Döner Sermaye Ek Ödemeleri ile ilgili Genelge
Döner Sermaye Ek Ödemeleri ile ilgili Genelge
14 Kasım 2012 12:04 -

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık

Sayı : B.10.MUS.00.00.00/000/125

09/11/2012

Konu: Döner Sermaye Ek Ödemeleri

GENELGE

2012/40

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele, 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5’inci maddesine istinaden hazırlanan ve 12.05.2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerince ek ödeme yapılmaktaydı.

Bakanlığımız ile bağlı kuruluşların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 663 sayılı KHK uyarınca “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, Bakanlık Taşra Teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları ve Taşra Teşkilatı kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelin ek ödeme işlemlerinin 19.03.2012 tarihinden itibaren 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Buna ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür:


1) Yönetmeliğin 19.03.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi sebebiyle 19.03.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; halk sağlığı müdürlüğü, merkez laboratuvarları ve il sağlık müdürlükleri için döner sermaye komisyonlarının teşkil edilmesi ve söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre ek ödeme hesaplamalarının yeniden yapılması gerekmektedir. Yeniden hesaplanan ek ödeme tutarı ile ilgili dönemde ödenen ek ödeme tutarı karşılaştırılarak; yeni hesaplanan tutar, ödenen tutardan fazla ise aradaki farkın personele ödenmesi, düşük ise aradaki farkın döner sermaye sabit ödeme tutarını aşan kısmının personele yapılacak ödemeden mahsup edilmesi gerekmektedir.

2) Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesine göre, ek ödeme hesaplamalarında birim performans kriterleri belirleninceye kadar birim performans puan ortalaması 20.000 puan olarak esas alınacaktır.

3) Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolardan boş olanlara Bakanlıkça veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca görevlendirilen personele yürüttükleri görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınarak ek ödeme hesaplanacaktır. Ancak, mezkûr Yönetmeliğin 5’inci ve 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bentleri kapsamında yapılan görevlendirmeler haricinde yapılan diğer görevlendirmelerde, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararında yer alan “15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır.” hükmü kapsamında işlem yapılması mümkün değildir. Ayrıca, bu şekilde görevlendirilen personele 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürüttükleri göreve ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9’uncu maddesi uyarınca belirlenen oranda ek ödeme yapılması mümkün olmayıp, asıl kadrosu için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9’uncu maddesinde öngörülen oranda ek ödeme yapılacaktır.

4) Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararına dayanarak, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği ve Baştabipliğe bağlı A ve C Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı ilçe entegre hastaneleri bünyesinde hizmet veren B Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan tabip dışı personele (sözleşmeli personel dahil) ek ödeme yönetmeliğinde özellik arz eden birimler için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı esas alınarak performansa dayalı ek ödeme hesaplanacaktır. Ayrıca anılan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği ve Baştabipliğe bağlı A ve C Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı ilçe entegre hastaneleri bünyesinde hizmet veren B Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele İl Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puanın verilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (ı) bendinde “… 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele İl Sağlık Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilir.” hükmü kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele %40 oranında ek puan verilmesi gerekmektedir. Ancak, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelden kasıt, İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personel olup, İl Sağlık Müdürlüğünün bir şubesi olarak hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan personelin anılan ek puandan ve özellik arz eden birim tavan ek ödeme katsayısından yararlanması mümkün değildir.

5)Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin (f) bendinde yer alan “Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ve görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri ifade eder.” hükmündeki, görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri hesaplanırken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, “Hastalık ve Refakat İzni” başlıklı 105’inci maddesinin beşinci paragrafında yer alan “Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.” ibaresindeki görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personelin sağlık raporuyla belgelendirdiği hastalık izin süreleri dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki hastalık izinleri mezkûr hükümdeki çalışılmayan günler tanımı içinde değerlendirilecektir.

6) Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (k) bendinde ve 13’üncü maddesinin (i) bendinde yer alan “…fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personel ibaresi; ilgili ek ödeme döneminde gerekli hesaplamaları yaparak ek ödeme bordrolarını hazırlayan personeli işaret etmekte olup, fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmayan ve ek ödeme bordrolarını hazırlamayan ancak ek ödemelerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü/Birim Sorumlusu olarak görev yapan personelin bu kapsamda değerlendirilmesi ve mezkûr hükümdeki ek puandan faydalanmaları mümkün değildir. Fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personel kapsamında bizzat hesaplamaları yapan en fazla iki personelin değerlendirilmesi gerekmektedir.

7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ğ) bendi ile 13’üncü maddesinin (g) bendinde yer alan “Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22’nci maddesi kapsamında, 5283 sayılı Kanun kapsamında ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.” hükmü kapsamında ödenen fark tazminatı ek ödemeden mahsup edilecektir. 663 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin eski görevlerine ilişkin en son ayda hesaplanan ücretlerinin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi hariç) dondurulması ve araştırmacı kadrosuna ilişkin aylık ve özlük haklarının veya sözleşme ücretlerinin önceki görevde aldıkları haklarına erişinceye kadar aradaki farkın ilgililere “Fark Tazminatı” olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu personelin sabit tutar hesaplamasını bir örnekle açıklayacak olursak;

Örnek : A kadrosunda (şube müdürü) iken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında araştırmacı kadrosuna atanan personelin en son aldığı aylık ücretin 1.700,00TL olduğunu varsayarsak, 375 sayılı KHK’nın Mülga ek 3 üncü maddesine (şube müdürü %67 oranı, il müdür yardımcısı %114 oranı) göre hesaplanan net ek ödeme tutarı 407,57 TL olduğundan, A kadrosundaki personel (şube müdürü) için 1.700+407,57=2.107,57 TL toplam net tutar, sabit değer olarak alması gereken ücrettir. Araştırmacı kadrosuna atanan ve 1-2’nci derecedeki kadroda bulunan personele 375 sayılı KHK uyarınca 15 Ağustos 2012 dönemi için 776,95 TL net ek ödeme hesaplanması gerekmektedir. Bakanlığımız, Araştırmacı kadrosundaki personelin ilgili ay maaşının 1.350,00TL olduğunu varsayalım. Bu durumda Bakanlığımız Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin ilgili ay toplam ücret tutarı 2.126,95TL’dir. 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin, yeni kadrosuna ilişkin malî haklarının belirlenmesinde ilgili aya ilişkin 375 sayılı KHK’nın ek 9uncu maddesi uyarınca belirlenmiş olan ek ödemenin (%115) net tutarı olan 776,95 TL’nin kullanılması gerekmektedir. Bu itibarla, 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin fark tazminatı uygulamasının; Araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki kadrosuna ilişkin olan ücret toplamı 2.107,57 TL’nin, Bakanlığımız Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin toplam ücret tutarı olan 2.126,95TL’ye ulaşıp ulaşmadığının tetkik edilerek ilgili personelin dondurulan eski ücretinin, yeni atanılan kadroya ilişkin ücret toplamına ulaşıncaya kadar aradaki farkın fark tazminatı olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan personelin dondurulan ücret tutarı olan 2.107,57 TL’nin, Bakanlığımız Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin toplam ücret tutarı olan 2.126,95 TL’ den az olması sebebiyle, yeni kadrosunun (Araştırmacı) mali haklarının ödenmesi gerekmektedir. Netice olarak 663 sayılı KHK kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanan örnekteki personele, yukarıda belirtilen kanun hükümleri uyarınca ilgili ay için ödenebilecek toplam ücret tutarı 2.126,95’TL’dir. Ancak, anılan personel için hesaplanan performansa dayalı net ek ödeme tutarı 776,95 TL’den fazla ise aradaki farkın ayrıca personele ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca 375 sayılı KHK’nin EK 9’uncu maddesinde “Birinci fıkraya göre yapılacak ödeme, bu maddenin yürürlük tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa bağlı haklardan sayılmaz, ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin malî haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Mezkûr hükümde ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından 375 sayılı KHK’da öngörülen ödemenin, personelin dondurulmuş bulunan önceki kadro veya pozisyon ücretini arttırmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ek ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) sevgi ucar (hemsire)
13.02.2013 19:55:37
siz dr ların karnı ve gözü domadı bi türlü
People
2
2) ibrahim dr (dr)
03.12.2012 19:56:45
Anne- baba gibi yakınlarınızın ölümünde alınan "ölüm izni" (suistimal ihtimalini önlemek için??) çalışılmayan günler olarak hesaplanıyor.Ölüm ve cenazeler konusunda mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzüdür!!!
People
0
3) Cd (Dr)
17.11.2012 21:07:03
Değerli arkadaşlar, bu genelge sadece yeni kurulan Türkiye halk sağlığı kurumunun ek ödemeleri konusundaki kargaşaya yanıt olarak gelmiştir. Halk sağlığı kurumunda çalışmıyorsanız sizi ilgilendirmemektedir
People
0
4) Ahmet Demir (pratisyen tabip)
17.11.2012 09:11:32
Ben hiç bir sey anlamadım yokmu bunun acıklamasını yapacak bir sahsiyet
People
0
5) nagihan (sağlıkcı)
16.11.2012 00:22:28
sağlık bakanlığı bir araştırmacının maaşını dahi bilmiyor örnekler gerçekci olmalı.Kanundan önce sağlık il müd yrd maaşı 1800 tl dır.aldığı döner 2.350 tl dolayındadır.kanun sonunda dondurulan maaşı 1800 liranın 1250 tlsi araştırmacı maaşı olarak ödenir. 600 Tl si ise eski görevlerine ilişkin en son ayda hesaplanan ücretlerinin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve performansa bağlı döner sermaye ek ödemesi hariç)dir.yani bir sağlık mdür yrd maaşı 1800 tl dondurulmuştur.eee telekomdan ve tedaş dan gelenlerin maaşı 3.600 eşitlik bumu.sizin adaletiniz bumu.döner sermayede ise çarpan 0.35 olması sebebi ile 550 lira civarındadır ancak minimum 718 liraya zorunlu olarak yükseltilmektedir.tosun paşaya sormak gerek bakanlıktaki yardımcıların ve ekibin tüm illere dağıtılarak hastane birliklerinde görev almaları ve buna göre maaşlarının yükselmesi yanında tekrar bakanlığa intikal ettirilmeleri ne anlama geliyor.müslümanlık bumu.
People
0
6) Hasan Canerler (dr)
15.11.2012 17:35:49
Tok acın halinden anlamaz, kendi düşen ağlamaz
People
0
7) Emir (Dr)
15.11.2012 16:27:39
SB dışındaki 3000 hekim, Bakanlık tarafından görülmüyor, duyulmuyor, bir türlü algılanamıyor. Ne döner ne perf ne de ek tazm ödenemye layık görülmüyor. Mazlumun ahını alanlar ne bu ne de öteki dünyada iflah olmazlar..
People
0
8) asc (op)
15.11.2012 14:51:47
Frankie@ Anatomiden akılda kala tek şey koldaki femur, mat.dan akılda kalan da ax+bx=cx teoremi herhalde. Keşke araştırmadan bilgi satma hevesimiz kırılsa. Bir SBS öğrencisi bile ax+bx=cx ise 2den büyük ya da küçük sonsuz (a,b,c) olabileceğini bilir. Doğrusu ne mi? Ne işinize yarayacak ki?
People
0
9) hakan (dr)
15.11.2012 11:46:43
sizin dönerden,koltuk sevdanızdan başka genelgeniz,yönetmenliğiniz olmazmı.işiniz gücünüz para,koltuk sevdası
People
0
10) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
15.11.2012 09:08:45
sağlık bakanlığımızın logosu nasıl da içler acısı durumumuzu yansıtıyor.döner sermaye ek ödemesini bir yandan hastane ortalamasından dahi alamayan,ortalamayı bir türlü tutturamayan,her ay dilekçe vermek zorunda kalan uzman hekimlerimiz varken,diğer yandan; ek ödemeyi her defasında tavandan almaya çalışan "kaynayan kazanın" içinden kopup gelen,kazanın alt kısımlarında kaldıkları için izlenemeyen,rahmetli cem karaca'nın "tamirci çırağı" şarkısındaki arabanın egzozuna boğulan çırak konumundaki diğer meslektaşları arasından sıyrılarak yıldıza(maximum döner,büyük iskender,great alexander)ulaşmak için insanüstü çaba gösteren hekim profili.

hesap üstüne hesap,hesap üstüne hesap.açık söyleyeyim ben bu tosun paşanın hesabından hiçbir şey anlamıyorum.gerçekte bir avukat olan fransız matematikçi pierre de fermat'ın son teoremini anlamak için kafa yorsam bundan daha iyi.parasal anlamda bir getirisi olmaz,ama olsun.yukarıdaki yazıyı anlamanın da bir getirisi yok zaten.

İşte size fermat'ın son teoremi:
xn + yn = zn ifadesindeki (x,y,z) üçlüsünün n > 2 ve
n elemanıdır N olarak tanımlanan hiçbir n için(önemsiz)tam sayı çözümü yoktur.


SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)