DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneğ
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Salih Çetinkurşun
01 Nisan 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 1975 yılında Ankara’da kurulmuştur. O yıllarda Hacettepe Üniversitesinde görev yapmakta olan Akgün Hiçsönmez, Münci Kalayoğlu, Nebil Büyükpamukçu, Naci Gürses, Nuri Kale, M. Ali Altın, Nevzat Uçaner ve Halil Atayurt ilk kurucu üyeler olup, ilk yönetim kurulunu oluşturmuşlardır. Kuruculardan Nebil Büyükpamukçu ve M. Ali Altın vefat ederek aramızdan ayrılmışlardır. Kendilerini rahmetle anıyoruz.

Derneğimiz ilk kongresini 1981 yılında İzmir’de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimiz, tüzüğünde yazılı olduğu gibi, çocuk cerrahisi uzmanlığının bilimsel ilkeleri ışığında çalışan ulusal bir hizmet örgütüdür. Derneğin amacı; çocuk cerrahisi alanında eğitim, araştırma ve hasta bakımı ile ilgili ulusal politikalar oluşturarak hem tedavi  hem rehabilite edici  hem de koruyucu yaklaşımları geliştirmek ve çocuk sağlığının çağdaş uygarlık düzeyinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Derneğimiz bu amaca yönelik olarak üyeleri arasındaki mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştiren etkinlikler düzenlemektedir. Yine üyelerimizin her türlü ortamda yasal haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla  gerekli girişimleri yapmak başta gelen görevlerimizdendir.

Her yıl düzenli biçimde, bilimsel açıdan geniş katkı sağlanarak kongremizi yapmaktayız. Bu yıl otuzuncusu yapılacak olan kongremiz, Ekim ayı içerisinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yine uzmanlığımız ile ilgili özel konulu sempozyum ve çalıştaylar her yıl birkaç kez yapılmaktadır.  

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Hayır. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, ülkemizdeki tüm çocuk cerrahi uzmanlarının tek derneğidir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Tüzüğümüze göre Derneğimize sadece çocuk cerrahisi uzmanları üye olabilmektedir. Derneğimizin, son yıl asistanlarının Derneğimize üye olabilmesi önerisi dernekler masasınca kabul edilmemiştir. Şu anki üye sayımız 400’dür.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Yaklaşık yüzde 70’inin üye olduğu söylenebilir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi 3 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimli genel kurul toplantımız,  19 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi 26 yıldır Derneğimizin yayın organıdır. Yılda düzenli olarak çıkan 3 sayı dışında bir de kongre özel sayısı bulunmaktadır.

 

Derneğinizin yeterlilik kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Yeterlilik kurulu vardır, ancak son 2 yıldır yeterlilik sınavı yapılamamıştır. Ancak önceki yıllarda yapılmış olup, yeni düzenlemeler ile bu yıldan itibaren yapılması yönetim kurulumuzca karara bağlanmıştır.

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Daha önceki yıllarda olduğu gibi iki basamaklı (yazılı ve pratik uygulama) sınav planlanmakta olup, Avrupa  “board” sınavı esas alınarak birden fazla değerlendirici olması düşünülmektedir.  

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Her yıl düzenlenen Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi dışında uzman ve uzmanlık öğrencileri için 7 temel alanda kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar, sayısı 5-7 arasında değişen eğitmenler ve sayısı 15’i geçmeyen kursiyer ile her yıl değişik merkezlerde eğitim kurulumuzca planlanıp yürütülmektedir.

Yine her yıl özel konularda çalıştaylar yapılmaktadır. Bu yıl sonunda, hipospadias konusunda İstanbul’da dünyaca tanınmış cerrahların da eğitici olacağı bir çalıştay planlanmıştır.

Yanık Çalışma Grubumuz, 2011 Ekim’inde yaptığı ilk kongre sonrası,  bu yıl ya da 2013 İlkbaharı’nda 2. Çocuk Yanıkları Kongresi’nin hazırlıklarına başlamıştır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Endoskopik Cerrahi, Yanık, Kolorektal Cerrahi grupları ve tıbbi terimlerde dil birliğini sağlama amaçlı Dil Grubu çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Dünya Çocuk Cerrahları Dernekleri Federasyonu  [World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS)], Avrupa Çocuk Cerrahları Derneği  [European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA)], Avrupa Tıp Uzmanları Birliği  [European Union of Medical Specialists (UEMS)], Akdeniz Çocuk Cerrahları Derneği  [Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS)] üyesiyiz. 2008 yılında EUPSA Kongresi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Avrupa “board”  sınavı İstanbul’da yapılacaktır.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Derneğin gelir kaynakları tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Ancak Derneğimizin gelirleri temel olarak üye aidatlarına dayanmaktadır. Son birkaç kongreden de Derneğimize belli miktarda gelir aktarılmıştır.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği  takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Dernek gelirleri büyük ölçüde üye aidatlarına bağlıdır. Üyelerimizin büyük çoğunluğu aidatlarını düzenli ödemektedir. Aidat ödemeyenler kongrede indirimli kayıt hakkından faydalanamamaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Uzmanlık eğitim süresi şu an geçerli olan Uzmanlık Eğitimi Tüzüğü’ne göre 5 yıldır. Daha önce geçerli olan 4 yıl, rotasyonlarda göz önüne alındığında çok yetersiz kalmakta idi. Bu tüzük ile rotasyonlar daha kısa tutulmuştur. Süre eğitim için yeterlidir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemizde  şu andaki çocuk cerrahisi uzmanı sayısı Avrupa Birliği standartlarına göre yeterli gibi görünmektedir. Ancak şu an eğitim kliniklerinde ve üniversitelerde bunun sıkıntısı yaşanmaktadır. Yeni kurulan tıp fakültelerinin öğretim elemanı ve özel hastanelerin ihtiyacı düşünülerek yeni uzman öğrenci kadroları planlı bir şekilde açılmalıdır. 

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Yönetim kurulumuzun kısa vadedeki planları şu şekilde özetlenebilir; yeni uzman ya da uzmanlık öğrencileri için yapılan 7 temel kursun her yıl geri beslemelerden elde edilen verilerle güncellenmesi, çalışma gruplarının artırılması, üyelerimizin özlük hakları ile ilgili olarak SGK ve Sağlık Bakanlığı ile gerekli iletişimin sürdürülmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi ile ilgili çabaların gösterilmesi (komisyon toplantıları gibi).

Uzun vadede ise; Derneğimizce çocuk cerrahisi özelinde ülkemiz çocuk sağlığı politikalarına katkıda bulunacak toplantı ve çalıştaylar planlanmaktadır. Böylece Derneğimiz, öncelikle kendi politikasını belirlemiş olacaktır.  Yine önce ulusal yeterlilik belgesine, daha sonra da Avrupa “board” belgesine sahip üye sayımızı arttırmak hedeflerimiz arasındadır.

Teşekkürler.

 

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1975

 

Üye Sayısı:

400

 

Yayınlar:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi

 

Adres:

Hatay Sokak, No: 20/20 Kızılay/Ankara

 

Telefon:

0 312 417 87 27

 

Web adresi:

www.tccd.org.tr

 

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:

Prof. Dr. Salih Çetinkurşun

 

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Hakan Çavuşoğlu

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr.  Gonca Topuzlu Tekant

 

Sayman:

Doç. Dr.  Tuğrul Tiryaki

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Nizamettin Kılıç

Prof. Dr. Emin Aydın Yağmurlu

Prof. Dr.  Orkan Ergün

 

   Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:       
Prof. Dr.  F. Cahit Tanyel

Doç. Dr. Onur Özen

Op. Dr.  İbrahim Aydoğdu

Prof. Dr.  Mehmet Demircan

Doç. Dr. Ayşe Karaman  

Op. Dr. Mustafa Candan

Prof. Dr. Can Taneli

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Hüseyin İlhan (Başkan)

Doç. Dr. M. Kemal Çiğdem

Doç. Dr. Mustafa İnan

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Prof. Dr.  Harun Gürsoy

Prof. Dr. Gazi Aydın

Op. Dr. M. Cem Bilen

 

Etik Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Selçuk Yücesan

Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu

Prof. Dr.  H. Ata Erdener

 

Etik Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Tanju Aktuğ

  Op. Dr. Ahmet Arıkan

  Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Nermin Erşan (hemşire)
02.08.2018 20:25:42
26 yil önce menier ameliyatimi gerçekleştiren sayin prof Dr Nebil Göksu yu kaybettigimizi yeni ogrendim, mesleğinde kaliteli en önemli si insanlığı ve vicdanıyla örnek bir insan di çok üzgünüz eşim ve ben Allah tan rahmet,ailesine ve tıp camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.
People
6
2) FULYA TURFAN ÖZTAN (BANKACI)
07.09.2017 11:27:11
Nebil hocamızı ,2008 de kızımın geçemek bilmeyen ve tekrarlayan kulak enfeksiyonları için hekim araştırırken tanıdık.Kulağına tüp operasyonları yapıldı ve iyileşti,sonrasında da kkb sıkıntılarımızda hastası olmaya devam ettik.Rüya nın yanağından makas alıp, "Rüya sen büyüyünce seni oğluma alacağım "diye takılırdı.Eşim dün arkadaşı için amaeliyat randevusu almak üzere araştırdığında vefat haberini öğrendik,derinden üzüldük!Çok tatlı ,sevgi dolu,titiz bir insandı.....allah ramet eylesin,,,,,
People
7
3) muhammed akyüz (öğretmen)
13.03.2017 12:33:40
nebil hocamda iki kulağımdan bir yıl arayla ameliyat oldum küçük yaşta geçirdiğim ateşli hastalıktan kulak zarlarım delinmiş ve ayrıca kireçlenme mevcuttu kulak zarlarımda. İlkokul 8. sınıfta ilk defa hastaneye gittiğimizde bu teşhis kondu ve kime gittiysek ameliyatın çözüm olmayacağını çünkü kireçlenmenin bulunduğunu emliyat olunduğu takdirde işitme gerilik olabileceği söylendi. Lise yıllarımda işitme cihazları kullandım çok sancılı lise dönemi geçirdim işitme cihazlarını kullanmaya başaladıktan belli bir süre sonra kulağımda bu zamana kadar olmayan akıntı oluşmaya başladı ve bundan sonrası benim için çok zor geçti. Akıntı olduğundan dolayı iştime cihazlarım sürekli bozuldu ve tamir için İstanbul'a gönderildi bense Yozgat'ta yaşıyordum, tamir süreci ve tekrar kargoyla cihazın elime ulaşması baya zaman alıyordu, uzun süre rapor alıp okula gitmediğim zamanlar oldu. Fen lisesini kazanmış başarılı bir öğrenciydim ancak lise yıllarım kulaklarımdaki rahatsızlıktan dolayı çok sıkıntılı geçti. Lise bitti ve üniversite sınavında düşük bir puan aldım, o yazın Yozgat'ta kbb polikliniğinde çalışan bir doktor Nebil Hoca'mı tavsiye etti. Kendisi de Nebil Hocamın Öğrencisiymiş bu işin üstesinden gelebileceğini belirtti. Ankara'ya gelerek Nebil hocamda muayene oldum ve kulak zarı ameliyatı olmam gerektiğini ancak işitmede yine gerilik olabileceğini belirtti. İlk ameliyatımı geçirdim işitmem biraz olsun düzeldi ve kulak akıntım geçti 1 yıl arayla diğer kulağımdan da ameliyat geçirdim bu kulağımda çok fazla bir gelişme olmadı bunu kendisi de ameliyattan önce belirtmişti. Bu kulağıma işitme cihazı takmaya karar verdim. Üniversitede de işitme engelliler öğretmenliği bölüm okuyarak mezun olduktan sonra özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Mesleğimi seçmemde yaşadığım problemlerin büyük etkisi oldu. Üniversitede bölüme birinci olarak girdim ve şu an odyoloji bölümünde yüksek lisans yapma şansımın olduğunu öğrendim ilerleyen dönemde bu bölümde yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Geçenlerde işitme cihazı pili almak için Ankara'daki odyoloji merkezini aradım ve malesef Nebil Hoca'mın vefat haberini de almış bulundum. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Gerçekten hayatımın rayına girmesinde Nebil Hoca'mın büyük etkisi oldu. Allah ondan razı olsun.
People
12
4) cengizhan (bankacı)
19.01.2017 18:26:00
ölüm haberini bugün bir arkadaşım doktor tavsiyesi istediğinde internete bakarken öğrendim. inanılmaz üzgünüm. çok çok iyi bir doktor olmasının yanı sıra çok iyi bir insandı. ettiğimiz sohbette de vatanını çok sevdiğini belli ediyordu. bir kulağımın duymayacağını söylemesine rağmen odasından memnun ayrılmıştım. Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
People
10
5) Ebru (Hekim)
26.11.2016 17:59:48
Nebil Hocamızı Ağustos 2016 da beyin kanseri sebebiyle kaybettik. Allah rahmet etsin. Tıp dünyasının ve ailesinin başı sağ olsun.
People
11
6) SEMİH BAYKUŞ (SAĞLIK ÇALIŞANI)
18.05.2016 00:38:40
rabbim nebil hoca gibi doktorlar nasip etsin daha önce ameliyat yaptı çok memnun kaldım 18.12.2015 te olduğum ameliyatı iyi geçti sağlığıma kavuştum fakat şuanda nebil hoca yurt dışında ulaşamıyoruz inşallah en kısa zamanda konuşma şansım olur çünkü bir ameliyatım daha var hayırlısıyla nebil hocada olurum ameliyatımı...
People
12
7) Melisa Akcan (Öğrenci )
15.02.2016 14:37:33
Meniere ameliyatı olan birisi bilgi verebilir mi acaba? Benim annem bu ameliyatı olacak fakat biz ailece tedirginiz
People
7
8) ayla özakay (sınıf öğretmeni olarak ama 8 yıldır zinsel engeli öğretmeni yapıyorum)
03.06.2014 21:12:50
hocam meneire emeliyatında kaç günde iyileşirim.kaç günde ayakta bağımsızca hareket edebilirim.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)