Aile hekimleri sağa dönse ceza, sola dönse ceza alacak!
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği’nde puan uygulamasına geçiyor. Bakanlığın hazırladığı ve bugün yürürlüğe giren yeni ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ ile sözleşme esasları olmak üzere, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili pek çok konuyu yeniden düzenleniyor.
Aile hekimleri sağa dönse ceza, sola dönse ceza alacak!
16 Nisan 2015 13:28 - BUGÜN

Düzenleme kapsamında aile hekimlerine ihtar puanları verilecek ve ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşmeleri vali tarafından sona erdirilecek. Aile hekimlerine uygulanacak ihtar puan cetveline göre mazeretsiz nöbete gelmeyenlere 20 ihtar puanı verilecek. 5 kez mazeretsiz nöbete gelmeyen aile hekimlerinin sözleşmeleri feshedilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni yeniden düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte aile hekimliğinin sözleşme, ücretlendirme, kesintiler ve nöbetlerle ilgili yeni uygulamalar yer alıyor.

Yönetmelik aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları, aile hekimliği uygulamaları kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını kapsıyor. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya halk sağlığı müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülecek.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi, çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi, mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak kesintisiz on gün görev başında bulunulmaması, sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüz seksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi, menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi, hüküm giyme, gözaltına alınma veya tutuklanma hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması halinde kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği taktirde sözleşmeleri feshedilecek.

Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılacak. İzin, rapor ve bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla Müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilecek. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılacak. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin kayıtlı kişiler için; gebeler için (3) katsayısı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, diğer kişiler için (0,79) katsayısı esas alınacak. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin yüzde 78,5’i, Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin yüzde 113,5’i, ödeme yapılacak. Bin puanın üzerinde kalan puanlar tavan ücretin on binde 5,22’si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenecek.

KİŞİSEL SAĞLIK KAYITLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYANLARA 50 İHTAR PUANI

Düzenleme ile aile hekimlerine aile hekimlerine ceza puanı verilecek. 100 puana ulaşan hekimin sözleşmenin iptal edilecek. Bakanlık tarafından 35 kural belirlendi. İhtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılacak. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilecek. İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, THSK’nın verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık müsteşara itirazda bulunabilecek. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirecek. Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, vali tarafından sona erdirilecek. Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamayacak. Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilecek. İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılacak. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Uygulama kapsamında nöbete mazeretsiz gelen aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek. Ayrıca iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit edenlere 20 ve kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamayanlara da 50 puan verilecek. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleyenlere 50 ihtar puanı kesilecek.

Aile Hekimlerine Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli

Uygulanacak İhtarlar İhtar Puanları
Çalışma saatleri planına uymamak 5
Afiş ve duyuruları usûlüne uygun şekilde asmamak 5
Yönlendirme tabelalarının usûlüne uygun olmaması 5
Mesai saatlerinde ilaç firma temsilcilerini kabul etmek 5
Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 10
İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 10
Görev kayıtları düzenli tutmamak THSK’na bildirmemek 10
Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10
Tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (her malzeme için) 10
Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
Miadı geçmiş ilaç bulundurmak 10
Yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamak 10
Yeşil ve kırmızı reçete ilaçlarını usulüne uygun muhafaza etmemek 10
Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisi yapmamak 10
Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
Teknik donanımları 10 gün içinde uygun hale getirmemek 10
Miadı geçmiş aşı bulundurmak 10
Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek 20
Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
Soğuk zincir kurallarına uymamak 20
İlgili mevzuat hükümlerince hasta hak ve mahremiyetine uymamak 20
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20
İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak, tehdit etmek 20
Mesai dışı hizmet veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) mehmet demirci (dr)
17.04.2015 09:12:55
emin olun çoğu dr zorunluluktan devam ediyor bellı bır yerde duzenını kurmus yada kadrosu ıl dısında olan drlar var ıstıfa etse duzenı daha cok bozulacak cok ınsan yoksa kımse 1 dk durmaz yerı ıyı olanlar harıc
People
0
2) ecz (ecz)
17.04.2015 00:22:36
Hiçbirimize gerçek anlamda mesleğimizi icra etme fırsatı vermiyorlar.Ah ah
People
1
3) BEZGİN (nrş uzmanı)
16.04.2015 20:28:40
hala dr'luğun hakkını vermek için çalışıyorsanız....sabır küpüsünüz demektir...!
People
4
4) özkan kutlu (pratisyen -aile hekimi)
16.04.2015 17:14:54
aile hekimliğine bir ay önce başladım, acilden kaçıp geldim. şimdi istifa edip acile kaçacağım.
People
1
5) Bedrettin alyamaç (iç.hast.uzmanı)
16.04.2015 16:22:52
Sizde hiç mi ALLAH korkusu yok!nedir bu hekimlerin sizlerden çektikleri!nedir!hiç mi evlatlarınız doktor değil!insaf insaf ve insaf inanın kıyamet gününde hesap zor olacaktır!nedir bu yavrularımızın çektikleri........
People
0
6) Mücahit Altuntaş (iç hastalıkları uzmanı)
16.04.2015 16:09:59
Eleştiri ve açıklığa ihitiyaç var.

Aile hekimliği bütünsel yaklaşım anlamında Dahiliye ile ortaklık gösteriyor.Dahiliye anabranş söylemini sürdürüken Dahiliyenin sistemi içinde prestij ve değerini yitirmesi yada İç hastalıkları Derneğinde bile dahiliyeci gibi çalışan hekimlerin azlığı , yada yana dal ağırlığı.

Yada dahiliye hekminin "gerçekten dahiliyeci halini sürdürmesi için ! " aslolanın kayıt , sevk , ve yandallarla ortaklaşa götürdürdü bir çalışma ortamı ve sağlık sisteminin içinde olması sorunu yada açmazı.Yani Dahiliye branşı her bakımdan sistem içinde yeteri kadar beslenemiyor ve bir süre sonra yan dala geçiş yada dahiliye yaklaşımının zaafa uğraması hali gerçekleşiyor.

En azından ben kendim için bu duyuruyu İç Hastalıkları Derneğine buradan yapıyorum.Bu aile hekimleri içinde geçerlidir ve bir süre sonra reçete hekimen dönüyorlar.Pratisyen hekim içinde aynı kural geçerli.Çünkü daha önce İç hastalıkları Derneğinin dergisine de sayın Erdal akalın belirtti "organ hekimliği" gibi bir bölünme var.Çok parçalı yaklaşımı ve sakatlığı yansıtıyor.

Eğitimin ve sistemin etkileriyle bu çok parçalı dayatılıyor.Son derece çok parçalı , masraflı ve sağlık sistemi için hem iş yükü hem personel yetmezliği anlamına geliyor.Bunları Derneğin açık alınla ve sonuna kadar siyasal yetkiye , kamuoyunda dile getirmesi gerekiyor.Yoksa işin ucu aile hekimliğinin (ki dahiliye ve diğer bütünsel yaklaşan KDH Genel cerrrahi pediatri ile beslenmesi gerekiyor ! , bu performans sistemiyle mümkün değil !) çökmesi ve tabiki Dahiiyenin çökmesi anlamına geliyor.

Süreç dikkat edin ortak gidiyor.Çünkü ticari ve çok parçalı sistem anlayışı , eğitimdeki sorunlarla birlikte , iş yüküyle birlikte bu sona gidiyor.Bakıyoruz aval aval...

Türkiyede pratisyene de , dahiliyeciye de aile hekimine de , sağlık sistemine de yazık oluyor.

Sistem ve sorunlara bütünsel bakmadan ,cesur yaklaşmadan bunları çözemeyiz.Yazık oluyor.

Aile hekimi Dahiliye GEnel Cerraih KDH ve Paditri Deneklerinin ortak çalışması , Sağlık Bakanlığı ile çalışma yürütmesi gerekiyor.

Hangi sağlık sistemi ?

Bütünsel ve nitelikli yaklaşım mı ? , ticari ve siyasal yaklaşım mı?

Dr.Mücahit Altuntaş
İç hastalıkları uzmanı
16/04/2015
People
1
7) Akif Emre (Aile hekimi)
16.04.2015 15:39:06
Aile hekimliği Tıp Disiplininin temel evrensel değerlerinin yok sayılarak, tüm Dünyanın kabul ettiği ve uyguladığı bilimsel ve evrensel ilkeler görmezden gelinerek, Aile hekimlerinin iş yükü, angaryaları ve en önemlisi sahanın gerçekleri ıskalanarak ve saha çalışanlarıyla uzlaşılmadan yapılan mevzuatlarla işleyişi sağlayamayanların; Yıldırarak, korkutarak, cezalarla, ihtar puanları, sözleşme feshi ile iş yaptırmaya yönelik çabalarıdır bu yönetmelik. Bu yöntemlerin çok ama çok eskilerde kaldığını düşünüyorduk ama halen bunun bir yöntem olarak günümüzde uygulanması üzüntü verici.
2 yıldır bu konularda tüm anlatılanlara, o kadar çok üzerinde durulmasına ve çözüm önerileri sunulmasına rağmen,’’ hiçbir başka meslek grubunda benzeri bulunmayan ‘’yönetmeliğin ihtar puanlarıyla ilgili kısmının bu şekilde çıkması, aslında bizlerin isyanımız da haklı olduğumuzun da bir göstergesi. Aynı zaman da; İdarenin de yaptığı mevzuatlarla, ben bu işi saha çalışanlarının onayı ile değil, ancak zorlama ile yaptırabilirim de itirafıdır bu.
People
2
8) AİLE BAYTARI (AİLE BAYTARI)
16.04.2015 14:30:33
DESENİZE AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ
THE END
istifalar peş peşe gelecek
geçmiş olsun şimdiden arkadaşlar
ne umdunuz ne buldunuz
ben bu balayı dönemi uzun sürmez dediğimde duymazlıktan gelenler
artık oturup düşünme zamanı çoktan geçmedi mi
People
1
9) ismail yetenek (dr)
16.04.2015 14:28:14
Aile hekimliği yönetmeliği denen ucube şeyi kabullenip aile hekimliğine devam edenleri hayretler içerisinde izliyorum..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)