Kimler sağlık grup başkanı olabilir?
Soru:
Yetkili kişiye,

Sağlık grup başkanlığı nedir? Nerede kurulur? Kimler sağlık grup başkanı olabilir? İl merkezinde sağlık grup başkanı olur mu? Aile hekimliği pilot uygulaması olan illerde il merkezinde sağlık grup başkanlığı nasıl kurulur ve kimlerden sorumludur? Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekiminin üstünde ayrıca sağlık grup başkanlığı oluşturulur mu? Sağlık grup başkanı il merkezinde kime karşı sorumludur? Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekiminin onayladığı işlem ayrıca sağlık grup başkanınca paraflanır mı? Bu konularda beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla
27 Nisan 2008 03:41 -

Soru:
Yetkili kişiye,

Sağlık grup başkanlığı nedir? Nerede kurulur? Kimler sağlık grup başkanı olabilir? İl merkezinde sağlık grup başkanı olur mu? Aile hekimliği pilot uygulaması olan illerde il merkezinde sağlık grup başkanlığı nasıl kurulur ve kimlerden sorumludur? Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekiminin üstünde ayrıca sağlık grup başkanlığı oluşturulur mu? Sağlık grup başkanı il merkezinde kime karşı sorumludur? Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekiminin onayladığı işlem ayrıca sağlık grup başkanınca paraflanır mı? Bu konularda beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla.

Cevap:
Sağlık Bakanlığının teşkilatı 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanmaktadır. Sözü edilen kararnamede Sağlık Bakanlığının merkez teşkilat yapılanması tanımlanmış olup 38. Maddesinde ise “Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.” hükümle, taşra teşkilatını yapılanması Bakanlığın insiyatifine bırakılmıştır. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller için il sağlık müdürlğü şeklinde örgütlenirken ilçelerde ilçe müdürlükleri değil de grup başkanlıkları şeklinde örgütlenmeye gitmiştir.

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının yapılanması ve görev tanımları Sağlık Hizmetlerini Yürütülmesi Hakkında Yönerge ile düzenlenmiş olup; sözü edilen yönergenin 25. Maddesinde “İlçe düzeyinde sağlık hizmetlerinden birinci derecede sorumlu yöneticiler, kaymakam ve sağlık grup başkanıdır.” demek suretiyle ilçe düzeyinde verilecek sağlık hizmetlerinin birinci dereceden sorumlu yönetici olarak sağlık grup başkanı tarafından ifa edileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı madde de sağlık grup başkanının ilçenin en üst düzeyde sağlık yöneticisi olduğu belirtilerek en az beş yıl hizmeti olan (tercihen halk sağlığı uzmanı) ve ikinci bir görevi bulunmayan tabipler arasından atanacağı, gerektiğinde de, sağlık ocağı hekimlerinden bazılarını sağlık grup başkan yardımcısı olarak görevlendirebileceği hüküm altına alınmıştır.

Sözü edilen yönergede sağlık grup başkanlarının görevleri şu şeklinde sıralanmıştır.

a) İlçedeki sağlık hizmetlerini planlamak, sağlık müdürlüğü tarafından gönderilen planların uygulanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin en yüksek nitelikte yapılabilmesi için gerekli işleri yürütmek,

b) İlçedeki sağlık hizmetlerini nicelik ve nitelik yönünden sürekli olarak değerlendirmek, ilçedeki sağlık kuruluşları ile ilgili görüşlerini, hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli gördükleri işleri yıllık olarak Sağlık Müdürlüğüne bir raporla önermek,

c) Her yılın Şubat ayı içinde, bir önceki yıl içinde ilçedeki kuruluşlarda yapılan işleri ve aksayan yönler ile ilçenin sağlık düzeyini kapsayan bir çalışma raporu hazırlamak ve bu raporu kaymakamlığa ve sağlık müdürlüğüne göndermek,

d) İlçedeki kuruluşların görevlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için gerekli malzemeyi belirleyerek Sağlık Müdürlüğüne bildirmek; gönderilen araç-gereç, ilaç, basılı kağıt ve öteki malzemelerin en verimli olabilecek şekilde, zamanında ve yeterli sayıda dağıtımını sağlamak,

e) Sağlık kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak birlikte ve ekip halinde çalışmayı sağlamak,

f) Sağlık kuruluşlarının hizmetlerini ve buralarda çalışan personelin çalışmalarını denetleyip hizmetin aksayan yönlerini saptamak; bu aksaklıkların nedenlerini belirlemek ve sorunların çözümlenmesi için gereken önlemleri almak; bu amaçla personeli destekleme, güdüleme, eğitme, ödüllendirme ya da cezalandırma işlemlerini yürütmek,

g) İlçedeki personelin disiplin amirliğini yapmak, sicillerinin verilmesini ve özlük haklarının yerine getirilmesini sağlamak,

h) Sağlık hizmetlerinde sektörler arası işbirliğini sağlamak amacıyla, kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla sağlık kuruluşlarının eşgüdümünü sağlamak,

ı) Her eğitim ve öğretim yılı başında Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il düzeyinde sağlık meslek liseleri uygulama alanlarının tespiti ve organizasyonu ile ilgili toplantıya katılmak, ilçe düzeyindeki planlamaları yaptırmak, uygulatmak ve takip etmek,

i) İlçede bulunan sağlık meslek liseleri ve sağlık eğitimi ile ilgili faaliyetlerin işleyiş ve yönetimini takip etmek, değerlendirmek ve eşgüdümünü sağlamak,

j) Sağlık grup başkanlığında aylık hekim toplantılarını yürütmek; bu toplantılarda ilçedeki sağlık sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmak, her kademedeki personelin hizmetle ilgili görüş ve önerilerini almak, uygun olanların gerçekleşmelerini sağlamak,

k) Denetimleri mevzuatla Sağlık Bakanlığı'na verilmiş olan sağlık kuruluşlarını denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,

l) İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na katılarak sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Diğer taraftan “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge”nin 24. Maddesinde İlçedeki toplum sağlığı merkezinin sorumlu hekiminin ayrıca grup başkanı olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla soruda belirtildiği gibi bu merkezlerin bulunduğu ilçelerde ayrıca grup başkanlığı gibi bir yapılanma söz konusu olmayacaktır. Merkezin sorumlu hekimi aynı zamanda grup başkanı olarak görev yapacak olup, grup başkanının görev ve yetki-sorumluluklarına haiz olacaktır. Sözü edilen yönetmelikte sorumlu hekimin grup başkanı olarak görevleri sıralanmış olup, bu görevler Sağlık Hizmetlerini Yürütülmesi hakkındaki yönergede sıralanan görevlerle aynıdır.

Memurlar.net

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)