Bazı uzmanlara haksız olarak nöbet tutturuluyor
25 Şubat 2009 09:34 -

Doçent arkadaşın bu konu ile ilgili nöbet yönetmeliğini inceleyin ve hakkınızı koruyun yazısını okudum.
Yönetmeliği inceledim. Yan dal uzmanları yan dal nöbeti tutarlar ana dal nöbeti tutmazlar anlamına gelebilecek bir madde görmedim. Bu arkadaş yan dal uzmanı olarak branşında 5 uzman olamıyacağını bildiği için kendine göre yorum yapmış diye düşünüyorum. Çünkü konu girişindaki ifadede yan dalın mecburi hizmetini yaptığı için nöbet tutmaması gerekirmiş. Ben bu bağlantıyıda anlayamadım.
Saygılarımla. Uzm.Dr.M.K.Ö.

OKUYUCU KÖŞESİ:

Çocuk ve dahiliye yandal uzmanlarına bazı devlet hastanelerinde haksız olarak çocuk hastalıkları ve dahiliye nöbeti tutturulmaktadır.

Yandal uzmanları yaptıkları yandalların zorunlu hizmetlerini yaptıkları için kesinlikle nöbet tutmak zorunda değillerdir. Yandal uzmanları tek uzman olduğu için icap nöbetleri de yoktur ve evden konsultasyona da çağrılmaları mümkün değildir.

Yandal mağduru hekim arkadaşların kendilerini savunabilmeleri için yataklı tedavi hizmetleri yönetmeliğinin nöbetler kısmını aşağıda gönderiyorım.


Doç. Dr. A.A.


C - NÖBET ESASLARI

Madde 41 - Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazalara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.
a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar hiçbir surette kurumdan ayrılamazlar.
b) Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve nöbetinde geçen önemli olaylar, izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrılamaz.
Nöbeti teslim alacak vaktinde gelmediği takdirde, durum baştabibe bildirilir, gerekli tedbir alındıktan sonra eskisi ayrılabilir.
c) Nöbet günleri ancak baştabiplik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane müdürü tarafından daha önceden nöbet cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir.
d) Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.
e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içersinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda baştabip veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar.
Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.
f) Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek gurubu için ayrı ayrı düzenlenir. Nöbet listeleri aylık olarak hazırlanır; tabip ve doğrudan baştabipliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiplik, idareye bağlı personelin listesini hastane müdürlüğü, başhemşireliğe bağlı olanların listelerini ise başhemşirelik düzenler ve bunları baştabip onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baştabip odasına, nöbetçi tabip odalarına ve ayrıca kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sağlık müdürlüğüne gönderilir.
Nöbet listeleri normal günler için ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de ayrı olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık izinler dikkate alınır.
g) Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir nöbet defteri tutulur. Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri her gün hastane müdürü tarafından tetkik edilerek gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baştabibe iletilir.

NÖBET TÜRLERİ

Madde 42 - Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütülür. Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde tutulacağı hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edilir. Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarını da baştabip tespit eder.

A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti) : Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar.
Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.

B) Normal Nöbetler : Mesai saatleri dışında personelin mesai başlangıç saatini değiştirerek veya vardiya sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunların dışında kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet şeklidir. Bundan amaç; ilgili hizmetin mesai saati dışındaki devamını sürdürerek idari ve tıbbi hizmetlerde süreklilik sağlamaktır. Bu nedenle, bu nöbete kalan görevliler mensup olduğu hizmet bölümü amirinin yetki ve sorumlulukları ile mesleğinin yetki ve sorumluluklarını haizdirler.
Bu nöbetin tutulduğu kurumlarda, acil vak'alar için ayrıca nöbet veya hizmet birimi bulunmadığı takdirde acil vak'a muayenesini ve gerekli ilk yardım ve tedaviyi nöbetçi tabip yapar. Vak'a kendi branşıyla ilgili değilse süratle ilgili dal uzmanını ve acil vak'a için gerekli görülen diğer personeli de davet eder.
Bu nöbetle birlikte acil veya branş nöbeti tutulan kurumlarda normal nöbeti tutan tabip, baştabip yetkilerini haiz olarak sadece idari amir sorumluluğunu yüklenir.
Eğitim hastaneleri dışında uzman baştabip yardımcısı ile birlikte uzman tabip adedi normal nöbet tutmaya müsait kurumlarda baştabip yardımcıları da normal nöbete girerler.

C) Acil nöbetler : Uzman durumu müsait olan
kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tespit eder.
Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.
Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur.

D) Branş nöbeti :
Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabip ve personel ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabipliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez.

Madde 43 - Tabip Nöbetleri


A) Tek tabip bulunan kurumlarda, kurumda yatan hasta varsa, tabip arandığında bulunabileceği yeri bildirmekle ve akşam vizitlerini yapmakla görevlidir.
B) Baştabip dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur.
C) Baştabip dahil dört ve daha yukarı tabip bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak baştabip dahil beş veya yukarı tabip olduğu zaman baştabip nöbet tutmaz.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) GCA.A (GENEL CERRAH )
02.12.2019 10:25:33
YAN DAL UZMANLIĞI AYRI BİR BRANŞ OLMAYIP ANA BRANŞI TEMELDİR YANDAL UZMANLIĞI ALANLAR ALDIĞI AYRI BİR DİPLOMAMIDIRKİ NÖBETTEN AYRI TUTULUYORLAR NÖBETÇİ GENEL CERRAH ACİLDE TÜMÖR OBSTRİKSİYONU PERFERASYONU AMELİYATLARINI YAPACAK YAN DALCI ELEKTİF AMELİYAT ÇI OLACAK OYLEMİ YAN DAL YAPMAKLA ALDIĞI SERTİFİKADA HÜKÜMSÜZ BENCE HAKSIZ BİR UYGUL
AMA ANABRANSINDA NÖBET TUTMASI GEREKLİDİR
People
7
2) Uzm Dr MA (Hekin)
07.07.2018 17:45:46
Ben bu yönetmelikte yandal uzmanı nöbet tutamaz icap tutamaz, ilgili anadalında zinhar nöbet tutamaz diye en ufak bir hüküm göremedim. Kendisini Doc AA olarak tanitan arkadas nereden böyle bir yorum cikariyor acaba...
People
9
3) Ayşe Ören (Ped. Hem-Onk uzm)
25.06.2014 10:40:32
Bahsi geçen husus konusunda mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmakta olduğum kurumda klinik yöneticimiz mevcut pediatrist sayısının yetersizliği dolayısıyla tarafıma aylık 2 adet yenidoğan yoğun bakım nöbeti tutturmakta olup kendi yan dal asistanına nöbet tutturmamaktadır. Bu konuyu hastane yöneticimizle paylaştığımda ise yan dal asistanının nöbet tutma zorunluluğunun olmadığını ancak benim böyle bir zorunluluğum olduğunu kendisinden öğrendim.
Yan dal ihtisasını yaptık da kötü mü ettik acaba şimdi geri dönüp baktığımda şimdiki aklımla eğitimimin başlangıcında olsam bırakınız yan dal ihtisasını temel ihtisas bile yapmamayı tercih ederdim :(
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer