Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı
Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik
24 Aralık 2016 12:47 -

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.46 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

4.2.47 – Konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında metreleptin kullanım ilkeleri;

(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin (metformin,  glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolikbozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt alınamama kriterleri:

a) HbA1c ≥ %8 veya,

b) Trigliserid > 300 mg / dl veya,

c) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya,

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması.

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek  tedavi sürdürülür.”

MADDE 2  Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2531

619910

Müdahaleli vajinal doğum

 

241,15

 

b) Listede yer alan “619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2532

619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

 

c) Listede yer alan “619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2533

619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

 

ç) Listede yer alan “619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2534

619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

 

d) Listede yer alan “619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2535

619920

Normal vajinal doğum

 

241,15

 

   e) Listede yer alan “619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2536

619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

 

f) Listede yer alan “619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2537

619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

 

241,15

 

g) Listede yer alan “619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2538

619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

 

ğ) Listede yer alan “619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2540

619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

 

h) Listede yer alan “619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2541

619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

 

ı ) Listeye “615980” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

 

615990

Torakal transtorasik disk eksizyonu

 

1.198,99

 

i) Listede yer alan “615998” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P602180” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

195

P602180

Endoskopik BOS rinoresicerrahisi

P602210, P602300, P602320, P602330, P602340, P615602 ile birlikte faturalandırılmaz.

B

 

     2.065,77 

 

b) Listede yer alan “P619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2071

P619910

Müdahaleli vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

876,90

 

c) Listede yer alan “P619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2072

P619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç,epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

 

ç) Listede yer alan “P619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2073

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

 

d) Listede yer alan “P619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2074

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

 

e) Listede yer alan “P619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2075

P619920

Normal vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

876,90

 

f) Listede yer alan “P619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2076

P619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

 

g) Listede yer alan “P619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2077

P619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

931,70

 

ğ) Listede yer alan “P619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2078

P619923

Epidural anestezi ile vajinaldoğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

 

h) Listede yer alan “P619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2080

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

 

ı) Listede yer alan “P619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2081

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

 

MADDE 4  Aynı Tebliğ eki İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P619910”, “P619911”, “P619912”, “P619913”, “P619920”, “P619921”, “P619922”, “P619926”, “P619927”, “P700941” SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye mevcut “P700941” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

P700944

Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

 

c) Listeye “P700945” SUT kodlu işlem satırı eklenmiştir.

P700945

Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’ndeki“103081”, “103082”, “103083”, “103084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin ikinci fıkralarındaki “Listede yer alan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6   Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇERMEYEN” başlığında yer alan “İÇERMEYEN” ibaresi “İÇEREN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde  “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10

Sefdinir

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

 10.1

Sefdinir- Klavulanat (Oral)    

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

 

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

b) 5 ve 6 ncı maddeleri 1/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ömer hayyam (op.dr)
30.12.2016 20:28:50
biz ob&gyn ler olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. ....

franfortlu troll sende kendi emeğinin karşılığını iste.... tutan mı var....

kuruma değil hekime 7500 tl vermeli ... el emeği , göz nurumuz neticede mevzu bahis olan....

Yunanistan'da asgari ücret 1250 euro.
People
2
2) Betty Blue (Dr)
30.12.2016 01:07:51
Aydın Sinal'ın buradaki yorumlarını yıllardır okurum. Tek amacı lafazanlıkla galebe çalmak ve sağlık bakanlığı politikaları doğrultusunda propoganda yapmaktır. Aydın Sinal'a birley anlatmaya çalışmak gereksiz bir uğraştır. Yıllardır yorumlarını okuyorum, neredeyse bir kere bile, " evet galiba siz haklısınız burda, ben yanılmışım" dediğni hiç görmedim. Laf anlatmayın. Kendisi doktor gibi değil, troll gibi davranır maalesef.
People
2
3) fly (dr)
30.12.2016 01:02:39
ayrıca aynı soruyu yineliyorum sayın Sinal..Türk sağlık sisteminde düzelen ve daha da iyi olacak olan nedir sizce? gerçekten çok merak ediyorum..
People
2
4) fly (dr)
30.12.2016 00:59:50
:) Sayın Sinal devlet hastanesinde ikisi de alamıyo..özel hastanede ise bir ekipler, anlaşma ölçüsünde herbiri payını alıyor..hiçbiri emeğinin karşılığını alamıyo o ayrı tabii....ben sorduğum soruda kadın doğum uzmanı üzerinden örnek verdim..tabiki anesteziyologda riski ölçütünde para almalı netekim Amerikada 360000 dolar alıyomuş yıllık, aylık 105 bin törkiş lira eder..sizi anlamakta güçlük çekiyorum..ne yani hekimler bu dünyaya çile çekmeye geldi karın tokluğuna Allah rızası için çalışmalı karşılığını Ahirette hayır dualarından alacaktır..savınız bu mu..Türkiyede herkes serbest piyasa ekonomisinden malı götürecek, 1 e aldığını 10 a satacak, hekim dışında herkes mesai dışı bürosundan ya da ek işlerden para kazanacak, doktora geldi mi tam gün cart curt..o da zaten hekimin emeğini sömürmek ve özel sektöre peşkeş çekmek için..samimi değilsiniz sayın Sinal ya da sizinle aynı evrende yaşamıyoruz bilemedim..
People
1
5) aydin sinal (hekim)
29.12.2016 17:21:48
sayin fly size yalniz bir sorum olacak:anestesi-yogunbakim gibi en rizikolu,yorucu,komplikasyonlu,heran savcinin nefesini ensenizde hissetiginiz(en azindan almanyada,bendeniz 3 defa mahkemede yargilandim) bir branj doktoru türkiyede jinekologtan azmi kazanir-fazlami kazanir? bir arkadas vaginal dogumda devlete calisan jinekologlar 7500 lira alsinlar dedi.alkis tuttunuz.pekala arterial RR,pulmonal katheter.kontrollü hipotansiyon,hipotermi,otokan transfüzyonu gibi islemlerin yapildigi higt riziko bir hastanin genel anestesinde,acaba anestesistlerdemi her narkoz basina 7500 lira alsinlar? tabiyi bir kanun olan normal dogumda bu ücreti teklif edenler ,Hz.Isa gibi önce öldürüp sonra dirilten anestesislerin hic bir ekstra ücret almadan bu isi yaptiklarini görünce acaba utanacaklarmi? eger riziko ücret belirliyorsa; bir sezeryan ameliyatinda jinekolog icin riziko birse,sezeryana anestesi veren anestesist icin riziko üctür.demekki anestesist 3 misli(sizin hesabiniza göre) ektra ücret alacak!
Aristo mantigi derki;arastir,ögren,muhakeme et sonra konus, eger sadece konusursaniz simdi oldugu gibi hic kimse sizi ciddiye almaz.selamlar.
People
5
6) fly (dr)
29.12.2016 14:18:11
Sayın Sinal, kadın doğum gibi zahmetli, riski yüksek branşlar üç kuruşa yapılmaz, böyle olunca kimse de tercih etmez..kutsal meslek argümanı yemez bu çağda..vatandaşın sevk zinciri olmaksızın şımarıkça olmayacak şikayetler için profesöre ulaşabilmesi ya da 2 dakikada muayene olup çıkması değildir başarı..kronik ve ciddi rahatsızlığı olanlar azınlık olduğundan feryatları istatistiğe yansımıyor ve tabiki siyasiler tarafından göz ardı edilebilir bir durum bu..çünkü onlar olaya politik bakıyor..şimdi soruyorum size düzelen ya da daha da düzelecek olan nedir :) ?
People
0
7) ahmet (())
28.12.2016 21:58:39
aydın bey doğru söylüyor.
People
3
8) xyz (dr)
28.12.2016 18:45:30
Sayın Sinal, o ülkenin yaşam şartlarına göre de değerlendirmek lazım eminim verdiğiniz paralarla kendi ülkelerinde burdan daha rahat yaşıyorlardır..bakın amerika verilerini açıkladı medimagazin..en kötü alan pediatristin eline 60 bin civarı aylık para geçiyo..hadi orda brüt rakam olsun..12 bin çık 48 bin hayat pahalılığı da 2 kat fazla olsun 24 bin..24 bin alan pediatrist yok Türkiyede..eski yapılan yanlışları temcit pilavı gibi söylüyosunuz...her meslekte ne kadar şeref yoksunu varsa hekimlerde de o kadar var..hekimler bu toplumdan çıkıyo sonuçta..eski böyle yaptı diye gencecik kuşağı yolun başında işinden soğutursan ilerde bıçak atacak hekim bulamazsın..olayı biraz da bu açıdan değerlendirin..saygılar!!!
People
1
9) aydin sinal (hekim)
28.12.2016 13:19:47
sayin xyz ,Almanyada hastahanede calisan jinekolog bütün yan ödemeleri dahil ayda bir lise ögretmeninin iki misline yakin bir kazanci vardir,tabiki bir lise ögretmeninin iki misli( haftada 60-70 saat) calisma saati vardir vede muayene acma hakki YOKTUR,cünki onu hastahaneye dogum yaptirsin diye almislardir,yoksa cay demlesin,sohbet etsin diye degil!!
OE CD ülkelerini fazla zaman alir.ama komsu bulgaristan,Romanya,cek,slovakya,sirbistan,polonya.hirvatistan... da bir jinekologun aylik kazanci 500 ila 1500 euro arasindadir,su anda yunanistanda bir jinekolog 1500 euroya is bulursa sevinc icindedir.
mesele Türkiyedeki jinekologlarin kazancinin yeterli olup olmamasi degil eski mesut"kazi-kazan" yillarina özlem oldugu.Cerrahi,beyin,kalp cerrahisi,cocuk,dahiliye hst v.s. gibi ihtisaslar talebenin ta tipbiye siralarindan beri ideali olan bölümler olabilir.Benim ve bir sonraki neslin jinekoloji ihtisasi yapmasinin tek nedeni kazanc idi,yoksa hicbir kisi ideali dogrultusunda jinekolojiyi secmedi,benim gözlerim dogum hanede hamilenin dogum travayi sirasinda disari cikip hamilenin bekleyen akrabalari ile"su kadar verirseniz acil sezeryan yaparim,yoksa cocuk ölür" pazarligi yapan jinekologta gördü.
Insallah dahada düzelecek
People
5
10) xyz (dr)
27.12.2016 14:09:41
Sayın Aydın Sinal, OECD ülkelerinde kadın doğum uzmanlarının aldığı aylık maaşı, muayenehane hakkının olup olmadığını ve bir ayda eline totalde ne kadar geçebildiğini de paylaşabilir misiniz?
yoksa buradaki hekimlerin gözünde bakanlık ya da hükümet adına çalışan klavye trolü olarak düşünülmeye devam edileceksiniz!
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)