Türk Sağlık-Sen üniversite çalışanlarının sorunlarını YÖK'e iletti
Türk Sağlık-Sen üniversite çalışanlarının sorunlarını YÖK'e iletti
16 Mayıs 2012 15:52 -

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreteri Önder Kahveci, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Güzel, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Atmaca ve Abdurrahman Uysal ve Türk Eğitim Sen Genel Merkez Yöneticileri YÖK ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, YÖK'ün demokratik şeffaf ve tüm çalışanları içine alan katılımcı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade ederek YÖK Başkanına yeni görevinde başarılar diledi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ülkemizde 3. Basamak sağlık hizmeti veren üniversite hastanelerinin sorunlarına değinerek sağlıkta hizmet kalitesinin artmasında en önemli etkenin çalışanlar olduğunu ifade etti. Yoğun iş yükü altında çalışan üniversite hastanesi personelinin mali, sosyal ve özlük hakları açısından hak ettiği noktada olmadığını belirtti. Sendikamızın tespit ettiği sorun ve çözüm önerilerini YÖK Başkanı Prof Dr. Gökhan Çetinsaya ile paylaşarak dosya halinde iletti.

Yüksek Öğretim Kuruluna İlettiğimiz Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sorunları ve bunlara ilişkin önerilerimiz aşağıda belirtilmiştir.
1. Üniversite Hastanelerinde görev yapan tabip dışı personellerin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi, aynı işi yapan fakat farklı birimlerde çalışan personeller arasındaki döner sermaye dağılımındaki farklılığın giderilmesi, kanuni olarak kullanılan izin sürelerinde döner sermaye kesintisi yapılmaması ve döner sermaye gelirlerinin her ay maaşla birlikte düzenli olarak personellere ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

2. Özellik arz eden birimlere kısmi süreli hizmet veren personele, Danıştay 8. Dairesi'nin 09.12.2011 tarih ve 2011/5112 E. 2011/6791 K. Sayılı kararı da dikkate alınarak, çalıştığı süreyle orantılı olarak 2547 Sayılı Kanunun 58/c-2 maddesinde belirlenen ek ödeme oranlarından faydalandırılması,

3. Ek ödemelerin gelir vergisinden muaf tutulması,

4. Mezun olduğu okuldan aldığı unvan dışında farklı bir unvan ile istihdam edilen personele unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan kadro tahsis edilmesi amacıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde gerekli değişikliklerin yapılması,

5. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının, Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca belirli periyotlarda düzenli olarak yapılmasının sağlanması,

6. Üniversite Hastanelerinde görev yapan sözleşmeli personelin maaşlarının Genel Bütçeden ödenmesi,

7. 4/C' li personele döner sermaye ek ödemesi yapılması,

8. Üniversite Hastanelerinde oluşturulan başta döner sermaye komisyonu ve disiplin kurulları olmak üzere diğer komisyonlara sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

9. Döner sermaye komisyonu teşkil edilirken Sağlık Bakanlığında, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6'ncı maddesi uyarınca teşkil edilen döner sermaye komisyonunda olduğu gibi, sendika temsilcisinin ve çalışanlar arasından belirlenecek personellerin de benzer şekilde komisyonda görevlendirilmelerinin sağlanması,

10. Fazla mesai ücretlerinin artırılması

11. Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların özellikle eş durumuna bağlı atama taleplerinde aile birliğinin korunması amacıyla gerekli kolaylıkların sağlanarak muvafakat işlemlerinde belirlenecek kriterlerin bir tebliğ ile Rektörlüklere duyurulması,

12. 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan düzenleme ile 657 sayılı DMK'nun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele getirilen eş durumu nedeni ile nakil ve karşılıklı yer değişikliği hakkının Üniversite Hastaneleri arasında kullanılabilmesi için anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan "kurumlar arası" ibaresinin "farklı kuruluş kanunlarına tabi kurumlar" olarak yeniden düzenlenmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

13. 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde 6114 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklik neticesinde yıllık mahsuplaşma işlemlerine son verilmesine rağmen, yasal düzenlemeden önceki dönemlerde hak edişleri bulunan personele ödemelerin yapılmasına söz konusu değişikliğin engel teşkil etmemesi nedeniyle, önceki dönemlere ilişkin mahsuplaşmaların yapılması hususunun bir tebliğ ile duyurulması,

14. Personelin sınıfı ve görevi dışında çalıştırılmaması için gerekli tedbirin alınarak Rektörlüklerin bu hususta uyarılması,

15. 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile haftalık 40 saat olarak belirlenen çalışma sürelerine uygun işlem tesis edilmesi, yapılan fazla çalışmaya ilişkin ücretlerin ise 13.03.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik uyarınca ödenmesinin sağlanması amacıyla Rektörlüklerin uyarılması,

16. Üniversite Hastanelerinde geçici işçi pozisyonunda çalışmakta iken 5620 Sayılı Yasa ile sözleşmeli statüye, 632 Sayılı KHK ile sonrasında kadroya geçen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapanların, geçici işçi pozisyonunda geçen hizmet sürelerinin kadro-derece ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınması,

17. 2547 sayılı Kanunun 666 Sayılı KHK'nın 5. Maddesi ile değişen 58'inci maddesi uyarınca, personele 375 Sayılı KHK'nın EK 9'uncu maddesi uyarınca belirlenen ek ödeme net tutarının ödenmesinde, yıllık izin ve raporlu sürelere ilişkin ödemelerde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi,

18. 128.11.2005 Tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8/b maddesi uyarınca Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlk ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için ;" En az dört yıllık Yüksek öğrenim mezunu olma." Ve" İlan tarihi itibarıyla Yükseköğrenim Üst Kuruluşları ile Yükseköğrenim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarının birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan ( Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist,Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak." Şartları aramaktadır. Ayrıca;99 Seri Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde" Bir görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekâleten yürütecek olanların asıl memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir." denilmektedir.
Bu itibarla vekâleten görevlendirilmelerde mevzuat hükümlerine uyulmasında hassasiyet gösterilmesi.
Hususlarında gereğini önemle rica ederiz.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Üzeyir Ferik (Teknisyen yardımcısı)
17.05.2012 08:02:19
Sendikanın haklı taleplerini destekliyorum. Üniversitelerimizin misyonlarına uygun yönetim tarzıyla çalışanların sorunlarına egilmesi e çözüm bulması dileğiyle.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)