YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Uzmanlık Tüzüğü Taslağında Tehlikeli NoktalarProf. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

26.01.2004, Pazartesi

Tüm Yazıları
Medimagazin'in 29 Aralık tarihli 158. sayısında Nöroloji'nin Yan Dal Uzmanlığı yönünden önceki tüzükte Çırılçıplak bırakıldığını belirtmiştim. Yeni taslakta 4 yeni kıyafet uygun görülmüş. Bu kıyafetlerle utancımızdan kurtulacağımız için sevinçliyiz. Taslakta ileride Danıştaylık olabilecek noktalar bize göre şunlar olabilir;

1. Taslağın Madde-5'inde; a) Uzmanlık Kurullarına seçilecek Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri ve Eğitim veren SSK Hastanelerinden üyelerin hangi performans kriterlerine göre seçilecekleri belirtilmemiştir. Örneğin belirli bir kıdem, yurt dışında eğitim görmüş olma, yurt içi ve yurt dışı yayın durumu, konferansları, uygulamaları gibi bilimsel etkinlileri puanlandırılıp, asgari puanı tutturan Tüm Ülke genelindeki kişiler belirlenip ortak bir havuzda toplanmalı ve Kurul üyeleri ancak bu havuzdakilerden seçilebilmeli. b) Aynı maddedeki "Süresi bitenler tekrar seçilebilirler" ibaresi yine ileriye yönelik sakıncalar içermektedir. Üyelerin en fazla iki defa seçilmeleri kuralı konulmalı.

2. Madde-6: Maddenin c) bendindeki "Uzmanlık ana dallarının rotasyonlarının" ibaresi "Uzmanlık Ana Dal ve Yan Dallarının rotasyonlarının" şeklinde değiştirilmeli.

3. Madde-7: Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu'nu oluşturacak üyelerin seçimi için de "Performans Kriterleri ve Puanlar" uygulanıp "Üye olabilecekler Tıp ve Diş Hekimliği Havuzları" ndan seçme prensibi ile en fazla iki defa seçilme koşulu benimsenmeli.

4. Madde-8: Maddenin son paragrafında yer alan cümledeki "üç temsilci" hangi meslekten ve hangi kriterlere göre seçilecektir konusu açıklanmamıştır. Yanlış uygulama ve istismarlara yol açılmaması için açıklamalar olmalıdır.

5. Madde-9: a) Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonları'nı oluşturacak üyelerin seçimi için de "Performans Kriterleri ve Puanlar" uygulanıp "Üye olabilecekler Tıp ve Diş Hekimliği Havuzları" ndan seçme prensibi ile en fazla iki defa seçilme koşulu benimsenmelidir. b) "Bakanlıkça gerek görülen yan dallar için de aynı usul ve esaslara göre eğitim ve müfredat komisyonları oluşturulabilir." cümlesi "Çağdaş bilimsel gelişmeler gereği veya Yurt Dışında yapılıp Uzmanlık Tüzüğünde bulunmayan ve Bakanlıkça gerek görülen yan dallar için de................" şeklinde olmalı.

6. Madde-10: a) Maddenin a) bendindeki "uzmanlık ana dallarının" ibaresinin "uzmanlık ana dal ile yan dal uzmanlıklarının rotasyonlarının......" şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

7. Madde-17: Maddenin 2 nci paragrafında yer alan "Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgililere bildirilir." cümlesi ile sadece asıl kazananlar mı, yoksa asıl liste yanında ayrıca yedek listesi de olacak mı? Çünkü yine aynı maddenin 6 ncı paragrafında "asistanlığa başlamayanlardan boş olan kontenjanlara ÖSYM tarafından yeniden yerleştirme yapılır." demekte ve yerleştirmenin açıklaması yer almamaktadır. ÖSYM bu yerleştirmeyi bir sonraki sınavda kazananlardan mı, yoksa son sınavı yedek olarak kazananlardan mı yapacak açıkça belli olmamaktadır.

8. Madde-23: Maddenin c) bendindeki "Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin önceki asistanlıklarında geçen eğitim süre ve rotasyonları, yeni kurumca aynen kabul edilebilirlik sağlamaktadır. Bu durumun "Ancak yeni kurumdaki dalın giriş sınav puanı eski kurumdaki daldan düşük ve yeni kurum gelişmekte olan bir Eğitim Kurumu ise söz konusu olmalıdır" ibaresi eklenirse ileride olabilecek istismarları ve haksız kazanımları engelleyecektir.

9. Madde-25: Maddenin son fıkrasında "Yukarıdaki fıkraya göre asistanlıkla ilişkisi kesilenlerin, en geç bir yıl içerisinde asistanlık sınavına girip" ibaresi bu durumdaki kişinin aynı dal veya ayrı dal sınavına girmesini belirlememiş, sadece "eğitim süre ve rotasyonlarının yeni asistanlıklarının rotasyonundan sayılması konusunda 23 ncü maddenin (b) bendi hükümleri kıyasen uygulanır." demektedir. Adı geçen (b) bendi "Dalları değişen" şeklinde başlamaktadır. Buna göre 25 nci Maddenin son fıkrasının "Yukarıdaki fıkraya göre asistanlıkla ilişkisi kesilenlerin, en geç bir yıl içerisinde farklı dal asistanlık sınavına girip" şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır. Ancak Madde-29'da Uzmanlık sınavına 3 kez girdikten sonra başarısız olana en geç bir yıl içerisinde aynı veya başka dal sınavına girme hakkı tanımaktadır. Acaba her iki madde biri tez başarısızlığı, diğeri Uzmanlık sınav başarısızlığı olsa da farklı bir uygulamaya yol açmıyor mu? Bakanlığın Hukuk Danışmanlarının konuyu bu yönü ile de incelemeleri uygun olacaktır.

10. Madde-28: Son paragrafta "Uzmanlık sınavı jürilerinin oluşumu Bakanlık tarafından belirlenir" denmektedir. Sürekli olarak belirli kişilerin jüri olmasını engellemek amacıyla Bakanlık tarafından her Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlığı jürilerine girecekler listelenip, jüriler bu listeden ve tüm listedekiler bitmeden bir kişiye ikinci kez jüri üyeliği tanınmamak üzere bir yöntem uygulanması uygun olacaktır.

11. Madde-29: Maddede "Uzmanlık sınavında iki kez başarısız olanların asistanlıkla ilişkileri kesilir." denmekte, fakat sonraki cümlede bu asistanlar altı ay içinde bir kez daha bu sınava alınmakta ve bunda da başarı gösteremeyenlerin asistanlıkla ilişkilerinin bir daha kesileceği söylenmektedir. Yani ilişki kesme iki kez yapılmaktadır. Dolayısıyla ibarenin "Bu suretle asistanlıkla ilişkisi kesilenler, altı ay içinde son bir kez daha bu sınava alınırlar. Başarısız olanların asistanlıkla ilişkileri kesilir. Bunda da başarı göstermeyenler en geç bir yıl içerisinde girecekleri asistanlık giriş sınavında aynı veya başka dalda..........." şeklinde olması uygun olacaktır.

12. Madde-30: Madde'ye "Yurt dışında yapılan ve Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir Yan Dal Uzmanlığını yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış Yan Dal Uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri olanların Bakanlık Eğitim Dairesine yapacakları başvuruları, Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Uzmanlık Kurulunun da görüşleri alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler için belgeleri bilimsel yönden incelenmek üzere belirlenecek bir Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Ana Dal Uzmanlığına gönderilir. Uygun görülenler ilk seviye tespit sınavını başardıktan sonra, üç defadan fazla olmamak kaydıyla Yan Uzmanlık sınavına girebilirler. Uzmanlık sınav jürisi Madde-28'e göre oluşturulur.

13. Geçici Madde-7 ve Madde-8: a) Geçici Madde-7'nin "Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olduktan sonra bu Tüzüğe ve 14.5.2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tüzüğe ekli çizelgelerle yeni ihdas edilen, fakat bulunduğu Ana Dal Uzmanlığında Yan Dal olarak yer almayan bir yan dalda yurt içinde........." şeklinde değiştirilmesi daha açık ve anlaşılır olacaktır. b) Yeni ihdas edilen Yan Dal Uzmanlık başvurularının değerlendirilmesinde daha önce Bakanlığınızca hazırlanmış bulunan "Yan Dal Uzmanlığı için Bilimsel Aktivite ve Performans Belirleme ve Puanlandırma Kriterleri" nin kullanılması ve asgari olan 80 puanın değerlendirilme için kullanılması uygun olacaktır.

14. Ek çizelgede Ana Dal Uzmanlık süreleri Tüm Klinik Dallarda 5 yıl, bunların varsa yan dal uzmanlık süreleri 2 yıl olarak homojenleştirilmeli.

15. İç Hastalıkları ve Fiziksel Tıp'ta Yan Dal Uzmanlığı olarak yer almış olan Geriatri Yan Dal Uzmanlığı, hastalarının çoğu Yaşlı olup Demans, Parkinson, Serebrovasküler Olaylar, Hipertansiyon ve Aterosklerozun yer aldığı Nöroloji Uzmanlığına da yan dal uzmanlığı olarak konmalı.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer