TAM GÜN YASA TASLAĞINA YÖNELİK CEVAPLAR-4.BÖLÜM
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aldülkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtladı
05 Mayıs 2008 08:09 -

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aldülkadir Atalık, Medimagazin okurlarının sorularını yanıtladı.

SORU
• Ben tıbbi farmakoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Bizlere hastane ortalamasının 0,8 katsayısı ile verilmektedir. Dolayısıyla uzman olduğumuz halde biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarının üçte biri oranında döner sermaye verilmektedir. Tam gün ile bu konuda bir düzenleme yapılacak mı?

Bu konu yönetmelik ile düzenlenecek, tasarı ile bir ilişkisi yok. Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliğinin konusuna giriyor bu.

SORU
• Nefroloji uzmanı olarak özel bir hastanede veya kamu hastanesinde çalışmak istiyorum, aynı zamanda da özel bir diyaliz merkezinde ruhsat işlemlerinde nefroloji uzmanlık belgemi kullanabilir miyim?

Hayır. Hekim, kamuda uzmanlık belgesini çalışırsa kullanamayacak. Özelde çalışırsa, birden fazla kurumda çalışması imkanı ayrıca düzenlenecek.

SORU
• Pratisyen hekimim ancak psikoterapi eğitimi aldım. Muayenehanemde psikoterapi hizmeti veriyorum. Hastanede ise diyalizde çalışıyorum. Çalıştığım alanlar farklı. Yasada buna ait bir düzenleme yapılacak mı? Yasa pratisyenleri de uzman gibi değerlendiriyor. Ya akupunktur eğitimi alanlar, onlar da istifa etmek zorunda mı kalacaklar?

Hayır. Çalışamayacak.

SORU
• Şu anda devletten istifa etmiş doktorun özelde daha önce part time kadrodaysa aynı özel kurumda full time olamaması anlaşılır gibi değil. Peki tersi olsaydı ben devlette daha önce partime çalışırken, devlette full time geçseydim hiçbir sorun olmadan full time olacaktım. Bu çifte standardın sebebi nedir?

Bu konu tasarıyla ilgili değil ama ayrıca genelgeyle ilan edilecek. Özel hastane ve ayakta teşhis ve tedavi merkezleriyle ilgili olan bu konu ayrıca duyurulacak.

SORU
• Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra üniversitelerde çalışan Yard. Doç. Doç ve Prof. maaş ve dönerleri devlet hastanelerinde çalışanlarınkine yaklaşacak mı?

Tasarı bu haliyle kanunlaşırsa profesörler için belirlenecek maaş tavanı daha yüksek olacak. Ancak tavanın yüksek olması farklı, onu alabilmek farklı bir şey. Bu, performansa, yapılan işe de bağlı. Sağlık Bakanlığı hastanesinde çalışan hekim için belirlenen tavan 10 bin 500 lira diyelim. Ama bu rakamı alabilen sadece birkaç kişiden ibaret. Çoğu kimsenin gece de çalışması lazım ki, o puana ulaşabilsin. Profesörlerin tavanı daha yüksek olacak; bizimki 10 bin 500 ise onlarınki 12 bin olacak. Ama tabi bu rakamı alabilmek ayrı bir husus, hocanın performansı ile de alakalı.

SORU
• 15.04.2008 tarihinde yapılan istifa sonrası açıktan atama kurasında atamam yapıldı. Henüz göreve başlamadım. Tam gün taslağında yer alan istifa sonrası atamadan faydalanabilir miyim?

Tabi, taslak bu şekilde çıkarsa yararlanabilir.

SORU
• Emekli pratisyen hekimim. Tam gün işyeri hekimi olarak çalışmaktayım. Aile hekimliği başlıyor. Yetkilendirilmiş aile hekimi olacağım. İkinci işyerime devam edebilecek miyim?

İşyeri hekimliği ile ilgili düzenleme ayrıca duyurulacak. Çalışma Bakanlığı bu konuda bir kanun çıkartacak ve biz de tekrar düzenleme yapacağız.

SORU
• Aynı işi yapmamıza rağmen eğitim hastanesindeki uzmanların ek ödeme kat sayısı devlet hastanelerindekilere göre neden düşük?

Uzmanların tavan ücretleri aynı. Sadece hastane performansı, doktor sayısının çok olması gibi nedenlerle ellerine geçen rakam düşük olabilir. Bu, ek ödeme yönetmeliğinin konusu, tasarının değil.

SORU
• Tam gün tasarısı kanunlaşmadan önce kamudan istifa eder ve SGK anlaşmalı bir tıp merkezinde başlarsam bir sorun yaşar mıyım?

Kamudan istifa etmek bir haktır, istifa edebilir. Tıp merkezleriyle için Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ile birlikte bazı kısıtlamalar getirildi. O yönden bir sıkıntı yoksa başlayabilir, bizim için bir sorun teşkil etmez.

SORU
• Ben daha önce Sağlık Bakanlığı dışında başka bir kurumda 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan bir hekimken istifa etmiştim. Tam gün yasası geçici maddesinde daha önce Sağlık Bakanlığında çalışıp da istifa eden hekimlere istedikleri takdirde dönüş imkanı tanınmaktadır. Bu imkan ben ve benim gibi olan hekimlere de tanınacak mı?

Bizim taslaktaki geçici madde sadece Sağlık Bakanlığında çalışırken istifa edenleri kapsıyor. Şu haliyle kendisi kapsam dışı.

SORU
• Döner sermaye ile hekime ödenen ek gelir yılın üçüncü ayından itibaren vergilerle eriyip gidiyor. Yıl sonunda üçte bir oranında azalıyor. Maliye Bakanlığıyla işbirliği ile bu konuda bir şey yapılamaz mı? Görev tazminatı özellikle mecburi hizmetle Doğu ve Güneydoğu Anadolu' ya gelmiş, yapmış olduğu hizmet puanıyla da daha yıllarca bu bölgeden ayrılamayacak olan hekimler için daha avantajlı hale getirilemez mi?

Vergi oranları, sadece hekimlere değil tüm gelir vergisi mükelleflerine uygulanan bir oran. Dolayısıyla Maliye Bakanlığının genel bir düzenlemesi. Diğer soruyla ilgili olarak, görev tazminatına yer verilen mesleklerde bu ayrım yapılmıyor; yani mahrumiyet bölgesi diye bir ayrım yok.

SORU
• Kanunda yer bulan acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yenidoğan ünitelerinde çalışan uzman hekimlerin döner sermaye gelirleri %20 daha fazlayken, aynı ünitelerde çalışan pratisyen hekimler fazla bir ödeme alamıyor. Tam gün yasasının birinci maddesinde tabipler için de böyle bir farklılıktan söz ediliyor. Yenidoğan ünitesinde çalışan bir pratisyen hekim olarak benim de döner sermaye gelirimde artış olacak mı?

Bu, ek ödeme yönetmeliğinin konusu.

• Ben TSK’da eczacı yüzbaşı olarak görev yapmaktayım. Merak ettiğim nokta şudur: Ben de kamuda çalışan bir eczacı olarak bu yasa kapsamında bu görev tazminatını alabilecek miyim?

Bu, Bakanlar Kurulunun kararına bağlı.

SORU
• Devlet hastanesinde çalışan uzman doktor istifa ederse 2 yıl süre ile SGK anlaşmalı kurumlarda hasta bakamayacak mı?(Muayenehane açmamak kaydı ile)

Bakabilecek.

SORU
• Tam gün yasasına göre mecburi hizmetteki doktorların durumu nedir? Bu personelin kamu veya özeli seçme hakkı olacak mı?

Mecburi hizmetle sanırım devlet hizmet yükümlülüğü kastediliyor. Devlet hizmet yükümlülüğü ayrı bir konu, bunu yapmak zorunda yoksa mesleğini icra edemez. Mecburi hizmet mesela, biz Bakanlık olarak bir hekimi yurt dışına uzmanlığa gönderiyoruz ve onun karşılığında hizmet alıyoruz. Fakat devlet hizmet yükümlülüğü konusu farklıdır, zorunluluğu vardır.

SORU
• 4924 kanun ile çalışan sözleşmeli personele nöbet ücreti ve icap nöbeti ücreti verilmemektedir. İcap nöbetinin izni de yoktur. Yeni yasada icap nöbeti tutan 4924 sözleşmeli uzman doktor ücret alabilecek midir? (Alabilmesi için 4924 sayılı kanunda değişiklik gerekmektedir.)

Taslakta bununla ilgili bir düzenleme yok.

SORU
• Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerindeki asistanlar ile üniversitelerdeki görevli asistanlar arasındaki gelir farkı aynı ülkede aynı işi yapan insanlar arasındaki adaletsizliği apaçık ortaya oymaktadır. Tam gün yasasından sonra asistan gelirleri ve haklarının ne olacağı konusunda bilgi verir ve bizlere de yer ayırırsanız seviniriz.

Taslakla birlikte, Sağlık Bakanlığı hastanesi ve üniversitedeki asistanların gelirleri eşitleniyor.

SORU
• Özel bir hastanede servis doktoru olarak çalışan pratisyen hekimim. Hastanede SGK anlaşması var ama ben SGK anlaşmalı hasta muayene etmiyorum, serviste çalışıyorum. Özel muayenehane açabilir miyim?

Açamaz. Çünkü çalıştığı kurumun sözleşmeli olup-olmaması önemli.

SORU
• İş yeri hekimliği ile ilgili bir soruya cevap net değil. Çalışma Bakanlığının hazırladığı kanuna katkı sağlanacağı cevaben yazılıyor. Çalışma Bakanlığı da taslak metninde de topu Sağlık Bakanlığına atıyor. Öğrenmek istediğim; elinde şu an sertifikaları olan doktor arkadaşların sertifikalarına Bakanlıkça onay verilecek mi? (Çalışma Bakanlığının taslak metninde ''Bakanlık onaylı sertifikalı işyeri hekimleri'' deniyor) Bu arkadaşlar hem kamu hem de işyeri hekimliği yapabilecek mi?

İşyeri hekimliği ile ilgili asıl yasal düzenleme Çalışma Bakanlığınca yapılabilecek. Biz. farklı kurumlarda çalışılabilmesiyle ilgili ilave düzenleme getireceğiz.

SORU
• Kadın doğum hekimiyim. Serbest çalışıyorum. Örneğin bir özel hastanenin kalp-damar hastalıkları ile SGK anlaşması var ama kadın doğum anlaşması yok. Bu hastanede SGK’sı olmayan özel sigortalı ya da ücretli hastaların doğumunu ve ameliyatını yaptırabilir miyim?

Hayır. Sağlık kurumunun SGK ile sözleşmesi halinde tüm branşları sözleşmeli kabul ediyoruz. Bu durumda hekimin ameliyat-doğum yaptırması mümkün olamaz.

SORU
• Şu anda sağlık ocağında 1300 YTL maaş ile çalışan pratisyen hekimin eline tam gün yasası ile ne kadar maaş geçecek? Ayrıca üniversitede asistanlık yapan hekimlerin maaşlarında bu yasanın bir etkisi olacak mı?

Görev tazminatı oranını Bakanlar Kurulu takdir edecek. Fakat maaş tavanı 750 YTL olarak belirlendi. Asistanların maaşlarında hem görev tazminatı hem de ek ödeme nedeniyle yasanın etkisi olacak tabi. Asistanların ek ödemesi artacak, görev tazminatı da ne kadar belirlenirse maaşları o kadar olacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)