Sağlık Bakanlığı Başasistanlık için 1.527 kadro ilan etti! İşte yerler ve şartlar!
Başasistanlık Sınav Duyurusu
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık için 1.527 kadro ilan etti! İşte yerler ve şartlar!
16 Temmuz 2018 -

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

 

BAŞASİSTANLIK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. 

Sınava ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru sahibinin bilimsel yayın künyesi belgesini indirmek için tıklayınız.

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞASİSTANLIK SINAVI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, Bakanlığımız internet sitesinde tarihi daha sonra ilan edilecek  yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Başasistanlık Sınavı Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği; İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır. Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz. Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar. 

Başvuru Şartları

 • Başvurduğu dalda uzman olmak,
 • Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
 • Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
 • İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,
 • Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,

 

 1.  Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

 

 1. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

 

 1. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Şartlarını taşıyacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruda istenen belgeler

 1. Başvuru dilekçesi: Ek-1 de yer alan dilekçe formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacaktır. 
 2. Kimlik fotokopisi (Nüfus cüzdanı ya da ehliyet taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 3. Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge (belge taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 4. Yabancı dil belgesi (Kamu kurumunda çalışanların yabancı dil belgelerini çalıştığı kurumun amirine, kamu kurumunda çalışmayanların ise bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğüne onaylattıktan sonra taranıp PDF formatına dönüştürülerek USB taşıyıcıya yüklenecektir.)
 5. Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni

Söz konusu eserler taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

Eserin SCI (Science Citation Index) veya SCI-E (Science Citation Index – Expanded)’de olduğunu gösterir dergi künyesi de taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

 1. Banka Dekontu (taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.)

Aşağıda belirtilen kurumsal hesaba “Başasistanlık Sınav Başvuru Ücreti” ibaresi eklenerek 900 TL sınav ücreti yatırılacaktır.

Sınav ücretinin yatırılacağı hesap:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Birimi

Türkiye Halk Bankası Ankara  Söğütözü Kurumsal Şubesi

TR13 0001 2009 4520 0044 0000 14

Hesap No: 44 0000 14

Müşteri No: 23136768

 

 1. Özgeçmiş (yayın çizelgesi) İlan ekinde yer alan “Başvuru Sahibinin Yayın Künyesi” isimli excel tablosu indirilip eksiksiz ve tam olarak doldurulduktan sonra USB taşıyıcıya excel formatında yüklenecektir. Bu belge PDF formatına dönüştürülmeden excel olarak yüklenecektir.
 2. Beyan formu Ek-2 de yer alan Beyan Formunun çıktısı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulup imzalanacak ve taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.

 

Başvuru Şekli

Başvurular yukarıda belirtilen belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığımız Genel Evraka teslim edilecek/gönderilecektir.

Önemli Not: Şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılan başvuruda sadece başvuru dilekçesi ve ekinde iki adet USB taşıyıcı kabul edilecek bunun dışında başka bir evrak ya da doküman kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 


Başvuru şartlarını taşıyanlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır. 

İlan edilen kadrolara başvurular 18 Temmuz 2018 günü başlayacak 31 Temmuz 2018 günü saat 18.00’de  mesai bitiminde sona erecektir.

 

SINAV SÜREÇ TAKVİMİ

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No:9 06800 Çankaya/ ANKARA  
adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.  Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (31.07.2018 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.

Not: Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan zarf içindeki USB taşıyıcılar Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

 

Bilgi için:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığı

Telefon            : 0.312.585 15 83

e-posta                        : shgm.egitim@saglik.gov.tr

web adresi       : http://www.eshdb.saglik.gov.tr

 

 

Ek-1 Dilekçe Formu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne

 

İlan metninizde yer alan    …..   nolu    …………………………………………… uzmanlık

alanında 2018 Başasistanlık Sınavına katılmak istiyorum.

Yazılı ve Sözlü sınavda başarılı olmam durumumda Uzmanlık alanımda yerleştirilmeyi istediğim kadro tercihlerim aşağıdaki gibidir.

 1. Tercih:……………………………………………
 2. Tercih:……………………………………………
 3. Tercih:……………………………………………

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                        Tarih

                                                                                                                            İmza                         

İsim:

Kimlik No:

Tel :

E-Posta:

Adres:

Ekler: 2 (iki) adet USB taşıyıcı (flash bellek)

USB taşıyıcı içerisine PDF formatında taranacak belgeler;

 1. Kimlik fotokopisi
 2. Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge
 3. Yabancı dil belgesi
 4. Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni (Eserin SCI (Science Citation Index) veya SCI-E (Science Citation Index – Expanded)’de olduğunu gösterir dergi künyesi de taranıp PDF formatına dönüştürüldükten sonra USB taşıyıcıya yüklenecektir.
 5. Banka Dekontu
 6. Özgeçmiş (Yayın çizelgesi)
 7. Beyan Formu

 

Ek-2 Beyan Formu

T.C. Sağlık Bakanlığı

Başasistanlık Sınavı Beyan Formu

Açıklama:  Başvuru sırasında sizden istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bu belgeleri tamamladıktan sonra belgelerin tamam olduğunu belgenin adının yazılı olduğu satırın karşısına tik atarak belirttikten sonra sayfanın altına adınızı soyadınızı kendi el yazınızla yazıp  imzalayınız. İmzaladıktan sonra belgeyi PDF formatında taradıktan sonra USB taşıyıcıya yükleyiniz.

 

 

Başvuru Evrakları

Tamam  ise 

atınız.

1

Başvuru Dilekçesi

(Aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.)

 

2

Tercih Formu

(Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.)

 

3

Kimlik fotokopisi

 

 

4

Uzmanlık Belgesi

(Uzman olduğuna dair onaylı bir belge de olabilir.)

 

5

Yabancı dil belgesi

(Kamu kurumunda çalışanların yabancı dil belgelerini çalıştığı kurumun amirine, kamu kurumunda çalışmayanların ise bulundukları ilin İl Sağlık Müdürlüğüne onaylatmış olmaları gerekmektedir.)

 

6

Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni

 • Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makale
 • SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makale
 • SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayın

 

7

 

Banka Dekontu

 

 

8

 

Özgeçmiş

 

 

 

Yukarıda istenen belgeler PDF formatında hazırlanmış olup başvuru dilekçem ekinde yer alan 2 adet USB taşıyıcıya (flash bellek) yüklenmiş olup ekte sunulmuştur.

 

Adı Soyadı

İmza

 

 

Yazılı Sınav Yapılacak Uzmanlık Dalları

 1. ACİL TIP
 2. AİLE HEKİMLİĞİ
 3. ANETEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 4. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 5. ÇOCUK CERRAHİSİ
 6. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 7. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 8. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
 9. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 10. FİZİKSEL TIP VE RAHABİLİTASYON
 11. GENEL CERRAHİ
 12. GÖĞÜS CERRAHİSİ
 13. GÖĞÜS HASTALIKLARI
 14. GÖZ HASTALIKLARI
 15. İÇ HASTALIKLARI
 16. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 17. KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 18. KARDİYOLOJİ
 19. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
 20. NÖROLOJİ
 21. NÜKLEER TIP
 22. ORTOPEDİ
 23. PLASTİK REKONTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 24. RADYASYON ONKOLOJİSİ
 25. RADYOLOJİ
 26. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 27. TIBBİ BİYOKİMYA
 28. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
 29. TIBBİ PATOLOJİ
 30. ÜROLOJİ
   

 

Başasistan Kadroları Planlama

İL

EĞİTİM KURUMU ADI

UZMANLIK DALI

BAŞASİSTAN PLANLAMA ÖNERİSİ

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

ACİL TIP

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

GASTROENTEROLOJİ

1

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

GENEL CERRAHİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

GÖZ HASTALIKLARI

1

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

İÇ HASTALIKLARI

3

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

KARDİYOLOJİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

NÖROLOJİ

1

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

RADYOLOJİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Adana

T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

ÜROLOJİ

2

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KARDİYOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK ROMATOLOJİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

NEONATOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ACİL TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

GENEL CERRAHİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

İÇ HASTALIKLARI

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

KARDİYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

NEFROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

NÖROLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

NÜKLEER TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

RADYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

ÜROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara EAH

YOĞUN BAKIM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

5

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ACİL TIP

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

GENEL CERRAHİ

3

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

GÖZ HASTALIKLARI

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

HEMATOLOJİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

KARDİYOLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

NEFROLOJİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

NÖROLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

RADYOLOJİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

TIBBİ PATOLOJİ

1

Antalya

T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya EAH

ÜROLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

8

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

YOĞUN BAKIM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

ACİL TIP

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

KARDİYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

NÖROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

RADYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar EAH

TIBBİ PATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz EAH

GÖZ HASTALIKLARI

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

ACİL TIP

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

GENEL CERRAHİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

HEMATOLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

NÖROLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

RADYOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

TIBBİ PATOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyaka EAH

ÜROLOJİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

ACİL TIP

3

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

GENEL CERRAHİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

KARDİYOLOJİ

1

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

NEFROLOJİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Kocaeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Derince EAH

RADYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ACİL TIP

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ÇOCUK YOĞUN BAKIMI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

GENEL CERRAHİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HEMATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

KARDİYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

NEFROLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

NÖROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

RADYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

ÜROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

GENEL CERRAHİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

HEMATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

NÜKLEER TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

RADYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH

ÜROLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

ÇOCUK YOĞUN BAKIMI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

NEONATOLOJİ

3

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

ACİL TIP

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

Gaziantep

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan EAH

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

İÇ HASTALIKLARI

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

NEFROLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

RADYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

KARDİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

NÖROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

RADYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

ÜROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sadi Konuk EAH

YOĞUN BAKIM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK ACİL

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK NEFROLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KARDİYOLOJİ

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH

YOĞUN BAKIM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

5

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

NEONATOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH

PERİNATOLOJİ

2

Elazığ

T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Elazığ

T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Elazığ

T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

ACİL TIP

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

GENEL CERRAHİ

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

KARDİYOLOJİ

1

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

NÖROLOJİ

1

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

RADYOLOJİ

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Erzurum

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge EAH

ÜROLOJİ

2

Eskişehir

T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

4

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

NEONATOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

PERİNATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

GENEL CERRAHİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

NÖROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

ÜROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet EAH

YOĞUN BAKIM

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ACİL TIP

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

GENEL CERRAHİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

İÇ HASTALIKLARI

1

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

KARDİYOLOJİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

Diyarbakır

T.C. Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ACİL TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

KARDİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

NEFROLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

NEONATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

NÖROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal EAH

TIBBİ PATOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ACİL TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

GÖZ HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

KARDİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

NEFROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

NÖROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki EAH

ÜROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

GÖZ HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

NEFROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

NÖROLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

ÜROLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune EAH

YOĞUN BAKIM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

HEMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

KARDİYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

NEFROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

NEONATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

NÖROLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

NÜKLEER TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

3

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH

ACİL TIP

2

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH

GENEL CERRAHİ

1

Trabzon

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ACİL TIP

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ÇOCUK ROMATOLOJİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

NEONATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

PERİNATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman EAH

RADYOLOJİ

3

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ACİL TIP

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

GENEL CERRAHİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

GÖZ HASTALIKLARI

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

İÇ HASTALIKLARI

3

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

KARDİYOLOJİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

RADYOLOJİ

3

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

TIBBİ BİYOKİMYA

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

TIBBİ PATOLOJİ

2

Kayseri

T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

ÜROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

ACİL TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

GENEL CERRAHİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören EAH

RADYOLOJİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

ACİL TIP

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

3

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

GENEL CERRAHİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

KARDİYOLOJİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

NÖROLOJİ

1

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

RADYOLOJİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

Konya

T.C. Sağlık Bakanlığı Konya EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH

KARDİYOLOJİ

3

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Malatya

T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

KARDİYOLOJİ

3

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

ACİL TIP

2

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

GENEL CERRAHİ

2

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

NÖROLOJİ

1

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

RADYOLOJİ

1

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan EAH

ÜROLOJİ

1

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ACİL TIP

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

AİLE HEKİMLİĞİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

GASTROENTEROLOJİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

GENEL CERRAHİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

GÖZ HASTALIKLARI

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

HEMATOLOJİ

1

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

İÇ HASTALIKLARI

3

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

NEFROLOJİ

1

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

NÖROLOJİ

1

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

RADYOLOJİ

2

Mersin

T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

ACİL TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

GASTROENTEROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

HEMATOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

KARDİYOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

NEFROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

NÖROLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

NÜKLEER TIP

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

TIBBİ PATOLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

ÜROLOJİ

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Numune EAH

YOĞUN BAKIM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ACİL TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

GENEL CERRAHİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

KARDİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

NÖROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

NÜKLEER TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

RADYOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

TIBBİ PATOLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

NÖROLOJİ

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

5

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

ACİL TIP

2

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

GENEL CERRAHİ

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

1

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

TIBBİ ONKOLOJİ

2

Samsun

T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun EAH

ÜROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

7

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI

1

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

Şanlıurfa

T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

ACİL TIP

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

GENEL CERRAHİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

NÖROLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim EAH

ÜROLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ACİL TIP

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK ACİL

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

4

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÇOCUK YOĞUN BAKIMI

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

GENEL CERRAHİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

GÖZ HASTALIKLARI

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

KARDİYOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

NÖROLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

PERİNATOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

RADYOLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

TIBBİ PATOLOJİ

2

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

ÜROLOJİ

1

İzmir

T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH

YOĞUN BAKIM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

GASTROENTEROLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

KARDİYOLOJİ

3

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

TIBBİ BİYOKİMYA

1

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Yüksek İhtisas EAH

YOĞUN BAKIM

2

Ankara

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ACİL TIP

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

NÖROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

RADYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye EAH

ÜROLOJİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ACİL TIP

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

1

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

GASTROENTEROLOJİ

1

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

GENEL CERRAHİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

GÖZ HASTALIKLARI

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

İÇ HASTALIKLARI

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

NÖROLOJİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

RADYASYON ONKOLOJİSİ

1

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

RADYOLOJİ

1

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Van

T.C. Sağlık Bakanlığı Van EAH

ÜROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ACİL TIP

3

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

AİLE HEKİMLİĞİ

3

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

GENEL CERRAHİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

GÖĞÜS HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

İÇ HASTALIKLARI

3

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

KARDİYOLOJİ

3

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

TIBBİ PATOLOJİ

3

Bursa

T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas EAH

ÜROLOJİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

3

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

NEONATOLOJİ

2

İstanbul

T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH

PERİNATOLOJİ

3

 

 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
4
1) Op Dr (Göz uzmanı)
28.07.2018 09:51:51
Aniden bildirilen başasistanlık sınavı için yabancı dil sonucu eski olanların katılamamasını büyük haksızlık olarak görüyorum. Bu sınav periyodik olarak yapılırken dahi sözlüye sınav sonucunu getirme şansını vermişlerdi. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Bence en azından bu süreçte sonuçlanacak bir dil sınavı açılmalıydı.
People
11
2) Operator dr (Uzman)
20.07.2018 19:48:04
Basasistanlik kalkti deniyor sonra aniden 1527 kadro aciklaniyor.Sinav bir daha olmayacak diye biliyor ve zamanini ,enerjisini docentlik icin yayin yapmak icin harciyor.Docentlikte yabanci dilin sure siniri olmadigindan yabanci dil sinavina tekrar emek ve zaman harcamiyor.Hadi sinavi aniden acikladiniz bari sozlu oncesine kadar yabanci dil belgesini sunma hakkini verin daha önceki sınavlarda olduğu gibi.Çok keyfi uygulamalar diye düşünüyorum.Insanlarin yıllardır harcadığı emeğe yazık.Her şeyin bir kuralı ve yasası olur.Cok yazık
People
7
3) Yemrey (Uz dr)
19.07.2018 00:04:07
Başasistanlık kalkmıştı. Bence doktorlardan para kazanmak için bir anda bu sınavı getirdiler. Sınav ücreti 900 tl mi olur, maliyeti ne bu sınavın da 900 tl istiyorlar.Bu sınava girmek için izin alacan, yol parası ödeyecen, doktora maliyeti 5000 liraya gelecek. RANT VAR BURADA. Soygun resmen
People
16
4) murtaza (uzm dr)
18.07.2018 21:48:51
900 tl sınav ucreti mi olur !?
derdiniz nedir yahu !
People
8
5) uzm dr (card)
18.07.2018 21:13:53
arkadaşlar bu sınav duyurusu sorunlu
900 tl zaten fahiş. sınav takvimi belli değil. sınav olmadan ve sadece 3 tercih yapılması yanlış. en önemlisi doçentlik için bile sözlü yok. bu torpili olan girecek demek. şikayet etmek lazım c imere
yeni Bakanımız inşallah duyarlı birisidir ve eski dönemden kalan bu uygulamaya adaletli bir çözüm bulur
People
5
6) Hasan Tahin (Dr)
18.07.2018 20:59:27
Önceki başasistanlık sınavlarında sözlüye kadar yabancı dil sınavını vermek yetiyordu, bunda öyle bir durum yok galiba. Son 5 sene içinde dil sınavı olmayanlar giremiyor...
People
1
7) Murat (Uzm)
18.07.2018 15:07:58
YÖKDİL sonucu kabul ediliyor, başvuru formunda yabancı dil kutusunda Yökdil seçeneği de var
People
2
8) HekimZOTTO (Dr)
17.07.2018 16:31:48
900 tl com uygun.
People
2
9) Op (Dr)
17.07.2018 15:23:57
Toplam 9 10 bin ücrete . Bu kadrolara özelden başvurup devlete geçen olacağını sanmam. Devlette 100 lerce kadrosuz doçent var. Özellikle Afili ye üniversitelerde bunları unuversite kadrosuna almak uzun vadede eğitici açığı oluşmasını önler. Aksi halde mevcut istifa lar dahada artacak.
People
6
10) Özgür (dr)
17.07.2018 14:32:14
Sağlık bilimleri üniversitesi SB EA hastaneleri iç içe değil mi? Başasistan ile Dr öğretim Görevlisi farkı ne? Nasıl bir hiyerarşik yapı var? Bilen var mı? Dr öğr grv olduğu yerde başasistan ne yapacak?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori