T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Daire

Esas No : 2014/6295 
Karar No: 2015/1618

Özeti: Tıpta uzmanlık eğitimi görenlere, acil servis nöbeti tutturulamayacağı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Ankara Tabip Odası Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Ankara Valiliği 2- Türkiye Kamu Hastaneleri Kutumu Başkanlığı Vekilleri : Av. ...

İsteğin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 13.06.2014 günlü, E:2013/1529, K:2014/800 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevapların Özeti : Davalılar tarafında cevap verilmemişdr. Danıştay Tetkik Hakimi : Metin Gökdemir Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Davacı Oda, Ankara ili Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştirma Hastanesinde patoloji, anestezi ve psikiyatri dallarında tıpta uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulması uygulamasınason verilmesi istemiyle yapılan 15.07.2013 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Temyizi istenen kararla; tıpta uzmanlık öğrencilerinin pratisyen hekim olarak acil servis nöbetine dahil edilebilmelerine mani bir düzenlemenin bulunmadığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ileri sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

13.01.1983 günlü, 17927 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğinin 41 ile 46 maddeleri arasında, yataklı tedavi kuramlarındaki tabip nöbetleri düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 42. maddesinin birinci fıkrasında, nöbet hizmetlerinin evde nöbet, normal nöbet, acil nöbeti ve branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği belirtilmiş; (D) bendinde, branş nöbeti; birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kuramlarında uzman ve klinik adedi göz önüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte tutturulan nöbet olarak tanımlandıktan sonra, gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vakası bulunan dallardan birer uzmanın, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenlerin de bu ekibe eklenebileceği veya davet edilebileceği öngörülmüştür.

Aynı Yönetmeliğin "Uzmanlık Eğitimi görenlerin nöbetleri" başlıklı 46. maddesinin birinci fıkrasında, kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutulacağı, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanların genel hastane nöbeti tutan uzman nezaretinde çalışacakları, kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmayacakları, ancak, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girecekleri, üçüncü fıkrasında ise, bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunların sıra ile servis nöbeti tutacakları, bu nöbet düzenlenirken genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetinin de göz önünde bulundurulacağı hükme bağlanmıştır.

Yataklı tedavi kuramlarındaki tabip nöbetlerini düzenleyen anılan Yönetmelik hükümlerinden, uzmanlık eğitimi görenlerin genel uzmanlık eğitim görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere üç tür nöbet ileyükümlendirilebilecekleri, bunlar dışında bir nöbete dahil edilemeyecekleri anlaşılmaktadır.

Davacı Oda, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji, anestezi ve psikiyatri dallarında uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulması uygulamasına son verilmesi istemiyleyaptığı başvurunun zımnen reddi üzerine dava açmıştır.

Bu durumda, uzmanlık eğitimi görenlerin, genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti dışında bir başka nöbete dahil edilebilmelerine hukuken imkan bulunmadığından, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimi görenlere acil servis nöbeti tutturulması uygulamasına son verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 13.06.2014 günlü, E:2013/1529, K-.2014/800 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 25.02.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyizi istenen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
3
1) osman fatih (uz dr)
29.02.2016 10:47:13
evet ben de tutamaz diye feryat etmiştim ama nafile seve seve tutturdular
People
16
2) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
26.02.2016 13:02:09
Sağlık Ocağı sisteminden Aile Hekimliğine geçiş ve Dış siyasette de özellikle Suriye meselesine sürekli müdahil olma politikaları ters tepmiştir...

Artık dönülmez akşamın ufkundayız..

Vakit çok geç...
People
8
3) doktor mengene (doktor)
26.02.2016 10:28:15
Acilde kimin nöbet tutabileceği belli: Acil tıp Uzmanı. Gayrisi malpraktis olmalıdır.
Denmiş ki: Acilde kim nöbet tutacak? Bunu insanlar doktorları şikayete teşvik edilmeden; hizmet bu derece hukuk konusu yapılmadan düşünmek lazımdı. Bundan böyle defansifin defansifi tıp olacak. Hukuk malum herkes için. Sorumluluk azken kişiler kendiliklerinden bazı hizmetleri çok sonunu düşünmeden üstlenebiliyordu. Ama madem artık her şey yasal gereklerine göre yapılıyor; teknik gerekler yani bilim haliyle, yasal gerekleri belirleyecek.
People
7
4) tıp doktoru (çocuk psikiyatrisi)
26.02.2016 09:42:51
kim tutacak? acil tıp uzmanı yoksa dahiliye uzmanı ve cerrahi uzmanı tutacak bu kadar basit. dermatoloji asistanının acil karşılamada işi ne?
People
13
5) aile hekimi (berber)
26.02.2016 02:06:20
Aile hekimliginin getirildigi donemde acilde ve yogun bakimlarda calisan pratisyenler icin ek bir odeme yapilirsa aile hekimligine kacis olmaz, ozendirici olur diye bakanliga teklif ve oneriler sunuldugunda, bakanlik duymadi bile.Sonrasinda psikiyatrist veya patologun acil poliklinigi yaptigi gunlere sahit olduk.Aciller bu haldeyse tebrikler (!) o zamanki bakanlik yetkililerine...
People
3
6) bigmücahid2002 (hekim )
25.02.2016 22:26:30
Oldu canım , profesörler nöbete o zaman ! Komediye bak
People
166
7) KILLIBEY (DR)
25.02.2016 15:41:40
ASİSTAN ACİLDE NÖBET TUTAMAZ, AKADEMİK PERSONEL TUTAMAZ. EEE PEKİ KİM TUTACAK. O KADAR ACİL UZMANIMI VAR PİYASADA. AİLE HEKİMLİĞİ GİBİ GEREKSİZ BİR UYGULAMA YOKKEN ACİLDE DR SIKINTISI YOKTU. SEN ŞİMDİ SAĞLIK OCAĞINDA 3-4 BİN TL VERDİĞİN DR'A 10.000 TL VER. NE AYDA 1 GÜN 8 SAAT ACİLDE NÖBET TUTTURABİL, NE AYDA 1 GÜN HAFTA SONU ÇALIŞTIR. NE DEFİN RAPORU YAZDIR. HERŞEYE İTİRAZ HERŞEYE İTİRAZ. ENİNDE SONUNDA ESKİ SAĞLIK OCAĞI SİSTEMİNE DÖNÜLECEK. İSTEYEN 3-4 BİN TL YE ÇALIŞIR İSTEYEN TUS VE SONRASI NÖBETLER....
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA