DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Radyoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevra Elmas
30 Eylül 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türk Radyoloji Derneği, Cumhuriyetimizin ilanını takip eden 1924 yılında, Türk Radyoloji Cemiyeti adı ile İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş amacı cemiyet tüzüğünün 2. maddesinde “Radyolojinin tıbbi uygulamalara ait ilerleme ve gelişimini takip etme ve yurdumuzdaki gelişimi ile radyoloji çalışanları arasındaki şahsi, mesleki ve ilmi bağlılıkların kuvvetlenmesine, ortak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya hizmet ve yardım” olarak belirlenmiştir. Bu ana esaslar bugün için de Türk Radyoloji Derneğinin genel amaçlarını oluşturmaktadır. Türk Radyoloji Mecmuası’nı yayımlamıştır. 7 Ocak 1971 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında cemiyetin adının Türk Radyoloji Derneği olarak değiştirilmesi ve radyologların yoğun olduğu bölgelerde şube açabileceği karara bağlanmıştır. 2000 yılında tüzük değişikliği ile Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği ismini almıştır.  

1991 yılında Ankara’da Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği adıyla Prof. Dr. Uluhan Berk’in öncülüğünde yeni bir radyoloji derneği kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren aktif çalışmalar gösteren dernek, kısa süre içinde ulusal boyutlu ilk Türk Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi’ni düzenlemiştir (Antalya, 1993).

23 Ekim 1996 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneğinin isminin başına Türk kelimesinin getirilmesi onaylanmış ve 29 Ocak 1999 tarih, 99-2355 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da kamu yararına çalışan dernek statüsüne geçmiştir.

2000 yılında merkezi İstanbul’daki Türk Radyoloji Derneğinin (1924) tüzük değişikliği ile ismini değiştirerek Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği haline gelmesi üzerine Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, 21 Ekim 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen tüzük değişikliği uyarınca Türk Radyoloji Derneği adını almıştır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Türk Radyoloji Derneğinin temel amaç ve hedeflerini eğitim, toplum sağlığına yönelik çalışmalar, çalışanların özlük haklarının korunması ve uluslararası ilişkilerde Türk radyolojisini başarılı bir şekilde tanıtmak olarak özetlemek mümkün. Bu amaçlardan yola çıkarak, hedeflenen yolda uygulama alanlarını aşağıdaki şekilde detaylandırabiliriz:

• Radyoloji alanında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak, bu amaçla bilimsel kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak,

• Radyoloji alanında uygulanan eğitimin düzeyi ile radyoloji sağlık hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla kurslar düzenlemek, 

• Radyoloji alanında hizmet verenleri, araştırmacıları, bu alandaki projeleri desteklemek,

• Radyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimi, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimini sağlamak, eğitimde sürekli gelişim ve iyileştirme için çalışmalar yapmak, başarılı tıp öğrencilerine burs vermek.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize radyoloji uzmanları ve radyoloji uzmanlık öğrencileri üye olabilirler. 2012 Temmuz ayı itibariyle 3 bin 746 üyemiz bulunmaktadır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve yönetim-denetleme kurulu seçimleri iki yılda bir aralık ayında yapılmaktadır. Derneğimizin en son genel kurul toplantısı 18 Aralık 2011 tarihinde yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?  

İki ayda bir İngilizce olarak yayımlanan “Journal of Diagnostic and Interventional Radiology” Derneğimizin ana yayın organıdır.  Uluslararası radyoloji dergileri ile karşılaştırıldığında 116 dergi arasında 88. sıradadır.  Türkçe olarak yayımlanması planlanan derleme niteliğindeki belli konuları içeren yayınımız ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Evet, Derneğimizin 2000 yılından bu yana aktif hizmet vermekte olan yeterlilik kurulu mevcuttur ve düzenli olarak her yıl yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Bu sınav her yıl iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. Avrupa Radyoloji Derneğince düzenlenmekte olan yeterlilik sınavının önümüzdeki yıllarda Türkiye’de gerçekleştirileceğine ilişkin görüşmeler yapılmaktadır. Avrupa Radyoloji Derneği [The European Society of Radiology (ESR)]’nin talebi doğrultusunda Avusturya dışında, Fransa ve İspanya’dan sonra Türkiye’de gerçekleştirilmesi önerilen yeterlilik sınavı görüşmeleri Avrupa’nın Türk radyolojisine verdiği önemi göstermektedir. 

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Türk Radyoloji Derneğinin “Abdominal Radyoloji”, “Baş-Boyun Radyolojisi”, “Ürogenital Radyoloji”, “Kas-İskelet Radyolojisi”, “Meme Radyolojisi”, “Pediatrik Radyoloji”, “Kardiyovasküler Görüntüleme”, “Görüntüleme Bilişimi”, “Radyoloji”, “Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma”, ayrıca, mesleki çalışma grubu olarak da “Asistan Çalışma Grubu” bulunmaktadır. Acil Radyoloji Çalışma Grubu da kurulma aşamasındadır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

ESR ve Uluslararası Radyoloji Derneği [International of Society Radiology (ISR)] üyeliklerimiz bulunmaktadır. Özellikle ESR ile çalışmalarımız aktif olarak gerçekleşmektedir. ESR tarafından düzenlenen Avrupa Radyoloji Kongresi [European Congress of Radiology (ECR)]’ne Derneğimiz her yıl katılım göstermektedir. Aynı şekilde ESR de bizim Ulusal Radyoloji Kongremize katılmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinin radyoloji uzmanlık dernekleri ile birlikte her yıl Avrupa Radyoloji Günü kutlamalarına katılmaktayız. Bu günün kamuoyunda basın toplantıları ile ve çeşitli basın organlarına verilen röportajlarla duyurulmasına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Ayrıca, ESR bünyesindeki komitelerde Dernek üyelerimiz aktif olarak görev almakta ve düzenlenen toplantılara katılmaktadır. 

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Günümüz koşullarında halen dört yıllık bir sürede tamamlanması istenen radyoloji eğitimine göz atarsak; bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, Doppler ultrasonun rutine girmesi, söz konusu modalitelerin gittikçe artan oranda kullanılması, özellikle acil serviste ve tüm kliniklerde radyolojinin tanı ve konsültasyonlarda gittikçe yaygınlaşması göz önüne alındığında dört yıllık bir sürenin radyoloji eğitimi için yetersiz olduğunu belirtmek sanırım abartı olmaz. 

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Hastanelerde yüzde 180’lere ulaşan başvuru artışı ve bu hastaların tamamına yakınında radyolojik inceleme talebi bulunması söz konusu olduğunda durum daha da vahimleşmektedir. Bu sorunuza yanıtım, branşımla ilgili hekim sayısında kesinlikle büyük bir eksiklik olduğudur.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin eğitim alanında verdiği destek devam edecektir. Gerek teknik gerek raporlama olarak ülke genelinde standartların sağlanması ve bu sayede radyolojik incelemelerde toplumumuza kaliteli ve kolay ulaşılabilen hizmet verilmesi şu günlerde en önemli hedefimizi oluşturmaktadır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı ile iş birliği yapılmaktadır. Bunun dışında meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, radyolog sayısının arttırılması ulusal alandaki hedeflerimizi oluşturmaktadır. Uluslararası alandaki hedeflerimiz arasında ise dergimizi uluslararası dergiler arasında üst sıralara çıkarmak, kongrelerde Türk radyolojisinin tanınmasını sağlamak, uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmak sayılabilir.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:   

1924

 

Üye Sayısı:

3746

 

Kamu Yararı Statüsü:

Türk Radyoloji Derneği kamu yararına dernek statüsüne sahiptir.

 

Yayınlar:

“Diagnostic and Interventional Radiology Journal”

Derneğin Şubeleri:

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun

 

Adres:

Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri, F Blok D: 2

Çankaya-Ankara

 

Telefon:

 0 312 442 36 53

 

Faks:

0 312 442 36 54

 

Web Adresi:

www.turkrad.org.tr

           

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Nevra Elmas

 

Başkan Vekili:

Prof. Dr. M. Halil Öztürk

 

Genel Sekreter:

Doç. Dr. Ahmet Tuncay Turgut

 

Mali Sekreter:

Doç. Dr. Tuncay Hazırolan

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Halil Arslan

Prof. Dr. İlhan Erden

Doç. Dr. Ş. Mehmet Ertürk

Doç. Dr. Fatih Kantarcı

Doç. Dr. Adem Kırış

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Müfit Parlak

Prof. Dr. Cem Çallı

Doç. Dr. Mecit Kantarcı

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ayça Altuğ

Prof. Dr. Aytekin Besim

Doç. Dr. Baki Hekimoğlu

Prof. Dr. Adnan Okur

Prof. Dr. Ercan Tuncel

 

Yeterlilik Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. S. Süreyya Özbek

 

Editörler Kurulu Başkanı:

Prof. Dr. Nevzat Karabulut

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Meryem (Muhendis)
15.12.2018 12:47:53
Merhaba ben 3haftalik gebeyim ve 4 aydir durmadan aknelyse ,contraktubeks ve advantan gellerini kullaniyorum .Bebek icin gelecekte nasil sorunlar ola bilir ?Onceden tesekkurler
People
4
2) ismail karacan (serbest)
05.07.2018 17:31:00
slm hocam iyi günler memorail hastanesine geştiniz söyleniyor doğrumu . hocam sag kulağımda iştme kaybı var daha önce sol kulağımdaydı şimdi sol kulağım duyuyor ama sanki ara sıra sag kulağımda da oluyo tıkanma oluyo ben iltahap olduğundan şüphe ediyorum . yalnız hocam yutkanırken zorlanıyor gibi yanma hissi var .hocam ben tiriyot bezi var diye şüphe ediyorum bana nasıl bir tedavi önerisiniz hocam yardımcı olabilirmisiniz saygılar.
People
8
3) kursad kos (işçi)
23.04.2015 17:00:22
selam sayın hocam benım kulak altında yumurta buyuklugunde bır yağ bezesı var burdakı doktorlar alınırsa çok tehlıkelı dıyorlar bana bır yardımcı olurmusunuz?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer