Yardımcı doçentlikle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte 'Doktor öğretim görevlisi'nin tüm ayrıntıları!
Doktoradan sonra, doçentlikten önce zorunlu bir kademe olarak kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yardımcı doçentlikle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! İşte 'Doktor öğretim görevlisi'nin tüm ayrıntıları!
17 Ocak 2018 -

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli "profesör", "doçent" ve "doktor öğretim görevlileri"nden oluşacak.

"Doktor öğretim görevlisi", doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor.

- Yönetim Kurulu oluşturulacak

Üniversitelerarası Kurul oluşumunda yer alan "Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör" ibaresi, madde metninden çıkarılıyor.

Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu oluşturulacak.

Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen ve mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere 11 üyeden oluşacak.

Üyeler, farklı üniversitelerde görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek. Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanacak. Yönetim Kurulu üyelerine, Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.

Üniversitelerarası Kurul, doçentlik yeterlik belgesi başvurularında adayların yeterli yayın ve çalışmaya sahip olup olmadığına karar verecek ve yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi düzenleyecek.

Kurul, yükseköğretim kurumları dışından yapılacak doçentlik başvuruları için ek koşulları belirleyecek ve başarılı olanlara doçentlik unvanı verecek.

- Doktor öğretim görevlisi

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan "doktor öğretim görevlisi" kadroları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen bu kadrolara en çok 4 yıl süre ile atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Bunlar, yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar şunlar olacak:

"Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak."

Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

- Doçentlik ve atama

Doçentlik yeterlik belgesi başvuruları, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre yılda 2 kez yapılacak. Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için şu şartlar aranacak:

"Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.
Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak."

Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilecek.

Üniversiteler, doçent kadrosuna atama için, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

Doçentlik yeterlilik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvuracak.

Üniversite Yönetim Kurulu, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunamaması halinde, jüri, üç üye ile teşkil edilebilecek. Asıl üyelerden en az üçü üniversite dışından seçilecek.

Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıktan ayrıntılı raporlarını rektörlüğe gönderecek. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınacak. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra atamayı yapacak.

Yayın ve eser incelemeye ilişkin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkanlacak yönetmelikle belirlenecek.

- Kendi isteği ile ayrılan öğretim üyelerine dönüş hakkı

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları, talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami 12 saat ders verebilecek

Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri, başvuruları üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlarına dönebilecek.

- Tezsiz yüksek lisans ücretleri

Teklifle, tezsiz yüksek lisans ücretlerinin belirlenmesi yetkisiyle ilgili düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün muhasebe birimi hesabına yatırılacak. 

İlgili kanun ve mevzuatlar ile cetvellerdeki "yardımcı doçent" ifadeleri, bu ünvana ilişkin atıflar, "doktora öğretim görevlisi" olarak değiştirilecek.

Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, doktor öğretim görevlilerinin mali hakları düzenleniyor. Bu kapsamda yapılacak değişiklikle doktora öğretim görevlisi kadrosunda bulunanlara Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının yüzde 175'i, her ay üniversite ödeneği olarak ödenecek.

Yükseköğretim kurumlarında çalışmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak.

Böylece bu personele ilişkin Yükseköğretim Kurulunda bulunan merkezi yetki yükseköğretim kurumlarına aktarılacak.

Halihazırda "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle başka bir işleme gerek kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına atanmış sayılacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) barhan (dr)
19.01.2018 13:20:11
Sayın hocalarımıza ve müzmin yardımcı doçentlerimize geçmiş olsun.
People
5
2) hüdhüdkuşu (md)
19.01.2018 11:13:01
EAH'lerinde yıllardır çalışan üniversitelerdeki meslektaşlarından 2-3 belki de 5-10 katı efor sarf ederek doçent olanlara zamanın ve şimdinin en üst düzeydeki siyasetçileri ne dedi? Siz sayın hocalarımızın hakkı yeniyor bakanlığa bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kuralım özlük haklarınız yenmesin, mağdur olmayın. Hatta üniversite kurulana kadar sizleri kanunu arkadan dolaşarak vekaleten eğitim görevlisi atayalım dediler. Sonraki 5 yıl içinde liyakata bakarak istediklerini vekaleten eğitim görevlisi yaptılar ki hala atamadıkları kul hakkını yedikleri mevcut. Eğitim görevlisi olunca alınan 1-2 bin tl performans farkı yeterli olmadı ve zaten emekliliğe de yansımıyordu. Sonra üniversite kuruldu. Herkes umutla üniversitede kadro alacak sandı. Nerede ! Sadece atanacak kişinin isminin yazmadığı kişiye özel kadrolar açıldı ve açılmaya devam ediyor. Kul hakkı yemeye devam. Burada dendiği gibi ipteki cambaza bakarken başka şeyleri kaptırmayın, kaçan kurtuluyor.
People
6
3) kaan yesilkoy (yandal)
18.01.2018 22:54:05
Akademisyenlere de el attılar ya ! Bir o kalmış idi. Bunu da öys, teog gibi bozacaklar anlaşıldı. Neymiş yardımcı doçent titri kalkacak doktor öğretim görevlisi gelecek. Yardımcı doçentliğin dünyada tam karşılığı yokmuş. Sanki doktor öğretim görevlisinin var? Yorumları da anlamakta güçlük çekiyorum. Bazıları öyle şartlar sunuyorlar ki zannedersin nobel ödülü kriterleri. Ya arkadaş bir yardımcı doçent, doçent olacaksın. 3-4 yıl ekstra hakkıyla emek vermek yeter ? Niye uzatıyorsun bu kadar. Şimdi yardımcı doçentler tasarıdan sonra doktor öğretim görevlisi olacaklar. Tam bir rezalet.Üniversitede zaten devlette aldığın paranın yarısını alacaksın, bir sürü angarya var, öğrencisiydi, hocası idi. Paradan, zamanından, hayatından , çocuklarından fedakarlık yapacaksın birde titr ın düşecek. Kanun tasarısı geçtikten sonra bütün yardımcı doçentleri istifaya davet ediyorum. Periferde öğretim görevlisi kalmaz. Ha bu arada akademisyenlere laf atıp yok torpille geldi yok bu adamdan hoca olmaz idi diyenlere de buyrun akademik ortama diyorum
People
10
4) öz doçent (dr)
18.01.2018 22:29:01
sayın dr hakan,
doçentlikte sınav gereklidir. dünyanın her yerinde akademik anlamlardaki unvanlarda phD,doçentlik sınav vardır. 1980 öncesi yardımcı doçentlik yerine üniversitede baasistan kadrosu vardı. doçent olmak isteyen tez konusu alırdı. 5 yıl sürecek ve çoğu deneysel tez hazırlardı. bu konuda cerrahpaşanın ünlü cerrahı Tarık Minkari'nin "mizah zekanın zekatıdır" kitabını okumanızı öneririm. internet sahaflarında bulabilirsin. doçentlik tezi için hastabakıcı ile nasıl köpek topladıklarını ve cerrahpaşanın bodrumun basit ameliyathane ile deneysel oprerasyonlar yaptığını (hayvan haklarına karşı olmayan ameliyatlar) uzun uzun yazar. bu çalışmalardan doçentlik tezi hazırlar. bölümdeki fahri arel onu çaktırır vb vb... sonra pratik ve sözü sınav olur. sınav gereklidir. bu sınava tam 6 ay hazırlanmış ve bacakları heyecandan titreyerek başarılı olmuş bir kişi olarak bunun gerekli olduğunu savunurum. eğer bunu savunmayan çıkarsa o zaman tüm sınavları kaldırın. bu sınavın gerekliliğini savunmak için bu sınavı yaşamış olmak gerekir. sonunda sınava hazırlanırken bile öğreniyorsunuz. öyle 3-5 kişinin 3 saatte bilgi ölçtüğü sınav değil, " doçent olacak seviyeyi tarttığı bir sınavdır." tın tın uzman ile bileni nasıl ayıracaksınız. yayın demeyin yayın başka bir kriter. siz sınavı savunmuyorsanız vardır bir sebebi. sınavsız doçentliğiniz şimdiden hayırlı olsun.
People
9
5) Hakan (dr)
18.01.2018 16:53:20
Yeni sistem diye bir şey yok. Sadece 2547 sayılı kanunda Yrd. Doç. kelimeleri Doktor öğr. görevlisi ile değişti. Bunun dışında sözlü sınav kalktı.. Sözlü sınav doçentlik için geçerli bir kritermiydi? Tabiki değil. Daha önce hiç tanımadığınız bir hekimi bir saatte 2-3 soru sorarak yetkinliğini değerlendirme şansınız yok. Ayrıca doçentlk sınavını geçemip, yıllarca yard doç. kalan birisi yok. Yayın ve dil şartını sağlayan mutlaka birilerini bulup jurileri aratıyor ve geçiyordu. Kronik Yard doç.lik dil sınavını geçemeyen yada yayın şartını sağlayamayanlardan oluşuyordu. Böyle birisininde akademik kadroyu işgal etmesinin anlamı yok zaten bırakın çalışmayı seven ve kafası çalışan adamlar akademisyen olsun. Belli bir sürede şartları sağlayamayana yol verin gitsin.
People
12
6) bergen (dr)
18.01.2018 14:40:31
:" doçentlik vesilesiyle bir örnek sunumu" [gerçek bir olgu]. 25 yıl önce. yan dal uzmanlık eğitimimi bir İskandinav ülkesinde yaptım. bilindiği gibi "doçent" Almanya ve etkisindeki ülkelerde olan akademik rüştü ispat anlamına gelen unvandır. sınav dahil bir çok aşamaları vardır. ancak akademik kariyer düşünen hekimler bu yola girer. bize de 1933 reformuyla Almanya kökenli bilimcilerin önerisiyle girmiştir. Anglosakson sisteminde doçentlik yoktur. phD denilen doktora vardır.klinik dallar da dahil akademik hayatı seçen ekim phD yapar ve PhDsi olan hekim doçentlik akademik silsile kadrolarına atanır. bu İskandinav ülkesinde phD söyle idi. hekim uzmanlıktan sonra phD'e . bir konu alır. bu konudan araştırma ve yayın üretir. birbirini açan 5 dış yayın yapar bu yayından 4;ünde 1. isim .bir tanesinde 2 isim koşu vardır. yayınlar dergidelerde çıkınca bu yayınlar toplanır. giriş materyel method sonuçlar yazılır kısa şekilde ve ardınagan 5 yayın ayrı basım konulur ciltlenir. phD tezi olarak sunulur jüri önünde tez savunulur. tez savunma işi herkese açıktır aile bireyi bile dinler. başarı ise cübbe giydirilir. 1 kez bu sınava tanık oldum. akademik anlamda görkemli oluyor. adaöların düğünleri,akademik rütbe töreni ve cenazeleri bir saygın ağırbaşlı kural içinde. siyah elbise şart..buralarda ancak akademik hastanelerde phD yapılır. şimdi phD nin kalitesi baştan belli phD konusu 5 dış yayın çıkarmış. 4 tane 1 isimli yayın şartı adaylara çok zor geliyordu. uzun çabalarla sitemi değiştirmediler ama sadece 3 yayında 1 isim, 2 yayında 2 isim olabilir kararı verildi. 5 dış yayını baştan yap ki phD'nin kalitesinin evrensel olduğu baştan anlaşılsın kuralı asla değişmedi. İskandinav phD'leri dünya saygınlık gören phD'dir. bizdeki doktora tezleri araştırılsın kaçı ,SCI vazgeçtik bir alt gruptaki PubMed uluslararası indekslere giren dergilerde yayın oluyor..
People
10
7) himmetdede (dr)
18.01.2018 14:00:04
sayın dr bellevan'ın yazdığı gibi olay yardımcı doçentlik değil. orada yapısal değşiklik yok.puan 65 ten 55 'e iniyor. hoş 65 puanlık İngilizce bilgisi de kişinin pratik İngilizce bildiğini göstermez ya olsun diyelim.
asıl mesele "cambaza bak cambaza" diyerek doçentlikte sınavı kaldırıyorlar. sınav kalkınca doçentlik çok kolaylaşıyor. seviye düşerek sayıyı arttırarak kalite yakalanmaz. en basit evrensel kuraldır.bilim dünyası için de geçerlidir. bizim bölümde 2 yard doç vardı. biri, gecesini gündüzüne kattı, kabuslara girdi sınavı verdi doçent oldu. diğeri "hazır değilim" dedi ,girmedi. ee ne oldu şimdi. bölümde 2 doçent olacak biri sınavlı diğeri sınavsız.
People
6
8) Nil Şen (Doktor)
18.01.2018 13:27:07
Yard doçler öğrv görevlisi olunca maaşlar nasıl olacak, şuanda aralarında çok fark var düşecek mi?
People
13
9) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
18.01.2018 10:04:02
Zaten Beka Sorunu olduğunu iddia ettikleri Memleketin En Önemli Sorunu da Buydu...
Büyük iş Başarmışlar..( ! )

Gemi Her taraftan Su alıyor , Uğraştıkları Şeylere Bakın...

Cambaza bak Cambaza Taktiği..

Elleri Ayakları Çakşadı..
İyice Şaşırdılar...
People
12
10) doktor bu ne (dr)
17.01.2018 21:17:59
"cambaza bak" deyimini bilirsiniz. Milletin dikkatini bir noktaya , çekipr, bu arada asıl yapılmak isteneni kaş-göz arasında gerçekleştirmek için kullanılır.
basında, kamuda "yardımcı doçentlik değişiyor, yardımcı doçentliiği değiştiren yasa mecliste" diye söz ediliyor. yukardaki taslağı ki yarın öbür gün yasalaşır : yardımcı doçentlikte değişen isim ve yabancı dil puanın 70 den 55 düşürülmesi. insaf 70 fazla ise 65 yap, 55 ne oluyor. belli ki 70 puanı alamayan çok insan var. ben çevremde bu sınavadan 70 ve üstü alan çok insan bilirim. 70 alan bile sadece kendi dalıyla ilgili temel kitapları makaleyi okur. o kadar. yabancı dil konuşamaz,makale yazamaz. kongrelerde bildiri sunamaz bir cümle kurup tartışmada soru soramaz. buna defalarca tanık oldum. iste 70 70 diye çok buldukları bu düzeyde. halbuki orta okuldan beri herkes yabancı dil dersi alır!!!!
asıl konu bu arada "cambaza bak" dediğim doçentlikte işin bel kemiği sözlü ve pratik sınav kalkıyor. patagonya tıp dergisinde bir makale yaz, doçent olmak için yeterli. o kadar yeni tıp açıldı, tüm EAH'lar tıp fakültesi kapsamına alındı belli ki o sınavı aşamıyorlar ve sınav kalkıyor. eee sınavla doçent olan ne olacak.?oğlum geçen yıl doçentlik sınavında "çakmıştı" ben çok üzülmüştüm. oğlum bana " dert etme baba bir yol bulunur, burası Türkiye" demişti. ben de "oğlum bu işin Türkiye ile ne ilgisi var. bu evrensel bir sistemdir. doçentlik olmayan ülkelerde (anglosakson) PhD vardır o çok daha zordur ve juri önününde tez sınavın vardır yine sınavdır." demiştim... Oğlum benden 25 yaş genç ama olayı yakalamış burası Türkiye imiş. Haklı çıktı. Ne yapalım. Bir gecede tüm EAH lar da tıp fakültesi statüsüne kavuşmuştu ne oldu kalite arttı mı, oradaki akademik unvanlı meslekdaşların özlük hakları düzeldi. ama bu yasadan sonra artık elini sallasan doçente değer. öğrenciye,asistana,uzmana ve hastaya hayırlı olması dileğiyle...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori