Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Eylül 2010 09:52 -

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             “Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özel hastanelerin temel özellikleri

             MADDE 5 –Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verir.

             Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özel hastane kadroları ve kadro devri

             MADDE 6 – Özel hastane kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.

             Özel hastaneler belirlenen kadrolarından en az yarısı sayısında klinisyen uzman ile açılabilir ve faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içinde kadrolarını tamamlayabilirler. Klinisyen uzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilir.

             Özel hastaneler hekim kadrolarını o il sınırları içinde başka bir özel hastane veya tıp merkezine devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Özel hastanenin yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünün %10’una kadar ek kadro devralmasına izin verilir. Kadro devri iş ve işlemleri müdürlüklerce Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.”

             MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar.”

             “Özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Komisyon tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, Genel Müdürlük yetkilisi başkanlığında;

             a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen komisyon üyeleri veya aynı niteliği haiz Genel Müdürlükçe belirlenecek birer uzman hekim,

             b) Bir mimar,

             c) Genel Müdürlük ilgili personelleri,

             ç) Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden bir temsilciden,

             oluşur.”

             MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile diğer sağlık personeli özel hastane kadrosunda, sözleşme ile çalışır.

              Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından EK – 12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Personel Çalışma Belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 27 –Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunur. Bakanlıkça hastanelerin bulunduğu il için tahsis edilen laboratuvar uzman sayısının her bir hastane için gerekli uzman sayısı bakımından yeterli olmaması hâlinde, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça ruhsatlı özel laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet alımı yapılabilir. Bu durumda hizmet veren laboratuvarın sorumlu uzmanı hizmet alan birden fazla hastane laboratuvarının sorumluluğunu üstlenebilir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidoğan ve bebeklerin izlenmesi ve kontrolü için Bakanlıkça istenilen kayıt ve bildirimleri istenilen formatta ve sürelerde Bakanlıkça belirlenen birime bildirir.

             Bu madde kapsamında usulüne uygun ve istenilen sürelerde bildirimde bulunmayan veya bildirimlerin incelenmesi sonucu tıbbi ve idari eksiklik ve olumsuzluklar tespit edilen özel hastaneler Bakanlıkça uyarılır ve Yönetmeliğin Ek – 2 Özel Hastaneler Denetim Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci bölümünün 31 inci maddesine göre işlem yapılır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı), (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

             “a) Mevcut kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir.”

             “1) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, özel hastane veya tıp merkezi kadrosunda kadrolu olarak çalıştıkları uzmanlık dalında olmak kaydıyla en fazla iki diğer özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler. Diğer sağlık çalışanları en fazla bir diğer özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Bu çalışma gün ve saatleri personelin sözleşmelerinde açıkça belirtilir.”

             “f) Özel hastanenin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde geçici olarak çalışılan uzmanlık dalında uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.”

             “g) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.”

             “ı) Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir. ”

             “i) Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde;

             1) Hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması,

             2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,

             3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,

             zorunludur.”

             “j) Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki hekim planlaması daha kısa sürede yapılması halinde her iki ilin müdürlüğünün muvafakatı alınarak altmış günden önce de hekim başlatılabilir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in (III), (IV), (XII) ve (XIV) numaralı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “III – UZMAN TABİP

             Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman tabip”

             “IV – ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI

             Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman.”

             “XII – HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)

             - Her yedi hasta yatağı için en az bir,

             - Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir,

             - Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,

             - Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı için en az bir,

             - 25/A maddesine uygun olarak oluşturulan gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az bir.”

             “XIV – ECZACI

             En az bir eczacı.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 2 Özel Hastaneler Denetim Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci Bölümünün “Eksikliğin Devamında Uygulanacak – Verilecek Ceza” başlıklı sütununun 14 üncü maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “dört yıl süreyle” ibaresi “iki yıl süreyle” olarak ve ikinci cümlesinde yer alan “Dört yılın sonunda” ibaresi “İki yılın sonunda” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 11’ in başlığı ile “a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastaneleri” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “BELLİ BİR UZMANLIK DALINDA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERİN ASGARÎ STANDARTLARI”

             “7) Doğum salonunda görev yapan personelin faaliyet izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde neonatal resüsitasyon programı eğitimine gönderilmesi,”

             MADDE 14 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 7 ve Ek – 12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 13 üncü madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 13 – 11/3/2009 tarihinden önce ruhsatlandırılan hastanelerin, 11/3/2009 tarihi itibarıyla müdürlükçe belirlenen kadrolu uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

             11/3/2009 tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projeleri dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat işlemleri devam eden hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarındaki kapasiteler dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

             Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki hastanelerin kadrolarını tamamlamaları için bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen ek sürelerden yararlananların ek süre sonu itibarıyla tamamlayabildikleri kadroları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin işlemleri devam eden hastanelerden ön izne esas proje onayı tamamlanmamış olanların hastane kadroları Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 14 üncü madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 14 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel hastanelerde Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında çalışmayan hekimlerden;

             a) Özel hastanelerde kısmi zamanlı olarak çalışan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların kadrolu olarak çalışmak istemeleri halinde Bakanlığımızca planlama dışı geçici olarak çalışmalarına izin verilir. Bu geçici çalışma hekimlere/uzmanlara yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan hekimin/uzmanın hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları hastane için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında değerlendirilirler.

             b) Bir özel hastanede çalışan ancak müdürlük kayıtlarında kayıtlı bulunmayanlar, 15/2/2008 tarihi öncesinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı hastanede hekim/uzman olarak çalıştıklarını tevsik eden belgelerini Bakanlığa sunar. Bakanlıkça yapılacak incelemede hastanede bu tarihler arasında çalıştıkları tespit edilenlere özel hastanelerde çalışma izni verilir. Bu şekilde çalışma hekimlere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez.

             c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan hekimler/uzmanlar, ilgili uzmanlık dalında boş hastane kadrosuna veya ilgili uzmanlık dalında kadrolu çalışan hekimin ayrılması durumunda ayrılan hekimin yerine başlatılır. Bu hekimler/uzmanlar 31/12/2010 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri halinde bu madde kapsamında değerlendirilirler.

             Acil hizmetleri için kadrolu dört pratisyen hekimi bulunmayan hastanelere eksik sayıdaki hekimlerini tamamlamalarına izin verilir.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 15 inci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlı veya ruhsat başvurusunda bulunan özel hastaneler ile ön izin almış veya ön izin işlemleri devam eden hastaneler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen “gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı olma” şartından muaftır. Özel hastanelerin taşınmaları halinde de bu muafiyetleri geçerlidir.

             Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatlandırılmış hastanelerden eczanesi bulunmayanlar bir yıl içinde 27 nci maddeye göre eczane kurar.”

             MADDE 18 –Aynı Yönetmeliğin 7 nci ve 68 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

“EK-7 

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

                                                              

Hastanenin

Adı                                              :……………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat Tarih ve Sayısı              :……………………………………………………………….

Poliklinik Sayısı                         :……………………………………………………………….

Toplam Hasta Yatak Sayısı :   Rakamla…………Yazı ile ………………………. dır.

Yoğun Bakım Yatak Sayısı  :   Rakamla…………Yazı ile ………………………. dır.

Gözlem Yatak Sayısı            :    Rakamla……….. Yazı ile …………………………dır.

Ücretsiz Hasta Tedavilerine

Ayrılan Yatak Sayısı            : 

 

1) Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:

a) Kadrolu çalışan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...…

b) Geçici olarak  çalışan uzman tabiplerce hizmet verilen dallar:………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...………

2) Yoğun Bakım Üniteleri:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………...............................................

3) Laboratuvarlar (Hizmet satın alımıyla, dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da ayrıca belirtilecek): ..................…..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………….

4) Radyoloji Ünitesi (Hizmet satın alımıyla dışarıdan gördürülen ve hastane bünyesinde kurulanlar da ayrıca belirtilecek): …………………………………..................…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...………

5)Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler: ........................……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...............

6) Sözleşme ile satın aldığı hizmetler:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

 

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

 

 
ONAY”

 

 

EK-12

 

PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ

 

 

ÖZEL …...…………………… HASTANESİ

 

Fotoğraf

Tarih          :

Belge No    :

 

 

PERSONELİN         :

 

ADI Ve SOYADI                                    :

T.C. KİMLİK NO                                   :

UNVANI                                                :

GÖREVİ                                                 :

BABA ADI                                             :

DOĞUM YERİ/TARİHİ                        :

MEZUN OLDUĞU OKUL/FAKÜLTE:

DİPLOMA TARİH Ve NO                     :

UZMANLIK BELGESİ TARİH Ve NO:

 

 

              Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………..……………………………………... Hastanesinde,  (kadrolu-geçici)…………………………………………… olarak mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

                     Düzenleyen                                                                       Onay

                     Mesul Müdür                                                          İl Sağlık Müdürü

 

 

 

 

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)