KLİNİKLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
ACİL TIP
06 Ocak 2020, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Doç. Dr. Özgür Söğüt

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Acil tıbbın temel görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminde ya da yaralanma durumunda; hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi etmek ve daha ileri sakatlık ve ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Tanım olarak, uzun süreli takip gerektiren bakım hizmetleri acil tıp kapsamına girmez. Acil tıp, ölümlerin ve kalıcı sakatlıkların önlenmesinde gerekli olan hızlı müdahale ve hızlı karar vermeyi içeren bir bilimdir. Ülkemizde ilk kez “Acil Tıp Uzmanlığı”, Bakanlar Kurulunun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmî Gazete’de 93/4270 karar sayısı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiş ve “İlk ve Acil Yardım” adı ile bir ana dal kurulmuştur. 19 Haziran 2002’de Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile uzmanlık ana dalının adı “Acil Tıp” olarak değiştirilmiştir. İhtisasın süresi de Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde denklik problemleri yaşanmaması gerekçesiyle beş yıla çıkarılmıştır. 2002’de acil tıp uzmanlarının aldığı ilk doçentlik unvanından sonra, kısa sürede Türkiye’deki hemen tüm üniversitelerde acil tıp ana bilim dalları kurularak, acil tıp uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise 2006 yılında ilk defa acil tıp klinikleri kurularak uzmanlık eğitimine başlanmıştır. 26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kanun ile acil tıp uzmanlık eğitim süresi dört yıla düşürülmüştür.

Acil servisimize 16 Mayıs 2011 tarihinde ilk acil tıp uzmanı ataması yapılmış olup; T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından 07 Mart 2013 tarihinde acil tıp kliniği olarak uzmanlık eğitiminin verilmesi kabul edilmiştir. Sağlık Bakanlığımızın 27 Şubat 2014 tarih ve 43243 sayılı yazısı ile hastanemiz acil servisi üçüncü seviye olarak tescillenmiştir. Acil tıp kliniğimizde, 02 Temmuz 2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır.

15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de ve 6639 karar sayısı ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adında Türkiye’nin yalnızca sağlık alanında eğitim veren ilk devlet üniversitesi kurulmuştur. Kuruluş kanununda belirtilen Sağlık Bilimleri Üniversitesine, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin afiliye edilmesiyle uzmanlık eğitimi acil tıp ana bilim dalları tarafından devam ettirilmektedir. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik idari ve eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak acil tıp alanında hizmetlerini devam ettirmektedir.

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Acil tıp kliniğimizde, 02 Temmuz 2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, acil tıp alanında asistan eğitimini vermektedir. Şu ana kadar beş asistan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programını tamamlamış olup, eğitimleri ve tez danışmanlık hizmeti tarafımdan verilmiştir. Şu anda kliniğimizde 19 asistan olup, dört asistanımızın daha tez çalışması tarafımdan yürütülmekte olup, yakın gelecekte uzmanlık bitirme sınavına girmeleri planlanmaktadır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

2015 yılında, Acil tip kliniğine öğretim görevlisi ve eğitim sorumlusu olarak atandım. Şubat 2017 tarihinden itibaren, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak atamam gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren kliniğimizde Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticisi olarak görevimi sürdürmekteyim. İlaveten, kliniğimizde 14 Acil Tıp Uzmanı görev yapmakta olup, klinik eğitim faaliyetlerine aktif olarak katkı sunmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Acil servis hizmetlerinde 55 hemşire acil bakım hizmetlerinde görev almaktır. Ayrıca, kliniğimizde çalışan hemşirelerin sevk ve idaresini sağlamakla görevli bir sorumlu hemşire ve bir acil koordinatörü hemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerimiz 8 ve 16 saatlik şiftler hâlinde çalışmakta olup; bir şiftte ikisi hasta karşılama (triaj), sekizi yeşil alan [kan alma, elektrokardiyografi (EKG) çekimi, tedavi alanı vb.], üçü sarı alan ve dördü resüsitasyon ve kırmızı alan olmak üzere toplamda 15 hemşire çalışmaktadır. Toplam 17 hemşire oluyor? Ayrıca; kliniğimizde görev yapan 19 veri giriş elemanı, bir klinik sekreteri, altı hasta taşıma personeli ve üç temizlik personeli bulunmaktadır.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Eğitim programımız dâhilinde; müstakil 50 kişilik toplantı salonumuzda, her hafta Perşembe günü 09:00-13:00 saatleri arasında güncel konuların anlatıldığı seminer, literatür ve vaka sunumları yapılmakta, bazen de ulusal veya uluslararası bilimsel kongre/sempozyumlara katılan hekimlerimiz tarafından bu bilimsel toplantıların geri bildirimleri yapılmaktadır. Burada şunu vurgulamak isterim; eğitim seminerlerimize kliniğimizin tüm asistanları katılmakta ve seminer süresince acil servis hizmetleri yeterli sayıdaki uzman hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından, Ekim 2019 tarihinden itibaren her ayın bir günü İstanbul’daki acil tıp eğitim kliniklerindeki asistanların ve eğitim görevlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak bir seminer eğitim programı oluşturulmuştur.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde; bekleme salonu, sedye ve tekerlekli sandalye parkı, triaj alanı ve tedavi alanları olarak; yeşil alan poliklinik muayene odaları (dört adet), acil ortopedi poliklinik muayene odası, sarı ve kırmızı alan (monitörlü gözlem), iki adet resüsitasyon odası ve küçük cerrahi müdahale odası yer almaktadır. Ayrıca; laboratuvar, ultrasonografi (USG), röntgen, tomografi ünitesi, manyetik rezonans görüntüleme ünitesi ve iki adet gözlem (müşahede) odası mevcuttur. Her bir gözlem odasında 16 sedye, sarı alan 1’de 16 sedye, sarı alan 2’de 14 sedye ve iki izole oda, kırmızı alanda sekiz sedye ve iki izole oda bulunmaktadır. Acil servisimizdeki bekleme salonumuz geniş ve ferah olup, 160 m2 büyüklüğündedir. Hasta tedavi alanlarımız toplamda 1.170 m2 genişliğindedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Tedavi bakı alanlarımızdan yeşil alana günlük başvuran hasta sayısı 1.100-1.200 civarı olup; sarı alanda 60-70, kırmızı alan ve resüsitasyon odasında gülük ortalama 30 hastaya acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Acil tıp kliniğimizde nöbetler 24 saat usulü tutulmakta olup, ilk bir yıl 11 nöbet tutulur. İlk yılını dolduran asistan 10 nöbete düşer. Bundan sonra her altı ayda bir gece (16 saat) ve sonraki altı ayda bir gündüz (8 saat) azalır (yani yılda 1X24 saat nöbet düşer). Son bir yıl sekiz nöbetle asistanlık eğitimi tamamlanır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Mayıs 2013 ve en son Temmuz 2016 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme (TUKMOS) Komisyonu tarafından geliştirilen ve önerilen “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nı uygulamaktayız. Uyguladığımız acil tıp eğitim müfredatının amacı; eğitim sürecinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve bu eğitim süreci sonucunda acil tıp kliniğini yönetebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Buna göre her asistan eğitim süresince genel  (Kayıt tutma, epikriz ve rapor yazma, hasta hazırlama bakımı, konsültasyon isteme ve hasta sunma yetkinlikleri, hasta bilgilendirme ve onam olma yetkinlikleri, acil, olağanüstü durum, afet durumların yönetim yetkinlikleri vb.), klinik (göğüs ağrılı, karın ağrılı ve nefes darlığı hasta yönetimi vb.) ve girişimsel (endotrakeal entübasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, eksternal pacing, kardiyopulmoner resüsitasyon, tüp torakostomi, santral venöz kateterizasyon, sütür teknikleri vb.) olmak üzere temel ve ileri düzeyde yetkinliklerle donatılır.

Her yıl her bir asistan en az iki seminer ve en az üç makale/vaka sunumu yapar. Klinik içi bilimsel toplantılara ve vaka toplantılarına katılır. Bölgesel/ulusal kongre, sempozyum ve kurs gibi bilimsel toplantılara katılması sağlanır, teşvik edilir. İmkânlar ölçüsünde acil tıp alanında uluslararası kongrelere katılım sağlanır. En az bir araştırma projesi planlaması, yürütmesi ve yayın hâline getirmesi sağlanır, teşvik edilir. Yılda en az iki kez ölçme ve değerlendirme amacıyla sınava tabi tutulur.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

TUKMOS önerileri doğrultusunda, dört yıllık ihtisas eğitimi süresince, birinci yılını bitiren asistanları rotasyona gönderiyoruz. Buna göre; çocuk sağlığı ve hastalıkları iki ay, iç hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, seçmeli olarak; nöroloji veya göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji veya radyoloji uzmanlık alanlarına birer ay rotasyonlar olmak üzere toplamda dokuz ay rotasyon zorunludur. Uzmanlık eğitim sürecinin sonunda tez çalışması ve akabinde bitirme sınavı yapılır.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

2019 yılında SCI veya SCI-Exp indeksli dergilerde sekiz adet ve diğer uluslararası indeksli dergilerde dört adet olmak üzere toplam 2 makalemiz yayımlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde makalelerimiz bulunmakla birlikte, uluslararası ve ulusal kongrelere de birçok bildiri ile katılmaktayız. Bunların içinde, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu’nda “Validity of Serum Microrna-93 and Microrna-191 Levels to Reduce Unnecessary Computed Tomography in Adult Patients with Minor Head Trauma” başlıklı asistanımızın uzmanlık tez çalışması, En İyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü almıştır. Yine, 21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’ta düzenlenen “First Southeast European Congress on Emergency Medicine” Kongresi’nde “Predictive value of C-reactive protein/albumin ratio in patients with traumatic brain injury” başlıklı çalışmamız En iyi Poster Bildiri Birincilik Ödülü almıştır. Son olarak, 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Nevşehir/Kapadokya’da ATUDER’in düzenlediği Ulusal Tokskoloji Sempozyumu’nda “Vücut İçi Gizleme Yöntemiyle Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı:  Vücut Paketçisi Vakaları” başlıklı çalışması ile uzman hekimimiz En iyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Tüm akademik personelimiz, branşımızla ilgili ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara mümkün olduğunca katılabilmektedir. Her asistan yıl içinde bir iki kez sempozyum veya kongrelere katılabilme imkânı bulmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren klinik olarak Avrupa Acil Tıp Kongresi ve Dünya Acil Tıp Kongresi’ne asistan ve uzman hekimlerimizle katılım yapmayı planlamaktayız.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Acil tıp kliniğimizde iki adet USG cihazı bulunmaktadır. Bu sayede travma hastalarında E-FAST uygulaması, yatak başı EKG, USG kılavuzluğunda santral venöz kateter takılması ve parasentez gibi işlemler USG eşliğinde yapılabilmektedir. İlaveten, kliniğimizde 20 hasta başı monitör, sekiz adet defibrilatör cihazı, üç adet mekanik ventilatör cihazı ve bir adet  video laringoskop bulunmakta olup, hastalarımıza acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğimiz, yaklaşık altı yedi aydır İstanbul’un Avrupa yakasında Sultangazi’deki yeni binasında hizmet vermektedir. Şu an İstanbul’un en yeni ve en büyük acil tıp kliniği konumundadır. Hastanemiz tıbbi cihaz ve teknik donanım bakımından en yeni ve modern cihazlarla donatılmıştır. Aynı zamanda; dâhiliye, gastroenteroloji, nefroloji, nöroloji, kardiyoloji, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi, kulak burun boğaz, göz, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji gibi yataklı servisi bulunan birçok eğitim kliniğini bünyesinde barındırmaktadır. Hastanemiz Sultangazi Belediyesinin hemen arkasında yer alıp, fiziki şartları ve modern mimarisiyle dikkat çekmektedir. Hastanemiz ve acil tıp kliniğimiz; geniş alanları, ferah koridorları ve fiziki şartlarıyla kaliteli hasta bakımını öncelemektedir.

Kliniğimizde, acil durumlarda, acil servis imkânlarının en etkili ve verimli şekilde kullanılması için hastalar vital bulgularına, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre hızlıca değerlendirip hastaların aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak suretiyle gerçek acil hastalara zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak için “triaj” sistemi uygulanmaktadır.

Acil servisimizde geniş bir bekleme salonu, triaj alanı, hasta kayıt bölümü, yeşil alanda dört poliklinik muayene odası, acil ortopedi odası, kan alma odası, enjeksiyon ve EKG odası, cerrahi müdahale odası, tetanos-kuduz aşı birimi ve kayıt sekreterliği; ayrıca sarı-1 gözlem alanı, sarı-2 kritik hasta bakım alanı, kırmızı alan, resüsitasyon-CPR odası mevcut olup, tüm bakı birimlerinde birbiri ile entegre bir şekilde acil sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kliniğimiz İstanbul’da Avrupa yakasında modern ve ferah mimarisiyle, hasta çeşitliliğiyle acil tıp branşında uzmanlık eğitimi almak isteyen hekimler için son derece elverişli bir ortam sunmaktadır. Bu minvalde; acil tıp alanına ilgi duyan, mesleğini seven, bilimsel çalışmalarda yer almak isteyen hekim arkadaşlarımızı kliniğimizi ziyaret etmeye davet ediyor ve uzmanlık eğitimine bekliyoruz.

Teşekkürler.

Klinik Künyesi

Kuruluş tarihi: 2013

Klinikte görev yapan hekimler:

Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu

Doç. Dr. Özgür Söğüt

Klinik Uzman Hekimleri

Uzm. Dr. Neslihan Saçlı Kaytuoğlu

Uzm. Dr. Onur Kaplan

Uzm. Dr. Mustafa Uğur Göktaş

Uzm. Dr. Ozan Şahin

Uzm. Dr. İlhami Demirel

Uzm. Dr. Esra Ferdi Kuncan

Uzm. Dr. Işık Melike Ünlükaplan

Uzm. Dr. Gülşen Barlas

Uzm. Dr. Özgür Deniz Sadioğlu

Uzm. Dr. Hüseyin Ergenç

Uzm. Dr. Emine Özdoğan Şimşek

Uzm. Dr. Tarık Akdemir

Uzm. Dr. Selman Yeniocak

Uzm. Dr. Mustafa Öztürk

Klinik Asistan Hekimleri

Dr. Okan Bari

Dr. Olgun Demir

Dr. Halil Altınmaden

Dr. Rumeysa Süt

Dr. Abdurrahman Batu Batuge

Dr. Yunus Doğan

Dr. Sunay Yıldırım

Dr. Muhammet Salih  Topaloğlu

Dr. Muhammed Furkan Özden

Dr. Adem Az

Dr. Melis Akçınar

Dr. Rana Selen Temür

Dr. Tuba Betül Ümit

Dr. Tansu Aykan

Dr. Murat Kaya

Dr. İlker Eski

Dr. Hüseyin Aycan Özsemerci

Dr. Seçil Yeşilalioğlu

Dr. Halil Ahmet Bilginer

 

 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer