Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetlerine dair genelge
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine getirilen hastane nöbetleri ile ilgili ayrıntıları belirledi. Buna göre, aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecek. Örneğin, Şanlıurfa ili Siverek Devlet Hastanesi'ndeki nöbet, ancak Siverek ilçe merkez ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına yazılabilecek. Ayrıca, sağlık tesislerindeki personel doluluk oranının belli bir yüzdenin altında olması gerecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.
Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetlerine dair genelge
05 Ağustos 2012 07:41 -

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla 'Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri' konulu bir genelge yayınlandı. Söz konusu genelgede, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'na eklenen, 'Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunu'nun ek 33. maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.' şeklindeki hüküm hatırlatıldı.

Genelgeye göre, 657 Sayılı Kanun'un ek 33. maddesinde belirtilen sağlık tesislerinde (yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri) tutulan nöbetler için ücret ödeneceği belirtildiğinden, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına sadece bu birimlerde nöbet tutturulabilecek.

Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması; PDC'ye göre pratisyen hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan pratisyen hekimlerin yüzde 60'tan aşağı olması; ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 60'ın altında olması; ildeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 80'in altında olması şartları bir arada aranacak.

Bu kriterler doğrultusunda, ilgili başhekimlik ihtiyacı belirleyerek personel talebinde bulunacak. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün uygun görüşüyle İl Sağlık Müdürlüğü'nün alacağı onay neticesinde görevlendirme yapılacak.

Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilmeyecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.

NÖBET İZNİ VERİLMEYECEK

Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecek. Nöbetler ertesi gün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenlenecek. Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00'den Çarşamba sabah saat 08.00'e kadar nöbet görevi verilmeyecek. O gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecek. Pazar günü sabah 08.00'den pazartesi sabah 08.00'a kadar olan 24 saatlik nöbet yerine pazar sabah 08.00'den akşam 17.00'ye ya da en fazla 24.00'e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecek. Bu nöbetlerin karşılığında 657 Sayılı Kanun'un Ek-33'üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecek. Örneğin aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile salığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecek.

UYGULAMA İLE İLGİLİ TEREDDÜTLERDE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU'NDAN GÖRÜŞ ALINACAK

Öte yandan genelgede, "E-II ve E-III tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 10'uncu maddesi çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecektir. Bu yerlerde sözleşmeli olarak görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, nöbet ücreti ödenmeksizin ve nöbet izni kullandırılmaksızın farklı katsayıdan ödeme yapılmaya devam edilecektir. Uygulamaya ilişkin tereddüt hasıl olduğundan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan görüş alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

 


 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : B. 10.1 .HSK.0.06.00.00/
Konu : Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri

Bilindiği üzere aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ilişkin iş ve işlemler 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına "Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir" hükmü eklenmiştir.

Bu hükmün aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde uygulanması uygun görülmektedir.

1) 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinde zikredilen sağlık tesislerinde tutulan nöbetler için ücret ödeneceği belirtildiğinden aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına (aile hekimliği çalışanları) sadece bu birimlerde nöbet tutturulabilecektir.

2) İhtiyaç duyulduğu takdirde, aile hekimliği çalışanlarının kendi talepleri ile yukarıda sayılan sağlık tesislerinde nöbet tutturulabilecektir.

3) Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için;

a) Sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması,

b) Sağlık tesisinin PDC'ye göre pratisyen hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan pratisyen hekimlerin %60'tan aşağı olması,

c) Sağlık tesisinin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %60'ın altında olması,

d) İldeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC'ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin %80'in altında olması,

e) PDC doluluk oranı değerlendirilmesine başhekim hariç diğer tüm personelin (başhekim yardımcısı, diyaliz hekimleri, kan bankası hekimleri vb.) dâhil edilmesi,

şartları bir arada aranacaktır.

4) Aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecektir. Beldelerde çalışanlar ancak bağlı olduğu ilçe merkezinde nöbet tutacaklardır (Örneğin, Şanlıurfa ili Siverek Devlet Hastanesindeki nöbet görevi ancak Siverek ilçe merkezi ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına verilebilecektir).

5) Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilmeyecektir.

6) Aile hekimliği çalışanlarına, mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacaktır.

7) 3. maddede belirlenen kriterler doğrultusunda ilgili başhekimlik ihtiyacı belirleyerek personel talebinde bulunacak, Halk Sağlığı Müdürlüğünün uygun görüşüyle İl Sağlık Müdürlüğünün alacağı onay neticesinde görevlendirme yapılacaktır.

8) Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecektir. Ancak nöbetler ertesi gün çalışmasına imkân verecek şekilde düzenlenecektir (Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00'den Çarşamba sabah saat 08.00'e kadar nöbet görevi verilmeyecek o gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecektir. Yine Pazar günü sabah 08.00'den Pazartesi sabah 08.00'e kadar olan 24 saatlik nöbet yerine Pazar sabah 08.00'den akşam 17.00'e ya da en fazla 24.00'e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecektir). Bu nöbetlerin karşılığında, 657 sayılı Kanunun Ek-33 üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecektir (Örneğin, aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile sağlığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecektir).

9) E-II ve E-III tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 10'uncu maddesi çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecektir. Bu yerlerde sözleşmeli olarak görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, nöbet ücreti ödenmeksizin ve nöbet izni kullandırılmaksızın farklı katsayıdan ödeme yapılmaya devam edilecektir.

10) Yukarıda yer verilen hususlarla ilgili uygulamaya ilişkin tereddüt hâsıl olduğunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan görüş alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Nihat Tosun
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM: Gereği :

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Bilgi:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına
Bakanlık Hukuk Müşavirliğine
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Denetim Hizmetleri Başkanlığına

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) realmardin (dr)
08.08.2012 17:38:39
aynı durum gözcü kadın doğumcu için de geçerli değil mi? malpraktis durumunda onları da ödemeyecek :)
People
0
2) ALİ (DR)
08.08.2012 15:36:36
Aiza'ya cevap; son seçenek en kuvvetli ihtimal olup diğerleri sadece göstermeliktir
People
0
3) aile hekimi (doktor)
08.08.2012 14:54:35
Nedret Fırat (dah uzmanı) beye aynen katılıyorum. Yapılabilecek en güzel değişim olur.
People
0
4) Kasabalı (Aile hekimi)
08.08.2012 14:52:04
17.30-24.00 arası dişe dokunur bir ücretle akşam polikliniği yapmayı isteyen çok olur gibi..acilleri de rahatlatır..
People
1
5) aiza (hekim)
08.08.2012 13:46:29
mesleki mesuliyet sigortası hekimin çalıştığı bölüme göre yapılıyor.aile hekiminin sigortası acil de yapılan görevi kapsarmı? kapsamıyorsa bir olay meydana geldiğinde tazminatı kim ödeyecek,aile hekimimi görevlendirmeyi yapan makammı?yoksa her kes kenera çekilip hekimi tek başına mı bırakacaklar.
People
0
6) nedret fırat (dah uzmanı)
07.08.2012 14:04:56
cozum belli: 1.aile hekimliğinden tümden vazgecilip,kişisel degil toplumsal hizmeti hedef alan eski adıyla sağlık ocağı=sağlık merkezi sistemine gecilmeli,sağlık merkezinde çalışan dr lar kendi bulundukları binada ,ücretlendirme karşılığı akşam polkliniği( dikkat edin acil demiyorum)hizmeti vermeli ve boylece devlet hastanelerinin acilleri sadece gercek acil hastaya bakmalı
2.1.basamak=sağlık merkezi 2.basamak.devlet hastaneleri,özel hastaneler 3. basamak : eg arastırma, universite hastaneleri..bu 3 basamak arasında sıkı bir sevk zinciri tahsis edilmeli.
döner sermaye kaldırılmalı,prt ve uzm hekimin maasları sabitlenmeli( uzm larda kendi aralarında cerrahi brans yada risk durumuna göre ayrılmalı).
Sayın Bakan yada müsteşarlar; çözüm budur.
People
1
7) dr.dr. (dr)
07.08.2012 11:37:36
Dr. House'a: Bu kadar da durumu ajite etmeye gerek yok. Şu anda Türkiye'de ki aile hekimi sayısı çok kaba bir hesapla yaklaşık 21500. Şimdi kalkıpta çoğu da 7-8 yılda bitirmiş hekimler demenin akla mantığa sığan hiç bir yönü yok. Herkes uzman olmak zorunda değil. Olmasın da zaten. Herkesin kendisine göre bir hayatı bir yaşantısı vardır. Bu hayat çerçevesinde de tercihleri değişir. Kimsenin de bu tercihleri eleştirmeye hakkı yoktur. TUS dediğiniz sınav ne zeka ölçer ne de tıbbi bilgi. Oturursun 1 yıl bilemedin 2 yıl ezberlersin girersin sınava bu kadar. Senin tercihinin uzmanlık olmuş olması sahada ki herhangi birisine üstün olma hakkını vermediği gibi kendi tercihlerinin daha önceden öngörülebilen dezavantajlarını yaşarken de kimseye sitem etmeye hakkın yoktur. Olay tamamen kendi tercihindir çünkü.
People
0
8) yavuz (uzm.dr)
07.08.2012 09:35:12
4000 nüfusa bır yardımcı personelle bakacaksın,o kadar yazı çızı,evrak bılgısayar işi ,hasta muayene ,koruyucu sağlık hızmetlerı,hastaların bıze karşı olan tavırları v.s ...üstüne üstlük bırde nöbet tutacaksın .şimdi 24.00 e kadra denıyor yakında sınırsız dıye kanun çıkar sonra meslekdaşlarımız özellıkle bayram, hafta sonu tatıl nöb. lerını özellıkle bıze yazarlar..en ıyısı asm ı bırakmak ..
People
0
9) selahattin erciyes (uz.dr)
07.08.2012 09:28:35
Asistanla aile hekimlerinin maaşlarını kıyaslamak ne kadar sığ bir düşünce tarzı.
bir zamanlar işçiler bizlerden 2 kat fazla maaş alırken biz onların arkasında duruyor, sistemi eleştiriyorduk, bu zihniyetle daha çook adaletsizlikler görürüz. Önce biz tek yumruk olmayı öğreneceğiz bizi birbirimize düşürmelerine izin vermeyeceğiz burası Türkiye hiç bir hekim geleceği zaten göremiyor. OYUNA GELMEYELİM.
People
0
10) dr usanmış (aile hekimciği)
06.08.2012 22:25:17
Dr hause meslektaşımın dediklerine aynen katılıyorum.Kendimden bilirim; 9 yılda ite kaka zar zor bitirdim fakülteyi. Hocalarım acıdı birazda. Acil vakalarda oldukca yetersizim. ateşli ağlayan bir çocuk görsem ha şimdi havale geçirecek diye elim ayağıma dolaşıyor. Zaten beni kan da tutar sütür felan atmak bir yana kesiye bakamam. halbuki başımda şöyle zehir gibi bir uzman olsa ; hatta ben kalabalık yapmasam sadece o olsa, acil vakaları gerektiği gibi hızlı ,yüksek doğrulukta değerlendirip cesurca yaklaşımlar sergilese, vatandaşlar onu gururla seyredip taktir etse ne güzel olmaz mı?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)