Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
08 Mart 2012 -

T.C.

Sayı

SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

: B.lO.O.TGH.0.10.00.15/251-99

Konu : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları

07 Mart 2012 14:28:15 /9480

İlgi: 25/07/2011 tarih ve 31931 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi maksadıyla, yoğun bakım servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari standartlarını belirlemek, bünyesinde faaliyet gösterdiği yataklı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden seviyelendirilmelerini sağlamak ve bu birimlerde verilecek hizmetlere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'''1 20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Tebliğde kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren tüm yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Bu nedenle ilgide kayıtlı yazımız ile; Tebliğ gereği kamu ve özel tüm yataklı sağlık tesislerinin yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirme işlemlerinin, Tebliğin 15'inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde kurulacak komisyonlar marifetiyle tamamlanması,

Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben, Tebliğ ekinde (yoğun bakım ünitesinin türüne göre Ek-4. Ek-5 ve Ek-6) yer alan "Seviye Tespit ve Denetleme Formu" nun her yoğun bakım ünitesi için ayrı ayrı ve eksiksiz doldurularak komisyon üyelerince imzalandıktan sonra tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarılması ve CD'ye kaydedilip ilde faaliyet gösteren yataklı tesisler bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için bir defada Valilik Onayı alınarak onayın CD ile birlikte tescil için Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği ve Tebliğde yer verilen hükümlerin eksiksiz ve istisnasız uygulanmasından il sağlık müdürlükleri, ilgili sağlık tesislerinin baştabipleri ve yoğun bakım sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olduğu ve uygulamaya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve titizlikle takibi hususunda ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli tebligatın yapılması istenmiş idi.

Ancak sağlık sektöründeki ihtiyaç, beklenti ve talepler doğrultusunda Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hazırlanmış ve 18/02/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

1-Söz konusu tebliğin 9 uncu maddesinde "Seviye tespiti; bu Tebliğ hükümleri ile erişkin yoğun bakım servisleri için ek-1, çocuk yoğun bakım servisleri için ek-2, yenidoğan yoğun bakım servisleri için ek-3'te yer alan asgari standartlar çerçevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve raporlama yöntemiyle, ek-4, ek-5 ve ek-6'da yer alan "Seviye Tespit ve Denetleme Formu"na göre yapılır. Yoğun bakım servisinin branşı, yatak sayısı ve seviyesini belirten valilik onayı alınır ve tescil için Bakanlığa bildirilir. "Seviye Tespit ve Denetleme Formu" müdürlükte muhafaza edilir ve Bakanlığa gönderilmez." hükmü ile 12 nci maddesinde "Komisyon üyeleri. Seviye Tespit ve Denetleme Formunun gerçeğe uygun olarak düzenlenmesinden sorumludur. Bakanlıkça yapılacak yerinde denetimlerde yoğun bakım servislerinin bu Tebliğde belirtilen standartlara göre seviyelendirilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili Komisyon üyeleri hakkında idari işlem yapılır." Hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede seviye tespiti yapılırken yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine riayet edilmesi ve seviyelendirme konusunda nihai ve kesin yetki ve sorumluluğun il sağlık müdürlüklerinde olduğunun bilinmesi,

2-Bundan böyle Seviye tespitinin mezkur Tebliğ hükümleri ile erişkin yoğun bakım servisleri için Tebliğin ekinde yer alan ek-1, çocuk yoğun bakım servisleri için Tebliğin ekinde yer alan ek-2, yenidoğan yoğun bakım servisleri için Tebliğin ekinde yer alan ek-3'teki asgari standartlar çerçevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve raporlama yöntemiyle,tebliğin eki ek-4, ek-5 ve ek-6'da yer alan "Seviye Tespit ve Denetleme Formu"na göre yapılması seviyelendirme işlemini müteakiben Yoğun bakım servisinin branşı, yatak sayısı ve seviyesini belirten valilik onayı (valilik onayı tarihi tescil tarihi olarak kabul edilecektir) alınarak tescili ve Bakanlığımız kayıtlarına işlenmesi için Bakanlığımıza bildirilmesi "Seviye Tespit ve Denetleme Formlarının da müdürlüğünüzde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Tebliğde yer verilen hükümlerin eksiksiz ve istisnasız uygulanmasından il sağlık müdürlükleri, ilgili sağlık tesislerinin baştabipleri ve yoğun bakım sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olduğu ve uygulamaya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve titizlikle takibi hususunda ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli tebligatın yapılmasını önemle rica ederim.

Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) Cihan Döger (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
16.03.2012 09:56:07
Yaklaşık iki yıldır Devlet hastanelerindeki yoğun bakımlardan primer sorumlu anestezi uzmanlarıdır. Anestezi uzmanlarının en büyük çekincesi diğer uzmanların problemli gördükleri hastaları doğru dürüst muayene etmeden endikasyon koymadan yoğun bakıma yatırmaları ve bu hastalardan doğabilecek hukuki sorumlulukların yoğun bakım uzmanına atılmasından kaynaklanmaktadır. Anestezi uzmanlarını sadece kangazı bakan veya ventilatör ayarı yapan uzmanlar olarak yorumlamanızı esefle karşılıyoruz. Anestezi uzmanları tüm branşlardan daha fazla yoğun bakım deneyimi ile mezun olurlar. Burada temel eksiklik hastaların takipleri sırasında diğer branşlardan yeteri kadar yardım alamamamız veya hastanelerin tam teşekküllü olmadıkları halde 3. basamak yoğun bakımların bu hastanelere açılmış olmasıdır.
saygılar....
People
0
2) Dr.Cengizhan EMRE (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)
12.03.2012 19:30:12
Sayın Melihat Hanım; diyorsunuz ki Anesteziyologlar bu işi yapamıyor (Bunu neye istinaden söylüyorsunuz bilmiyorum).Şurası unutulmamalıdır ki ülkemizde yoğunbakım hizmetlerini en iyi Anesteziyologlar yaparlar.Zaten yoğunbakımlarla ilgili verilere bakarsanız en başarılı üniteler Anestezi Yoğunbakımlardır. Gerçekte yoğunbakıma yatmaması gereken bakım hastaları değişik nedenlerle yoğunbakımlara yatırılmakta buda yatak ve ventilatör bloke olmasına neden olmaktadır (inanaınki bundan bizde rahatsızız). Birde şu varki belki siz onlardan değilsinizdir ancak Yoğunbakıma hasta yatırıpta bir daha yoğunbakıma hiç uğramayan hekim arkadaşlarımızıda gördük, iş hastayı yoğunbakıma yatırmakla bitmiyor... Naçizane benim bir fikrim var: Büyük kentlerimize YOĞUNBAKIM hastaneleri açmanın uygun olacağını düşünüyorum.Bu hastanelerde Anestezi Yoğunbakım, Dahiliye Yoğunbakım, Nöroloji Yoğunbakım ve Koroner Yoğunbakım üniteleri yer alabilir. Yine bu yoğunbakım hastanesinde acil operasyon gerektiren hastalar için 2 odalı ameliyathane bulunabilir.24 saat gerekli branşlardan hekimlerin görev yaptığı ve hastaların nutrisyon planlamalarını yapan Nutrisyon timleri ve yeterli sayıda fizyoterapist ile kaliteli bir hizmet verileceğini düşünüyorum.Bu şekilde büyük operasyonların yapıldığı hastanelerdeki yoğunbakımlardan hastaneler kendi hastaları için faydalanabilirler. Bizim yoğunbakım üitemizdeki boş yatak 112 tarafından görülebildiği için acil hasta getirilebiliyor.Bu durumda büyük operasyona girecek ve postop. dönemde yoğunbakım itiyacı olabilecek hastaların operasyonları ertelenmek zorunda kalıyor. Operasyondan sonra servisine çıkan ancak durumu kötüleştiği için yoğunbakım gereksinimi olan hastalara yer bulamadığımız zamanlar oluyor. Çünkü yoğunbakım yataklarının hastanenin kendisi için ayrılmış belli bir kontenjanı yok.... Yoğunbakımların sıkıntısını ve çözüm yollarını en iyi yoğunbakım görevi yapan hekimler bilir. Saygılarımla
People
0
3) melihat akyol (dr)
09.03.2012 14:05:45
mekanik ventilatör ayarları için anestezi uzmanından konsultasyon istenebilir.diğer kan gazı takiplerini sorumlu uzman hekim çok rahat yapabilir.zaten şu andada hastalar ilgili branş doktorunun üstüne yatıyor,tüm takipleri onlar yapıyor.sorumlu hekim göğüs hast.uzmanı, dahiliye uzmanı,acil tıp uzmanı olabilir
People
0
4) dr.sinan (uzman dr.)
09.03.2012 08:41:24
Melihat hanım sizce yoğun bakım sorumlu hekimi kim olmalı.Mekanik ventilatörden anlayan, hastaya multidisipliner yaklaşan hangi bölüm olmalı.Anestezist olmasın dediniz.O zaman bölüm önerin de bakanlık sizin önerinizi değerlendirsin.En yakın göğüs hastalıkları uzmanı olur.Ancak onlar da invaziv müdahale yapamıyorlar.
People
0
5) c.m. (op. dr.)
08.03.2012 19:38:32
8 yatağa 1 (bir) hemşire 0 (sıfır) fizyoterapist. yataklar arası 50 cm. yatan hastalar--> burnunda oksijen kanülü 2X1 teobag alan akşam yemeğinden sonra bahçede sigara molasına inen sözde akut atak KOAH hastaları.
gece gelen trafik kazasına yer yok. akut kalp yetmezliğine yer yok. ara babam yer ara...

SGK da basamak basamak yoğun bakım ücreti ödesin. maksat ben 40 puanı alayım. gerisi ...
People
0
6) hatice g. (doktor)
08.03.2012 16:05:09
Maalesef birçok saglık uygulamasında oldugu gıbı yogun bakımdada işi kıtabına uydurup kalıtesıne onem verılmıyor. Yoğun bakım hemsıre sayısı ve solunum fızyoterapistı cok az. 2 hastaya 1 hemsıre dusmesı gerekırken 4-5 hastaya bır hemsıre dusuyor.
People
0
7) DrA (uzman doktor)
08.03.2012 15:42:18
Özel sektör için problem şudur;

Siz imkanları dahilinde 3.basamak hasta izleyen donanıma sahip bir hastaneye 2.basamak ödeme yaparsanız hastane bu takipten zarar edecektir.

Hekim verdiği emeğin karşılığını alamayacak,hastane bu takipten zarar edecektir.Olmaması gereken bir düşünce tarzıdır bu! ama 10 yıldır sağlıkta herşeyi ekonomi olarak görürseniz sonuç budur işte.

Sistemin sonucu ve hiçbirşeyi ödemeyen bir SGK'dan dolayıdır bu;

(bu mantığı bir doktor olarak hiç sevmiyorum ama '' bu hastadan zarar ettik mantığı'' pek çok hastanenin iliğine işlemiş durumda.)

*sonuç olarak özel hastaneler 3.basamak hastaları kabul etmeyebilir,etmeyecektir de.Yada kabul edip sevk edecektir.

Bakanımız bu olup biten saçmalığın farkına bir an önce varmalıdır.
People
0
8) melihat akyol (dr)
08.03.2012 14:51:11
değerli bakanlığım;acilen il merkezlerindeki hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısını ve mekanik ventilatör sayısını 2 katına çıkaralım,koskoca İzmirde yer yok yer yok,hastalar geçici ventilatörlerde sedye üstünde ölüp gidiyor.İzmirde yer bulamayınca hastaları Aydına Muğlaya sevk eder olduk,112 den kayıtlara ulaşabilirsiniz.bu yoğun bakımlarda yer yok durumuna acil çözüm bekliyoruz.ayrıca bu anestezi yoğun bakımlara birer tane sorumlu hekim verilsin hastalar onun üstüne yatsın.takiplerini sabit bir kişi yapsın.anestezi uzmanları bu işi yapamıyor,hastaları üstlerine yatırmıyor,sorumluluk almak istemiyor,doğru düzgün takip etmiyor.bu işin ciddiyetle yapılması gerekiyor.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
23/11-23/11 Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Kardiyo Onkoloji Toplantısı KARDİYOLOJİ İSTA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
20/11-24/11 24. Prof. Dr. A.Lütfi Tat Sempozyumu DERMATOLOJİ ANTA
22/11-24/11 7. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi ÜROLOJİ İSTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA