KLİNİKLER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
GASTROENTEROLOJİ
08 Ocak 2020, Çarşamba

Bu sayıdaki konuğumuz, T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ve İdari/Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Osman Ersoy

            

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Gastroenteroloji Bölümü, 2003-2009 yılları arasında faaliyetlerini endoskopi ünitesi ve poliklinik hizmetleri şeklinde yürütmekte iken, 2009 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Kliniği açılarak yataklı servis hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kuruluşundan itibaren de klinik idari ve eğitim sorumlusu olarak benim yönetimimde, gastroenteroloji alanında hizmetlerini devam ettirmektedir.

Kliniğimizin poliklinik hizmetleri, iki genel poliklinik ve özelleştirilmiş poliklinikler ile devam etmektedir. Endoskopi Ünitesinde yapılan işlemlerin çeşitliliği her geçen gün gastroenteroloji alanındaki gelişmelere uygun olarak artırılmakta ve güncellenmektedir. Hastanemiz bünyesinde 2012 yılında Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) Ünitesi kurulmuş ve bu tarihten itibaren ERCP ile ilgili işlemler yapılmaya başlanmıştır. Aynı yıl içerisinde, ERCP Ünitesi bünyesinde endosonografi sistemi kurularak tanısal ve tedavi amaçlı endosonografik işlemlere de başlanmıştır. 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olmuştur. Bu tarihten itibaren Gastroenteroloji Kliniği, aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı bir “Bilim Dalı” olmuştur.  

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

ÖSYM tarafından yapılan 2009-YDUS Sonbahar Dönemi sınavı ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamında ilk kez yan dal uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu tarihe kadar Kliniğimizden beş gastroenteroloji uzmanı yetişmiş; uzmanlığını alan iki öğrencimiz, iki farklı üniversiteye öğretim üyesi olarak kabul edilmiştir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalından bir profesör ve iki yardımcı doçent, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği kadrosundan bir doçent ve üç uzman olmak üzere toplam yedi gastroenteroloji uzmanı görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Servis hizmetlerinde dokuz hemşire görev almakta iken, Endoskopi Ünitesinde beş ve ERCP Ünitesinde iki hemşire ile bir radyoloji teknisyeni görev yapmaktadır.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Eğitim programımız; her hafta pazartesi günü 12.30-13.30 saatleri arasında Gastroenteroloji-Genel Cerrahi-Radyoloji klinikleri ile multidisipliner konsey; salı günü 12.30-13.30 saatleri arasında gastroenterolojik onkoloji olgularının tartışıldığı Onkoloji Konseyi; çarşamba günü 12.30-13.30 saatleri arasında güncel konuların işlendiği seminer, literatür ve olgu sunumları yapılmakta, bazen de ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara katılan arkadaşlarımız tarafından bilimsel toplantıların geri bildirimleri yapılmaktadır. Perşembe günü 12.30-13.30 saatleri arasında ise Gastroenteroloji Konseyi yapılmaktadır. Ayrıca her ayın ikinci perşembe günü Gastroenteroloji, Medikal Onkoloji, Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji klinikleriyle gerçekleştirilen GEP-NET/GİST konseyi yapılmaktadır.

Eğitim programımız içerisinde yer alan seminer programları, literatür saatleri ve olgu sunumları ile güncel literatürü takip eden, sorgulayan ve tartışan yan dal uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Kliniğimizde gerçekleştirilen konseylerle aynı konunun aynı branştaki farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi; farklı kliniklerle gerçekleştirilen multidisipliner konseylerle ise aynı konunun farklı branşların bakış açıları ile değerlendirilmesinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim programımız, “pratiğe dayalı öğretim temeline” dayanmaktadır. Eğitim sürecinin verimliliğini objektif olarak değerlendirmek için uygun ölçme yöntemleri kullanılmaktadır.  Bu süreçte, uzmanlık öğrencilerinin bilimsel çalışmalara aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimiz dokuz yataklıdır. 2016 yılı içerisinde Kliniğimiz adına 813 hasta yatırılmış ve yatak doluluk oranımız 2016 yılı için yüzde 156 olarak saptanmıştır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

Hastanemizin 2016 yılı kayıtlarına göre 30.302 hastaya poliklinik hizmeti verilmiş, 2.433 hastaya kolonoskopi, 582 hastaya rektoskopi, 4.831 hastaya endoskopi ve 424 hastaya ERCP yapılmıştır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Yan dal eğitimi alan asistanlarımız ayda bir kez iç hastalıkları uzman nöbeti tutmaktadır. Aynı zamanda uzman doktor gözetiminde acil vakaların endoskopik işlemlerine katılmaktadırlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Ocak 2010, Nisan 2013 ve en son Eylül 2016 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme (TUKMOS) Komisyonu tarafından geliştirilen ve önerilen “Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nı uygulamaktayız.

Buna göre bir yan dal asistanı; üç yıllık yan dal uzmanlık eğitimi süresinde servis, poliklinik, ultrasonografi, endoskopi ünitesi ve ERCP ünitesinde görev alır ve birer aylık anesteziyoloji ve reanimasyon, radyoloji ve patoloji rotasyonlarını tamamlar. Her yıl en az iki seminer, en az dört makale sunumu yapar. Klinik içi bilimsel toplantılara, vaka toplantılarına, multidisipliner konseylere katılır. Bölgesel ve ulusal kongre, sempozyum ve kurs gibi bilimsel toplantılara katılması sağlanır, teşvik edilir. En az üç araştırma projesi planlaması, yürütmesi ve yayın hâline getirmesi sağlanır, teşvik edilir. Yılda en az iki kez ölçme-değerlendirme amacıyla sınava tabi tutulur.

Yan dal asistanlarının gerçekleştirdiği hizmetler, klinik beceriler, eğitim etkinlikleri, bilimsel çalışmalar ve ölçme-değerlendirme süreci kayıt altına alınmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

TUKMOS önerileri doğrultusunda, bir aylık anesteziyoloji ve reanimasyon rotasyonunu yan dal eğitiminin birinci yılında; birer aylık patoloji ve radyoloji rotasyonlarını ise yan dal eğitiminin ikinci yılında ilgili bölümlerin de onayı ile sağlıyoruz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

2016 yılında tamamı SCI veya SCI-Exp indeksli dergilerde olmak üzere toplam altı makalemiz yayımlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde makalelerimiz bulunmakla birlikte, uluslararası ve ulusal kongrelere de birçok bildiri ile katılmaktayız.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Tüm akademik personelimiz, bölümümüzle ilgili ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara mümkün olduğunca katılabilmektedir.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Endoskopi Ünitesinde iki adet işlem odası bulunmaktadır. Bu işlem odalarından birinde üst gastrointestinal sistem endoskopik işlemleri gerçekleştirilirken, diğerinde ise alt gastrointestinal endoskopik işlemler gerçekleştirilmektedir. Alt ve üst gastrointestinal endoskopik işlemleri gerçekleştirecek sayıda endoskop ve yeterli sayıda teknik malzememiz bulunmaktadır.

Kliniğimizin kendisine ait olan ERCP Ünitesi içerisinde ERCP işlemlerini gerçekleştirebilecek sayıda yan görüşlü endoskop ve yeterli sayıda teknik malzeme mevcuttur. Ayrıca lineer ve radyal tarama yapan endosonografi cihazı da bu Ünite içerisinde yer almaktadır.

Gastroenteroloji Servisinde ve Polikliniğinde ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Bu sayede karaciğer biyopsisi, parasentez gibi işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılabilmektedir. 

Kapsül endoskopi işlemlerinin gerçekleştirildiği kapsül endoskopi cihazı da ünitemiz içerisinde yer almaktadır.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, Kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimiz, endoskopik işler konusunda yeterli donanıma sahiptir. Gastroenteroloji alanındaki gelişmeler çerçevesinde yeni yapılanmalar gerçekleştirilerek yeni gelişmeler takip edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz içerisinde özellikle inflamatuar barsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve pankreas hastalıkları gibi özelleştirilmiş poliklinik hizmetlerimiz ile bu alandaki hastalara, konusunda uzman gastroenteroloji uzmanları ile daha iyi hizmet verilmesi amaçlanmıştır.

Türkiye’deki devlet hastaneleri içerisinde kapsül endoskopiyi ilk uygulayan merkezlerden biriyiz. Kapsül endoskopi alanında yaptığımız çalışmalarla ve bu konu hakkındaki bilgi ve becerimizin artması nedeni ile şu anda kapsül endoskopi alanında tanınan ve hasta yönlendirilen merkezlerden biriyiz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Gastroenteroloji alanına ilgi duyan, mesleğini seven, bilimsel çalışmalarda yer almak isteyen hekim arkadaşlarımızı yan dal eğitimine bekliyoruz.

Klinik Künyesi

Klinik Adı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gastroenteroloji Kliniği

Kliniğin faaliyete başlama tarihi: 2009

Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Osman Ersoy

Klinik Eğitim Görevlileri

Doç. Dr. Naciye Şemnur Büyükaşık

Yrd. Doç. Dr. Öykü Tayfur Yürekli

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahtacı

Klinik Uzmanları

Uzm. Dr. Eyüp Selvi

Uzm. Dr. Fatma Ebru Akın

Uzm. Dr. Aylin Bolat Demirezer

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer