KLİNİKLER
T.C. SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinikleri
ÜROLOJİ
12 Şubat 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, T.C. SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinikleri Koordinatörü Prof. Dr. Ali Atan

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 1925 yılında Dr. Orhan Lütfü Somer tarafından kurulmuştur. Daha sonra klinik şefliği yapan hocalarımız sırasıyla Dr. Fevzi Tamer, Dr. Şemsi Özdilek, Dr. Suat Diker, Dr. İsmet Gürpınar, Dr. Engin Özege, Dr. Zuhal Akalın, Dr. Mesut Çetinkaya, Dr. Ali Atan ve Dr. Ali Memiş’tir. 1999 yılından 2011 yılı sonuna kadar hastanemizde üroloji ile ilgili sağlık ve eğitim hizmetleri Dr. Ali Memiş’in şefi olduğu 1. Üroloji Kliniği, Dr. Mesut Çetinkaya’nın şefi olduğu 2. Üroloji Kliniği ve Dr. Ali Atan’ın şefi olduğu 3. Üroloji Kliniği tarafından yürütülmekteydi. Sağlık Bakanlığının Kasım 2011 tarihinde yayımladığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birden fazla kliniğin olduğu branşlar birleştirilerek tek bir klinik haline getirilmiştir. Yeni uygulama ile şeflik sistemi ortadan kaldırılmakta, şef ve şef yardımcıları eğitim görevlisi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle hastanemizde eski yapıya göre var olan üç ayrı üroloji kliniği yeni yapılanmada birleştirilmiş ve tek bir klinik yapısı oluşturulmuştur. Bu yeni yapılanmada kliniğimizde dört tane eğitim görevlisi bulunmaktadır. Bunlar Prof. Dr. Ali Atan, Doç. Dr. Mesut Çetinkaya, Op. Dr. Müslüm Yıldız, Op. Dr. Murat Baykam’dır. Hastanemiz üroloji kliniği olarak sağlık hizmetlerinin üç grup halinde verilmesini ancak eğitim faaliyetlerinin, bir bütün olarak yapılmasını hedeflemekteyiz. Sağlık hizmetlerinin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde eğitim görevlilerine yardımcı olan 11 başasistan/uzman kliniğimizde çalışmaktadır. Bu uzman/başasistanlardan iki tanesinin Doçenttir: Doç. Dr. Altuğ Tuncel (2008 yılında) ve Doç. Dr. Cüneyt Özden (2011 yılında). Ayrıca, Dr. Altuğ Tuncel 2010 yılında Avrupa Üroloji Birliği tarafından yapılan yazılı ve sözlü “board” sınavını kazanarak “fellow” of “European Board of Urology (FEBU)” ünvanı da almıştır.

 

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Hastanemiz üroloji kliniği kurulduğu dönemden itibaren eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Halen kliniğimizde aktif olarak çalışan 16 üroloji asistanı bulunmaktadır. Bu asistanlar üç grup halinde Prof. Dr. Ali Atan, Doç. Dr. Mesut Çetinkaya, Op. Dr. Müslüm Yıldız ve Op. Dr. Murat Baykam’ın sorumluluğu altında eğitimlerini sürdürmektedir.

Kliniğimize gelen asistan arkadaşlarımız ilk yıl içinde genelde klinik işleyişi, dosya hazırlamayı ve hasta takibini öğrenirler. İlk yılın ikinci yarısından itibaren küçük cerrahi girişimleri uzmanların kontrolü altında yapmaya başlarlar. İkinci yıldan sonra uzman arkadaşlarımız ile beraber poliklinikte çalışmaya ve konsültasyonlara bakmaya başlarlar. Ayrıca, daha zor ameliyatlarda önce yardımcı olarak, sonra da bazı bölümlerini uzmanların kontrolü altında yapmak üzere ameliyat ekibine dâhil olurlar.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde dört eğitim görevlisi ile toplam 11 uzman ve başasistan görev yapmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimizde haftada iki gün teorik eğitim ve olgu konseyleri yapılmaktadır. Teorik eğitim için seminerler, güncel kılavuz bilgileri (Avrupa Üroloji Derneği ve Amerikan Üroloji Derneği) ve yeni uluslararası makalelerin çevirileri asistanlar ve uzmanlar tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. Olgu konseylerinde ise asistanların hastalara tanı ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca endokrinoloji, nefroloji, tıbbi onkoloji klinikleri ile de gerekli durumlarda ortak konseyler yapılmakta ve zor olgular tartışılmaktadır.

Kliniğimizde her sabah 07.00-07.30 arasında klinikte görev yapan en kıdemli asistan diğer asistanlar ile hasta viziti yapmaktadır. Takiben, klinikten sorumlu olan uzman/başasistan saat 07.30-08.00 arasında asistanlar ile hasta viziti yapmaktadır. Bu vizitler sırasında klinik sorumlu uzmanı/başasistanı asistanlar ile hastaları tartışmakta ve pratik eğitim vermektedir.  Klinik şefi ise 08.00-08.30 arasında şef yardımcısı, uzman/başasistan ve asistanlar ile hasta viziti yapmakta ve yatan hastalar ile ilgili olarak pratik bilgiler verilmektedir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak kliniğimize gelen asistanlarımızın toplam asistanlık eğitimi süresi 5 yıldır. Asistan arkadaşlarımız bu sürenin 4.5 yılını klinikte, 6 ayını ise dış rotasyonlarda tamamlarlar. Dış klinik rotasyonlarımıza genelde 3. yıldan sonra gidilmektedir. Dış klinik rotasyonlarımız Tıpta Uzmanlık Kurulu yönetmeliğine uygun olarak 3 ay genel cerrahi, 2 ay nefroloji ve 1 ay çocuk cerrahisi olacak şekilde yapılmaktadır.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Asistanlarımızın nöbet sayıları asistanlık sürelerine göre değişmektedir. İlk yıl asistanı ortalama 10 nöbet tutmakta ve nöbet sayıları asistanlık süreleri arttıkça azalmaktadır. Son yıl asistanları ise bir ayda 4-5 nöbet tutmaktadır. Nöbet sayıları az olmasına karşın son yıl asistanlarına uzmanlık öncesi sorumluluk verilmektetir. Son yıl asistanları, diğer asistanların çalışmalarının takibi, eksiklerinin tamamlanması, asistanların görev dağılımı, ameliyat program taslağının hazırlanması, klinik uzmanı ile beraber acil hastaların değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirirler. Nöbetlerde uzman doktor ve kıdemli asistan refakatinde acil hastalar değerlendirmekte ve gerekli olduğunda acil ameliyatlara girilmektedir.

Kliniğimizde görev yapan tüm asistanlar, asistanlıkları süresince rutin üroloji eğitimlerinin yanında mutlaka bilimsel araştırma çalışmalarına da katılmakta ve ihtisaslarının bitiminde ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca asistanlarımız bilimsel kongrelere katılarak bildiri sunumları yapmakta ve Türk Üroloji Derneğinin düzenlediği asistan eğitim programlarına devam etmektedirler. 2005 yılından itibaren yürürlüğe giren Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu önergesi gereğince yapılan Türk Üroloji Board Sınavı’nın yazılı ve sözlü aşamalarını o tarihten günümüze kadar kliniğimizden uzmanlık almış olan 16 kişi Türk Üroloji Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 43 erişkin yatağı ve 2 çocuk yatağı bulunmaktadır. Ayrıca, her gün hizmet veren üç ayrı polikliniğimiz vardır. Polikliniklerimizde üç uzman ile beraber üç asistan hizmet yürütmektedir. 2010 yılında polikliniklerimizde bakılan hasta sayısı 29.350 yapılan ameliyat sayısı ise 30.83’tür. Yatak doluluk oranımız yüzde124 civarındadır. 2011 yılında ise poliklinikte bakılan hasta sayısı 34167 yapılan ameliyat sayısı 5509’dur. Yatak doluluk oranımız yüzde105 civarındadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde toplam 18 hemşire ve 8 yardımcı personelimiz görev yapmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistanlarımızın teorik eğitimleri ve pratik uygulamaları Türk Üroloji Derneği tarafından hazırlanmış taslak müfredat programına göre planlanmaya çalışılmaktadır. Kliniğimizde mevcut teknolojimize uygun olarak açık, laparoskopik ve endoskopik olarak tüm ürolojik operasyonlar yapılabilmektedir.  Asistan arkadaşlarımız asistanlık sürelerine göre bu ameliyatlarda görev almakta ve pratik eğitimlerini tamamlamaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kliniğimiz sunduğu sağlık hizmeti yanında hastanemizin adına uygun olarak bilimsel araştırma faaliyetlerine de aktif olarak katılma gayreti içerisindedir. Bu amaçla, düzenli olarak ulusal ve uluslararası kongrelere konuşmacı olarak  katılıyor ve sunuyoruz. Bu kongrelere asistanlarımızın da azami düzeyde katılmalarını ve güncel bilgileri öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kliniğimizdeki eğitim görevlilerinin çok sayıda “SCI” ve “SCI-Expanded” kapsamındaki dergilerde ve ulusal dergilerde basılmış çok sayıda orijinal makale, olgu sunumu ve editöre mektupları, ulusal ve uluslararası kongrelerde yaptıkları sunuları ve konuşmaları bulunmaktadır. 2011 yılına ait “SCI” ve “SCI-Expanded” kapsamındaki dergilerde basılmış toplam 9 ulusal dergilerde ise 15 yayını vardır.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Üroloji kadın-erkek, çocuk-yaşlı tüm hastalara sağlık hizmetinin sunulabildiği, akademik ve klinisyenlik açısından memnun edici ve son yıllardaki ciddi teknolojik gelişimlere ayak uydurabilmiş, hem klasik açık cerrahinin hem de en üst teknoloji ile uygulanan endoskopik ve robotik cerrahilerin yapılabildiği cerrahi bilim dallarından biridir. Bu özellikleri ürolojiyi diğer cerrahi branşlara göre avantajlı hale getirebilmektedir. Cerrahi ihtisası düşünen genç meslektaşlarımızın tercihlerini yaparken bunları dikkate almalarını öneririm.

 

 

Klinikte görev yapan akademisyen, başasistan ve uzmanların isim ve unvanları

 

Klinik eğitim görevlileri:

Prof. Dr. Ali Atan

Doç. Dr. Mesut Çetinkaya

Op. Dr. Müslüm Yıldız

Op. Dr. Murat Baykam

Klinik uzman ve başasistanları:

Doç. Dr. Altuğ Tuncel

Doç. Dr. Cüneyt Özden

Op. Dr. Serkan Gökkaya

Op. Dr. Volkan Öztekin

Op. Dr. Süleyman Bulut

Op. Dr. Kağan Aktaş

Op. Dr. Özgür Akdemir

Op. Dr. Yılmaz Aslan

Op. Dr. Cihan Demirel

Op. Dr. Serkan Akdemir

Op. Dr. Özer Güzel

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer