Sayıştay Denetim Raporu: Sözleşmeli hastane yöneticisini merkez teşkilatında çalıştırmayın
Sayıştay, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017 Denetim Raporu'nu yayımladı
Sayıştay Denetim Raporu: Sözleşmeli hastane yöneticisini merkez teşkilatında çalıştırmayın
16 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN

MEDİMAGAZİN-Sayıştay'ın yayınladığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017 Denetim Raporu'na göre 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli I sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerden olup, faaliyetlerini merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla verilen ödeneklerle gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

2017 yılı Bütçesiyle Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna 15.795.066.000,00 TL ödenek tahsis edildiği ayrıca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, faaliyetlerinin finansmanında, bütçe dışında kalan döner sermaye işletmesinden 26.670.807.365,61 TL kaynak kullanıldığı raporda yer alan diğer mali bilgi. 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından döner sermayeli işletmelerine tahsis edilen sermaye miktarlarının tam ve doğru şekilde muhasebeleştirilmediği görüldüğü tespit edilen raporda Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Kadrolarına Atananların Sözleşme Süresince Merkez Teşkilatı Yönetici Kadrolarında Görevlendirilmesi başlığı dikkat çekiyor. 

Söz konusu başlık altında şu bilgelere yer veriliyor: 

BULGU 5: Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Kadrolarına Atananların Sözleşme Süresince Merkez Teşkilatı Yönetici Kadrolarında Görevlendirilmesi

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşme yapılan hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcılarından bir kısmının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

663 sayılı KHK’nın mülga 30’uncu maddesinde; Kamu Hastaneleri Birliklerinin birlik teşkilatının, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluştuğu, birliğe bağlı hastanelerin, hastane yöneticisi tarafından yönetildiği, hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulduğu, mülga 31’inci maddesinde ise; hastane yöneticisinin, hastane ölçeğinde Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olup, hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden Genel Sekretere karşı sorumlu olduğu, hükmüne yer verilmektedir. Söz konusu KHK’nın mülga 32’nci maddesinde; ekli (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği ve bu personelin statüleri düzenlenmiştir. (II) sayılı cetvelde 500 hastane yöneticisi, 850 başhekim, 2000 başhekim yardımcısı için sözleşmeli kadrosu öngörülmüştür. Aynı maddenin (5) nolu bendinde; “Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Kurum Başkanı, genel sekreterle doğrudan; başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Uzman personel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri genel sekreter tarafından yapılır. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme yapılabilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle genel sekreterin değişmesi halinde başkanların ve başarısızlığa sebebiyet veren hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Ancak bunlar yeni görevlendirmeler yapılıncaya kadar görev yapar. Yeni hastane yöneticisinin göreve başlamasından itibaren, ilgili hastane başhekimi, müdürleri, başhekim yardımcıları ve müdür yardımcılarının; yeni başhekim ve müdürlerin göreve başlamasından T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 16 itibaren de yardımcılarının bir ay sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer.” hükmü yer almaktadır. Mülga 34’üncü maddede ise; hastanelerin; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacağı, değerlendirme sonuçlarına göre hastanelerin yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacağı ve Birliğin grubunun, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirleneceği, yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin; a) Grup düşürülmesi, b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi, d) (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, hallerinde Kurumca genel sekreterin görevine son verileceği, (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verileceği, yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen birliklerin ağırlıklı ortalamasının, Kurum Başkanının performansının ölçülmesinde esas alınacağı belirtilmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; her bir sözleşmede performans kriterlerinin belirlendiği, performans kriterleri açısından başarıların ölçüldüğü ve değerlendirildiği, bu değerlendirme sonucu olarak da genel sekreter ve hastane yöneticilerinin dolayısıyla da hastane yöneticisine bağlı olan başhekim, başhekim yardımcıları ile müdür ve müdür yardımcılarının sözleşmelerinin devam etmesine veya son verilmesine karar verildiği görülmektedir. Ancak hastane yöneticisi, başhekim ve başhekim yardımcısı sözleşmesi yapılan kişilerin bu görevlerde fiilen bulunmayıp merkez teşkilatında görevlendirildiği durumlarda sözleşme konusu işi yapmamakta, ait olduğu göreve ilişkin kadro boş bırakılmaktadır. Dolayısıyla sözleşme konusu iş yerine getirilmediğinden sözleşmelerin sona erdirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sözleşme yapılan sağlık tesisi veya birliğe katkılarından T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 17 dolayı hak edilmesi gereken ek ödemeler de o sağlık tesisi veya birlikte görev yapılmamasına karşın, kişilere ek ödeme olarak sözleşme yaptıkları yerden ödenmeye devam edilmektedir. Diğer taraftan söz konusu kişilerin merkez teşkilatında görevlendirilmesine ilişkin kararlar incelendiğinde; sözleşme süresince merkez teşkilatında görevlendirildikleri görülmektedir. 663 sayılı KHK’nin mülga 33’üncü maddesinde; sözleşmeli personelin ihtiyaç halinde Kurumun ve Bakanlığın merkez teşkilatında süreli olarak görevlendirilebileceği hükmü yer almaktadır. Ancak görevlendirmeler süreli değil sözleşme süresince yapılmıştır. 2451 sayılı “Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun” un 2’nci maddesinde (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılacağı belirtilmektedir. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Daire Başkanı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı da (2) sayılı cetvelde sayılmaktadır. Dolayısıyla müşterek kararla atama yapılması gereken görevlere sözleşmeli statüdeki kişilerden görevlendirme yoluyla atama yapılmış olmaktadır. Taşra teşkilatında belirli unvanlar için sözleşme yapılan kişilerin, merkez teşkilatında farklı unvanlarda görevlendirilmesi, sözleşmenin devam etmesi için öngörülen performans ve başarı kriterleri yönünden sözleşme konusuyla örtüşmediğinden; merkez teşkilatında görevlendirmenin zorunlu olması durumunda sözleşmelerin sona erdirilerek 657 sayılı Kanun kapsamında atama ve/veya görevlendirme yapılması gerekmektedir. Kamu idaresi cevabında; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin 18 inci fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.” hükmü uyarınca görevlendirmelerin yapıldığını belirtmiştir. Sonuç olarak taşra teşkilatında belirli unvanlar için sözleşme yapılan kişilerin, merkez teşkilatında farklı unvanlarda görevlendirilmesi, sözleşmenin devam etmesi için öngörülen performans ve başarı kriterleri yönünden sözleşme konusuyla örtüşmediğinden; merkez teşkilatında görevlendirmenin zorunlu olması durumunda sözleşmelerin sona erdirilerek 657 sayılı Kanun kapsamında atama ve/veya görevlendirme yapılması gerekmektedir.

 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
24/05-24/05 Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sağlığı KADIN... ANKA
24/05-25/05 Marmara Odyoloji Günleri-2019 DİĞER İSTA
25/05-25/05 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım ROMATOLOJİ İSTA
25/05-26/05 MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu NÖROLOJİ İZMİ
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA