Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!
Kamu personelini mali haklarındaki artışı düzenleyen 6. dönem toplu sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı.
Toplu sözleşmede ek ödeme ve diğer özlük haklarında hangi değişiklikler oldu? İşte maddeler!
25 Ağustos 2021 17:17 -

Kamu personelini mali haklarındaki artışı düzenleyen 6. dönem toplu sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık çalışanlarıan yönelik maddelerde şu değişiklikler dikkat çekti:

 

Tabiplere ek ödeme

MADDE 39- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonlarında bulunanların, aynı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

 

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

MADDE 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi

MADDE 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

MADDE 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri resmi ve dini bayram günleri için %25 artırımlı ödenir.

(2) Diyaliz, ameliyathane ve mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.

Ek ödeme

MADDE 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi

MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi

MADDE 12- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü, Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi hastanelerinin aynı birimlerinde görev yapan personeli (sözleşmeli personel dahil) hakkında da uygulanır.

B2 Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

MADDE 13- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına entegre olan B2 tipi 112 istasyonları için de uygulanır.

Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi

MADDE 14- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.

Sağlık tesisi kalite katsayısı

MADDE 15- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan

MADDE 16- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı

MADDE 17- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0,50 olarak uygulanır.

Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları

MADDE 18- (1) Sağlık Bakanlığına bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastanelerinin 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan

MADDE 19- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %7'si oranında ek puan verilir.

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatı

MADDE 20- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

Bazı sağlık tesislerinde görevli tabip dışı personele döner sermaye ek ödemesi

MADDE 21- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" oranı;

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 200",

b) Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde bulunmakla birlikte (a) bendinde belirtilenler dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) için "yüzde 180",

olarak uygulanır.

112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları

MADDE 23- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi

MADDE 24- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 25- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibareleri "yüzde 170" olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 26- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

MADDE 27- (1) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150" ibaresi "yüzde 170" olarak uygulanır.

Kadro unvan katsayısı

MADDE 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,10 puan eklenmek suretiyle uygulanır.

Sözleşmeli personelin yıllık izin ve süt izinlerde döner sermaye kesintisi

MADDE 29- (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerin belirlenmesinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile süt izni süreleri "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının zorunlu eğitimleri

MADDE 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların ilgili mevzuatı uyarınca almak zorunda oldukları zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme süreleri yılda 10 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilenlerin ise görevlendirme süreleri yılda 20 günü geçmemek üzere "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi

MADDE 31- (1) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerine bağlı E2 ve E3 tipi entegre ilçe devlet hastanelerinde çalışan diş tabiplerinin bağlı olduğu ağız ve diş sağlığı merkezi veya diş hastanesinin sağlık tesisi puan ortalamasının %80'i esas alınarak hesaplanan ek ödeme tutarı ile görev yaptığı ilçe devlet hastanesinde kendi tıbbi işlemler puanı üzerinden hesaplanan ek ödeme tutarlarından yüksek olanı esas alınarak ek ödeme yapılır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan ve döner sermaye ödemesi hastane ortalamasının altında kalan diş tabiplerine hastane ortalamasından döner sermaye ek ödemesi yapılır.

İcap nöbeti

MADDE 32 - (1) Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacaktır.

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 33- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

 

Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi

MADDE 40- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri 01/01/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmaya devam edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

MADDE 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır.

Nöbet muafiyeti

MADDE 42- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan Devlet memurlarından 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bulunanlara, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca süt izni süresinin tamamlanmasını müteakip taleplerine bağlı olarak gece nöbeti görevi verilebilir.


Sağlık Sen'den yapılan açıklamada ise değişikliklerle ilgili şu maddeler sıralandı:

1. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.
2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.  
3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 
4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 
5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 
6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 
7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.
8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.
9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 
10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.  
11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak. 
12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 
13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 
14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.
15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 
16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 
17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak.
18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı.


MEMUR-SEN’İN HİZMET KOLUMUZU İLGİLENDİREN BAZI GENEL KAZANIMLARI 

1. 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam.
2. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak.
3. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı.
4. 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek.
5. Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak.
6. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek.
7. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı.
8. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 
9. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
6
1) drwho (dr)
15.09.2021 10:03:51
hiç ağlayıp sızlamayalım...hakkımızı savunamıyorsak, şark kurnazlığıyla cüzdanımıza göz diken anlayışla başa çıkamıyorsak, başımıza geleni de hak ediyoruz demektir.
People
40
2) emre ertürk (tabip)
26.08.2021 14:42:47
Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Lise yıllarımda tıp kazanmak için girdiğim stres, üniversite sınavında Türkiye derecesi, Üniversitede akıttığım ter, tahsil ettiğim ilim. İnternlükte çektiğim çileler. Dökülen saçlarım, geçen gençliğim, bulduğum ciddi kronik rahatsızlıklar genç yaşımda. Maruz bırakıldığım TUS belası. Tıp hocalarının sadece kendi kurulu saltanatlarını umursaması. Doktorların sadece birbirine zulmedip asla birlik olmaması. Ben bir doktorum ve çok sevdiğim hemşire arkadaşlarım ile aynı maaşı alacağım artık her şey dahil. Peki ben neden bu çileyi çektim. Neden kendime bu ülkede bir gelecek göremiyorum artık. Mide intestinal metaplazi bulup istifa etmek zorunda kaldım beş kuruş parasızım.Çalışırken de her şey dahil 7 bin alıyordum doğuda bir ilde mecburimde. Tıpı kazanamadığı için üzülen arkadaşlarımın hepsi sefa sürüyor şu an ben neden bu haldeyim. Allahım çok yanlış tercihler yaptım ama niyetim hep iyiydi hep temizdi sen kurtar Ya RABBİM! 30 yaşındayım yurt dışına gidebilir miyim? Bir yıl nasıl finanse ederim buna hazırlanırken? Garson olarak başvursam İngiltere kabul eder mi? Tıp mezunu olduğum için illa zor prosedürlere mi tabi tutulurum? İngilterede garson olabilir miyim?
People
15
3) DR (OPR)
26.08.2021 14:17:41
HEKİMİN KENDİ SENDİKASININ OLMADIĞI BAŞKA SENDİKALARDA DA HEKİMİN DİĞER PERSONELE KIYASLA NİCELİK OLARAK BU KADAR AZ OLUMASI .... SONUÇ HEKİMLER İÇİN ANCA BU KADAR OLUR MAALESEF....
People
28
4) Buğra Kan (TOKTUR (dohtur))
26.08.2021 13:29:01
Sağlık ordusuyla, silahlı ordu arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de savaştadır.
Şayet siz savaş yapıp galib gelmesini beklediğiniz ordunuzun general ve subayları mesabesinde olan doktorların, her fırsatta ücretini kısar ondan alıp, er ve erbaşa verirseniz, BU SAVAŞTAN GALİBİYYET BEKLEMEYİNİZ! Sağlıkda ast üst ilişkisi iyice bozulmuştur. Artık bu ordudan verimli bir savaş beklemeyiniz!
Malesef Düünya sağlık realiteleri, Populizme kurban edilmiştir.
People
28
5) Can K (Hekim)
26.08.2021 13:11:18
Yine Sağlık Bakanlığı'nın yine çalışma barışını bozacak bir icraatı.
Covid nöbetleri için uydurdukları tuhaf katsayılarla personeli birbirine yeterince düşüremediler. Şimdi daha da tuhaf, eşi benzeri görülmemiş bir sözümona icraatla bunu başaracaklar. Tabip dışı personele zam yapın, kimse yapmayın demiyor. Ama artık lütfen ellerinizi doktorların cebinden çekin.
People
27
6) murat demir (doktor)
26.08.2021 11:16:58
Sağlık Sen ve yöneticileri anlamsız hiç bir getirisi olmayan bir sözleşme imzalamıştır. hekimdışı sağlık personeline bir market alışverişini bile sağlamayacak bir artı sağlayıp bunu da yüzdelik dilim olarak verip halka bütün sağlık personeline yüzde 20 zam yapılmış gibi göstermeyi becermişlerdir. hekim ve hekimdışı sağlık personelini her zaman yaptığı gibi karşı karşıya getirerek kendileri de aradan sıyrılmayı ustalıkla beceremişlerdir. bu yapılan tabiri caiz ise köylü kurnazlığından başka birşey degildir. tüm sağlık personeli emeklerinin karşılığını alamadığının farkında olmalıdır. sendika yöneticileri lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam edecek audi marka makam araçları özel şöförleri ile sizin sırtınızdan gezip muhteşem kazanımlarını sizlere anlatmaya geleceklerdir. Çocugunuza iyi bir gelecek sağlamaktan uzaktan tatile gitmenin hayalini kurarak yaşamaya pardon sürünmeye devam edeceksiniz.
People
31
7) ismail (uzm dr)
26.08.2021 11:08:52
Evet hemşire hanım o dönerde sizlerin hakkı doktordan fazla, malpraktis davalarında da sizleri ödemede ortak olarak görmek isteriz. Gelirde ortağız ama borç olursa biz değil doktor sorumlu demeyceksiniz.
People
49
8) maliyılmaz (uzdr)
26.08.2021 09:47:29
tüm sağlık personelinin sendikası olduğunu ileri süren sağlık sen bu kararla artık hekimlerin değil,hekim dışı sağlık çalışanlarının sendikası oduğunu teyit etmiştir
People
19
9) mehmet DURU (tıp dr)
26.08.2021 09:40:52
Hekimsen diye bir sendika var. Bu ve benzeri konularda ne düşündüğünüzü belirtirseniz insanlar sendikanızı biraz tanımış olur. biraz sesinizi duyurun ki yaşayıp yaşadığınızı bilelim.
People
25
10) m.m. (hekim)
26.08.2021 09:36:55
sağlık sen istifa
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)