Şİddete uğrayan sağlık personeline "hizmetten çekilme" genelgesi
Şİddete uğrayan sağlık personeline
16 Ekim 2012 07:59 -

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu çerçevede, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılarak kurumlarımız talimatlandırılmıştı.

a)Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda;

1)         Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,

2)         Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

3)         Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

4)         Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

5)         Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,

6)         Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,

7)         Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,

8)         Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi.

b)        Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması.

c)         “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak,  genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulmasının sağlanması.

Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum düzenleyerek ulusal düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca “hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları” düzenleyerek sağlık çalışanlarına eğitimler vermekteyiz.

Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu itibarla çalışan güvenliğinin sağlanmasında yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluk düşmekte olup aşağıdaki talimatlar hassasiyetle uygulanacaktır.

 

1)         Beyaz kod uygulaması;

a)         “Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır.

b)  Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır.

c)  Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılacaktır.

2)         Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır. 

a)         Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) temin edilecektir.

b)         Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacaktır.

c)         Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır. 

d)        Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır.

3)         Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri;

a)         Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir.

b)         Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır.

c)         Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip edilecektir.   Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecektir.

d)        İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve “sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.  

e)         Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve havalandırılacaktır.

f)         Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.

4)         Çalışanların eğitimi; 

a)         Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilecektir.

b)         Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir.

5)         Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi;

a)         Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecektir.

b)         Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda bilgilendirilecektir.

c)         Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir.

6)         Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a)         Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b)         Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir. 

c)         Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

7) Bildirim süreci ve hukuki yardım;

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.  

a)         Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

b)         Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona doğrudan bildirim yapılabilecektir.

c)         Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan  “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu dolduracaktır.

d)        Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecektir.

e)         Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

8) Diğer hususlar;

a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 8 inci maddeleri, “Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile birlikte kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık periyotlarla izleyecek ve Bakanlığa rapor edecektir.  

c) SABİM’e  yapılan  sağlık  çalışanları  hakkındaki  şikayetler,  başvuruların  ancak  % 4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler,  öncelikle  SABİM’den  sorumlu  il  sağlık  müdür  yardımcısı  ve  hasta  haklarından sorumlu başhekim  yardımcısı  tarafından  ön  değerlendirmeye  tabi  tutulacak,  genel  ve

soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genelgenin İlinizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ve uygulanmasının teminini, ayrıca Bakanlığımızca çalışan güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibini önemle rica ederim.

 

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

 

Genelgeyi indirmek için tıklayınız.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Gasu (Hemşire)
05.11.2012 07:57:45
Acaba bize Robocop kıyafetleri mi verseler diyorum kökten çözülür iş:))))Bizimle dalga geçiyorlar hepsi bu...Alın oyalanın...Kamu Hastaneleri ve Üniversite hastaneleri diye diye ne olacak bu Sağlık Çalışanlarının halini soran yok.En kötüsü de ''bize ne olacak biz bu durumda ne yapacağız yerimiz neresi görevimiz ne''diye soran yok...Bize kaç para verileceğine bakıyoruz hep...Yazık...
People
0
2) leyla adaklı (dr)
01.11.2012 14:57:06
şiddetin kaynağı bulunmalı hasta ne istiyor doktor hemşire ne istiyor bunlar saptanmalı.hasta sıra beklemek mi istemiyor sorunu ne ?hastane idaresi bunlara çözüm bulmalı.poliklinik sayısı mı yetersiz o zaman onu artırma yoluna gitmeli,tomografi 10 gün sonra mı okunuyor radyologları çalıştırmalı 1 günde sonuçları vermeli sorunun kaynağına inilmeli
People
0
3) Dr.Cfr (Op.Dr) (Genel Cerrahi Uzmanı)
23.10.2012 14:40:22
Türkiyede çalışmak isteyen yabancı uyruklu doktorların sağlık sistemimizi daha yakından anlaması ve hastalarımızında onları daha iyi tanıması için öncelikle doğudan batıya doğru üç ayrı bölgede birer sene kamu hastaneleri acil servislerinde uzman, pratisyen ayırımı yapılmaksızın görevlendirilmesi uygun olur kanaatindeyim.
People
0
4) melihat akyol (dr)
23.10.2012 12:04:46
hasta işi görülmediğinde,sıra beklediğinde bağırıp çağırıyor,hastaların işlerini hızlı bir biçimde halletmek lazım,bu da doktor ve personel sayısını artırmakla olur.hafta sonları aile hekimleri acilleri desteklemelidir,onlara bu yardımları içinde devlet para vermelidir.böylece alan memnun satan memnun olur şiddet azalır.24 saat nöbet başına 150 milyon versinler bakalım herkes nasıl koşup geliyor nöbet tutmaya
People
0
5) sibel tayga (dr)
23.10.2012 10:45:51
şiddeti azaltmak için ercan beyin dediklerine sonuna kadar katılıyorum sadece ekleme yapmak istiyorum.il merkezlerindeki 500 hastanın üstündeki hastanelerin acillerine verim alabilmek için en az 4 tane acil tıp uzmanı verilmeli.ve nöbete sokulmalı.yoksa 1 tane acil tıp uzmanı hiçbirşey demek,ne nöbete sokabilirsiniz,nede çalıştırabilirsiniz,sabahtan akşama nöbet listesi yapmaktan başka bir işe yaramaz.bizim hastanedeki acil tıp uzmanı mesaiye öylesine gelip gidiyor hiçbir işe yaramıyor
People
0
6) ercan durmaz (dr)
22.10.2012 15:53:07
ha bunlar yapıldıktan sonrada artık personele yok sizin için buradayım,bana sorabilirsiniz yazılı tişörtleri de giydirebilirsiniz.yani hasta patlaması yaşanan acil servislerde hastalar beklemek istemiyor,doktordan personelden ilgi görmek istiyor genelde şiddetde bundan çıkıyor.o yüzden önce şiddet yaratan unsurları ortadan kaldırmak gerekli.siz 3 tane pratisyene 24 saat 700 hasta baktırırsanız kavgada olur gürültüde.hatta hastanelerde görev yapan aile hekimi uzmanlarına bile 18 ila 24 saatleri arası acil serviste poliklinik yapması sağlanmalı
People
0
7) ercan durmaz (dr)
22.10.2012 15:46:05
şiddetin en fazla saat 18 ila 24 arasında acil servislerde oluyor.türkiyede hastalar acilden hizmet almak istiyor.çözüm 1.acil servisleri yeniden düzenlenmesi amacıyla her devlet hastanesi acil servisi bir akademisyene bağlanmalı(doç veya prof),onların önerileri ile acil servisler şekillendirilmeli 2. eğitim araştırma hast. de 10-15 asistanın ve 20 hemşirenin yaptığı işi,devlet hastanelerinde 3 tane pratisyen ve 5-6 hemşireden beklenmemeli,personel sayısı ikiye katlanmalı.
People
0
8) şengül yeniçeri (eczacı)
22.10.2012 02:59:11
Müstehaklık sorgulaması hastane ve ASMlerde yapılmalı,reçeteye yazılan ilacı ücretiyle alması gerektiği sigortasız hastaya anlatılmalıdır.Eczaneye gelen hasta "doktor ilacı yazdıysa orada para almadıysalar siz de sigortalı vermek zorundasınız, demekki sigortam var" diyor.Eczanelerde bu gibi durumlarda tatsız olaylar yaşamaktayız.Pek çok konuda hastalar eczaneye gelinceye kadar bilgi sahibi değil.
People
0
9) seyfullah yılmaz (uz dr)
17.10.2012 11:27:52
sayın atilla yayla bir keresinde en iyi anayasa kısa ve net olandır demişti. genelgeye baktım. bir sürü laf salatası. bu salatanın hazırlanması için bir ekip oluşturulmuş sanırım. sut, but, performans vs gibi bir çok ıvır zıvırlarda lafı dolaştırıp işin özünü gözlerden kaçırmak için bu ekip iyi çalışıyor. Artık bunların karakterini öğrendik. O nedenle bunların bir kıymeti harbiyesi yok. Sadece sağlık çalışanlarının gazını alma amaçlı. Neyse artık karanlığın sonuna yaklaştık. Neredenmi biliyorum? çünkü şuanda zifiri karanlıktayızda oradan.
People
0
10) HAKAN (UZ.DR)
17.10.2012 11:08:39
İçi bomboş bir genelge.kulağı tersten göstermişler.neyin net olarak yapılması ve personelin korunması hakkında ciddi hiçbirşey yok.sadece oyalama takdiği.Kelime oyunu ile laf kalabalığı yapılmış.idareyi önlem alması konusunda sorumluluk veren,hasta ve yakınlarına gerekli ciddi önlenmek alan elle tuturlur birşey yok anlayacağınız bom boş işte.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)