Kamu Üniversitelerinde Öğretim Üyesi Fark Ücreti: Hedefine ulaşabilir mi?
Kamu Üniversitelerinde Öğretim Üyesi Fark Ücreti: Hedefine ulaşabilir mi?
28 Aralık 2017 -

Prof. Dr. Erkan DEREBEK

DEÜ Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Bilindiği üzere, tam gün ile ilgili ilk düzenlemelerde kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin mesai dışındaki sağlık hizmeti sunumu için “fark ücreti” uygulaması tamamen ortadan kaldırılmıştı. Daha sonraki aşamalarda “öğretim üyelerine erişim” konusunda yaşanan sıkıntılar nedeni ile fark ücreti uygulamaları tekrar geri getirilmiş, daha sonraki aşamada (beklenen ve istenen sonuçların gerçekleşmemesi nedeni ile) limitler artırılarak devam ettirilmiştir.

 

Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin mesai dışındaki sağlık hizmeti sunumunda; 1) İstisnai durumlar dışında fark ücreti alınabilmektedir, 2) Muayenelerde Fark Ücreti üst sınırı, Sağlık Uygulama Tebliğinde ilgili branş için belirlenen vaka başı geri ödeme ücretinin iki katıdır, 3) Muayene dışındaki işlemlerde Fark Ücreti üst sınırı, asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Sağlık Uygulama Tebliğindeki geri ödeme ücreti kadardır, 4) Fark Ücretinin en fazla %60 kadarı ilgili öğretim üyesine brüt olarak ödenmektedir, 5) Öğretim üyesine yapılan net ödeme gelir vergisi limitleri nedeni ile yıl başında brüt ödemenin %85’i, yılın ikinci yarısında ise brüt ödemenin %65’i kadardır (Tablo-1).  

 

Bu düzenlemeler, hastaların öğretim üyelerine erişimini bazı branşlar ve bazı işlemler dışında çok fazla etkilememiştir. Hastaların öğretim üyelerine erişme talebi ve gereksiniminin yüksek olmasına ve üniversitelerde bu talebi karşılayacak düzeyde kapasite bulunmasına rağmen yasal düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle bu erişim hedeflenen ve istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Branşlar arasında öğretim üyelerinin motivasyonunu kıracak düzeydeki ücret farklılıkları (Örneğin; göz hastalıklarındaki bir profesör için 86 TL, kardiyolojideki bir yardımcı doçent için 136 TL), fark ücretinin tabip odası muayene ücretinin çok altında olması, öğretim üyesine aktarılan oranın yapılan işle orantısız bir şekilde düşük olması (fark ücretinin en fazla 60’ı) ve vergi mevzuatı nedeni ile gelir vergisini yüksek olması (yılın ikinci yarısına doğru %35 vergi) gibi nedenler başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İlgili kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerle, bir taraftan hastaları zora sokmayacak; ancak, diğer taraftan öğretim üyelerini sisteme daha fazla entegre edecek çözümler geliştirmek erişimi daha da kolaylaştıracaktır.

 

Çözüm Önerisi: 1)Muayene ile ilgili fark ücreti üst sınırını, asgari ücrete endeksleyerek branşlar arası farklılıkları ortadan kaldıracak düzenlemenin yapılması (Ör: Asgari ücrete endekslenmesi). 2)Muayeneler için fark ücreti üst sınırının makul bir noktaya çekilmesi (Ör: Asgari ücretin %5’i). 3)Öğretim üyesine kalan payın makul bir düzeye çıkarılması (Ör: %70 düzeyine çekilmesi).  4)Fark ücreti gelirlerinde gelir vergisi muafiyeti.

 

 

İlgili Yasa ve yönetmelik maddeleri:

 

  1. 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, MADDE 73:

3. Paragraf:“…………….yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir…….”

 

  1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ: Madde: 1.9.1:
  2. öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. (Ek cümle:RG-25/7/2013-29071) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir

 

  1. 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, Madde 58,

h) …….ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan ayrıca Hazine payı kesintisi ve (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir.

 

  1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK, Madde 5:

15) …..

 

 

Tablo-1: Kamu üniversitelerinde “mesai dışı öğretim üyesi muayenesi” için branşlar bazında fark ücretleri ve öğretim üyelerine yapılan ödemeler.

BRANŞLAR

SUT Vaka Başı Ücreti

Hasta Fark Ücreti (TL)

Döner Sermaye Payı  (TL)

Öğretim Üyesi Payı  (TL)

Brüt                  

Yıl Başı (Net)

Yılın Sonu (Net)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

41

82

33

49

42

32

Deri ve Zührevi Hastalıkları

41

82

33

49

42

32

Göz Hastalıkları

43

86

34

52

44

34

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

43

86

34

52

44

34

Çocuk Genetik Hastalıkları

44

88

35

53

45

34

Nükleer Tıp

44

88

35

53

45

34

Radyasyon Onkolojisi

44

88

35

53

45

34

Radyoloji

44

88

35

53

45

34

Tıbbi Genetik

44

88

35

53

45

34

Tıbbi Onkoloji

44

88

35

53

45

34

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

45

90

36

54

46

35

Çocuk Cerrahisi

49

98

39

59

50

38

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji)

49

98

39

59

50

38

Göğüs Cerrahisi

49

98

39

59

50

38

Göğüs Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Has)

49

98

39

59

50

38

Ortopedi ve Travmatoloji

49

98

39

59

50

38

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

49

98

39

59

50

38

Algoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)

50

100

40

60

51

39

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

50

100

40

60

51

39

Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)

50

100

40

60

51

39

Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

51

102

41

61

52

40

Algoloji (Nöroloji)

51

102

41

61

52

40

Çocuk Endokrinolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hast)

51

102

41

61

52

40

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Gastroenterolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Göğüs Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

51

102

41

61

52

40

Çocuk Nefrolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Nörolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Onkolojisi

51

102

41

61

52

40

Çocuk Romatolojisi

51

102

41

61

52

40

Neonatoloji

51

102

41

61

52

40

Nöroloji

51

102

41

61

52

40

Beyin ve Sinir Cerrahisi

55

110

44

66

56

43

Cerrahi Onkoloji

55

110

44

66

56

43

Çocuk Ürolojisi

55

110

44

66

56

43

El Cerrahisi (Plastik, Rekons.ve Estetik Cer.)

55

110

44

66

56

43

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

55

110

44

66

56

43

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

55

110

44

66

56

43

Gastroenteroloji

55

110

44

66

56

43

Genel Cerrahi

55

110

44

66

56

43

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İç Hast.)

55

110

44

66

56

43

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

55

110

44

66

56

43

Romatoloji (İç Hastalıkları)

55

110

44

66

56

43

Üroloji

55

110

44

66

56

43

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

56

112

45

67

57

44

Hematoloji

56

112

45

67

57

44

İç Hastalıkları

56

112

45

67

57

44

Kalp ve Damar Cerrahisi

56

112

45

67

57

44

Nefroloji

56

112

45

67

57

44

Geriatri

57

114

46

68

58

44

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

61

122

49

73

62

48

Kadın Hastalıkları ve Doğum

61

122

49

73

62

48

Perinatoloji

61

122

49

73

62

48

Çocuk Kardiyolojisi

68

136

54

82

69

53

Kardiyoloji

68

136

54

82

69

53

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
5
1) Dr (Dr)
14.09.2018 10:04:57
Harun cantürk emekli ben burada aşağılanma filan görmedim , arkadaş ülkemizde sağlığın ne kadar değersiz , sağlık çalışanlarının da buna paralel be kadar değersiz olduğunu göstermek istemiş , sen hasta ol bakalım sağlığın olmadan elinden herhangi bir iş geliyor mu ...
People
2
2) harun cantürk (emekli)
13.09.2018 17:03:00
Toplumda ki tüm insanlar yaşam karşısında eşittir. Doktorun başka meslek sahibinin veya aşağıladığınız otomobil tamircisinin insan olarak farkı yoktur. Dr. okurken öbürü yan gelip yatmış mı? Sizi bu abuk subuk düşüncelere sevk eden kapitalist sistemin üzerinde düşünün lütfen. Almanya avrupa örneği varsa Küba örneği de var.
People
9
3) aydin sinal (hekim)
02.01.2018 12:10:50
yorumlarda hekimi muslukcu,otomobil tamircisi ile karsilastiran meslektaslar :almanyada hastahanedeyken ambulans arabasi ile gidilen acil vakalarda brüt 35 €,net 20€ ekstra bir kazancimiz olurdu.kirilan cam icin eve cagirdigim camci cam ücreti haric el emegi icin ayrica 175 € aldi.
her zaman derim zeki! talebeler tip tahsili yapmazlar! nerede tabiri caizse inekleyen talebeler tip tahsili yaparlar.kaderinize boyun egin sesinizi cikarmayin.
kardiyoloji 53 debriyaj degisimi 280 yazan arkadas iktisatci oldugun süpheli,personal,personal gideri ,vergi,materyal masrafi,dükkan, yan giderler,ciktiktan sonra dükkan sahibinin eline 10 tl kalir.
önceki yorumumda almanya,ingiltere,fransa,iskandinavya gibi sosyal devletler bu sorunu nasil halletmis diye kafa yorsaniz,muslukcu,tamirci nin kazanciyla karsilastirma yapmaktan daha kolay cözüm saglanir,diye düsünürüm.
People
5
4) CEMİL (EsENER)
30.12.2017 21:02:31
YORUMLARA BAKIYORUMDA
HALA AKILLANMAMIŞIZ
BU İŞİN HOCASI KAMUSU SAĞLIK BİLİMLERİ OLMAZ
BU İŞ TÜM HEKİMLER İÇİN BELLİ ŞARTLARLA PRİM YOLUDUR
ÜNVANINA GÖRE KATSAYI BELİRLERSİNİZ
ŞIRNAKTAKİ HEKİM DE YAPAR
CERRAHPAŞADAKİ DE
MUAYNEHANE İSTEYENLERDE KAMUDAN AYRILIR(AÇIK OLANLAR DAHİL)
People
10
5) Adem Simit (İktisatçı)
29.12.2017 17:04:12
YORUMSUZ!..

Karşılaştırmalı "Öğretim Üyesi Payı" ve "Otomobil periyodik bakım Ücretleri" tablosu (Periyodik bakım için en düşük ücretler alınmıştır.

BRANŞLAR OTOMOBİL PERİYODİK BAKIM HİZMETLERİ
Deri ve Zührevi Hastalıkları 32 TL, Far Ampülü Değişimi (Tek Taraf) 15 TL
Göz Hastalıkları 34 TL, Akü şarj etme 25 TL,
Ortopedi ve Travmatoloji 38 TL, Yağ Filtresi Değişimi 25 TL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 38 TL, Lastik Tamiri (Nitelikli Tamir) 30 TL
Romatoloji 39 TL, Buji Değişimi (Set) 40 TL
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 40 TL, Rot Başı Değişimi (Tek Taraf) 50 TL
Nöroloji 40 TL, Süspansiyon Testi (4x4) 60 TL
Beyin ve Sinir Cerrahisi 43 TL, Sökme/Takma/Balans (4 Adet ) 70 TL
İç Hastalıkları 44 TL, Rot Ayarı (UHP, 4X4, H. Ticari) 100 TL
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 48 TL, Enjektör Değişimi (Set) 150 TL
Kardiyoloji 53 TL, Debriyaj Değişimi (Set) 280 TL
People
8
6) türkay özcan (dr)
29.12.2017 16:34:06
Bir doktor bir insanın hayatı ile ilgili tanı ve tedavi düzenlemesi yapıyor .Bu bazen saatler,günler ve çoklu tetkikler gerektiriyor. Özel muayenede bunun bedeli 50 tl. Hiç eve bir usta çağrıpda musluğu yaptırıpda 50 tl ile hallettiğiniz oldumu merak ediyorum. Ülkenin tüm vatandaşları kesinlikle değerdir ama emeğin yani profösor olmak için 20 yıl okumanında bir karşılığı olmalı sanırım. Ülke için doktor,öğretmen, savcı,hakim bunlar özel değerler olmalı buda topluma hissetirilmeli ki okumanın bir değeri olsun.Yoksa kimseyi okutamazsınız.
People
7
7) Halis Muhlis (Dr)
29.12.2017 15:01:06
Kamu üniversitelerindeki muayenehanesi olmayan klinisyen öğretim üyelerinin hasta bakma sürecine daha fazla ve daha aktif katılımları sağlanmanın bunun tek yolu; harcanan emek, alınan risk ve sorumlulukları karşılayacak düzeyde hakkaniyetli bir ücret politikası uygulamaktır. Doğal olarak bu amacın gerçekleşmesi sırasında ortaya çıkacak mali yükün bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Özel bütçe (kamu bütçesi), hasta bazlı SGK finansmanı, özel sigorta veya hastalardan tahsil edilecek fark ücreti. Bu 4 finans kaynağının biri veya birkaçı üzerinden finansman sağlanmadıkça bu amacın gerçekleşmesi mümkün değil. Herbir çözümün kendi içinde artıları ve eksileri yanında, suistimale açık yönleri de bulunmaktadır. Genel bütçeden bu amaçla bir kaynak aktarımının günümüz koşullarında ütopik bir çözüm olduğu, SGK nın “öğretim üyesi muayenesi” gibi bir ödeme kalemi oluşturmayacağı, özel sigortalı hasta sayısının oldukça düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda ağırlıklı (veya tek) kaynağın hasta fark ücreti olduğu aşikardır. Bireysel olarak bu çözümüm yanında veya karşısında olabiliriz. Ancak maalesef gerçek budur. Bu gerçekliğin uzunca bir süre daha değişmeyeceği göz önüne alındığında; politikacıların ve hastaların da kabul edebileceği, öğretim üyelerinin motivasyonlarını artıracak çözümler üzerinde kafa yormalıyız.
Bu düşüncelerle “ya hep, ya hiç” şeklindeki yaklaşımlarımızı bırakarak Sayın Derebek’in önerileri üzerinde düşünmemiz ve çözümü zorlamamız gerekiyor. Çözüm için atılacak adımlar, muayenehanesi olmayan öğretim üyelerine sistem içinde nefes alma imkanı sağlayacağı gibi; hastaları ve politikacıları üzmeyecek, uygunsuz hasta doktor ilişkilerini, önemli ölçüde azaltacaktır.
People
7
8) aydin sinal (hekim)
29.12.2017 12:24:29
sayin yorumcular,sayin idareciler benim tavsiyem almanya hastahanelerdeki bu ücretlendirme sorununu nasil cözmüs,eger bir zahmet incelerseniz türkiye icinde bir cözüm olabilir diye düsünürüm,yillarin verdigi tecrübe bir örnek olabilir,almanyada calismis arkadaslar bu sistemi bilirler,bilmiyenlerde bir zahmet ögrenirlerse iyi-kötü yönlerini tartisiriz.
not:kimsenin enterese etmeyecegini bildigim halde bu yorumu yazdim.
People
13
9) Erdem Silistreli (Öğretim Üyesi)
29.12.2017 03:34:23
Bu aslında çok büyük bir sorunun görünen çok küçük bir kısmı. Güncel politikalar ya da hükümetle de sınırlı değil. Okumuş, nitelikli insana değer verilmiyor. Her mesleğin iyi kötü kazanç yolları varken sağlıkta bu yollar özellikle kapatıldı. Özel hastanelerin çoğu SGK'nın taşeron hastanelerine dönüştü. Bunlara kadro sınırlaması getirildi ve uzmanlar boğaz tokluğuna çalışırken bu kadrolar piyasada simsarlar tarafından milyonlarca liraya el altından satılıyor. Muayenehaneciliği beğenir ya da beğenmezsiniz, gerek meslektaş kıskançlığı, gerekse populist uygulamalar sonucu alanı epeyce daraltıldı. Eğitim hastanelerinde de yasaklandı. Bunun doğruluğu ya da yanlışlığı bizim konumuz değil. Geldik şimdi üniversitelerde zaten son yıllarda şımartılmış hastalardan artık kendini iyice soyutlayan ve kendi kabuğuna çekilen öğretim üyelerini sisteme nasıl geri kazandırabiliriz sorusuna.
Mesai dışı özel (MDÖ) seçimini hastaya bırakırsanız hocaya da hastalar arasında ayrım yapma hakkını peşinen veriyorsunuz. Bunun sonu MDÖ yatıran hastayla ilgilenip diğerlerine el sürmemeye, bir USG randevusunu 3 ay ileriye atıp fark yatırana hemen çekmeye, iki haftalık poliklinik sırasını bir pazartesi sabahı 06-06:30 arası dağıtıp bınun dışında özel muayeneden başka seçenek bırakmamaya doğru gidiyor. Bunları hep gördük. Anabilim dalı içinde huzursuzluklara da yol açıyor. Ben kurullarda MDÖ çok yaptığı için hakaret gören, bağırılan öğretim üyesi gördüğüm gibi, MDÖ yapmamayı bir rekabet unsuru ve iyi bir özellikmiş gibi tanıtan hocaları da gördüm. Yatırılan paralar toplumda diğer satın alınan hizmetlerle kıyaslanmayacak derecede düşük. Hocaları da hastalarla pazarlık yapan bir konuma düşüren bir sistem.
Benim önerim belli bir kaliteyi aşan kurumlarda aynı hizmeti alan hastaların istisnasız az miktarda, ama aynı ücret farkını ödemesi. Tabi bu ödenen fark ilgisiz bölümlerdeki insanların ihtiyaçlarına değil, belli bir kesintiden sonra yalnızca hastaya bakan hoca, asistan ve hemşirelere ödenebilir. Bu şekilde hastanın seçimine bırakılmadan ve MDÖ ödemiş ayrıcalıklı hasta - sıradan hasta ayrımı olmadan herkes belli bir kalitede hizmet alır. Hastaların da hepsinin üniversite hastanesinden bir tür yarı özel hastaneymişçesine daha iyi bir hizmet talep etme hakkı olur. Çünkü 5-10 hastadan birinin özel fark yatırmasıyla bu tarz toplu talepler meydana gelmez.
Unutmamalı ki ülkemizde özellikle okumuş kesim kazandığı her üç kuruşu bir araya getirip çocuğunu yurtdışında okutma planları yapıyor. Bunun nedeni Türkiye'yi belirsiz ya da kötü günlerin beklediği değil, eğitimli insana yatırımla ilgili toplumda hiç bir öngörünün ve planın olmamasıdır.
People
11
10) Arif cimrin (Öğretim üyesi)
28.12.2017 21:28:52
Sağlık hizmeti ücretsiz verilir. Hekim insanca yasam sürdürmesine yetecek, mesleksel gelişimi ve toplumsal sorumlulugunu yerine getirebilecek duzeyde, enflasyondan etkilenmesi önlenmiş bir gelire sahip olmalıdır. Diğer yandan meslekî yetkinliğini sağlayacak bir eğitimden gecmeli ve bu yetkinlik doğru ölçütlerle izlenmelidir. Tıp egitimi , çağdaş eğitim standartları sağlanmış üniversitelerde verilmelidir. Öğretim üyesi olma standardı günümüz ölçülerinden kurtarılmalı, önüne gelen öğretim üyesi olamamalidir. Hekim performans baskısından kurtarılmalidir., öğretim üyesinin tek derdinin para olmadigini hem halk hem siyasiler hem de ogretim uyelerinin kendileri kabul etmelidir. Hıncını hekimden alan, sisteme öfkesini hekime kusarak gösteren vatandaşın aklını başına alıp, isini en iyi şekilde yapmaya çalışan hekime hakettiği sevgi ve saygıyı göstermesi gerektiğini anlaması gerekir. Üniversitelerin özerk olup cezai ehlyetinin geri verilmesi gerekir. O zaman birşeyler daha iyi olur. Para amac olmaktan çıkarsa ülke de iyi yönetilir kamu hizmetleri de eniyi şekilde verilir. Top öncelikle siyasi iradededir. O ne olmasını isterse o olur. Vatandaşın da doktorun da öğretim üyesinin de yani kisaca ulkede herkesin eylemini yasal yapı belirler. ...
SON HABERLER
ETİKETLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori