DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Dernekleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk
18 Kasım 2007, Pazar
Dernekleri tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 22 Haziran 1970 yılında dokuz kurucu öğretim üyesinin bir araya gelmesiyle İstanbul’da kurulan göğüs hastalıkları uzmanlarının, ulusal, mesleki ve bilimsel ilk uzmanlık derneğidir. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin ilk başkanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meliha Terzioğlu’dur.

Prof. Dr. Meliha Terzioğlu’nun 24 yıllık başkanlığını takiben (1970-1994), 1994 -2000 yılları arasında Prof. Dr. Müzeyyen Erk (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı) ve 2000-2006 yılları arasında Prof. Dr. Mustafa Yaman (İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı) Dernek Başkanlığı görevini yürüttüler. 2006 yılından itibaren de ben TÜSAD’ın Başkanlığını yürütmekteyim.

2004-2006 döneminde yönetim kurulu bir taraftan yapısal ve yönetsel değişikliklere giderek Derneğin daha katılımcı, yeniliğe ve değişime daha açık hale getirilmesini sağlarken, diğer taraftan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği hedef tanımında yer alan “Mesleki ve Toplumsal Eğitime” daha fazla önem vermeyi amaçlayarak bu konuda girişimlerini ve etkinliğini artırarak sürdürme gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğinizin genel olarak faaliyet alanları nedir?
TÜSAD, göğüs hastalıkları alanında etkinlik gösteren bir uzmanlık derneğidir. Derneğimiz, üyeleriyle akademik ve mesleki bir dayanışma ortamı içerisinde, uzmanlık alanına yönelik tüm idari ve diğer konularda çalışmalar yürütmekte. Bu esnada Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşlarla işbirliği içerisindeyiz.

Alanınızda başka derneklerde hizmet veriyor mu?
Göğüs hastalıkları alanında bir uzmanlık derneği daha (Toraks Derneği) faaliyet gösteriyor. Ayrıca; allerji, uyku bozuklukları, yoğun bakım, akciğer kanseri, torasik radyoloji gibi alanımıza giren konularda, ciddi ve önemli çalışmalar yapan dernekler de var.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize ağırlıklı olarak göğüs hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ile fizyoloji uzmanları ve asistanları üye oluyorlar.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Göğüs hastalıkları uzmanlarının yüzde 75’i Derneğimize üyeler.

Üyelerinizle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?
Özellikle son dönemde elektronik ortamda oluşturduğumuz grup sayesinde tusad@yahoogroups.com) üyelerimizle her konuda iletişim içinde olabiliyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
İki yılda bir yapılıyor. En son Mayıs 2006’da seçimler yapıldı ve şu anki Merkez Yönetim Kurulu seçildi.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
“Solunum” isimli dergi periyodik olarak yayınlanmakta. Türk Tıp Dizini’nde indekslenmekte. Ayrıca hastalara yönelik eğitim dokümanları, kitapçıkları var ve yenilerinin hazırlıkları sürmekte. İki konuda da kitap çalışması yapmaktayız.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı?
TÜSAD, Toraks Derneği ile birlikte yeterlilik kurulunu kurdu. 7 yıldır yeterlilik kurulumuz çalışmakta.

Yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
5 yıldır yeterlilik sınavı yapıyoruz. Sınav teorik ve pratik olarak iki aşamalı yapılıyor.

Derneğinizin kamu yararı statüsü var mı?
Alanımızda kamu yararı statüsü olan tek uzmanlık derneği TÜSAD’dır. Merkezi İstanbul’da bulunan Derneğimizin, 28 Şubat 1978 tarih ve 7/15094 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
TÜSAD olarak bugüne kadar 29 ulusal kongre, bir Asya-Pasifik kongresi, çok sayıda uluslararası katılımlı sempozyum ve bölgesel sempozyum gerçekleştirdik.

Derneğin bilimsel çalışma gurupları var mı?
Derneğin solunum hastalıklarının farklı konularında etkinlik gösteren 10 çalışma grubu var. TÜSAD’ın 12 Kasım 2006 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda akciğer kanseri, astım ve alerji, fizyoloji, girişimsel pulmonoloji, infeksiyon, KOAH, tüberküloz, yoğun bakım konularında çalışma grupları belirlendi. Bu gruplara Ekim 2007 itibarıyla; Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vaskuler Hastalıklar ile Solunum Rehabilitasyonu grupları eklendi. 23 Aralık 2006 tarihindeki toplantıda çalışma grupları geçici yönetim kurulları; başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanlar seçildi.

Şubeleriniz var mı?
2006 yılında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin Kuruluş Tüzüğü’nün 14. maddesine uygun olarak Türkiye genelinde şubeler kurulması kabul edildi. Ankara Şubesi aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. İzmir şubesinin de kuruluş aşamasını tamamlanmış durumda.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Avrupa Solunum Derneği ve American College of Chest Physicians (ACCP) ile sürekli bir etkileşim içindeyiz. En önemlisi Asya Pasifik Kongresi (APCDC 2003) olmak üzere ACCP desteği ile birçok etkinlik gerçekleştirildi. Avrupa Solunum Derneği de kongrelerimizde kurslar düzenlemekte.

Dernek gelirleri nelerdir?
Üyelik aidatları ve kongrelerden elde edilen gelirlerdir. Ancak bu gelirler çok düşük düzeyde gerçekleşmekte ve neredeyse hepsi bilimsel etkinliklere ve desteklere harcanmaktadır.

Aidat gelirleri Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu?
Aidat gelirleri, kongre gelirinden daha az oluyor. Üyeler bazı aksamalar olabilmekle birlikte genel olarak aidatlarını ödemekteler.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli ya da fazla buluyor musunuz?
Bu aşamada 5 yıl yeterli görünmekle birlikte, yeni Uzmanlık Yönetmeliği’nde iç hastalıkları rotasyonu iki yıla çıkacağı için kalan süre yetersiz olabilir. Ancak eğitim süresi kadar eğitimin standardizasyonu önem taşımaktadır. Derneğimiz, diğer uzmanlık derneği olan Toraks Derneği ile birlikte, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu bünyesinde, Avrupa Solunum Derneğinin bir standart eğitim programı olan HERMES projesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şu an çekirdek müfredatın yaşama geçirilmesi aşamasındayız. Uzmanlık alanımızda Avrupa ve Amerika örneklerinde gördüğümüz yan dal konularının ülkemizde de kendi koşullarımıza uyarlanarak oluşturulması gerekmekte. Bu doğrultuda; yoğun bakım, uyku bozuklukları, girişimsel pulmonoloji ve onkolojik pulmonoloji yan dallarının acilen yaşama geçirilmesi, bu alanlarda dünyanın gerisinde kalmamamız açısından önem taşımakta. İlk aşamada yan dallar oluşturulamadığı takdirde bu alanlarda sertifika programları oluşturulması gerekli. Derneğimiz bu konuda Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuş ve bulunmaya devam etmekte.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Ülkemizde son dönemde sağlık alanında ciddi bir dönüşüm yaşanmakta. Şu an alanımızda çalışan hekimler eskisine göre çok yoğun bir hizmet talebi ve iş yükü artışı içindeler. Bu durum özellikle eğitim hastanelerinde kendini daha fazla hissettiriyor. Solunum hastalıkları alanındaki hastalık yükü, sevk zinciri, sosyal güvenlik şemsiyesi gibi birçok bileşeni olan bu konuda, kesin bir yorum yapmak zor olmakla birlikte, bir fazlalıktan söz edilemeyeceği kesin. Ancak eksikliğin ne boyutta olduğunun belirlenmesi biraz zor.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin başlıca hedefleri, solunum sistemi hastalıkları alanında mezuniyet sonrası eğitimi sürdürmek, bu alanda bilgiye ve deneyime ulaşımı kolaylaştırmak. Göğüs hastalıkları alanında, hastaların elde ettikleri sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek, üyelerimizin özlük ve mesleki sorunları hakkında politikalar oluşturmak, yasal ve bürokratik süreçlere etkin bir şekilde katılmak, solunum hastalıkları alanında yapılan bilimsel çalışmalara karşılıksız destek sağlamak olarak özetlenebilir.

Teşekkürler.
19/11/2007

Kuruluş tarihi: 1970
Üye sayısı: 1302
Kamu yararı statüsü: Var
Yayınları: Var
Şubeleri: Ankara, İzmir

26 Mayıs 2006 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla göreve başlayan üyeler:

Yönetim Kurulu
Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Can Öztürk

Dernek Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Yaman

Genel Sekreter
Doç. Dr. Ülkü Yılmaz Turay

Sayman
Prof. Dr. Günay Aydın

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Günseli Kılınç
Prof. Dr. Mecit Süerdem
Prof. Dr. Gülderen Şahin
Prof. Dr. Mustafa Özhan,
Doç. Dr. Ayşe Filiz Koşar
Prof. Dr. Kamil Kaynak
Doç. Dr. Attila Saygı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Reha Baran
Doç. Dr. Akif Turna
Doç. Dr. Murat Kıyık
Prof. Dr. Kürşat Bozkurt
Doç. Dr. Çiğdem Biber
Doç. Dr. Hüseyin Halilçolar

Denetleme Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Serdar Erturan
Prof. Dr. Arzu Mirici
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu


Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Canan Akman
Doç. Dr. Sevtap Sipahi Demirköl,
Uzm. Dr. Sevda Şener


Onur Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Müzeyyen Erk
Prof. Dr. Lütfi Çakar,
Dr. Saadettin Çıkrıkçıoğlu

Sosyal Faliyet Kolu Üyeleri
Dr. Ebru Şengül
Dr. Pelin Pınar Deniz
Doç. Dr. Ülkü Yılmaz Turay

Yazışma adresi:
Kocamustafa Paşa Cad. Esmer İş Merkezi No: 134/2 Cerrahpaşa/ İstanbul
Tel: 0212 632 27 17 Faks: 0212 529 58 68
Web: www.solunum.org.tr
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Aydan Sayılgan (Eğitimci)
23.11.2018 18:58:57
Çok başarılı ve çok değerli bir doktor ve bilim insanı idi. Her şeyden önce çok vicdanlı ve çok değerli bir insandı.
Hiç unutulmayacaktır. Huzur içinde, ışıklar içinde uyusun değerli Hocamız.
Aydan Sayılgan
People
9
2) gölgelice (dr)
01.03.2018 11:23:36

USA'dan yeni dönmüş, havan pek yerindeydi,
Lidokayin deyince kızmıştın bana hocam!
Laydokayın diyemez neyi bileceksin!..
On kişinin içinde ezmiştin beni hocam!..
People
3
3) Zeynep erdem (Dr)
10.02.2018 09:28:16
Sizin doç döneminizde öğrenciydim, sizi öğrencilere ve asistanlara çok kötü davranmanız dan ve onları aşağılamanızdan tanıyorum. Hiçte kendinizi anlattığınız gibi değilsiniz.
People
4
4) murat saygın (intörn doktor)
23.04.2014 16:27:41
araştırma görevlilerine burada yazdığınız gibi iyi davrandığınızı düşünmüyorum
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)