DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Toksikoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan
14 Ekim 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1987 yılında eczacılık, veterinerlik ve tıp alanında büyük çoğunluğu akademisyen olan 14 kurucu üye tarafından kuruluş tüzüğünde ifade edildiği şekilde “ülkemizde toksikoloji biliminin ilerlemesini sağlamak” amacıyla kurulmuştur. Derneğin üye sayısı 2012 Ekim ayı itibariyle 320’ye ulaşmıştır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Günümüz insanı binlerce kimyasal maddeyle bir arada yaşamak zorundadır. Diğer taraftan son 50-60 yılda toksikoloji bilimindeki gelişmeler, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde daha önceleri düşünüldüğünden çok daha fazla çeşit ve yoğunlukta zararlı etkileri olabileceğini göstermiştir. Türk Toksikoloji Derneği (TTD), ülkemizde insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlı etkilerinden korunması ve oluşan zararın ortadan kaldırılması amacıyla çalışanların bir çatı altında toplanması hedeflenerek kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu yana toksikolojinin değişik alanlarında kongre,  sempozyum, seminer, yaz okulu, kurs gibi eğitim faaliyetleri düzenleyerek ya da düzenlenmesine katkıda bulunarak ülkemizde toksikolojinin altyapısının güçlenmesi ve kurumsallaşması için çalışmaktadır. TTD medyada ve toplumda yukarıdaki amaç doğrultusunda toksikolojinin doğru algılanmasını sağlamaya çalışmakta ve toplum bireyleri, devlet kuruluşları ve özel sektörden gelen bilgi, görüş ve danışmanlık taleplerini değerlendirmektedir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Toksikoloji alanında, Derneğimiz dışında 1996 yılında merkezi Bursa’da olacak şekilde Klinik Toksikoloji Derneği kurulmuştur ve faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Yanı sıra, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği de yine aynı şekilde kendi alanında çalışmaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize genellikle toksikoloji alanına ilgi duyan ve/veya bu alanda faaliyet gösteren kişiler üyelik başvurusu yapmaktadır, başvuruda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Başvuru sahibi, toksikoloji alanında ya da ilgili alanlarda aktif çalışma gibi somut ölçütlere dayalı olarak Dernek yönetim kurulu tarafından uygun bulunduğunda aday üyeliğe kabul edilmektedir. T.C. vatandaşlarının yanı sıra, diğer ülke vatandaşlarından toksikolojiye ilgi duyanlar da yönetim kurulunun uygun bulması durumunda üye olabilmektedir. İkisi fahri üye olmak üzere yurt dışından beş üyemiz bulunmaktadır. 2012 yılı Ekim ayı itibariyle üye sayımız 320’yi bulmuştur.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Şu anda Derneğimiz içinde hekim kökenli üyelerimizin sayısı 15’tir, bu sayı üye toplamının yüzde 4,7’sine denk gelmektedir. Bu üyelerimizin beşi ülkemizdeki çeşitli eczacılık fakültelerinin farmasötik toksikoloji ana bilim dallarından, bir hekim üye ise veteriner fakültesinin farmakoloji ve toksikoloji ana bilim dalından doktora derecesi almıştır. Halen farmasötik toksikoloji ana bilim dalında doktora eğitimine devam eden, ancak henüz Derneğimize üye olmayan yedi hekim vardır.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

TTD genel kurul toplantıları iki yılda bir yapılmakta ve yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantılarında seçilmektedir. Seçimler en son Kasım 2011 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir yayınınız var mı?

TTD yılda iki kez olmak üzere Derneğin yayın organı olan Toksikoloji Bülteni’ni çıkarmaktadır, bültene bilgisayar ortamında da ulaşılabilmektedir (www.turktox.org.tr).  

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

TTD’nin toksikolojide yeterlilik konusunda uluslararası bir sistem olan sertifikasyon sistemi vardır. TTD’nin inisiyatifiyle 2005 yılında genel kurul kararı sonucunda kurulan söz konusu sertifikasyon sistemi, 25 Haziran 2007 tarihinde “European Registered Toxicologist (ERT)” sistemi tarafından akredite edilmiş ve Dernekten bağımsız bir kurul olarak çalışmaya başlamıştır. Türk ERT Kurulu, Avrupa’da ERT unvanı vermeye yetkili 16 merkezden (ülkeden) biri konumundadır. Diğer yetkili merkezlerde olduğu gibi, Türk Kurulu tarafından verilen unvan da Avrupa düzeyinde geçerlidir. Şu anda dünyada toplam bin 500 ERT unvanlı toksikologdan 21’i Türk’tür.  ERT sertifikasyon sistemi sınav temelli değil, öz geçmiş temelli bir sistemdir. Adaylar ERT kuruluna formatı belirli bir dosya hazırlayarak başvurmakta, “Eğitim”, “Bilimsel Aktivite” ve “Profesyonel Tanınma” başlıklı üç tematik alanda yeterli puanları sağlamaları durumunda ERT unvanını almaya ve kullanmaya hak kazanmaktadır. Her bir tematik alanda bazı ön koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir, örneğin; eğitim alanında ön koşul, ülkemizde ya da yurt dışında ilgili eğitimi vermeye yetkili akademik birimlerde “genel toksikoloji” alanında ya da toksikoloji alt dallarının birinde doktora yapmış olmaktır. 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Dernek ilki 1989 yılında Ankara-Hacettepe Üniversitesinde olmak üzere her üç yılda bir uluslararası katılımlı TTD kongrelerini düzenlemektedir. Bir sonraki kongre, 14-18 Kasım 2012 tarihleri arasında “8. Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-Laboratuardan Kullanıma İlaç: Toksikolojinin Rolü-” başlığıyla Antalya’da gerçekleştirilecektir (bilgi için www.ttdkongre2012.org). 2016 yılı Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonu [Federation of European Toxicologist and European Societies of Toxicology (EUROTOX)] Kongresi,  derneğin girişimi ve başarılı çalışmasıyla İstanbul Türkiye’ye alınmıştır. Ortalama bin 200-bin 500 kişilik katılımla gerçekleştirilecek toksikoloji alanının Avrupa’daki bu en büyük kongresi; 2001 yılında yine TTD tarafından İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilen kongre de ikinci kez ülkemizde yapılacaktır. TTD bunun yanı sıra, tek başına ya da diğer bazı kuruluşlarla birlikte toksikolojinin farklı alanlarında da kongre, sempozyum, seminer, yaz okulu, kurs gibi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bunun bir örneği olarak; 2013 yılında Interlaken-İsviçre’de gerçekleştirilecek olan EUROTOX-2013 Kongresi’nde Derneğimizce düzenlenmesi kabul edilen “Reactive Metabolites and Drug Toxicity: Contribution, Mechanisms and Novel Approaches” oturumu gösterilebilir. Derneğin düzenlediği ya da düzenlenmesine katkıda bulunduğu faaliyetler dernek internet sitesinde görülebilir (www.turtox.org.tr).  

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

2007 yılında yapılan genel kurulda verilen önerge doğrultusunda Klinik Toksikoloji, Toksikolojik Risk Değerlendirme, Çevresel Mutajenezis, Çevre ve Ekotoksikoloji ve Farmakovijilans ve İlaç Güvenliliği olmak üzere beş adet çalışma grubu kurulmuştur.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

TTD 1989 yılında EUROTOX’a katılmıştır. Türk Toksikoloji Derneği EUROTOX’un 16. üyesidir. Derneğimiz 1998 yılında ise Uluslararası Toksikoloji Birliği [International Union of Toxicology (IUTOX)]’ne katılmıştır.

2001 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen ve 2016 yılında yine İstanbul’da gerçekleştirilecek olan EUROTOX Kongreleri, EUROTOX’la birlikte yapılmaktadır. 1999 yılındaki “Developing Countries Congress” ise IUTOX’la birlikte gerçekleştirilmiştir.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Ülkemizde eczacılık fakültelerinin yanı sıra bazı tıp ve veterinerlik fakültelerinde toksikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans eğitimi iki yıl, doktora eğitimi ise en az dört yıl süre ile verilmekte, bu sürelerin yarısında belli bir krediyi tamamlayacak dersler alınmakta, geri kalan sürede ise deneysel tez çalışması yapılmaktadır. Bu eğitimin süresinin yeterli olup olmaması verilen eğitimin kalitesine bağlıdır. Dernek olarak bu eğitimin süresinden daha çok, niteliğinin önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

TTD, kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre için kabul edilebilir risk sınırları içerisinde yönetiminde risk değerlendirme sürecinin seçeneksiz olarak tek rasyonel yöntem olduğu görüşündedir ve çalışmalarında, bu yöndeki eğitim ve uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve ayrıca alanı içerisinde toplumun gereksinim duyduğu güncel olaylar hakkındaki yol gösterici rolünü sürdürmeyi amaçlamaktadır. Daha kısa vadede ise TTD, lisans ve lisansüstü düzeyde toksikoloji eğitiminde ülke çapında temel ölçütlerin belirlenmesi ve ayrıca, olası bir müfredat harmonizasyonu çalışmasını başlatacaktır.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1987

 

Üye Sayısı:

320

 

Kamu Yararı Statüsü:Sivil Toplum Örgütü

 

Yayınlar:

Toksikoloji Bülteni

(yılda iki kez)

                              

Adres:

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı, 35100

Bornova-İZMİR

 

Telefon:

0 232 373 91 73

Faks:

0 232 388 52 58

Web Adresi:

www.turktox.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

Başkan:

Prof. Dr. Hilmi Orhan

 

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Sinan Süzen

 

Genel Sekreter:

Dr. İlker Ateş

 

Sayman:

Dr. Emre Durmaz

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Doç. Dr. Sait Sofuoğlu

Dr. Ela Kadıoğlu

Dr. Pınar Erkekoğlu

 

Yönetim Kurulu Yedek

Üyeleri:

Prof. Dr. Hande Gürer-Orhan

Prof. Dr. Ahmet Aydın

 Yrd. Doç. Dr. Sumru Sözer Karadağlı

Prof. Dr. Cafer Turgut

Dr. Erdem Coşkun

Dr. Gözde Girgin

Dr. Aylin Üstündağ  

 

Denetleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Bensu Karahalil

Doç. Dr. Ülkü Ündeğer

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eken

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Uzm. Ecz. Sezin Palabıyık

Dr. Özge Cemiloğlu Ülker

Dr. Çiğdem Akdemir

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) halil CEVİK (GARSON)
16.09.2017 21:33:32
sayın münüfe hocaya nasıl ulaşabilirim cok acilihtiyacım var yardımcı olabilecek varsa lütfen bana 05395515118 nolu numarayı aramalarını rica eederim
People
18
2) Murat çifçi (Güvenlik)
20.11.2016 03:00:53
Eşim esra çifçi,yaklaşık dört yıl önce,miyesteni gravus hastalığına yakalandı,bir nevi tedavisi olmayan rahatsızlık.Münife hocamızla tanıştıktan sonra,eşimle okadar ilgilendiki.bir anne gibi.davrandı,hocamızın,eşime rahatsızlığını,en az konuma indirmesi.elinden gelen tüm imkanları kulanması.hocamızın yanı gittigimizde ailemiz gibi.annemiz gibi,davranıyor.eşimin bu rahatsızlıgı kısa bir süre içerisinde atlatmasında hocamıza borculuyuz.Herzaman duacıyız.okadar rahatızki hocamızı gördümüzde esim tedavisi bitmiş gibi hissediyor,aradan bes yıl gectikten sonra esimin hastalıgı olmasına ragmen,bizleri çocuk sahibi yaptırdı.normalde hiç bir hoca buna izin vermez,ama münife hocamız eşime,dokuz ay boyunca ne tedavi varsa hepsini yaptırıp.saglıklı bir sekilde.esim dogum yaptı ve gayette mutluyuz hocamızdan çok cok teşekür ederiz.yine söylüyorum.artık bizim hocadan daha çok annemizdir.Ben sahsım adıma böyle güzel saygı sevgi.işini seven.hastalarıyla ilgilenen ve bukadar kariyer bilgi sahibi olan.istanbul capa gibi hastenerde calışmıs birisinin bırakıp gaziantepe geliyorsa ben tesekkür eder ve gaziantep arastırma hastanesinde.başhekim olmasını isterim.sizlere herzaman duacıyız.işaallah idailinizde ne varsa o size nasip olur hocam.iyiki varsınız.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer