İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 5 madde!
Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM tarafından kabul edildi.
İşte hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen 5 madde!
01 Aralık 2021 23:43 -

Hekimlerin ek ödeme ve ek göstergelerini düzenleyen, sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesinin yolunu açan maddeler iktidar ve muhalefet milletvekillerinin ortak hareketiyle bugün TBMM'de kabul edildi.

TBMM'de görüşülmekte olan 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddeler eklendi:


MADDE 2 - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(40.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(33.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına yürürlükten kaldırılmıştır.


"MADDE 3 - 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer lan "Bakanlık merkez teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (laboratuvarlar hariç) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında" ibaresi "Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar hariç)" şeklinde, "Maliye Bakanlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı," ibaresi ile "başhemşirelerde yüzde 200'ünü," ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkranın altıncı cümlesi ile maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur."

"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

"Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ödeme tutarları bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır. "

"Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, döner sermaye gelirlerinin yüzde kırkını aşamaz. Bu oran, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağandışı durumlarda Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50'sine kadar artırılabilir."

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.

"Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir."


"MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "410'u" ibaresi "770'i" şeklinde, "335'i" ibaresinin "695'i" şeklinde "180'i" ibaresinin "450'si" şeklinde ve "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiştir."


"Madde 5 - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde gerçekleştirilen ödenek aktarma işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesi ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununda düzenlenen ödenek aktarmalarına ilişkin sınırlamalara tabi değildir.'"


"MADDE 7 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu," ibaresi "Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı," şeklinde değiştirilmiştir."

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
4
1) dr.hesap uzmanı (uzman doktor)
14.12.2021 11:28:57
"gerçekler (uzman doktor)" ismini kullanan uzman doktor arkadaşım yazdıklarınıza katılıyorum. Sorunlarımızı sahiplenecek bir sendika kurabiliriz ama sayısal olarak üye sayısı düşük olacağı için toplu sözleşme masasına oturamayız, bu nedenle sadece uzman hekimlerin özlük hakları için mücadele eden bir uzman hekim derneği daha uygun gibi. Aile hekimi derneğini örnek alıp UZMAN HEKİMLER DERNEĞİNİ kurabiliriz. AHD, taleplerini dile getirmek ve çözüm bulunması konusunda örnek alınabilecek başarılı ve etkili bir dernek gibi görünüyor. En ufak bir olumsuzlukta ülke gündemine aile hekimlerinin sorunlarını aktarıyor. Biz uzman hekimler sendikalarda etkili değiliz, yönetimleri sağlık memurlarınca doldurulmuş durumda zaten, branş derneklerimiz çoğunlukla kongre, sempozyum ve diğer tıbbi çalışmalar ile uğraşıyor, tabipler odası toplumsal güncel konularla ilgili siyaset yapıyor, kısacası AHD gibi bizi anlayan anlatan bir Uzman Hekimler Derneği kurulmalı. UHD merkezi ANKARA ilinde olmak üzere öncelikle büyükşehirlerde bölgesel daha sonra il bazında şubelerini açmalıdır. Yöneticilerde öncelikle kamuda çalışan uzman hekimler olmalıdır. UHD'nin Kuruluş amacı ve yapacağı tüm çalışmalar tamamen uzman hekimlerin özlük hakları ile ilgili olmalıdır.
People
2
2) Feyzullah (Dr)
12.12.2021 23:23:35
21 Aralık'ta kaldığı yerden aynen devam eder Cemil bey, merak etmeyin. Meclisin iradesini, Sağlık Bakanının, hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini kim çiğneyebilir ki?
People
7
3) gerçekler (uzman doktor)
12.12.2021 19:58:50
şöyle bir okuyalım ilk olarak uzman veya pratisyen fark etmez(aile hekimleri hariç) artık doktorların bu sendikalardan kurtulup yeni bir sadece doktorlardan oluşan bir sendika kurmalı; neden türkiyedeki en güçlü sağlık kuruluşu hangisi tabiki aile hekimleri konfederasyonu istemedikleri hiçbir şeyi yaptıramıyorlar bunu herkes az çok görüyordur.Ayrıca şu anki sendikalar sağlık sen ,türk sağlık sen ses vd.,tüm hekimler bu işe yaramayan(ama doktorlar için işe yaramayan)sendikalardan istifa etmelidirler.ARTIK HEKİMLER UYANIN BİRLİK OLUN evet doktor var diye hastaneye hasta gelir sorun oldumu doktor yargılanır noluyor bu hemşirelere ebelere teknisyenlere vb. neredeyse kendini doktorlardan üst görecekler haddini herkes bilmeli burada sorun sağlık bakanlığı değil kesinlikle sendikalar ve kendinin değerini gösteremeyen DOKTORLARDIR.Esasında iyi oldu belki maymun gözünü açar bende sendikalayım eğer pratisyene verilecek 2500 uzman için söylenen 5000 den 1 kuruş aşağı olursa sendikadan istifa edeceğim bir gün kurulacak doktor sendikasınada üye olurum bizler doktor olmak için ne badireler atlattık biz ve ailemiz ya hiçbir doktorun çocuğu hemşire veya ebe olmuyor ama birçok hemşire ve ebenin çocuğu doktor olmak için uğraşıyor bu bile şu yardımcı sağlık personeline birşeyler anlatır.Ayrıca ocakta hemşire ebe vb(daha fazlasını hak ediyorlar) serbest döner sermayeye yapılacak %20 zammı sendikalar sağladı benim bildiğim bir tane doktor protesto etmedi ve bu doktorun alacağı kazançtan düşecekti.Ama doktora zam yapılınca tüm sendikalar ayağa kalktı birde unutmayın tüm doktorlar hemşirelerin işini yapabilirler evet başta zorlanırlar ama ya hemşireler neyin kafasını yaşıyor bu arkadaşlar
People
4
4) Mustafa Bölükbaşı (Doktor )
12.12.2021 17:54:24
Emekli doktor maaşlarına gelen zam haberlerini okuyunca şok olmuştum.,nedenine gelince özellikle pandemı dönemi sonrası bu kadar istifa bu kadar emekli olan ve yurtdışına gitmek için dil kurslarına kayıt yaptıran hekim varken zaten doktor ihtiyacı varken bu had safhaya çıkar bu yasanın çıkması için fiilen çalışan doktorlara da iyi bir zam gelmesi lazım ki insanlar emekli olmaktan veya yurtdışına gitmekten vazgeçsin diye. Sonuçta dediğime geldi ve yas geri çekildi. Otuz yıllık meslek hayatımda defalarca bu vaatler yapıldı ama verilen sözler tutulmadı. Çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama ben yeni düzenleme ile bir takım verilen sözlerin yerine getirimeyeceği kanaatindeyim.
People
6
5) Uzman dr (Kardiyo )
12.12.2021 14:52:22
Pratisyen hekimler neden bana 2500 uzmana neden 5000 diye bir yerlerini yırtmadı adamlar Zeki biliyor tus kazansa asistanlık yapsa daha çok maaş alabilir daha güzel olabilir kafası çalışıyor. Ama ysp öyle mi hiç sınava girmesin puan çekemesin lise mezununun yaptığı işi yapsın ama uzman dr benden çok kazanıyor diye ağlansın. Zeka farkı. Görün doktorun doktordan başka dostu yoktur bundan sonra hiç bir ysp anasını babasını toplayıp randevusuz muayene talep etmesin benden . Ey ysp ler siz şimdi ne yüzle whatsapp tan bedava doktorluk bekleyeceksiniz ananızı dananızı muayene için bedava ilaç yazdırmak için torpil isteyeceksiniz bedava doktorluk hizmeti nasıl bekleyeceksiniz Doktor kardeşlerim bu da gözünüzü açsın ysp olması gerektiği değeri verin
People
119
6) Cemil (Dr)
10.12.2021 17:04:18
Emekli hekim maaşlarına yapılan itiraz sonucu geri çekilen öneri, aynen uygulamaya geçirilmeli, Sayın CB ile SB nin sözü yerlerde çiğnenmemelidir.
People
367
7) Güngör (Dr)
08.12.2021 16:06:11
Vali maaşı emekli hekim ve pratisyen hekim maaşından kat be kat yukarıda iken, bunu bahane edip en çok zorda olan bu iki mağdur kesimin aleyhine bir oldu bitti yapmayın.
People
26
8) mehmet (tabip)
06.12.2021 21:50:55
iyi bari doktorlara yapılan zam geri çekilmiş.. hayır düşündüm bian acaba sabim e şikayet ederler miydi ?
People
55
9) Hakan (Dr)
04.12.2021 20:44:21
Sağlık çalışanları ikiye ayrılır
1.doktorlar
2.doktorların işlerini kolaylaştıranlar
Yerini bilenin değeri bilinir, diğerinin ömrü kendini ispat çabasıyla ziyan olur
People
64
10) drdeniz (uz.dr)
04.12.2021 11:13:57
hemşire nilay hanıma ; yorumunuzu yeni okudum , 32 yıllık hekimim, nilay hanım lütfen soyadınızı ve çalıştığınız yeri paylaşabilirseniz seviniriz, böylece yetersiz uzman hekimlerin kimler olduğunu anlarız, ama ben sizde böyle bir medeni cesaretin olduğunu zannetmiyorum, sizin gibiler ancak saklanarak korkakça perde arkasından konuşup , iş tutarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)