İşte Yıpranma payı ve döner artışının olduğu Torba Yasanın TBMM Genel Kurul'unda yasalaşan son hali!
Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personelinin bir yıllık çalışmalarına, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak
İşte Yıpranma payı ve döner artışının olduğu Torba Yasanın TBMM Genel Kurul'unda yasalaşan son hali!
26 Temmuz 2018 -

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

Kanun, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik de düzenleme yapıyor.

Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek.

Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.

Bakanlık veya devlet üniversiteleri personelince, özel sektöre ve vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında buna göre hizmet sunulamayacak.

İş birliği protokolleri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak ve uygulamaya konulacak.

- Emekli aylıklarına ek ödeme

Kanunla, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara, 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla ilave ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yönelik hüküm 5 kata çıkarılıyor.

Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.
 

- Sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı

Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına da 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri şirketi kurulacak

Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, işletebilecek.

USHAŞ'ın yurt içinde şirket kurması veya bir şirkete yüzde 50'den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. USHAŞ işletme bütçesi Genel Kurul onayına sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

USHAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak, başlangıç sermayesi 10 milyon Türk lirası olacak.

Şirkette istihdam edilecek personel sayısı 150 kişi olacak, Cumhurbaşkanı bu sayıyı dört katına kadar artırabilecek.

USHAŞ'ta, İş Kanunu'na tabi personel istihdam edilecek. USHAŞ, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları ile 233 sayılı KHK'ye tabi olmayacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
22
1) Ahmet Uğur (uzman doktor)
31.07.2018 14:56:27
Sonuç olarak 30 yıl devlet tarafından sömürülüp,devletten emekli olup,çalışmaya devam etmek zorunda olan olarak 3200 TL.emekli maaşına talime devam.
People
7
2) Dr.mikro (Hekim)
31.07.2018 13:48:41
Sayın editör bu nasıl bir keyfiyettir.Defalarca benimde yorumum yayınlanmadı arkadaşlar defalarca dile getirdi.Yorumları canınızın istediği zaman ve istediğiniz yorumları yayınlıyorsunuz.Örenğin dün yazdığım ve daha önce yazdığım yorumlar neden yayınlanmadı merak ediyorum.Yorumlar zamanında yayınlanınca anlamlı oluyor.Ya zamanında elemeden yayınlayın yada yapmayacaksanız yorum kısmını kaldırın.Emeğe ve okura saygı lütfen...
People
8
3) Bora Kurtuluş (Dr)
31.07.2018 11:11:28

2010-2018 yılları arasında yapılan döner sermaye prim kesintisiyle ilgili madde komisyonda değiştirilerek aşağıdaki haliyle yasalaştı, yani 2019 Ocak ayında bu kesinti kalkacak ama ayrıntı yok maalesef.
(MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga ek 3 üncü madde hükümlerine göre ödenen ilave sigorta primleri hakkında mülga ek 3 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.”)
People
4
4) Bora Kurtuluş (doktor)
31.07.2018 10:43:56

MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.
Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.
Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.
Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga ek 3 üncü madde hükümlerine göre ödenen ilave sigorta primleri hakkında mülga ek 3 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.”
MADDE 20- Bu Kanunun;
a) 4 üncü, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihindyürürlüğe girer.
MADDE 21- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 
People
1
5) Alper YASVUZ (Memur)
30.07.2018 17:30:01
umarım mesleği bu yasada sayılanlardan olduğu halde yıllardır bakanlıkta uzmanlık, daire başkanlığı ya da genel müdürlük yapanlar bu haklardan yararlanamıyordur. Yoksa büyük haksızlık olur. Fiili görevini yapmayanlara verilmemesi gerekir.
People
13
6) dr.mikro (Hekim)
30.07.2018 17:28:16
Yıpranma payının geçmişe dönük işletilmesinin örneği gazeteciler ve milletvekilleri için 2013 yılında çıkan kanun geçmişe dönük işletilmiş ve yılda 90 gün olarak çıkmıştır. Bizdede söz verildiği gibi 90 gün olmalı ve geçmişe dönük işletilmelidir.Bu talebi gündemde tutmalıyız...
People
6
7) doktor (hekim)
30.07.2018 14:18:50
Sayın Dr Kamil Uz :Ben genel kurulda kabul edilen son metinde, 2010-2018 arası kesinti nedeniyle ilave ayılk alanlara bunun ayrıca ödeneceği ile ilgili bir metin bulamadım.Mümkünse o paragrafı alıntılar mısınız?
Sanırım bu paragraf o anlama gelmiyor:
"Ancak, birinci fıkra kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alanlara, anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılır."
People
18
8) himmetdede (dr)
29.07.2018 14:32:08
KONU:"- Emekli aylıklarına ek ödeme
Kanunla, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor."
DOĞRUSU ŞU: emekli aylığına zam sadece emekli sandığından emekli olan (ssk/bağkur emeklisi kapsam dışı) ve ikinci işte çalışmayan doktor emeklisini kapsıyor.
People
16
9) ratip karadağ (dr)
28.07.2018 19:57:27
Artışın sadece kamudan emekli olanları ve emeklilik sonrası çalışmayanları kapsadığı söyleniyor. Eğer öyleyse çok az kimseye yansıyacak demektir ki koparılan vaveylaya değmez
People
13
10) Tükenmiş doktor (Cerrah)
28.07.2018 14:01:21
Uzun yıllar kamuda olup son birkać yilini özelde çalışan faydalanamiyor ama tam tersi son 3.5 yılini kamuda çalışan faydalanabiliyor. Hizmet yillarin cogunu kamuda geciren madur olmuyormu?Daha önce bu mealdeki yorumumu yayinlamadiniz. Sayın editor. sizi kınıyorum. Bu durumda olan çok sayıda madur olan hekim arkadaşımız var. Dikkate alıp yayınlamanizi bekliyorum. Yoksa daha da benim icin medimagazin bitmiştir. Saygılar.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA