DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu
15 Şubat 2011, Salı

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1 Mayıs 2006 tarihinde merkezi Ankara olmak üzere kurulmuştur. Derneğimizin kuruluşunda 75 uzman kurucu üye olarak yer almıştır. Kurucu yönetim kurulunda, Prof. Dr. Dilek Arman Başkan, Prof. Dr. Sercan Ulusoy Başkan Yardımcısı, Uzm. Dr. Mustafa Aydın Çevik Genel Sekreter, Prof. Dr. Sırrı Kılıç, Prof. Dr. İftihar Köksal, Prof. Dr. Gaye Usluer, Doç. Dr. Yeşim Taşova ise üye olarak görev almışlardır. 2008 yılı içinde zamansız kaybettiğimiz, derneğimizin kuruluşunda ve gelişiminde çok önemli rolü olan Dr. Mustafa Aydın Çevik’i de rahmetle anıyoruz.

6 Ekim 2006 tarihinde ilk genel kurul yapılmıştır. En son 15 Mayıs 2010 tarihli genel kurul ile derneğimizin mevcut 4. Yönetim Kurulu görev almıştır.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin amacı; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek, ulusal politikalar oluşturarak enfeksiyon hastalıklarının önlenmesini, kontrolünü ve enfeksiyon hastalıklarından korunmayı teşvik etmek, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojinin tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek, mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

Sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının asli üye oldukları bir derneğin olmaması ana kuruluş gerekçesidir. Bu nedenle enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda karar sahibi ve tek yetkili olduğu bir dernek kurulması amaçlanmıştır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize sadece enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları asli üye olabilmektedir. Eğitimde olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlileri ve ilgili dal mensupları fahri üye olabilmektedirler. Araştırma görevlileri uzman oldukları tarihte dernek yönetimine başvurarak  asil üye niteliğini kazanıyorlar. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar ile tıbbın tüm alanlarında çalışan asistanlar, araştırma görevlileri, uzmanlar ve doktora yapmış olanlar derneğe üye olabilir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) toplam üye sayısı 785’tir. Türkiye’de Sağlık Eğitim ve İşgücü Raporu’na göre aktif çalışan uzman sayısı bin 102 olup, yüzde 50’si derneğimiz üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve üye seçimleri dernek tüzüğümüzde belirlendiği şekilde iki yılda bir yapılır. Son genel kurul 15 Mayıs 2010 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Ülkemizde bu alanda yayınlanan çok sayıda bilimsel dergi olması nedeniyle, dergi çıkarılması öncelikli hedeflerimiz arasında değildir. Derneğimiz faaliyetleri ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulan “EKMUD Bülteni” Ekim 2007 tarihinden itibaren yılda iki kez yayımlanmaktadır.

 

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu Uzmanlık Derneği ile eşgüdüm içerisinde, ancak özerk olarak çalışan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlilik Kurulu (EMEK) mevcuttur. Çekirdek müfredat oluşturulmuştur. EMEK e-akademi ile sanal ortamda, uzmanlık alanımızda çalışmakta olan eğiticilerin hazırladığı  yapılandırılmış eğitim modülleri aracılığı ile üyelerimizin sürekli meslekli gelişimine katkı sağlanmaktadır.

 

Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

Bu eğitim yılında ilk kez 18 Aralık 2010 tarihinde yeterlilik sınavı ilk aşaması gerçekleştirilmiştir. “On-line” gerçekleştirilen ilk yeterlilik sınavı olması özelliğini taşıyan sınav, 8 ayrı şehirde belirlenen merkezlerde yine eğitici arkadaşların gözetiminde bilgisayar başında gerçekleştirilmiştir. Sınavın ikinci aşaması Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav [Objective Structured Clinical Exam (OSCE)] şeklinde 1-5 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu sırasında gerçekleştirilecektir.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz kurulalı henüz 5 yıl olmamasına rağmen pek çok bilimsel faaliyette bulunmuştur. Bugüne kadar 3 kongre, iki bilimsel platform düzenlemiştir. Üçüncü bilimsel platform 1-5 Mart 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Bundan sonra da değişen yıllarda kongre ve bilimsel platformlar düzenlenmeye devam edilecektir. Ayrıca ilki rahmetli Dr. Mustafa Aydın Çevik tarafından düzenlenen Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu’nun 3’üncüsü 1-2 Kasım 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kronik Hepatit Tedavisinde Son Gelişmeler Sempozyumu, Erişkin İmmunizasyonu, Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye EKMUD Diyarbakır Cerrahi Enfeksiyon Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Ankara Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Erzurum Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi toplantısı 2008, Türkiye EKMUD Influenza toplantısı, EKMUD 1. Temel Mesleki Gelişim Kursu, EKMUD 2. Temel Mesleki Gelişim Kursu, Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Kursu, İleri Mesleki Gelişim Kursu ve 2. Epidemiyoloji ve Salgın Analizi Kursu’nu da diğer bilimsel aktiviteler arasında sayabiliriz. Ayrıca kuruluşundan itibaren EKMUD Ankara Günleri eğitim yılı boyunca ayda bir kez düzenlenmektedir. Bu yıl İzmir, Mersin, Malatya’da da EKMUD günleri düzenlenmektedir. Ayrıca bu yıl bilimsel platform sırasında gerçekleştirilecek olan Makale Yazım Kursu ve Tıpta İletişim Becerileri Kursu  yanı sıra 14-15 Şubat 2011 tarihleri arasında Viyana Klinik Araştırma Okulu ile ortak Farmakoekonomi Kursu, 2-3 Nisan 2011 tarihlerinde Hastane Kökenli Pnömoni: Kritik Kararlar toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Bilimsel çalışma grupları, uzmanlık alanımızla ilgili bazı konularda yapılacak çalışmaları teşvik amacıyla konu ile ilgilenen hekimlerin başkanlığında oluşturuldu. “Solid Organ Transplantasyon Çalışma Grubu” ve Yabancı Cisim Enfeksiyonları Çalışma Grubu Derneğin çatısı altında yer alan çalışma gruplarıdır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimizin afiliye olduğu dernekler: “European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”, “International Federation of Infection Control ve International Society of Chemotherapy”dir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

Dernek gelirleri üye aidatları, kongre gelirleri ve bağışlardan oluşmaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Uzmanlık alanımız ile ilgili süre beş yıldır. Bu süreyi eğitim açısından yeterli buluyoruz.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Ülkemiz nüfusu ve alanımızdaki uzman sayısı birlikte değerlendirildiğinde, 100 bin kişiye düşen uzman sayısı 1.34’tür. Bu sayının “Union Européenne des Médicins Specialits (UEMS)” verilerine bakıldığında diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu görülmektedir. Bu konudaki uzman açığı, günümüzde önemi ve sıklığı giderek artan enfeksiyon hastalıkları nedeni ile her geçen gün  daha fazla hissedilmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Uzmanlık alanımız ve üyelerimizin temel haklarını korumak birinci hedefimizdir. Kısa vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefimiz, eğitim alanındaki çalışmalarımıza ağırlıklı olarak devam etmektir. Bunun yanı sıra uzmanlık alanımız ile ilgili olarak sağlık otoritesi ve ilgili kuruluşlar ile birlikte ulusal enfeksiyon hastalıkları izlem ve kontrolü konusunda stratejik eylem planı geliştirmektedir. Bu kapsamda iş gücü planlamasına yönelik bir çalıştay ve influenza stratejik eylem planı oluşturmaya yönelik bir çalıştay gerçekleştirilmiştir ve tüm cerrahi derneklere yaptığımız davetin ardından başlayan cerrahide antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

 

Teşekkürler

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

1 Mayıs 2006

 

Üye Sayısı:

Toplam üye sayımız 785 olup 72 de İlgili dal üyemiz bulunmaktadır.

 

Yayınlar:

EKMUD Bülteni

 

Adres:

Bükres Sok. No: 3/7 06680 Kavaklıdere-Ankara

 

Telefon:

0 312 467 67 45

 

Faks:

0 312 467 67 46

 

Web Adresi:

http://www.ekmud.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu

 

Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Hürrem Bodur

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

 

Sayman:

Prof. Dr. Dilek Arman

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Özlem Kandemir

Doç. Dr. Yaşar Bayındır

Doç. Dr. Oğuz Reşat Sipahi

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Doç. Dr. Serap Gencer

(Genel Sekreter Yedek üyesi)

Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu

Doç. Dr. Oğuz Karabay

Doç. Dr. Neşe Demirtürk

Doç. Dr. Yusuf Önlen

Prof. Dr. Mehmet Parlak

Uz. Dr. Uğur Kostakoğlu

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Halil Kurt

Prof. Dr. Mehmet Taşyaran

Doç. Dr. Rahmet Çaylan

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Ayhan Akbulut

Doç. Dr. Gülden Ersöz

Doç. Dr. Nefise Öztoprak

 

Onur Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Emin Tekeli

Prof. Dr. Sırrı Kılıç

Prof. Dr. İlhan Özgüneş

Prof. Dr. Ali Kaya

Doç. Dr. Nail Özgüneş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer