YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı
Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar sözleşmeli olarak çalışabilmesine imkan sağlayan kanuni düzenlemenin detaylarına dair usul ve esasları açıkladı.
YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı
08 Aralık 2017 -

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim üyelerinin emeklilik yaş hadleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

Kanuni düzenleme neticesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 30 uncu maddesi; "Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bunlarla, net tutarı, en son bulundukları kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde belirlenmiş olan ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden sözleşme yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle devam ettirilir. Öğretim üyelerinin tabi olduğu yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler bu şekilde çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." şeklinde değiştirildi.


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN
SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Devlet yükseköğretim kurumlarında
emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeli Çalışma
Başvuru ve kabul şartları
MADDE 3 - (1) Yükseköğretim kurumlarının emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim
üyelerini sözleşmeli olarak çalıştırabilmesi için, senato tarafından bu hususa ilişkin nesnel ve
objektif kriterlerin belirlenerek öğretim üyelerine duyurulması gerekmektedir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, sözleşmeli olarak
çalıştırılmak için müracaatlarını, yaş haddini doldurmadan en az üç ay önce kadrosunun
bulunduğu bölüm başkanlığına, dekanlığa veya enstitü/yüksekokul/konservatuvar
müdürlüğüne yapması gereklidir.
(3) Kriterleri sağlayan öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılma teklifleri; bölüm
başkanının, anabilim dalı başkanı ve bölüm kurulunun görüşünü alarak vereceği gerekçeli
uygun görüş üzerine, fakülte/enstitü/yüksekokul/konservatuvar yönetim kurulu ile üniversite
yönetim kurulunun kararı ve rektörün teklifi ile Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.
Üniversitenin teklif edilen alandaki öğretim üyesi ihtiyacı ya da teklif edilen alanın
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlardan olup olmadığı
değerlendirilerek, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca sözleşmeli olarak çalıştırılması uygun
görülenler, emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren birer yıllık süreyle sözleşmeli
olarak çalıştırılabilirler. Sözleşmeler aynı usulle, öğretim üyelerinin yetmiş beş yaşını
doldurdukları tarihi geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer
yıllık sürelerle uzatılabilir.
Sözleşme ve ücretler
MADDE 4 - (1) Öğretim üyeleriyle üniversite arasında, net tutarı, en son bulundukları
kadroları için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları, üniversite
ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim-öğretim ödeneği, geliştirme ödeneği, makam ve
görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinde
belirlenmiş olan ek ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler 
yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret üzerinden sözleşme
yapılır.
İdari görev yasağı
MADDE 5 - (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri idari görev yapamazlar.
Senato üyesi olamazlar, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, bölüm ve anabilim dalı
kurulları ile fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar yönetim kurullarında görev yapamazlar
ve bu görevlere seçilecek üyeler için oy kullanamazlar.
Ödev ve sorumluluklar
MADDE 6 - (1) Sözleşmeli öğretim üyeleri hakkında kadrolu öğretim üyelerinin tabi
olduğu izin hakları, yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim üyeleri; 2547 sayılı Kanunun 40 ncı
maddesinin (b) fıkrası uyarınca görevlendirilemezler, 3 ay ve daha uzun süreli olarak üniversite
dışında görevlendirilemezler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
Geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükte bulunduğu sürece, anılan fıkra
kapsamındaki üniversitelerde uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 1/7/2017 tarihi ile bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih
arasında yaş haddinden dolayı emekli olan öğretim üyeleri, bu Usul ve Esasların yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde emekli oldukları yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli
olarak çalıştırılmak için müracaat edebilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş
haddinden emekliliğine üç aydan az kalan öğretim üyeleri, bu Usul ve Esasların yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarına
sözleşmeli olarak çalıştırılmak için müracaat edebilir.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun resmi internet sitesinde
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Anahtar Kelimeler:

yas duzenlemesi yok

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
3
1) hasan (karaka)
08.12.2017 14:28:17
ülkemiz büyük bir ihtiyacı giderilmiş olacak hayırlı olsun, hatta 85 olsa daha iyi değil mi?
SON HABERLER
ETİKETLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer