktaydı. Federasyon kurulduktan sonra her yıl ve yılda bir kez ulusal patoloji kongresi yapılmasına karar verilmiştir.

8-13 Eylül 2007 tarihleri arasında Türk Patoloji Derneği tarafından Avrupa Patoloji Derneği ile birlikte 21. Avrupa Patoloji Kongresi yapılmış ve kongreye 2 bin 394 kişi katılmıştır.

27-30 Mart 2008 tarihleri arasında Bodrum’da Sitopatoloji Derneği ile birlikte III. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2008 tarihleri arasında Antalya’da Çukurova Patoloji Derneği ile birlikte 18. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Ekim 2009 tarihleri arasında Girne-Kıbrıs’ta Ankara Patoloji Derneği ile birlikte 19. Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında Eskişehir’de Türk Patoloji Derneği ile birlikte 20. Ulusal Patoloji Kongresi, 26-29 Mart 2009 tarihleri arasında Ankara’da Sitopatoloji Derneği ile IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi düzenlenmiştir.

5-6 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul’da 18 yabancı konuşmacının katıldığı “The Fourth Arkadi M. Rywlin International Pathology Slide Seminar Symposium in Anatomic Pathology” adlı sempozyum düzenlenmiştir.

16-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Ege Patoloji Derneği ile birlikte İzmir’de 21. Ulusal Patoloji Kongresi yapılacaktır.

26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Uluslararası Oral Patologlar Birliği (International Association of Oral Pathologists) ile birlikte Uluslararası Oral Patoloji Kongresi İstanbul’da yapılacaktır.

Federasyona üye olan dernekler, her yıl eş güdüm içerisinde, her biri en az sekiz bilimsel etkinliği çalışma grupları ile de iş birliği yaparak Türkiye’nin değişik illerinde gerçekleştirmektedir.

 

Derneğinizin bilimsel çalışma grupları var mı?

Federasyonumuz bünyesinde aktif olarak çalışan komisyonlarımız, kurullarımız ve çalışma gruplarımız vardır.

Federasyonumuzun komisyon ve kurulları; Eğitim Komisyonu, Standardizasyon Komisyonu, Bütçe (Ücret) Komisyonu, Asistan Komisyonu ve Etik Kuruldur.

Eğitim Komisyonumuz uzmanlık eğitiminin özellikleri, uzmanlık öğrencisi seçimi (TUS), biyopsi sayısı, rotasyonlar, asistan karnesi, uzmanlık süresi, eğitim kurumlarının bugünkü ve olması gereken durumlarının belirlenmesi ve uzmanlık tüzüğü konusunda Sağlık Bakanlığı ile muhatap olarak, Federasyona görüş bildirilmesi amacıyla kurulmuştur. Komisyon, patoloji uzmanlık eğitimi programı ve patoloji uzmanlık öğrencisi çalışma karnesini hazırlamıştır. Tıpta Uzmanlık Kurulu Standart, Müfredat ve Rotasyon Komisyonu (TUKMOS) ile eğitim komisyonumuz, federasyon aracılığı ile iletişim içinde çalışmalarına devam etmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan müfredat oluşturma çalışmalarını yürütmüştür.

Standardizasyon komisyonu, eğitim kurumları, eğitim vermeyen kurumlar ve özel patoloji laboratuvarlarında fiziki şartlar, hacim, havalandırma, aydınlatma, filtre, kabin vs. gerekli optimum standartların saptanması, özel patoloji laboratuvarı, özel hastane ve kamu kurumlarında patoloji laboratuvarı açılırken, Sağlık Bakanlığı ve belediyeden alınacak ruhsatlarda Federasyonun standartlarının geçerli olması için çalışmalar yapmaktadır.

“Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi” içerisinde basılan, bir patoloji biriminde kalite kontrolünün temel taşlarını açıklayan bir bölüm hazırlamıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile iş birliği yaparak  “Patolojik Muayene Birimlerinin Akreditasyonuna Dair Rehber” hazırlanmış, patoloji laboratuvarlarının kendi isteği ile başvurusu durumunda akredite olabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları başlatılmıştır.

Ücret Komisyonumuz, Federasyon yönetim kurulumuz Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili olarak mevcut sorunları ve önerileri geniş katılımlı bir platformda ele almış ve meslektaşlarımızdan federasyona iletilen tüm sorunları incelemiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile altı toplantı yapmıştır. Bu toplantılara sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanarak gidilmiş ve genel müdüre bizzat iletilmiştir. Performans sistemi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığına sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor sunulmuştur.

Etik kurulumuz meslektaşlarımızın etik konusundaki duyarlılığını ve bilinçliliğini anımsatmak ve yenilemek amacıyla “Tıp Etiği ve Deontoloji” Ana Bilim Dalı iş birliği ile bir anket hazırlamış ve anket tüm üyelerimize gönderilmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi içinde yer alan etik konular ve patoloji etik kod kitabı çalışmaları planlanmaktadır.

Federasyon çatısı altında aktif olarak çalışan 16 çalışma grubu bilimsel aktivitelerini sürdürmektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı?

Federasyonumuz “World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine (WASPALM)” ve “European Union of Medical Specialists (UEMS)” üyesidir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli buluyor musunuz?

Patoloji uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır ve yeterlidir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Federasyonumuz Türkiye’de örnek bir beraberliği temsil etmektedir. Temelini oluşturan altı derneğin katılımı, bünyesinde yer alan çalışma grupları ve komisyonlar ile ortaya koyduğu özgün çalışmaları kısa sürede önemli sonuçlar vermiştir. Eğitim, standardizasyon ve özlük hakları konularında yürütülen çalışmaların yaşama geçirilmesi ve uygulanması için çalışmalara devam edilecektir. Önemli bir düzeye getirilen dergimizin “Science Citation Index”e ve “PubMed-MEDLINE” dizinlerine kabul edilebilmesi için çalışmalarımız sürdürülecektir. Web sayfamız patoloji ailesinin bilimsel, sosyal ve kültürel iletişim aracı olarak etkin çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için bilgi paylaşımı, ortak kongre, araştırma ve eğitim programlarının yürütülmesi sağlanacak, yurt dışında Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu’daki meslekdaşlarımız ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olacağız. Yeterlilik kurulu oluşturulması ve yeterlililik sınavları için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

16 Mart 2006

 

Üye Sayısı:

1390

 

Yayınları:

Türk Patoloji Dergisi

 

Adres:

Talatpaşa Bulvarı, 113/52-53, Altındağ-Ankara 06230

 

Tel:

0 312 310 69 39-40

 

Faks:

0 312 310 69 40

 

E-mail:

turkpath@org.tr

 

Web:

www.turkpath.org.tr

 

Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. İlhan Tuncer

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu

 

Sekreter:

Doç. Dr. Derya Gümürdülü

 

Sayman:

Prof. Dr. Kemal Bakır

 

Üye:

Prof. Dr. Arzu Ruacan

 

Üye:

Prof. Dr. Büge Öz

 

Üye:

Prof. Dr. Canan Ersöz

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Sergülen Dervişoğlu

Prof. Dr. Işınsu Kuzu

Doç. Dr. Banu Lebe

Doç. Dr. Aysun Uğuz

Prof. Dr. Ayşe Polat

Prof. Dr. Duygu Düşmez Apa

Doç. Dr. Binnur Önal

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

Prof. Dr. Çiğdem Ataizi Çelikel

Prof. Dr. Erdener Özer

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Ragıp Ortaç

Prof. Dr. Yersu Kapran

Dr. Kemal Kösemehmetoğlu

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Gülşen Özbay

Prof. Dr. Suzan Zorludemir

Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan

 

Onur Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Nural Erdoğan

Prof. Dr. Sıtkı Tuzlalı

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) aydin sinal (hekim)
21.07.2018 13:42:30
söz ucar yazi kalir,bakalim sayin profosör sikayet ettigi konulara ne derece cözüm bulacak,halep ordaysa arsin burda derler
People
1
2) Dr.Cevdett (Cerrah)
21.07.2018 12:04:32
''Öncelikle bu kadar çok tıp fakültesi gerekli değil''
Muhammed hocam dekanlık ve rektörlük tecrübesine sahip, burada yazan pek çok arkadaş gibi tıp alanındaki sıkıntıları bilen birisi. Umarım doğruları yaparken önüne çıkan engelleri aşmayı başarır. Allah yar ve yardımcısı olur inşaallah.
People
11
3) Ali Kaynak (Akademisyen)
21.07.2018 09:18:57
Sayın Bakan Yardımcısı olan hocamızın mükemmel tespit ve çözüm önerileri var. Mevcut durumda sistem bütün olarak ele alınmayıp sorunlar parça parça çözülmeye çalışıldığından karmakarışık bir durum oluyor. Çok öğrenci ve az asistan paradoksunu çok güzel görmüşler. öğretim üyesiz yeni üniversiteler vs çok doğru tespitleri var. Bu garip afiliasyon sisteminin de çarpıklıklarını görüyordur. Sayın Bakan piyasa koşullarından gelen Bakan Yardımcısı ise akademik felsefeye sahip görünen düşünceye sahipler. Bakalım bahsettiklerinin yüzde kaçını başarabilecek. Kendisine sistemin kobayları olarak başarılar diliyoruz.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer